Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Pal. Pilypas Rinaldis

  

salezietis kunigas

1856 m. gegužės 28 d. – 1931 m. gruodžio 5 d.

Minėjimas – gruodžio 5 d.

Pilypas nuo pat vaikystės pažinojo kun. Bosko, tačiau tiktai sulaukęs 21 metų leidosi jo užkariaujamas, kai priėmė pakvietimą tapti saleziečiu kunigu.

1882-aisiais įšventintam į kunigus, jam buvo patikėta ugdyti bendrabrolius, siekiančius kunigystės. Po kun. Bosko mirties, nuo 1889-ųjų, dvylika metų skleidė jo veiklą Ispanijoje ir Portugalijoje. 1901 m. Vyriausiasis rektorius kun. Rua paskyrė jį Generaliniu vikaru ir ekonomu. Įtemptas darbas nesukliudė jam kunigo tarnystėje tapti nuostabiu dvasiniu vadovu. Jis suteikė saleziečių šeimai naują impulsą, praturtindamas ją nuostabia pašvęstųjų pasauliečių moterų institucija – kun. Bosko savanorėmis.

1922 metais išrinktas Vyriausiuoju rektoriumi, ypatingai atsidėjo saleziečiams ugdyti ir pamaldumui Dievo tarnui kun. Bosko (kuris 1929 m. buvo paskelbtas palaimintuoju) platinti, pabrėždamas dvasinį gyvenimą, vienybę su Dievu, jaunimo misiją ir neribotą pasitikėjimą Marija Krikščionių Pagalba. Kaip genialus kun. Bosko paveldėtojas, mokėjo skaityti „laiko ženklus“ ir prie jų narsiai prisitaikyti.

Mirė Turine. 1990 metais Jono Pauliaus II buvo paskelbtas palaimintuoju.

***

„Kun. Boskas savo išoriškai neapsauktą, plačią ir atsakomybės kupiną veiklą tobulai suvienijo su vidiniu dvasingumu, kurio pradžia yra Dievo buvimo įsisąmoninimas ir kuris po truputį tapo aktualiu, pastoviu ir gyvu, tapdamas tobula vienybe su Dievu. Tokiu būdu savyje tobulai įgyvendino veikiančią kontempliaciją, veiklos ekstazę, kurioje sunyko iki paskutinio atodūsio sielų išganymui. Kun. Bosko šviesa ir pusiausvyra jam teikė aiškias, tikslias įžvalgas net pačiuose sunkiausiuose dalykuose, nes jis niekuomet nesustojo būti giliai pasinėręs į Dievo buvimą ir susivienijęs su Jo meile.“  (Kun. Pilypas Rinaldis)

„Apsispręskite daryti gera, kad ir pats mažiausias mūsų veiksmas būtų priimtinas Dievui. Žmonės dažnai pamiršta jiems padarytą gėrį, tačiau ne Dievas. Jis pastebi ir stiklinę gaivaus vandens, duotą iš meilės Jam, ir už tai ruošia atlygį.“ (Kun. J. Bosko)

į šventųjų ir palaimintųjų sąrašą