Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Chorai

 

SUMOS CHORAS

Gieda kiekvieną sekmadienį 11 val. šv. Mišiose
Vadovė – Vitalija Valiukevičiūtė.

Repeticijų grafikas

  • Pirmadieniais nuo17.30 iki 18.45 val. (moterų repeticija)    
  • Trečiadieniais nuo17.30 iki 18.45 val. (vyrų repeticija)
  • Sekmadieniais nuo 10.00 iki 10.45 val. (bendra repeticija)

Maloniai kviečiame naujus narius!

Choro veikla

SuvalkuoseSumos choras susikūrė 1993 m., kai vyskupas Juozas Tunaitis pašventino kryžių, kur dabar šv. Jono Bosko bažnyčia. Prie kryžiaus rinkdavosi žmonės, kur buvo aukojamos šv. Mišios. Raginant kunigams, drąsiausi užgiedodavo. Aktyviausių parapijiečių dėka, susikūrė giedorių būrelis, kuriems reikėjo repeticijų. Kadangi parapijos patalpų dar nebuvo, tai repetuodavome mokyklose. Pirmos giesmės buvo pačios populiariausios: ,,Garbink siela“, ,,Palaimintas Viešpats“, ,,Jėzau, pas mane ateiki“. Šv. Jono Bosko bažnyčiojeDabar taip pat neatsisakome tradicinių giesmių, kad šv. Mišių metu galėtų giedoti visa bendruomenė. Daugiausiai giedame lietuvių autorių giesmes: Petro Bagdonavičiaus ,,Palaiminimas“, G. Šukio ,,Garbės pripildai“, Č. Sasnausko ,,Apsaugok, Aukščiausias“ A. Kalėdos ,,Jėzau, apsilankyki širdyje“, Vyt. Bičiūno ,,Tavo apgynimo‘‘( aranž. K. Streko), A. Pociaus ,,Jėzau  mieliausias“, J.Kavaliausko ,,Dangaus ir žemės Sutvėrėjau“, G. Gaučio ,,Didžioji auka“, liet. l. giesmė ,,Linksmybe mano“. Gausus advento, Kalėdų, gavėnios, Velykų giesmių repertuaras.

ŠiaulėnuoseChoro veikla nesibaigia vien tik giedojimu parapijoje. Teko giedoti Punsko bažnyčioje, Tverčiaus ,,Švč. Trejybės“, Linkmenų ,,Švč. Trejybės“, Šiaulėnų  ,,Šv. Onos“ Vilniaus ,,Bernardinų“ bažnyčiose.

Čia rasite žodžius ir gaidas vienos populiariausių parapijos globėjui skirtų giesmių „Tau, kunige Bosko“