Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Amžinosios šv. Mišios

Švč. Jėzaus Širdies bazilika Romoje

Švč. Jėzaus Širdies bazilika Romoje

Kun. J. Bosko saleziečiai 1887 m. birželį paties šv. J. Bosko iniciatyva ir Vatikanui patvirtinus įsteigė Švč. Jėzaus Širdies vardo draugiją, kuri įsipareigojo kasdien aukoti trejas šv. Mišias už visus į šią draugiją įrašytus asmenis, gyvus ir mirusius. Mišios yra švenčiamos be pertrūkio, todėl liaudyje ši iniciatyva buvo pavadinta Amžinosiomis šv. Mišiomis. Švč. Jėzaus Širdies vardo draugijos būstinė yra Romoje, bet ji veikia visame pasaulyje. Lietuvoje šios draugijos nariu tampama tuomet, kai asmuo atsiunčia mums, Vilniaus saleziečiams, auką ir įrašomojo vardą bei pavardę. Iš karto po to mes susisiekiame su Romos Švč. Jėzaus Širdies bazilikos centriniu archyvu.

Pagrindinis altorius, kur aukojamos šv. Mišios už Švč. Jėzaus Širdies draugijos narius

Pagrindinis altorius, kur aukojamos šv. Mišios už Švč. Jėzaus Širdies draugijos narius

Kaip viskas vyksta?
Kad asmuo būtų įrašytas į draugiją, reikia vienkartinės bent 11,60 € aukos. Įrašomas gali būti tiek gyvas žmogus, tiek mirusysis. Aukotojas gali įrašyti save patį arba kitą asmenį, pastarajam to nė nežinant. Tą dieną, kai asmuo tampa draugijos nariu, jo vardas įrašomas į Romos Švč. Jėzaus Širdies bazilikos archyvą. Įrašytųjų į draugiją intencija yra ne tik kasdien aukojamos trejos šv. Mišios: už dvasinę draugijos narių – saleziečių veiklos rėmėjų gerovę meldžiasi viso pasaulio saleziečiai bei saleziečių įstaigas lankantis jaunimas.

Tai nėra prekyba gėriu! Nuo amžių yra pabrėžiama, kad vargšams teikiama išmalda ir karitatyvinės Bažnyčios veiklos rėmimas yra labai svarbus krikščioniškoje tradicijoje. Iš suaukotų lėšų (norintieji gali aukoti ir didesnes sumas) yra remiama Lietuvos ir viso pasaulio saleziečių vienuoliška bei ugdomoji veikla, finansiškai remiama religinių knygų ir žurnalų leidyba, padedama skleisti krikščionišką žinią pasaulyje. Trumpai tariant, gauti pinigai naudojami dirbant gerus darbus, dėl kurių aukotojas (arba asmuo, kurio vardu paaukojo kitas) gauna dvasinių malonių, mus pasiekančių dėl maldos už geradarius ir iš šv. Mišių aukos. 

Narystė Švč. Širdies vardo draugijoje nepakeičia įprastinių šv. Mišių, kuriose dalyvaujame savo parapijose ir meldžiamės už gyvuosius bei mirusiuosius. Tikinčiųjų nuoširdžiai prašoma dalyvauti šv. Mišiose savo parapijų bažnyčiose, ypač minint artimųjų mirties sukaktis (30 dienų po mirties, mirties metines). Priklausymas Amžinųjų šv. Mišių draugijai yra papildomas gėris, kuris yra didžiai vertingas mūsų artimiesiems, tiek gyviems, tiek mirusiems.

Auksinė Jėzaus Širdies figūra virš Romos stogų

Auksinė Jėzaus Širdies figūra virš Romos stogų

Kai vienas ar keli asmenys yra įrašomi į Švč. Širdies vardo draugiją, aukotojas gauna narių korteles su įrašytųjų asmenų vardais. Tie, kurie nepageidauja nario kortelės, gali jos ir neimti. Nario kortelėje ir sykiu Švč. Širdies vardo draugijos archyve fiksuojamas tik įrašomojo asmens vardas, o intencija, dėl kurios jis įtraukiamas į draugiją (pvz., dėl sveikatos, sėkmės per egzaminus, atsivertimo), nerašoma: šią intenciją žino pats aukotojas ir nėra būtina apie ją pranešti mums.

Nario kortelė išduodama kiekvienam asmeniui atskirai. Jei įsirašęs į draugiją asmuo miršta, jis ir toliau jai priklauso, nebūtina iš naujo įrašyti jį į narių gretas (žinoma, tai padaryti galima, bet neprivaloma). Tas pats žmogus, gyvas ar miręs, gali būti įrašytas ir daugiau sykių skirtingomis intencijomis, kaskart paaukojant būtiną auką.

Po 2015 m. sausio 1 d. nario registracijos auka nesikeis. Už kiekvieną įrašytą asmenį prašoma minimali suma bus 11,60 €.  

Kaip ir kur įsirašyti?
Uždarius Kauno – Palemono saleziečių bendruomenę, liko trys būdai įsirašyti patiems ar įrašyti savo artimuosius į Amžinųjų šv. Mišių šventimą. Norinčiuosius raginame pasirinkti vieną iš šių trijų būdų, nes joks kitas neužtikrina, kad asmuo bus įtrauktas į sąrašą. Įsirašyti į Amžinųjų šv. Mišių draugiją Palemono parapijoje nebegalima, todėl prašytume šiuo klausimu ten nebesikreipti.

1. ATVYKTI SU AUKA Į ŠV. JONO BOSKO PARAPIJĄ VILNIUJE
Asmuo, norintis tapti Amžinųjų šv. Mišių draugijos nariu arba įtraukti į ją kitą asmenį, gali atvykti į Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos raštinę (Erfurto g. 3) tikinčiųjų priėmimo valandomis ir paaukojęs bent 11,60 € tai padaryti. Žinoma, atvykti asmeniškai lengviau tiems, kurie gyvena netoliese.

Labai prašytume atvykti nurodytais priėmimo laikais, nes kitu metu kunigai yra užsiėmę kitais darbais. Tikintieji priimami šiomis valandomis:

I: 17 val. – 17.45 val.

II: 17 val. – 17.45 val.

III: 17 val. – 17.45 val.

IV: 17 val. – 17.45 val.

V: 17 val. – 17.45 val.

2. SUMOKĖTI AUKĄ BANKE
Auką galima pervesti mums per banką: sumokėti įmoką grynaisiais arba pervesti pinigus naudojantis internetine bankininkyste. Ir šiuo atveju prašoma bent 11,60 € aukos už kiekvieną įrašomą asmenį.

Tą pačią dieną, kai įvykdomas mokėjimas, prašome išsiųsti mums laišką (galima paprastą, nebūtinai registruotą, arba elektroninį laišką adresu amzinosmisios@gmail.com) kuriame būtų nurodyta:

  • pinigus pervedusio asmens vardas, pavardė ir tikslus, pilnas adresas, kuriuo išsiųsime nario kortelę;
  • diena, kada įvykdytas mokėjimas banke, ir paaukotos sumos dydis; taip pat reikia nurodyti, kad pinigų suma yra „už Amžinąsias šv. Mišias“;
  • įrašomų į draugiją asmenų vardus (jei norima – ir pavardes) prašytume rašyti aiškiai ir įskaitomai; prieš mirusio asmens vardą prašom pažymėti kryžiaus ženklelį (†).

Mes negalėsime jums atsakyti tol, kol negausime laiško su aukotojo duomenimis ir įrašomų asmenų vardais. Mums laišką gavus paprastai dar praeina 10–15 dienų, kol jus pasiekia mūsų išsiųstos nario kortelės.

Gyvenantieji užsienyje gali pervesti atitinkamą sumą pagrindinėmis pasaulio valiutomis.

Banko mokėjimas turi būti atliktas į šią (ir tik šią!) mūsų sąskaitą:

„Saleziečių Vilniaus namai“

a/s LT08 7044 0600 0774 3076

AB SEB bankas, banko kodas – 70440

BIC (SWIFT kodas) – CBVILT2X

(būtina nurodyti – „Amžinosioms šv. Mišioms“)

3. IŠSIŲSTI PINIGŲ PERLAIDĄ PAŠTU
Norint įsirašyti į Švč. Širdies vardo draugiją galima artimiausiame pašto skyriuje atlikti pašto perlaidą (bent po 11,60 € už kiekvieną įrašomą asmenį). Savaime suprantama, kad į pašte gautą blanką turite būtinai įrašyti asmeninius savo duomenis. Sumokėjus pinigus jums bus suteiktas perlaidos kodas – būtinai išsaugokite jį!

Pašto skyriuje iš karto išsiųskite mums laišką (galima paprastą, nebūtinai registruotą, arba elektroninis adresu amzinosmisios@gmail.com), kuriame nurodykite:

  • savo vardą, pavardę ir tikslų, pilną adresą;
  • dieną, kada įvykdytas mokėjimas, paaukotos sumos dydį ir slaptą jums suteiktą perlaidos kodą (be šio kodo negalėsime gauti jūsų išsiųstos sumos);
  • vardus (jei norima – ir pavardes) tų asmenų, kuriuos norite įrašyti į Amžinųjų šv. Mišių draugiją; prieš mirusio žmogaus vardą pažymėkite kryžiaus ženklelį (†).

Išsiuntę pašto perlaidą ir laišką prašome palaukti bent 10–15 dienų, kol gausite mūsų atsakymą. Jei per 3–4 savaites vis dar nebūsite sulaukę iš mūsų nario kortelės, prašytume parašyti mums dar vieną laišką, kuriame praneškite apie šį įvykį, dar sykį nurodykite pašto perlaidos kodą ir įrašomų asmenų vardus. Labai prašytume jūsų rašyti, o ne skambinti.

Pašto perlaida ir laiškas su duomenimis bei perlaidos kodu turi būti išsiųsti šiuo adresu:

Saleziečių Vilniaus namams,

Erfurto g. 3, LT–04220 Vilnius–49

(būtina nurodyti aukos tikslą – „Amžinosioms Mišioms“)

Jei jums kiltų daugiau klausimų, norėtumėte ką nors išsiaiškinti ar išdėstyti kilusias problemas, prašome parašyti mums paprastą laišką (arba elektroninį laišką adresu amzinosmisios@gmail.com)  adresu:

Saleziečių Vilniaus namams,

Erfurto g. 3, LT–04220 Vilnius–49

E – mail: amzinosmisios@gmail.com

 

SVARBU!

Dar kartą pabrėžiame, kad pasinaudoti galima tik vienu iš trijų aukščiau nurodytų būdų, nes kiti būdai apsunkina  įsirašiusiųjų registraciją arba neužtikrina jos sėkmės, ir dėl to gali būti prarasti jūsų pinigai.

Asmenys, gyvenantys užsienyje – tik tie, kurie gyvena užsienyje! – gali pasinaudoti dar vienu būdu įsirašyti į draugiją: jie gali oro paštu išsiųsti registruotą laišką (kun. Aleksandras Barelli, Erfurto g. 3, LT-04220, Vilnius, Lithuania) ir tarptautinį čekį su aukojama suma ir gavėjo vardu bei pavarde – Alessandro Barelli.

Dėkojame visiems mūsų rėmėjams, kurie įrašo savo artimuosius į Švč. Jėzaus Širdies Amžinųjų šv. Mišių draugiją!