Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Saleziečių šeima

Šv. Jono Bosko Saleziečių Šeima

„Nedidelės jėgos susivienijusios tampa galybe“ (kun. Bosko)

Netrukus po šv. Pranciškaus draugijos (saleziečių) įsteigimo kun. Bosko nusprendė priimti panašią iniciatyvą moterų pasaulio atžvilgiu ir kartu su Marija Dominika Mazzarello įkūrė Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų Institutą (seserys salezietės, 1872 m.). 1876 m. buvo įkurta Saleziečių bendradarbių sąjungą, kuriai priklauso pasauliečiai (nors gali priklausyti ir dvasininkai). Jos tikslas – pagalba saleziečių auklėjamajai veiklai. Taip gimė Saleziečių Šeimos pamatai, prie kurių dar prisijungė Buvę saleziečių auklėtiniai.

Bendri būdingi saleziečių Šeimos elementai:

 1. Saleziečių pašaukimas – dalyvauti kun. Bosko charizmoje
 2. Jaunimo misija
 3. Liaudies misija
 4. Salezietiškas dvasingumas – gyvenimo ir darbo stilius
 5. Ryšys su saleziečių kongregacijos steigėju ir jo įpėdiniais kaip vienybės centru

Lietuvoje dabar yra 5 Saleziečių šeimos grupės, apimančios daugiau negu 40 asmenų.

2006 m. saleziečių šeimą sudarė 23 grupės ir 420 tūkst. asmenų visame pasaulyje.  Pavienius narius priima saleziečių Generalinis Vyresnysis – visos Saleziečių Šeimos tėvas.

 Saleziečių Šeimai priklauso:

 1. Pranciškaus Salezo draugija (saleziečiai) SDB
 2. Marijos Krikščionių Pagalbos dukterys (salezietės) FMA
 3. Saleziečių bendradarbių sąjunga CC SS
 4. Buvusių auklėtinių sąjunga EX. DB, EX – FMA
 5. Kun. Bosko Voliuntarės VDB
 6. Kun. Bosko Voliuntarai VCDB
 7. Marijos Krikščionių Pagalbos sąjunga ADMA
 8. Šv. Mykolo arkangelo kongregacija CSMA
 9. Šv. Mykolo arkangelo seserų kongregacija
 10. Šv. Šeimos apaštalės ASF
 11. Dievo Išganytojo dukterys HDS
 12. Nekaltosios Marijos karaliavimo dukterys DQM
 13. Švč. Jėzaus ir Marijos širdies dukterys HH SS CC
 14. Naujoji giesmė
 15. Jėzaus Širdies salezietės oblatės SOSC
 16. Saleziečių moterų sąjunga ADS
 17. Jaunuolio Jėzaus seserys IJA
 18. Nekaltosios Pagalbos Marijos seserys katechetės SMI
 19. Marijos Krikščionių Pagalbos seserys
 20. Meilės seserys CSM
 21. Marijos Krikščionių Pagalbos misionierės seserys MSMHC
 22. Nekaltosios Marijos širdies seserys tarnaitės SIHM
 23. Viešpaties Apsilankymo Kun. Bosko seserys VSDB
 24. Viešpaties Apreiškimo seserys
 25. Prisikėlusio Jėzaus liudytojai
 26. Mokiniai
 27. Kun. Bosko misijos bendruomenė CMB
 28. Prisikėlimo seserų kongregacija


ŠV. PRANCIŠKAUS SALEZO DRAUGIJA – KUN. BOSKO SALEZIEČIAI
SALESIANI DI DON BOSCO – SDB
kunigų vienuoliškas popiežiaus teisių institutas

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:
  

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

šv. Jonas Bosko

Turinas (Italija)

kun. Bosko įkurtas 1859 m.
Šventojo Sosto patvirtintas 1874 m.

15 952

 • vargstančio jaunimo auklėjimas
 • misijos
 • viešoji komunikacija
 • pastoracija liaudyje

2002 m. duomenys.

Auklėjamajame darbe saleziečiai naudojasi kun. Bosko auklėjimo prevencine sistema. Jos pagrindas yra protas, religija bei meilė. Auklėjimo tikslas – išauklėti gerus piliečius ir dorus krikščionis.

Pagrindinis saleziečių charizmos bruožas yra misijos.

į viršų

MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS DUKTERŲ INSTITUTAS
ISTITUTO FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE – FMA

moterų vienuoliškas popiežiaus teisių institutas

Įkūrėjai:
  

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:
  
  

Interneto svetainė

šv. Jonas Bosko
šv. Marija Dominika Mazarello

Mornese (Italija)

1872

15 074

 • vaikų ir jaunimo, ypač apleisto, visapusiškas ugdymas ir evangelizacija pagal šv. kun. Jono Bosko prevencinę sistemą

http://www.cgfmanet.org/

Kongregacija buvo patvirtinta1872 m. rugpjūčio 5 d. Tą dieną 11 pirmųjų seserų davė vienuolinius įžadus. Kongregacija gimė kaip gyvas dėkingumo paminklas Marijai Krikščionių Pagalbai.

Marijos Krikščionių Pagalbos dukterys vadinamos salezietėmis. Taip, kaip saleziečiai užsiima vaikinų auklyba, salezietės auklėja mergaites, ypatingai vargingas.

Salezietės dirba 89 pasaulio šalyse, į Lietuvą atvyko 1936 m. Lietuvoje salezietės turi savo namus Kaune Palemone ir Kaišiadoryse. Iš viso Lietuvoje dirba 8 amžinųjų įžadų seserys.

į viršų

SALEZIEČIŲ BENDRADARBIŲ SĄJUNGA
ASSOCIAZIONE COOPERATORI SALESIANI – CC SS
pasauliečių draugija

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

šv. Jonas Bosko

Turinas (Italija)

1876

35 000

 • gyvena ir dirba pagal šv. Jono Bosko dvasingumą
 • įsijungia į jaunimo auklėjimą
 • turi savo šeimas ir darbą
 • bendradarbiauja su kitomis Saleziečių šeimos grupėmis

Tai katalikiška organizacija, gyvenanti ir veikianti visuomenėje bei Bažnyčioje jaunimo labui ir besivadovaujanti kun. Bosko dvasingumu.

Sąjungos nariai – tai mokytojai, katechetai, auklėtojai, bažnytinių judėjimų animatoriai, sporto treneriai, visuomenės veikėjai, aktyvūs tėvai, o taip pat vyskupijos kunigai, kuriuos traukia kun. Bosko asmenybė.

Apart auklėjamojo darbo jie nuolat tvirtina savo tikėjimą sakramentais ir dalyvauja Sąjungos organizuojamuose susitikimuose, skirtuose dvasingumo gilinimui.

Saleziečiai bendradarbiai gyvena savo tikėjimu pasaulietiškose aplinkose, t. y. turi savo šeimas ir darbą.

Įkvepiami apaštalinės kun. Bosko programos jie išgyvena gyvą vienybę su kitais Saleziečių Šeimos nariais. Broliškai ir vieningai jie jungiasi į tą patį jaunimo auklėjimo pašaukimą, pagal savo galimybes ir gyvenimo padėtį dirba Bažnyčios bei visuomenės labui.

Būti saleziečių bendradarbiu yra viso gyvenimo pašaukimas.

į viršų

 BUVUSIŲ AUKLĖTINIŲ SĄJUNGA
CONFEDERAZIONE MONDIALE DEGLI EXALLIEVI ED EXALLIEVE DI DON BOSCO E DI MARIA AUSILIATRICE – EX. DB, EX – FMA

pasauliečių sąjunga, katalikiška pasaulinio masto organizacija

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:
  

Veiklos sritys:
  
  
   
   

 
Interneto svetainės:

pal. Pilypas Rinaldi

Turinas (Italija)

1908

197 730 (kun. Bosko)
130 000 (FMA)

 • saviauklos  ir jaunimo auklėjimo kun. Bosko dvasia ugdymas
 • draugystės tarp auklėtinių palaikymas
 • abipusė pagalba
 • saleziečių auklėjimo įstaigų palaikymas

http://www.exallievidonbosco.com/

http://www.exallievefma.org/

Į atskiras organizacijas susibūrė buvę kunigų saleziečių ir seserų  auklėtiniai.

į viršų

KUN. BOSKO VOLIUNTARĖS
ISTITUTO SECOLARE VOLONTARIE DI DON BOSCO – VDB
pasauliečių moterų popiežiaus teisių institutas

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

 

 Interneto svetainės:


pal. Pilypas Rinaldi

Turinas (Italija)

1917

1278, tame tarpe 104 aspirantės

Voliuntarės pašaukimas savyje apjungia:

● pasaulietiškumą (gyvena vienos arba savo šeimose, atlikdamos savo profesinį darbą)
● pasišventimą (įžadais įsipareigoja gyventi paklusnume, skaistybėje ir neturte)
● salezietiškumą (gyvena salezietišku dvasingumu)

http://bosko.lt/kunigo-bosko-voliuntares/

http://www.volontariedonbosco.org/

Trumpa istorija:

Instituto pradžia siekia 1910 m., kada pirmosios 14 mergaičių – saleziečių oratorijos Turine auklėtinių – išreiškė troškimą ir norą giliau susijungti su kun. Bosko dvasingumu ir misija, įgyvendindamos tai pasaulietinėse gyvenimo sąlygose.

Po paruošiamojo laikotarpio 1917 m. gegužės 20 d. gimė nauja bendrija. 1919 m., dalyvaujant kun. Rinaldžiui, 7 moterys davė pirmuosius įžadus.

Po kun. Rinaldžio mirties 1931 m. prasidėjo beveik 10 metų trukusi krizė.

Popiežiui Pijui paskelbus XII apaštališkąją konstituciją „Provida Mater Ecclesia” (1947 m.), prasidėjo bendrijos atsinaujinimas.

1959 m. bendrijos pavadinimas pakeistas į dabartinį: kun. Bosko Voliuntarės.

1971 m. sausio m. 31 d. Turino arkyvyskupas kard. Pellegrino įsteigė diecezinių teisių institutą. Tais pačiais metais Apaštalų Sostas išbandymo laikotarpiui patvirtino  pirmuosius Įstatus. 1978 m. liepos m. 21 d. Institutas gavo popiežiaus pritarimą. 1990 m. gegužės 14 d. Apaštalų Sostas galutinai patvirtino Įstatų tekstą.

Kun. Bosko voliuntarės gvena 52 šalyse visame pasaulyje. 2011 m. pasaulyje buvo 1278 narės, įskaitant 104 aspirantes.

Lietuvoje veikia viena grupė.

Daugiau apie kun. Bosko Voliuntares skaitykite čia

 į viršų

KUN. BOSKO VOLIUNTARAI
VOLONTARI CON DON BOSCO – Volontari CDB
pasauliečių vyrų popiežiaus teisių institutas

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

  
  
    
 

 
   

 
 

 

  

Interneto svetainė:

kun. Egidio Viganò SDB

Roma (Italija)

1994

62

Instituto nariai:

 • pašvęsti Dievui pasauliečiai
 • laiko save saleziečiais
 • įžadais įsipareigoja gyventi paklusnume, skaistybėje ir neturte
 • gyvena vieni arba savo šeimose, atlikdami savo profesinį darbą
 • gyvena salezietišku dvasingumu
 • įsijungia į saleziečių auklėjimą
 • bendradarbiauja su kitomis Saleziečių šeimos grupėmis, ypatingai su VDB

http://www.volontaricdb.altervista.org/

į viršų

MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS SĄJUNGA
ASSOCIAZIONE DI MARIA AUSILIATRICE – ADMA
bažnyčios tikinčiųjų sąjunga

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:
 

  
  

  
Interneto svetainė:

šv. Jonas Bosko

Turinas (Italija)

1869

35 000

 • pasauliečiai, gyvenantys savo šeimose ir atliekantys savo profesinį darbą
 • skleidžia pamaldumą Švenčiausiajam Sakramentui ir Marijai Krikščionių Pagalbai
 • gyvena salezietišku dvasingumu

http://www.admadonbosco.org/

Įkurta kun. Bosko Marijos Krikščionių Pagalbos bazilikoje Turine, kaip Saleziečių kongregacijos sudėtinė dalis.

Sąjunga platina pamaldumą Švč. Sakramentui ir Marijai Krikščionių Pagalbai.

1989 m. Saleziečių vyriausiasis Rektorius priėmė šią Sąjungą į Saleziečių Šeimą.

 į viršų

ŠV. MYKOLO ARKANGELO SESERŲ KONGREGACIJA

Įkūrėjai:
  

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

  

  
Interneto svetainė:

pal. kun. Bronisław Markiwicz
Dievo tarnaitė ses. Anna Kaworek

Miejsce Piastowe (Lenkija)

1956

300

 • auklėjimo darbas
 • katechezė
 • darbas misijose

www.michalitki.pl

Šv. Mykolo Arkangelo seserų, kitaip vadinamų seserimis mykolitėmis, kongregaciją įkūrė pal. kun. Bronisław Markiewicz ir Dievo tarnaitė Anna Kaworek XIX amžiaus pabaigoje. 1956 m. Kongregacijai buvo suteiktos popiežiaus teisės.

Šv. Mykolo Arkangelo seserys jungia kontempliatyvų šlovinimą su veiklia apaštališka meile, kurią įgyvendina auklėjimo, katechetinėje, karitatyvinėje ir visuomeninėje veikloje, parapijos sielovadoje bei misijose. Seserų gyvenimo esmę išreiškia principai „Kas kaip Dievas” bei „Susivaldymas ir darbas“. Kongregacija dabar turi apie 300 seserų, dirbančių Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Kamerūne ir Italijoje.

į viršų

ŠV. ŠEIMOS APAŠTALĖS
APOSTOLE DELLA SACRA FAMIGLIA – ASF
popiežiaus teisių moterų vienuoliškas institutas

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

pal. B. kard. Giuseppe Guarino

Mesina (Italija)

1984

100

 • jaunimo auklėjimas
 • šeimų sielovada

Darbe seserys vadovaujasi įkūrėjo kard. Guarino dvasia. Naudoja kun. Bosko prevencinę sistemą. Seserys veda mokyklas, oratorijas, apaštalauja parapijose, veda katechezę, dalyvauja vyskupijos šeimų sievadoje. Turi savo įstaigas  Italijoje (Sicilijoje, Kalabrijoje, Lazio) ir Brazilijoje.

 į viršų

DIEVO IŠGANYTOJO DUKTERYS
HIJAS DEL DIVINO SALVADOR – HDS
diecezinis moterų vienuoliškas institutas

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

Vysk. Pedro Arnoldo Aparicio SDB

San Vicente (El Salvador)

1956

109

 • pagalba  katechizacijoje
 • vargšų globa misijose

į viršų 

NEKALTOSIOS MARIJOS KARALAVIMO DUKTERYS
DAUGHTERS OF THE QUEENSHIP OF MARY – DQM
diecezinis pasauliečių moterų institutas

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

kun. Carlo Della Torre SDB

Bankokas (Tailandas)

1956

57

Instituto principas: „Malda ir darbas”
Instituto globėjai:

 • Nekaltoji Marija
 • Šv. Juozapas
 • Šv. Jonas Bosko

Institutą įkūrė salezietis misionierius. Instituto narės dirba dviejose Tailando vyskupijose,  7 bendruomenėse.

 į viršų

 ŠVČ. JĖZAUS IR MARIJOS ŠIRDIES DUKTERYS
HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARIA – HH SS CC
popiežiaus teisių moterų institutas

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

kun. Luigi Variara

Agua de Dios (Kolumbija)

1905

404

 • Pirmosiomis seserimis tapo raupsuotosios
 • Seserys pradėjo darbą raupsuotųjų kaime
 • darbas jaunimo labui
 • tarnystė neturtingiesiems

Pirmoji vienuoliška kongregacija, įkurta saleziečio. 2012 m. gegužės 7 d. seserys šventė kongregacijos įkūrimo 100 metų jubiliejų.

Pal. Luigi Variara, 1894 m. siųstas į misijas, pateko į Kolumbijos kaimą Aqua di Dios, kuriame gyveno raupsuotieji. Tarp tenykščių mergaičių, kurioms patarnaudavo kaip kunigas,  pal. Variara rado vienuoliškų pašaukimų. Jaunos merginos iš Aqua di Dios negalėjo realizuoti savo svajonės apie vienuolinį gyvenimą, nes jos pačios arba jų šeimų nariai sirgo raupsais. Kun.Variara išsirinko 7 kandidates, kurios turėjo tarnauti Dievui ir žmonėms, globojamos Jėzaus ir Marijos Krikščionių Pagalbos Širdžių. Mintį įkurti naują kongregaciją palaikė Bogotos vyskupas bei generalinis Vyresnysis kun. M. Rua.

Šiandien Kongregacija peržengė kaimelio Aqua di Dios ribas ir plečia savo veiklą jaunimo labui misijos teritorijose. Veikia 23 vyskupijose: Kolumbijoje, Ekvadore, Bolivijoje, Venesueloje ir kitur. Nuo 1964 m. popiežiaus Pauliaus VI dėka Kongregacija turi popiežiaus teises. Per 70 veiklos metų šiai kongregacijai niekada netrūko kandidačių.

į viršų

SALEZIEČIŲ MOTERŲ SĄJUNGA
ASOCIACIÓN DAMAS SALESIANAS – ADS
privati bažnytinė tikinčiųjų pasauliečių sąjunga

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

Miguel González

Karakasas (Venesuela)

1968

3000

 • suburia pasaulietes moteris
 • užsiima karitatyvine pagalba, ypač neturtingoms moterims
 • aukojasi dėl evangelizacijos ir žmogaus augimo
 • narės dažnai dirba medicinos įstaigose

į viršų 

JAUNUOLIO JĖZAUS SESERYS
IRMAS DE JESÚS ADOLESCENTE – IJA
diecezinis moterų institutas

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

Vysk. Vicente Priante SDB

Campo Grande (Brazilija)

1938

43

 • darbas su jaunais žmonėmis

Seserų principas: „Viskas visiems”

Globėjai: Jaunuolis Jėzus ir Marija iš Nazareto

Seserys turi 11 vienuolynų šešiose Brazilijos vyskupijose.

į viršų

  NEKALTOSIOS MARIJOS IR KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS SESERYS KATECHETĖS
CATECHIST SISTERS OF MARY IMMACULATE AND HELP OF CHRISTIANS – SMI
diecezinis moterų institutas

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

Vysk. Louis La Ravoire Morrow

Indija

1948

500

 • moterų, vaikų globa
 • apaštalavimas Indijos kaimuose
 • ligonių lankymas
 • ligoninės, poilsio centrai
 • pagalba parapijose
 • naudoja kun. Bosko prevencinę sistemą
 • gyvena šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės paprastumo dvasia
 • darbuojasi ekumenizmo labui
 • organizuoja nuolatinę adoraciją Krishnagaro katedroje

Adoracijos tikslas – išprašyti misionieriams ir jų darbui reikalingų malonių, savo bei visų tikinčiųjų pamaldumo stiprinimas. Adoracijos vaisiai – daug pašaukimų ir atsivertimų.

Seserys šiandien dirba ne tik Indijoje, bet ir Vokietijoje, Italijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Tanzanijoje, Zaire.

į viršų

 MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS SESERYS
SISTERS OF MARIA AUXILIATRIX

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

kun. M. C. Antony sdb

Indija

1976

110

 • vargšų ir apleistų mergaičių globa

Marijos Krikščionių Pagalbos seserų kongregaciją įkūrė salezietis kun. M. C. Antony, kuris 1976 m. gegužės m. 13 d. kartu su keturių mergaičių grupe sudarė „Pamaldumo Sąjungą“, paskirtą darbui sveikatos apsaugos ir socialinės veiklos srityse. Marijos Krikščionių Pagalbos seserų charizmą išreiškia principas “Rūpintis vargšais ir apleistomis mergaitėmis”.

Salezietis kun. Schoolz, su kuriuo bendradarbiavo kun. M.C. Antony, parėmė jauną kunigą. Gimė bendruomenė, padedanti jaunoms, neturte paliktoms moterims iš Vyasarpadi, Pietų Indijos Tamil Nadu provincijos.

Po įkūrėjo mirties 1990 m. sausio m. 23 d. Chennai provincijos inspektorius kun. Vincent Durairaj paskyrė kun. Rozario Krishnaraja Pamaldumo Sąjungos bažnytiniu asistentu.

1999 m. Madraso ir Mylapores vyskupas James Masilamony Arula Dasa patvirtino Marijos Krikščionių Pagalbos seserų diecezinę kongregaciją. Jo įpėdinis vysk. Malayappan Chinnappa sdb 2005 m. gruodžio m. 15 d. patvirtino seserų Konstituciją.

Dabar yra 110 Marijos Krikščionių Pagalbos seserų, gyvenančių  23 bendruomenėse 7 Indijos vyskupijose. Kai kurios iš šių bendruomenių bendradarbiauja su saleziečiais. Pagrindinė Marijos Krikščionių Pagalbos seserų veikla – vargšų vaikų mokymas, evangelizacija, darbas vaikų globos namuose ir dienos pagalbos centruose.

į viršų

 MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS MISIONIERĖS SESERYS
MISSIONARY SISTERS OF MARY HELP OF CHRISTIANS – („Ferrandine”) MSMHC
popiežiaus teisių moterų institutas

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

Vysk. Stefano Ferrando

Guwahati (Indija)

1942

700

 • šiaurės Indijos genčių evangelizacija ir katechezė
 • ligonių ir vargšų lankymas
 • tikinčiųjų paruošimas kunigų lankymui
 • mergaičių paruošimas šeimos gyvenimui

Antrojo pasaulinio karo metu  Indijos Assam srityje seserys salezietės nusprendė organizuoti naują vietinių moterų vienuolišką kongregaciją.

Šioje teritorijoje – nuo Brahmaputros iki Himalajų – gyvenančios gentys kalba daugiau kaip šimtu kalbų. Misionieriai iš Europos šios srities nepasiekė. Taigi, kilo mintis organizuoti vietines seseris, kurios mokėtų tenykštes kalbas ir žinotų papročius.

Seserys laiko vaikų globos namus, parapines mokyklas, ambulatorijas.

Misionierės moko mergaites namų ruošos darbų (siūti, ruošti maistą), rengia santuokos sakramentui. Tokios mergaitės gyvena seserų namuose.

į viršų

NEKALTOSIOS MARIJOS ŠIRDIES SESERYS TARNAITĖS
SISTERS SERVANTS OF THE IMMACULATE HEART OF MARY – SIHM
diecezinis moterų institutas

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

Vysk. Gaetano Pasotti SDB

Bang Nok Khuek (Tailandas)

1937

109

 • laiko parapijos mokyklas
 • gyvena salezietišku dvasingumu

Į misijas Indijoje atvykę saleziečiai patyrė,  kad reikia moteriškų rankų. 1937 m. kun. Geatano Pasotti padėjo  naujo vienuolyno pamatus. Jam padėjo jam dvi salezietės, iš kurių viena tapo generaline vyresniąja, o kita – novicijų magistre.

Naujosios kongregacijos uždavinys buvo misijos parapinių mokyklų vedimas. Vyskupas Caretto, kurio teritorijoje dirbo seserys, pasakė apie jas: „Tos vienuolės savo širdyse yra salezietės ir gyvena Marijos Krikščionių Pagalbos bei kun. Bosko dvasia”.

Institutas turi 109 nares, 27 vienuolynus, dirba 4 vyskupijose.

į viršų

VIEŠPATIES APSILANKYMO KUN. BOSKO SESERYS
VISITATION SISTERS OF DON BOSCO (VSDB)
vienuoliškas popiežiaus teisių moterų institutas

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

Vysk. Hubert D’Rosario sdb

Shillong (Indija)

1983

106

 • evagelizacija
 • auklėjimas
 • pagalba vargšams
 • katechezė

Šiuo metu šioje kongregacijoje yra 106 narės, 16 naujokių ir 9 aspirantės; gyvena aštuoniolikoje namų Indijos Meghalaya ir Assam valstijose.
Viešpaties Apsilankymo Kun. Bosko seserys dirba sudėtingose aplinkose, atiduodamos save katechezei. Jų gyvenimo būdas, kalbant apie aprangą ir elgesį, yra paprasti ir skurdūs. Savo apaštalavimą seserys išgyvena, reikšdamos savo kasdieninį artumą stokojantiems žmonėms, kuriais rūpinasi. Jų principas paimtas iš Evangelijos pagal šv. Matą (28,19): „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs” .

į viršų

 PRISIKĖLUSIO JĖZAUS LIUDYTOJAI
TESTIMONI DEL RISORTO IN CAMMINO VERSO IL 2000 – TR 2000
bažnytinis judėjimas

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

kun. Sabino Palumbieri SDB

Roma (Italija)

1984

650

 • Prisikėlimo džiaugsmas
 • Emauso bendruomenė
 • Via Lucis, Lectio Divina
 • formacija
 • savanorystė
 • šventumo siekimas

Judėjimo nariai:

 • tai tikinčiųjų bendruomenė, trokštanti giliau gyventi Prisikėlimo džiaugsmu
 • kuria bendruomenę, panašią į tą, kurią Jėzus sukūrė su mokiniais Emause: klausančią Dievo Žodžio, laužančią duoną, džiūgaujančią Viešpaties artumu
 • apmąsto Via Lucis, Lectio Divina
 • praeina keturių etapų formaciją
 • organizuoja savanorius, galinčius padėti stokojantiems: „Volontari per il mondo”
 • stengiasi būti geriausi ten, kur juos siuntė Viešpats – šeimoje, darbe, visuomenėje
 • rūpinasi, kad ir kiti žmonės patirtų velykinį džiaugsmą

Formacija:

 • Apmasto Jėzaus Paschą pagal Naująjį Testamentą
 • Įsisavina Velykų dvasinius-teologinius aspektus
 • Asmeniškai išgyvena Velykų išganymo įvykius, kad įgyvendintų juos kasdieniniame gyvenime
 • Lectio Divino praktika

į viršų

MOKINIAI
THE DISCIPLES
pasauliečių institutas

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

kun. Joseph D’Souza sdb

Indija

1973

400

 • Evangelijos skelbimas
 • katechezė
 • ligonių globa
 • tarnystė vargšams

 „Mokiniai“ arba Pasauliečių kun. Bosko Institutas yra vyrų ir moterų visuomeninė bažnytinė sąjunga, kuri atsirado 1973 m. Indijoje. Instituto iniciatorius – kunigas salezietis Joseph D’Souza. 1983 metais prie seserų prisijungė ir broliai. 2000 m. balandžio mėn. 21 d. Ambikapuro vyskupija pripažino juos kaip pasauliečių institutą.

„Mokiniai“ įkvėpimo semiasi iš Evangelijos ištraukos, kurioje pasakojama apie Jėzaus 72 mokiniams pavestą misiją skelbti Evangeliją, pradedant nuo katechezės ir baigiant ligonių globa bei patarnavimu vargšams. Šiandien jų yra apie keturis šimtus 44 Indijos ir 6 Italijos vyskupijose.

 į viršų

KUN. BOSKO MISIJOS BENDRUOMENĖ
COMMUNITY OF THE MISSION OF DON BOSCO – CMB

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:
  

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

Guido Pedroni

Bolonija (Italija)

1982 m.
2010 m. prisijungė prie Saleziečių šeimos

Trūksta duomenų

veikla jaunimo, ypač labiausiai stokojančio, labui

į viršų 

PRISIKĖLIMO SESERŲ KONGREGACIJA
CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA RESURREZIONE
diecezinė vienuoliška kongregacija

Įkūrėjas:

Įkūrimo vieta:

Įkūrimo data:

Narių skaičius:

Veiklos sritys:

kun. Jorge Puthenpura

Gvatemala

1977

50

Trūksta informacijos

 į viršų