Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

V gavėnios sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Juozapą, Švč. M. Marijos sužadėtinį. Kitas sekmadienis – tai Kristaus Kančios arba Verbų sekmadienis. Mišių tvarkaraštis kaip kiekvieną sekmadienį. Kiekvienų šv. Mišių metu bus pašventinamos verbos. Kito sekmadienio rinkliava bus skirta Vilniaus kunigų seminarijai.
 • Dar raginame penktadieniais eiti Kryžiaus keliu po vakarinių mišių. Sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 40 min.
 • Trečiadienį, kovo 20 d., mūsų bažnyčioje vyks visos dienos adoracija nuo 7.30 iki 20 val. Švč. Sakramentas bus išstatytas visą dieną išskyrus Mišių metu. Kviečiame užsukti į bažnyčią aplankyti Viešpatį ir jam atnešti maldą už Bažnyčią, už naujus pašaukimus, už taiką pasaulyje, už mums brangius žmones.
 • Parapijos gavėnios rekolekcijas šiandien pravedė kun. Andžej Šuškevič, Vilniaus kunigų seminarijos rektorius. Dėkojame jam už prasmingus pamokymus.
 • Prie išėjimo galite įsigyti katalikiškos spaudos
 • Bažnyčios gale stovi pasninko dėžė: raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.

IV gavėnios sekmadienis

 • Lygiai prieš metus kaip šiandien, grižo į Amžinąją Tėvynę gerb. kun. Mykolas Petravičius: prašome Viešpatį atlyginti jam už visus gerus darbus, atliktus žemėje ir būti jam gailestingu. Tegul ilsisi ramybėje. Iš karto po 11 val. Mišių su tais, kurie užsiregistravo, važiuosim į Sudervės kapines pasimelsti prie kunigo Mykolo kapo. Susirenkame prie autobuso Erfurto gatvėje, ne autobuse. Prašom nevėluoti.
 • Jau Gavėnia įpusėjo, todėl raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus keliu po vakarinių Mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila (o penktadienių šv. Mišių rinkliava yra skirta šv. Žemei paremti). Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10.40 val.
 • Rytoj, kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios – 11 už Tėvynę ir 19 val. Dėmesio! NEBUS aukojamų Mišių 7 val. ryto.
 • Ateinantį savaitgalį, kovo 15, 16, 17 dienomis mūsų parapijoje vyks gavėnios rekolekcijos. Jas praves kun. Andžej Šuškevič, Vilniaus arkivyskupijos kunigų seminarijos rektorius. Kviečiame dalyvauti, klausyti pamokslų ir atlikti velykinę išpažintį. Patariame nelaukti iki paskutiniųjų dienų prieš Velykas priimti išpažinties sakramentą, kai susidarys didžiulė eilė prie klausyklų.

Parapijos Rekolekcijų Programa:
– Penktadienį, kovo 15 d. 19 val. – šv. Mišios ir Kryžiaus kelias.
– Šeštadienį, kovo 16 d. 11 ir 19 val. – šv. Mišios su pamokslu.
– Sekmadienį, kovo 17 d. – šv. Mišios su pamokslu 8, 11, 15 ir 19 val.

 • Bažnyčios gale stovi pasninko dėžė: raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
 • Išeinant iš bažnyčios rekomenduojame įsigyti katalikišką spaudą, yra „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“ ir kiti leidiniai.

III gavėnios sekmadienis

 • Šią savaitę minime: rytoj, kovo 4 d. Šv. Kazimierą, Lietuvos globėją ir Lietuvos jaunimo globėją. Šv. Mišios 7 ir 19 val.
 • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po mišių melsimės už kunigus ir už pašaukimus į kunigystes luomą.
 • Raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių mišių. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10 val. 30 min.
 • Bažnyčios gale stovi pasninko dėžė: raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
 • Šeštadienį kovo 9 d. 10 val. šv. Mišiose melsimės už Dievo sodo bendruomenės narius bei žmones su negalia. Visus, norinčius sužinoti daugiau apie šios bendruomenės veiklą, kviečiame tą dieną po šv. Mišių į susitikimą koplyčioje.
 • Jau iš anksto pranešame, kad kovo 15 – 17 dienomis vyks mūsų parapijos Gavėnios rekolekcijos. Raginame dalyvauti ir naudoti progą atlikti išpažinties sakramentą. Kitą sekmadienį jau bus plakatas su išsamesne programa.
 • Šiandien Gyvojo Rožinio nariai renkasi bažnyčioje 18 val. pasimelsti. Kviečiame prisijungti.
 • Išeidami iš bažnyčios raginame įsigyti katalikišką spaudą.
 • Kovo 10 d. bus minimos pirmosios kun. Mykolo Petravičiaus mirties metinės. Velionį prisiminsime per visas to sekmadienio šventąsias Mišias, ypatingai 11 val. Po 11 val. Mišių vienu arba keliais autobusais vyksime pasimelsti prie kunigo Mykolo kapo Sudervės kapinėse, netoli Mados. Tiems, kurie nenori vykti į kapines savo transportu, suteikiame galimybę užsiregistruoti į autobusą. Iki šios dienos vakaro galite registruotis zakristijoje po šv. Mišių kelionei pirmyn ir atgal, sumokėję 5 eurų registracijos auką. Autobusus nuomosime pagal užsiregistravusių žmonių skaičių, todėl neužsiregistravusieji iki kovo 3 d. vietos autobuse neturės. Kviečiame dalyvauti šioje nedidelėje piligrimystėje, kurios metu galėsime kartu pasimelsti prie brangaus kun. Mykolo kapo. Jau dabar prisiminkime jį savo maldose.

II gavėnios sekmadienis

 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11:30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kuriuos transliuos Marijos radijas.
 • Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių nebus litanijos ir adoracijos, nes bus Kryžiaus kelias.
 • Raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelius po vakarinių mišių. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 40 min.
 • Primename, kad per visą Gavėnią galite įdėti į pasninko dėžę savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus perduoti mūsų parapijos Carito valgyklai bei parapijos vaikų dienos centrui. Baigiame šiandien žvakių likučių surinkimo akciją: dėkojame visiems kurie atnešė žvakių likučius Ukrainai.
 • Kovo 10 d. bus minimos pirmosios kun. Mykolo Petravičiaus mirties metinės. Velionį prisiminsime per visas to sekmadienio šventąsias Mišias, ypatingai 11 val. Po 11 val. Mišių vienu arba keliais autobusais vyksime pasimelsti prie kunigo Mykolo kapo Sudervės kapinėse, netoli Mados. Tiems, kurie nenori vykti į kapines savo transportu, suteikiame galimybę užsiregistruoti į autobusą. Iki kovo 3 d. imtinai galite registruotis zakristijoje po šv. Mišių kelionei pirmyn ir atgal, sumokėję 5 eurų registracijos mokestį. Autobusus nuomosime pagal užsiregistravusių žmonių skaičių, todėl neužsiregistravusieji iki kovo 3 d. vietos autobuse neturės. Kviečiame dalyvauti šioje nedidelėje piligrimystėje, kurios metu galėsime kartu pasimelsti prie brangaus kun. Mykolo kapo. Jau dabar prisiminkime jį savo maldose.

Pranešimas

2024-02-17

Mūsų parapija prieš pusantrų metų pradėjo dalyvauti Aplinkos ministerijos programoje dėl nuotolinės saulės elektrinės pirkimo, kurios veikla truks 25 metus. Po statybos darbų Kėdainių rajone, atliktų UAB Solaris6, 2024 m. sausio 26 d. objektas buvo priduotas. Mūsų parapija įsigijo nutolusios saulės elektrinės 34 kW dalį, kaina – 47 600 €. Iš šios bendros sumos, LR Aplinkos ministerijos APVA finansuoja 26 996 €. Mūsų įnašas į projektą – 20 604 €. Parapija gaus pigesnę elektrą ateinančius 25 metus. Džiaugiamės pasiektu rezultatu, jog pavyko sutaupyti ir saugoti tvarią aplinką. Dėkojame ir mūsų buhalterei Jolantai Stanulevič už pagalbą.