Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Istorija

Saleziečiai Vilniuje

Naujoji bažnyčia

Daug Dievo vynuogyno darbininkų

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos istorijos svarbesnės datos

Tempus fugit, barba crescit („bėga laikas, auga barzda“) – sakydavo romėnai apie laiko, kurio negalima sustabdyti, lėkimą. Laikas bėga nepastebimai ir mums, šv. J. Bosko parapijos parapijiečiams. 2010 m. kovo 12 d. Vilniaus šv. Jono Bosko parapijai sukako 20 metų. Tai daug, o juk visiems atrodo, kad parapijos gyvenimas ką tik prasidėjo. Saleziečių darbo Vilniuje pradžia buvo ne prieš 20 metų, o daug anksčiau. Verta prisiminti keletą istorinių faktų.

Saleziečiai Vilniuje

Pirmieji saleziečiai į Vilnių atvyko dar 1924 m. rugpjūčio 15 d. Juos pakvietė kun. Karolis Liubianecas. Arkivysk. Jurgiui Matulaičiui leidus, jis perdavė jiems Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią ir Amatų mokyklą su internatu, esančius Gerosios Vilties gatvėje. Arkivyskupas J. Matulaitis 1928 m. rugpjūčio 21 d. vienuoliams pavedė ir Šv. Stepono bažnyčią. Vyriausiasis saleziečių rektorius F. Rinaldi (kuris jau buvo atvažiavęs į Vilnių dar neidamas šių pareigų 1928-aisiais) 1931 m. sausio 1 d. davė sutikimą įsteigti Švč. Jėzaus Širdies namus Gerosios Vilties gatvėje 22 ir Šv. Stepono oratoriją Šv. Stepono gatvėje 37, Vilniuje. Per karą, Lietuvą užėmus vokiečiams, mokykla nustojo veikti (1941 m. birželio 22–29 d.), vėliau buvo sovietų nacionalizuota, o likę saleziečiai kiek galėdami darbavosi parapijose.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, saleziečiai grįžo į Vilnių. Pradėjo statyti vienuolyną ir bažnyčią viename naujųjų miesto mikrorajonų – Lazdynuose, nes Švč. Širdies bažnyčios ir mokyklos nebuvo galima atgauti.

Taip buvo atkurta saleziečių bendruomenė. 1990 m. kovo 12 d. vysk. Julijonas Steponavičius savo dekretu įsteigė Šv. Jono Bosko parapiją. Pradžioje pamaldos iš Švč. Jėzaus Širdies bažnytėlės persikėlė į Lazdynų mokyklas, o šiltaisiais metų mėnesiais mišios buvo aukojamos pievoje, prie kryžiaus – toje vietoje, kur dabar stovi bažnyčia. Saleziečių namų ir koplyčios statyba pradėta 1993-aisiais, o baigta 1995-ųjų gruodį. 1995 m. per kun. J. Bosko iškilmę sausio 31 d. Vilniaus arkivysk. Audrys Juozas Bačkis pastatą pašventino. Nuo to tada parapijos gyvenimas jau išsikėlė iš pievos bei mokyklų ir užvirė saleziečių koplyčioje bei Namuose.

į viršų

Naujoji bažnyčia

1996 m. gegužės 17 d. pradėta statyti Šv. Jono Bosko bažnyčia (1400 m2). 1996 m. rugpjūčio 12 d. kertinį akmenį pašventino pats saleziečių vyriausiasis rektorius kun. Juan Edmundo Vecchi. Tai buvo didžiulė šventė jaunai parapijai. Nuo to įvykio bažnyčios projektavimas ir statyba ėjo lygia greta. Visi parapijiečiai galėjo stebėti ir stebėtis, kaip auga naujoji kun. J. Bosko šventovė. Statybos darbai vyko sparčiai ne tik dėl parapijiečių aukų, bet visų pirma todėl, kad buvo finansiškai remiami saleziečių vienuolyno vyresniųjų. Po keleto metų parapija ir vėl patyrė didelį džiaugsmą: 2000 m. gruodžio 24 d. pirmosios mišios aukotos jau bažnyčioje – tai buvo Didžiojo krikščionybės jubiliejaus Piemenėlių mišios. Po jų sekmadieniais žmonės maldai rinkdavosi dar nebaigtoje bažnyčioje, o šiokiadieniais – vis dar koplyčioje. Po mėnesio, 2001 m. sausio 28 d., vysk. Juozas Tunaitis pašventinto laikinąjį altorių šventovėje, kurioje tądien sunkiai tilpo visi maldininkai. Kadangi iš saleziečių centro gaunamos lėšos baigėsi, toliau darbai buvo atliekami mažais žingsneliais. Nors lėtai, bet nuosekliai gražėjo tiek bažnyčios aplinka, tiek ir vidus. 2004 m. spalio 2 d. statybos oficialiai baigtos. Pamažu ir bendromis visų jėgomis Lazdynų saleziečių bažnyčia tapo išties puošni. Altorių suprojektavo du menininkai kunigai saleziečiai – dvyniai iš Krokuvos kun. Leszek ir kun. Robert Kruczek. Jie pagamino ir bareljefus ant pagrindinės sienos, tabernakulį, krikštyklą, atliko kitus dekoravimo darbus. Bareljefe kun. J. Bosko rodo Jėzų ant kryžiaus ir kviečia jaunimą pas Jį ateiti. Kitoje kryžiaus pusėje matome šv. Dominyką Savio ir pal. Laurą Vicuña (Vikunją) – jaunus šventuosius, saleziečių dvasingumo pavyzdžius šiuolaikiniam jaunimui, rodančius, kaip gyventi, kaip tikėti, ką reiškia bendrauti su Jėzumi nuo pačios jaunystės. Saleziečių amatų mokykla Osvencime, šventusi 112 metų savo įkūrimo sukaktį, mūsų bažnyčiai pagamino suolus bei klausyklas.

į viršų

Daug Dievo vynuogyno darbininkų

2010 m. gegužės 30 d. Šv. J. Bosko parapijos bažnyčia buvo iškilmingai pašventinta. Konsekracija – tai iškilmingas altoriaus, bažnyčios pastato bei įrengimų pašventinimas – paaukojimas Dievo tarnystei. Nuo tos akimirkos pastatas tarnauja tik Dievo garbei. Tai kartu ir proga padėkoti tiems, kurie labiausiai prisidėjo prie parapijos ir bažnyčios augimo. Visų pirma – saleziečių broliams, kurie čia gyveno, dirbo, tarnavo Dievui. Tarp jų ypatinga vieta skirtina parapijos klebonams. Pirmasis čia klebonavo Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas kun. Kazimieras Kindurys (1990–1992). Kai vyskupas vesti parapiją pavedė saleziečiams, jos administratoriaus pareigas pradėjo eiti kun. Izydor Sadowski SDB (1992–1995). Jo darbas turbūt buvo pats sunkiausias – pradėti bendruomenės gyvenimą ir koplyčios bei vienuolyno statybą visai nuo nulio. Parapija – tai ne tik pastatai, bet pirmiausia – tikinčiųjų bendruomenė. Šiam kunigui teko užsiimti ir statybomis, ir bendruomenės kūrimu. Kitiems klebonams jau buvo lengviau. Aktyvi ir organizuota tikinčiųjų bendruomenė daug padėjo klebonams ir bažnyčios statytojams kun. Mykolui Petravičiui SDB (1995–2003), o vėliau – kun. Jacekui Paszendai SDB, kuris statybos darbus baigė. Talkino ir kiti kunigai saleziečiai: a. a. kun. Władysław Mikulewicz SDB (+2006), kun. Stasys Šileika SDB, kun. Petras Dumbliauskas SDB, kun. Massimo Bianco SDB, kun. Alessandro Barelli SDB, kun. Marek Rusek SDB, vyskupijos kunigai: kun. Zenonas Navickas, a. a. kun. Aleksas Končius (+2004) ir kun. Viktor Voronovič. Pagal šv. J. Bosko charizmą darbą su vaikais, jaunimu ir animatoriais (savanoriais) ypač išplėtojo saleziečių bendruomenės direktorius kun. Alessandro Barelli, parapijoje dirbantis nuo 2001 m. Jo iniciatyva veikia Krikščioniškas laisvalaikio centras (saleziečių oratorija) sekmadieniais, vasaros dienos stovyklos, rengiami projektai. Šiam kunigui esame dėkingi ir už tai, kad Vilniaus ir Kauno saleziečių globojamų vaikų bei jaunimo vasaros poilsiui įsigyta sodyba Tverečiuje (Ignalinos r.). Suminėti visus, kurie prisidėjo prie bendruomenės gyvenimo arba prie bažnyčios statybos, neįmanoma. Daug žmonių, daug asmeninių istorijų. Taip pat – daug stebuklingų Dievo apvaizdos ženklų, patvirtinančių, kad Dievo valia yra, ir kad ji buvo būtent tokia, kad čia, Lazdynuose, dirbtų ir veiktų kun. J. Bosko dvasiniai sūnūs. Iš širdies dėkojame kiekvienam jų. Kun. J. Bosko vardu, pasitelkdami jo žodžius ir patikindami, kad visus atsimename savo maldoje, galime teigti, kad Marija Krikščionių Pagalba pasiima savo globon kiekvieną, kuris ateina į saleziečių namus – ypač jauną žmogų. Te Dievas dosniai laimina kiekvieną! 

į viršų

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos istorijos svarbesnės datos:

 • 1924.08.15 d. Pirmieji saleziečiai į Vilnių. Juos pakvietė kun. Karolis Liubianecas. Arkivysk. Jurgiui Matulaičiui leidus, jis perdavė jiems Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią ir Amatų mokyklą su internatu, esančius Gerosios Vilties gatvėje
 • 1928.08.21 d. Arkivyskupas J. Matulaitis vienuoliams pavedė Šv. Stepono bažnyčią.
 • 1931.01.01 d. Vyriausiasis saleziečių rektorius F. Rinaldi davė sutikimą įsteigti Švč. Jėzaus Širdies namus Gerosios Vilties gatvėje 22 ir Šv. Stepono oratoriją Šv. Stepono gatvėje 37, Vilniuje.
 • 1941 m. Vokiečiai uždarė saleziečių įstaigas
 • 1990 m. sausio 17 d. Saleziečiai grįžta į Vilnių
 • 1990.02.26 Religijų Reikalų Taryba prie Lietuvos TSR Ministrų taryba registravo parapijos komitetą
 • 1990.03.12 vyskupas Julijonas Steponavičius įsteigė šv. Jono Bosko parapiją
 • 1993.04.01 leidimas koplyčios statybai
 • 1993.04.18 pirmosios mišios pievoje ir kryžiaus pašventinimas
 • 1993.04.25 koplyčios statybos pradžia
 • 1994 r. pirma Pirmosios Komunijos iškilmė po kryžiumi
 • 1996.01.31 arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis pašventina koplyčią
 • 1996.02.07 oficialiai baigta koplyčios statyba
 • 1996.05.17 bažnyčios statybos pradžia
 • 1996.08.12 Saleziečių generalinis vyresnysis Kun. Juan Edmundo Vecchi SDB šventina bažnyčios kertinį akmenį
 • 2000.12.24 pirmosios mišios bažnyčioje (Piemenėlių Mišios)
 • 2001.01.28 vysk. Juozas Tunaitis šventina bažnyčia
 • 2004.09.27 oficialiai baigta bažnyčios statyba
 • 2010.05.30 iškilminga bažnyčios konsekracija

į viršų