Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Maldos

Šv. Jono Bosko malda Marijai
Novena į Mariją Krikščionių Pagalbą
Šv. Jono Bosko novena
Šv. Jono Bosko litanija

 Šv. Jono Bosko malda Marijai

Švenčiausioji Marija Krikščionių Pagalba, trokštu iš visos širdies Tave garbinti, labiau už visus angelus ir Dangaus šventuosius, kaip Amžinojo Tėvo Dukterį.

Sveika Marija…

Švenčiausioji Marija Krikščionių Pagalba, trokštu iš visos širdies Tave garbinti, labiau už visus angelus ir Dangaus šventuosius, kaip viengimio Dievo Sūnaus Motiną.

Sveika Marija…

Švenčiausioji Marija Krikščionių Pagalba, trokštu iš visos širdies Tave garbinti, labiau už visus angelus ir Dangaus šventuosius, kaip mylimą Šventosios Dvasios Sužadėtinę.

Sveika Marija…

į viršų

Novena į Mariją Krikščionių Pagalbą

 1. O Marija,
  Kristaus ir Bažnyčios Motina, mūsų Pagalba,
  Tu užtari visus, kurie pasitiki Tavimi
  ir į Tave kreipiasi, melsdami padėti;
  išgirsk mūsų maldą,
  perduok ją savo Sūnui Jėzui,
  vieninteliam tarpininkui tarp Dievo ir žmogaus.Sveika, Marija…   Garbė Dievui … 
 2. O Marija,
  Tu Tėvo parengtame išganymo plane
  savo tobulu Dievo priėmimu ir visišku Jam atsidavimu
  tapai ir mums pasitikėjimo bei paguodos ženklu;
  išmelski mums iš Tėvo
  daugiau tikėjimo atsiliepiant į Jo meilę,
  daugiau ištikimybės laikantis Jo įstatymo.Sveika, Marija…   Garbė Dievui … 
 3. O Marija,
  Tu, kaip motina,
  visiškai atsidavei žmogumi tapusiam Dievui, Kristui,
  ir glaudžiai susivienijai su Jo gyvenimu,
  Tu Jį pagimdei, auginai ir pasauliui parodei;
  melsk už mus savo Sūnų Jėzų,
  kad mokytų mus ryžtingiau ir tauriau Juo sekti
  prigludus prie Jo paties ir jo veikimo pasaulyje.Sveika, Marija…   Garbė Dievui …
 4. O Marija,
  Tu visiškai klusni ir atvira Šventajai Dvasiai,
  nepaprastomis Jos dovanomis apdovanota,
  gyva ir gaivinanti Jos šventovė;
  prašyk už mus Šventąją Dvasią,
  kad sužadintų Bažnyčioje didesnę vienybę ir solidarumą,
  atviresnę ir labiau Dievui atsiduoti pasirengusią jaunuomenę.Sveika, Marija…   Garbė Dievui … 
 5. O Marija,
  Tu prakilniausias Bažnyčios paveikslas ir jos narys,
  Tu iš anksto ją atvaizdavai ir su tikėjimu, viltimi bei meile
  kartu su Kristumi ją per amžius lydėjai;
  prašome Tave, melsk už mus Viešpatį,
  kad visi Bažnyčioje savo pašaukimu gyventume,
  vis labiau su Dievu ir vieni su kitais susivieniję.Sveika, Marija…   Garbė Dievui …
 6. O Marija,
  Tu nepranokstamas mergelės, sužadėtinės ir motinos pavyzdys,
  kad būtum kiekvieno asmeninio, šeimos ir visuomeninio
  moters gyvenimo idealas;
  prašome Tave, melsk už mus Viešpatį,
  kad pasaulyje būtų daugiau pagarbos žmogui, gyvybei, meilei,
  daugiau veiklaus tikėjimo krikščionių šeimose.Sveika, Marija…   Garbė Dievui …
 7. O Marija,
  Tu kiekvienos dorybės, malonės ir šventumo versmė,
  Tu Dievo nuostabioji bendradarbė,
  todėl visos kartos Tave vadins palaiminta;
  mes meldžiame Tave, prašyki Viešpatį,
  kad mums padėtų iš daugelio vargų išsivaduoti,
  kad mus apšviestų ir tvirčiau Juo tikėti paskatintų. Sveika, Marija…   Garbė Dievui … 
 8. O Marija,
  Tu iš anksto numatyta ir Dievo Sūnui parengta buveinė,
  Tu nuolanki ir neturtinga,
  kad Tavyje iškiltų Jo galia ir turtai;
  mes prašome Tave – prašyki Viešpatį, kad mums padėtų
  įveikti egoizmą ir puikybę,
  kad Kristumi sektume kaip dera.Sveika, Marija…   Garbė Dievui … 
 9. O Marija,
  Tu darbo, aukos, maldos pavyzdys,
  greita padėti mūsų reikaluos,
  mums vadovauti, mus paremti;
  mes prašome Tave, Tu Viešpačiui aukoki
  mus ir visa tai, kas esame, ką veikiame kasdien –
  mūsų gyvenimą, vargus, darbus, kančias ir džiaugsmus. Sveika, Marija…   Garbė Dievui …

Pabaigos malda
O Marija, galingoji Mergele,

Tu didi ir garbinga Bažnyčios Gynėja,

Tu nuostabi Krikščionių Pagalba,

Tu priešui baisi, kaip mūšiui išrikiuoti pulkai,

Tu viena nugali klaidas visame pasaulyje.

Tu mūsų sunkumuose, kovose ir varguose

nuo priešo mus gink

ir mirties valandą

į amžinąjį džiaugsmą nuvesk. Amen.

Marija, Krikščionių Pagalba, melski už mus!

į viršų

 Šv. Jono Bosko novena

1 diena

Šventasis Jonai Bosko, Tu degei meile Jėzui Švenčiausiame Sakramente ir uoliai skleidei pamaldumą Jam. Tu taip labai vertinai Šventąsias Mišias, dažną šventąją Komuniją ir bažnyčios lankymą. Padėk ir mums būti taip pat pamaldiems, kad Eucharistinis Jėzus nuolat gyventų mūsų širdyse.

Tėve mūsų…    Sveika Marija…    Garbė Dievui Tėvui…

Melski už mus, šventasis Jonai Bosko
– kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės.
Dieve, Tu pašaukei šventąjį Joną Bosko būti jaunimo auklėtoju, tėvu ir mokytoju. Paklusnus Tavo valiai ir Mergelės Marijos padedamas, Jis įsteigė Bažnyčioje naują Bendruomenę. Padaryk, meldžiame Tave, kad ir mes, degdami tokia pačia meile, galėtume laimėti sielas ir Tau tarnauti. Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

2 diena

Šventasis Jonai Bosko, dėl savo meilės Marijai Krikščionių Pagalbai, kuri čia žemėje buvo Tavo Motina ir Mokytoja, išmelsk mums tikrą ir pastovų pamaldumą Marijai, kad galėtume pelnyti jos galingą globą gyvenime ir mirtyje. Amen.

Tėve mūsų…

3 diena

Šventasis Jonai Bosko, dėl savo meilės, kuria kaip sūnus mylėjai Bažnyčią ir Šventąjį Tėvą ir narsiai jį gynei iki paskutinės savo gyvenimo valandos, išmelsk mums malonę, kad mes visuomet būtume geri katalikų Bažnyčios vaikai ir mylėtume bei gerbtume Šventajį Tėvą, būdami jam visiškai klusnūs. Amen.

Tėve mūsų…

4 diena

Šventasis Jonai Bosko, dėl savo didžios meilės jaunimui per kurią tapai jam tėvu ir mokytoju, ir dėl didvyriško pasiaukojimo jo išganymui padaryk, kad ir mes mylėtume jaunimą šventa ir pasiaukojančia meile. Amen.

Tėve mūsų…

5 diena

Šventasis Jonai Bosko, kuris įsteigei Saleziečių ir Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų Kongregacijas, kad nuolat būtų Tavo apaštalavimo sekėjų, padaryk, kad abi tos vienuolinės šeimos spinduliuotų Tavo dvasia ir ištikimai sektų Tavo didvyriškomis dorybėmis. Amen.

Tėve mūsų…

6 diena

Šventasis Jonai Bosko, kuris, siekdamas tobulesnių gyvo tikėjimo ir pasiaukojančios meilės vaisių,įsteigei Saleziečių Bendradarbių Draugiją, padaryk, kad jos nariai būtų šviesūs krikščioniškų dorybių pavyzdžiai ir apvaizdinga parama Tavo veiklai. Amen.

Tėve mūsų…

7 diena

Šventasis Jonai Bosko, kuris žmonių išganymui siuntei savo misionierius į tolimiausius žemės pakraščius, uždek ir mus ta pačia meile, kad mokėtume ieškoti nemirtingų sielų ir laimėti jas Dievui. Amen.

Tėve mūsų…

8 diena

Šventasis Jonai Bosko, Tu užvis labiau pamilai skaistumo dorybę ir pavyzdžiu, žodžiais ir raštais ją liudijai. Padaryk, kad ir mes, ją pamilę, kiek įstengdami ją skleistume savo aplinkoje. Amen.

Tėve mūsų…

9 diena

Šventasis Jonai Bosko, kuris taip labai atjautei visokį žmonių skurdą, pažvelk į mūsų reikalus ir išmelsk mums ir mūsų tėvams Marijos Krikščionių Pagalbos palaiminimą ir žemiškų bei dvasinių malonių, reikalingų gyvenime ir mirtyje. Amen.

Tėve mūsų…

į viršų

Šv. Jono Bosko litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Marija Krikščionų Pagalba, melski už mus!
Šventasis Juozapai,
Šventasis Pranciškau Salezieti,
Šventasis Jonai Bosko,
Šventasis Domininkai Savio,
Šventoji Marija Domininka Mazzarello,
Šventasis Jonai Bosko, pavyzdingiausias kunige,
Dorybių didvyriškumo pavyzdy,
Švelnumo ir meilės įsikūnijime,
Kantrumo karžygy,
Vaikų gerasis tėve,
Idealusis jaunimo auklėtojau,
Išpažinčių apaštale,
Misijų organizatoriau,
Švenčiausiojo Sakramento garbinimo skatintojau,
Saleziečių ir Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų kongregacijų steigėjau,
Popiežiaus neklaidingumo skelbėjau,
Marijos Krikščionių Pagalbos garbės skleidėjau,
Dievo malonių dalytojau,
Ligonių gydytojau,
Šventojo Rožančiaus maldos gerbėjau,
Katalikiškosios spaudos globėjau,
Didysis blaivybės apaštale,
„Melskis ir dirbk” šūkio įgvendintojau,

 Melski už mus šventasis Jonai Bosko
– kad taptume ištikimi Jėzaus ir Marijos Krikščionių Pagalbos garbintojai!

Melskimės.
Dieve, Tu šventąjį išpažinėją Joną Bosko pašaukei būti jaunimo tėvu ir mokytoju ir jo pastangomis, Mergelei Marijai padedant, praturtinai savo Bažnyčią naujomis vienuolijomis. Leisk mums, užsidegus ta pačia meilės ugnimi, ieškoti sielų ir tik Tau vienam tarnauti. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

į viršų