Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Apie sakramentus

Gyvenimas Kristuje: Sakramentai

Aš pasiliksiu su Jumis per visas dienas – tai pažadėjo Prisikėlusysis savo mokiniams. Per Sekmines jie sužinojo, kaip Jis tą savo pažadą įvykdė. Pakilia nuotaika jie išeina į gatves ir skelbia tai, ką visi turi žinoti. Jėzus Nazaretietis, Kuris buvo prikaltas prie Kryžiaus ir mirė, yra Viešpats ir Mesijas. Jis prisikėlė. Dievas Jį išaukštino ir davė Jam vietą Savo Dešinėje. Jis vėl ateis kaip Šlovingas Valdovas. Tikėkite Juo ir Evangelija, kurią mes jums skelbiame.

Tikinčiųjų skaičius auga visur, kur tik imama skelbti Gerąją Naujieną. Kuriasi bendruomenės. Tai nauja Dievo tauta – Jėzaus Kristaus Bažnyčia. Ji susijusi su Jėzumi Kristumi taip pat, kaip nariai su kūnu, kaip šakelė su vynmedžiu. Jis veikia per ją ir joje. Viešpats įkūrė savo Bažnyčią tam, kad ji savo buvimu ir pamaldomis liudytų žmonėms, jog Dievas yra geras visiems ir nori jiems dovanoti Išganymą. Pati Bažnyčia yra Neregimojo Dievo Meilės ir Artumo ženklas. Ji yra pirminis sakramentas, kuriame buvo įkurti kiti sakramentai, jos teikiami tiems, kurie išpažįsta Tikėjimą ir juo gyvena, kuriems Bažnyčia perduoda juos nuo apaštalų laikų.

Bažnyčia yra sakramentas, Dievo ir visos žmonijos bendrystės ženklas ir priemonė.
(ANTRASIS VATIKANO SUSIRINKIMAS, BAŽNYČIOS KONSTITUCIJA )

Septyni sakramentai

Bažnyčia teikia ir švenčia – kaip šventą savo Viešpaties palikimą – septynis sakramentus. Jie skirti kiekvieno žmogaus gyvenimui ir Tikėjimui. Per juos Jėzus atiduoda Save žmogui. Taip apdovanotas žmogus yra tikras dėl savo Tikėjimo ir Vilties, savo Meilės ir to, kad yra mylimas.

Teikiami sakramentai – tai ne tik būsimos priklausomybės Dievui ir būsimo Išganymo ženklai. Jie yra veiksmingi jau esamos priklausomybės Dievui ir jau dabar dovanojamo Išganymo ženklai.

Iš Jo Pilnatvės visi mes esame gavę Malonę po Malonės.  (Jn 1,16)

Sakramentai: Tai – Išganymo ženklai, Jėzaus Kristaus įsteigti savo Bažnyčioje; tai Jo buvimo joje ir su ja laidas. Krikštu žmogus įtraukiamas į Jėzaus Kristaus Bažnyčią gyvenimo pradžioje. Sutvirtinimu jauni suaugusieji sustiprinami ir pašventinami Šventosios Dvasios dovanomis. Eucharistija tikintieji tampa savo Viešpaties Gyvenimo dalyviais ir yra sujungiami su Juo. Nusikaltusiems Atgailos sakramentas suteikia atleidimą ir sutaikina su Dievu. Ligoniui Patepimas suteikia viltį ir paguodą. Šventimų sakramentu diakonams, kunigams ir vyskupams pavedama jų speciali tarnystė Bažnyčioje. Santuokos sakramento metu jaunieji prisiekia vienas kitam meilę ir ištikimybę; jų bendrystė yra Dievo įkurtos bendrystės atspindys. Sakramentai yra regimi neregimos Išganymo tikrovės ženklai. Kadangi juos dovanoja Dievas, jie realiai daro tai, ką vaizduoja.

Sakramentalijos: “Šventoji Motina Bažnyčia įsteigė sakramentalijas. Jos yra šventi ženklai, kurie panašiai kaip sakramentai ženklina dvasinius, Bažnyčios maldomis gaunamus vaisius. Sakramentalijos parengia žmones priimti savitą sakramentų veikimą ir pašventina įvairius gyvenimo atvejus” (Vatikano II Susirinkimas, Šventosios liturgijos konstitucija 60). Jos pašventina kai kurias bažnytines tarnybas, kai kurias žmogaus būsenas, įvairius krikščioniškojo gyvenimo atvejus bei žmogaus naudojamus daiktus. Sakramentalija – tai malda, dažnai tam tikro ženklo lydima (pvz: rankos uždėjimas, Kryžiaus ženklas, pašlakstymas švęstu vandeniu). Pašventinimas – tai žmogaus (pvz., vienuolijos viršininkės) arba daikto (pvz., altoriaus, bažnyčios, varpo) paskyrimas vien tik Dievo tarnybai; palaiminimas – žmogaus (vaikų, turistų, maldininkų) arba daiktų (namų, maisto, automobilio, gyvulių) patikėjimas Dievo apsaugai ir globai.