Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

III advento sekmadienis

 • Nuoširdžiai dėkojame už rekolekcijas kun. Maksimui, kuris dirba saleziečių bendruomenėje Telšiuose.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: kitą sekmadienį Kūčias: primename, kad tą dieną laikomės pasninko nuo mėsos ir nuo pieno produktų. Sekmadienio Mišios bus aukojamos 8 ir 11 val. Kūčių dieną, sekmadienį, 15 ir 19 val. Mišių nebus. Piemenėlių šv. Mišias aukosime sekmadienį 21 val. Pirmadienį Kristaus Gimimas – Šv. Kalėdos. Šv. mišios 8, 11 ir 19 val. Vaikų mišių nebus. Antradienį, antrą Kalėdų dieną, minime šv. Steponą, pirmą kankinį – šv. Mišios 8, 11, ir 19 val.
 • Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliava skirta Vilniaus arkivyskupijos Caritui ir mūsų parapijos Caritui. Visa aukų suma surinkta Mišių metu bus padalinta per pusę ir perduota toms organizacijoms. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas.
 • Šiandien, ir tik šiandien, prie bažnyčios išėjimo galite įsigyti pagal akciją „Gerumas mus vienija“ Carito žvakutę, kuria uždegsite ant Kučių stalo. Yra solidarumo forma su stokojančiais, ir yra būdas kaip duoti darbo Carito bedarbiams. Raginame įsigyti: visos aukos nuo Carito žvakučių bus skirtos mūsų parapijos stokojantiems žmonėms paruošti maisto paketus Kūčių stalui. Kai uždegsite tą žvakutę ant savo stalo, žinosite kad padarėte gerą darbą kitam žmogui tuo momentu.
 • Prie bažnyčios durų dar galima įsigyti pašventintų kalėdaičių. Savaitės bėgyje galite įsigyti kalėdaičių nuo 17 val. zakristijoje.
 • Dar kitą sekmadienį rarotų šv. mišios bus aukojamos 8 val.
 • Raginame įsigyti ir skaityti katalikišką spaudą

II advento sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį šv. Liuciją, mergelę ir kankinę, ketvirtadienį šv. Kryžiaus Joną, kunigą ir Bažnyčios mokytoją.
 • Prie bažnyčios durų galima įsigyti pašventintų kalėdaičių. Savaitės bėgyje galite įsigyti kalėdaičių raštinėje, raštinės darbo metu, arba zakristijoje nuo 17 val.
 • Rarotų šv. Mišios yra aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.
 • Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks šią savaitę, gruodžio 15–17 dienomis. Rekolekcionistas bus kun. Maksimas Bianco. Penktadienį šv. Mišios su pamokslu bus aukojamos 19 val. Šeštadienį rekolekcijų šv. Mišios su pamokymu – 11 ir 19 val. (demėsio: šv. Mišios bus 11 val., o ne 10 val. kaip šeštadieniais įprasta), sekmadienį – įprastu laiku per visas šv. Mišias (8, 11, 15, 19 val.). Rekolekcijų metu klausyklose bus daugiau kunigų, raginame atlikti išpažintį ir nelaukti iki Kalėdų.
 • Bažnyčios gale stovi raudona dėžė: jame visą Adventą galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus naudojami mūsų parapijos Carito valgykloje Dėžė stovės iki sausio 8 d.
 • Minint šventojo Juozapato Kuncevičiaus kankinystės 400-ąsias metines, iki šio vakaro mūsų bažnyčioje saugoma pirmosios klasės šio Ukrainos katalikų šventojo relikvija. Šventasis Juozapatas keletą metų gyveno Vilniaus mieste ir dirbo dėl katalikų ir pravoslavų krikščionių vienybės. Jis buvo nužudytas kaip kankinys Ukrainoje ir yra labai gerbiamas mūsų brolių ir seserų ukrainiečių katalikų. Mišių pabaigoje kviečiame žmones asmeniškai prieiti prie relikvijos (jos liesti negalima) ir tyliai pasimelsti, prašant šio šventojo užtarimo visų mūsų maldos intencijomis.

I advento sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį šv. Mikalojų vyskupą (antrasis Vilniaus vyskupijos globėjas) ketvirtadienį šv. Ambraziejų vyskupą ir Bažnyčios mokytoją, penktadienį Švč. M. Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą – iškilmės. Mišios šiokiadienio tvarka.
 • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po mišių melsimės už kunigus ir už pašaukimus į kunigystes luomą.
 • Šiandien prasideda Advento laikotarpis, skirtas dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Per pirmąsias mišias buvo pašventinti kalėdaičiai. Kalėdaičius Kūčioms galite įsigyti sekmadieniais išeidami iš bažnyčios, prie durų. O paprastomis dienomis raštinėje, raštinės darbo metu, arba zakristijoje nuo 17 val.
 • Šį vakarą 18 val. susirenka Gyvojo Rožinio nariai pasimelsti. Kviečiame prisijungti.
 • Bažnyčios gale stovi raudona dėžė: jame visą Adventą galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus naudojami mūsų parapijos Carito valgykloje Dėžė stovės iki sausio 8 d. Raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
 • 2023 m. minime šventojo Juozapato Kuncevičiaus, keletą savo gyvenimo metų gyvenusio Vilniuje, kankinystės 400-ąsias metines. Kitą savaitgalį mūsų bažnyčioje bus pirmos klasės šventojo Juozapato relikvijos, kurias bus galima asmeniškai pagerbti ir prašyti jo užtarimo. Gruodžio 8 d., penktadienį, 17 val. bažnyčia bus atidaryta ir relikvijas jau bus galima pagerbti asmenine malda. Bažnyčioje jos bus iki sekmadienio vakaro, įprastomis bažnyčios atidarymo valandomis. Prašome šio šventojo, tokio brangaus mūsų broliams ir seserims ukrainiečiams katalikams, užtarimo už Bažnyčios vienybę ir taiką pasaulyje.
 • Gruodžio 9 d. kviečiame prisiminti šv. Jono Pauliaus II istorinę kelionę į Lietuvą, vykusią prieš 30 metų. 14.00 Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Vadovaus arkivysk. Gintaras Grušas, homiliją sakys kard. Audrys Juozas Bačkis. 15.30 Popietė prisimenant šv. Jono Pauliaus II vizitą. Popietė vyks Vilniaus universitete, Universiteto g. 3. Sveikinimo kalbas sakys Vilniaus arkivyskupas, popiežiaus vizito generalinis sekretorius Gintaras Grušas, ilgametis popiežiaus Jono Pauliaus II asmeninis sekretorius kard. Stanisław Dziwisz (Lenkija). Pranešimą skaitys šv. Jono Pauliaus II biografas George Weigel (JAV). Pranešimas bus verčiamas į lietuvių kalbą. Vizito nuotaiką primins šv. Jono Pauliaus II Lietuvoje pasakytų kalbų fragmentai ir vaizdai iš popiežiaus susitikimų Lietuvoje.

Kristaus Karaliaus iškilmė

 • Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmes. Po sumos, 12 val. padėkosime Dievui sukalbėdami Gailestingumo Vainikėlį prie švč. Sakramento. Šios dienos rinkliava yra skirta kunigų seminarijos išlaikymui. Už visas aukas dėkojame.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį šv. Andriejų, apaštalą.
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11:30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.
 • Pirmą mėnesio penktadieni po vakarinių šv. Mišių bus adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litaniją.
 • Kitą sekmadienį jau pirma Advento sekmadienis. Per pirmąsias mišias pašventinsime kalėdaičius. Rarotų mišias bus aukojamos kiekviena sekmadieni 8 val.
 • Nuo kito sekmadienio ir viso Advento metu bažnyčioje prie išėjimo bus padėta dėžė, skirta maisto produktams rinkti mūsų parapijos Carito valgyklai. Prašome atnešti greitai negendančių produktų – tai bus mūsų solidarumo ženklas bei šitaip padėsime stokojantiems ir Kalėdų laiku.

XXXIII eilinio laiko sekmadienis

 • Šiandien minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Ši diena nuolat skatina krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems. Ji turi atkreipti mūsų dėmesį į materialinį skurdą ir neteisybę kenčiančius žmones, likimo ir kitų žmonių nuskriaustuosius.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį Švč. M. Marijos Paaukojimą, trečiadienį šv. Ceciliją, mergelę ir kankinę: tą dieną pasimelskime mūsų vargonininkų ir choristų intencija. Penktadienį šv. Andriejų Dung-Laką ir jo draugus kankinius iš Vietnamo. Ateinantį sekmadienį jau Kristaus Karaliaus iškilmės – paskutinis liturginių metų sekmadienis.
 • Prie išėjimo galite įsigyti katalikiškos spaudos. Kas nori, dar yra 2024-ųjų metų saleziečių kalendorių.
 • Dėkojame kun. Kastyčiui Šulčiui, misionieriui Kazachstane už pamokslą su savo liudijimu. Išeinant iš bažnyčios jis stovės prie durų ir kas norės, galės paaukoti jam už Misijos Kazachstane poreikius. Rodykime jam savo solidarumą.