Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Komunija

Eucharistijos sakramentas yra Kristaus Bažnyčios gyvenimo centras ir viršūnė. Juo Bažnyčia – kasdien visame pasaulyje – vykdo užduotį, kurią Jėzus davė apaštalams savo Kančios išvakarėse: “Tai darykite Mano atminimui”. Todėl mūsų šv. Mišios – tai Jėzaus Paskutinės Vakarienės atminimas. Eucharistiją Paulius liudija esant šventuoju palikimu.

Aš tai gavau iš Viešpaties ir tai perdaviau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną ir, sukalbėjęs padėkos maldą, sulaužė ir tarė: „Tai yra Mano Kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite Mano atminimui“. Taip pat po vakarienės Jis paėmė taurę ir tarė: „Ši taurė yra Naujoji Sandora Mano Kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai Mano atminimui.“ (1 Kor 11, 23-25)

Bažnyčia – kiekviena atskira bendruomenė – švenčia Eucharistiją, susivienijusi bendroje dėkojimo ir šlovinimo maldoje, kaip Paskutinės Vakarienės bendruomenė, įpareigota Jėzaus Kristaus Aukos. Eucharistija – tai ne tik atminimas to, ką Dievas mums padarė per Jėzų Kristų. Joje dalyvauja Pats Kristus, Jis būna čia ir dabar, o dalyvavimas Eucharistijoje yra krikščionio būties realizacija.

Mes turime dalytis duona, girdėti vienas kitą ir padėti vienas kitam, vienas kitam nusileisti, paduoti vienas kitam ranką ir apkabinti vienas kitą: daryti tai, ką ir kaip Jis darė.

Šventąsias Mišias sudaro 4 dalys:

 1. Pradžia su pasisveikinimu, gailesčio aktu, maldavimais, garbės himnu ir dienos malda.
 2. Žodžio liturgijoje perskaitomi 3 skaitiniai iš Biblijos: pirmasis iš Senojo Testamento arba iš Apaštalų darbų, antrasis iš Apaštalų laiškų ir pagaliau – vienas skirsnis iš kurios nors Evangelijos. Pamokslininkas Bažnyčios pavedimu aiškina Dievo Žodį, kad kiekvienas suprastų, koks šiandien turi būti krikščionis. Sekmadieniais ir švenčių dienomis kalbamas arba giedamas Apaštalų Tikėjimo išpažinimas. Visuotinėje maldoje tikintieji paveda savo reikalus, džiaugsmus ir vargus Dievui.
 3. Eucharistijoje susirinkusi bendruomenė švenčia savo Viešpaties Paskutinę Vakarienę. Kunigas Kristaus įgaliojimu kalba Eucharistijos maldą. Ji prasideda dėkojimo giesme (prefacija) ir baigiasi tikinčiųjų “Amen”. Jėzaus Kristaus vardu ir atlikdamas savo pareigas kunigas sako ir daro tai, ką sakė ir darė Jėzus. Jis mūsų ant altoriaus atneštas dovanas, duoną ir vyną, paverčia mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnu ir Krauju (perkeitimas) – tai yra mūsų Tikėjimo paslaptis.

  Kunigas paima duoną ir sako: “Imkite ir valgykite Jos visi, nes tai yra Mano Kūnas, Kuris už jus atiduodamas”.

  Kunigas paima taurę ir sako: “Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra Taurė Naujosios ir Amžinosios Sandoros, Mano Kraujo, Kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite Mano Atminimui!”

  Tikintieji kalba Viešpaties maldą (Tėve mūsų) ir priima šventąją Duoną, Kristaus Kūną. Šventajame pokylyje (šv. Komunijoje) jie susivienija su išaukštintu Viešpačiu. Jau dabar mes naudojamės Jo Aukos vaisiais: kabodamas ant Kryžiaus, Jis pelnė mums sutaikinimą ir nuodėmių atleidimą. Jis Pats tapo Auka ir savo Krauju įkūrė Naująją Sandorą. Šios Sandoros narys yra pašauktas dirbti Dievo garbei ir žmonių labui, kaip tai darė Viešpats; net savo gyvybę atiduoti, kaip ir Jis.

 4. Eucharistijos pabaiga su palaiminimu ir atsisveikinimu.

Viešpatie Jėzau Kristau,
Tu – mums Gyvybę teikianti Duona,
Tu esi Duona, paverčianti mus broliais,
Tu – Duona, kurią mums siunčia Tėvas.

Tu esi Kelias, kurį mes pasirinkome,
Tu esi Kelias, vedantis mus per kančias,
Tu – Kelias, nuvedantis mus j džiaugsmą.

Verta ir teisinga giedoti Tau giesmes,
šlovinti Tave ir Tau dėkoti,
garbinti Tave kiekvienoje Tavo Karalystės vietoje.
JONAS AUKSABURNIS (t 407)

Eucharistija: Šis žodis reiškia “dėkojimas”. Tai visos šventės pavadinimas, bet – atsiribojant nuo Žodžio liturgijos – tai ir antroji šv. Mišių dalis su Eucharistijos malda. Taip pat ir perkeista Duona, kurią mes visais laikais pagarbiai priimame, vadinama “Eucharistija”. Norėdami pasakyti, kad Eucharistiniame pokylyje sudabartinama Jėzaus Kristaus Auka, mes kalbame apie “Šventąją Auką”. Šventųjų Mišių (išsiuntimo reikšme) pavadinimas siejamas su ceremonijų pabaiga: atsisveikinant tikintieji yra siunčiami visur savo kasdieniu gyvenimu liudyti Jėzų Kristų.

Žodžio liturgija: Tai pirmosios šv. Mišių dalies pavadinimas, taip pat ir kitų pamaldų pavadinimas, kuriose skaitomas ir aiškinamas Šventasis Raštas.

Perkeitimas: Jėzaus Žodžiai “tai yra Mano Kūnas” ir “tai Mano Kraujas” nėra tik įvaizdis ir palyginimas. Mes tikime, kad Eucharistijos duona ir vynas – mūsų atnašos – virsta mūsų Viešpaties Kūnu ir Krauju, nors regimasis jų pavidalas nepasikeičia. Mes tikime, kad Eucharistijos sakramente “šių regimų daiktų pavidalu mūsų Viešpats Jėzus Kristus, kaip tikras Dievas ir Žmogus, yra tikrai, realiai ir substancialiai” (Triento Susirinkimas, 1545-1563). Kalbėdami apie Perkeitimą, mes turime omeny šią Tikėjimo Paslaptį).

Auka: “Mūsų Išganytojas Paskutinės Vakarienės metu… įsteigė eucharistinę savo Kūno ir Kraujo Auką, kad Auka, kurią Kristus paaukojo ant Kryžiaus vieną kartą visiems laikams, visada išliktų dabartyje, iki Jis vėl ateis…; ir pavedė Bažnyčiai švęsti savo Mirties ir Prisikėlimo atminimą” (II Vatikano Susirinkimas, Šventosios liturgijos konstitucija 47).

Gerbiami Tėveliai,

informuojame, jog norėdami užrašyti savo vaiką į pasirengimo Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams grupelę, žinotina, kad:

 1. Reikia iš parapijos raštinės pasiimti anketą, kurią užpildžius (vietoje arba namuose) ir grąžinus, bus galima užrašyti vaiką į grupelę. Vaikai bus registruojami tris savaites, pradedant nuo antros rugsėjo savaitės,  šiokiadieniais (nuo pirmadienio iki penktadienio) 18 – 19 val.
 2. Registruojantis būtina su savimi turėti Krikšto liudijimą arba Krikšto išrašą iš parapijos, kur Jūsų vaikas buvo krikštytas. Jeigu vaikas yra dar nepakrikštytas, registracijos metu reikia tai patikslinti. Nekrikštytiems vaikams, esant galimybei (jei bus nemažai tokių vaikų), bus sudaryta atskira grupė.
 3. Vaikus galite registruoti tik iki rugsėjo trečios savaitės pabaigos.
 4. Grupės bus sudaromos nepriklausomai nuo mokyklos klasių. Vaikų skaičius grupėje – nedaugiau 15–20. Katechezės trukmė – 1 val. Susitikimai prasidės nuo rugsėjo paskutinės savaitės ir tęsis iki Pirmosios Komunijos šventės gegužės mėnesį.
  Pirmosios Komunijos šventė bus organizuojama pagal grupeles.
 5. Vaikai, besiruošiantys Pirmajai Komunijai,  privalo dalyvauti tikybos pamokose (nuo 1 klasės), katechezės susitikimuose prie bažnyčios kartą per savaitę pagal programą ir Šv. Mišiose sekmadieniais.

į viršų