Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Ligonių patepimas

Žmogui susirgus, pasikeičia jo gyvenimas. Dažnai jis nebegali savimi pasirūpinti ir yra reikalingas kitų pagalbos. Jis nebegali nueiti pas kitus, turi laukti jų ateinant. Jis nieko nebegali “duoti”. Jis nebepritampa prie visuomenės. Dažnai jis pasijunta vienišas, visų apleistas, netenka pasitikėjimo ir vilties.

Jėzus nevengė ligonių; Jis parodė, kad Dievas juos myli, daugelį iš jų Jis pagydė. Kadangi Jo Bažnyčia yra ne vien Tikėjimo, bet ir gyvenimo bendruomenė, kiekvienas jos narys privalo patirti turįs joje brolį ar seserį: ligonių lankymas yra gailestingumo darbas, vienas iš gerųjų darbų kūnui.

Nuo pat pradžių su ligoniais Bažnyčioje elgiamasi ypatingai: „Kas nors iš jūsų serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5, 14-15).

Ir šiandien šis Sakramentas teikiamas tokiu pat būdu: kunigas meldžiasi už ligonį ir kartu su juo. Jis patepa ligonio kaktą ir rankas šventintu aliejumi.

● „Šiuo šventu Patepimu dosnus ir gailestingas Viešpats tesustiprina tave Šventosios Dvasios malone ir, išvaduotą iš nuodėmių, tegu tave gelbėja ir maloningai pakelia.“

Po Patepimo ligonis priima šventąją Komuniją – viatiką (kelionės maistą).

Tas, kas savo gyvenimą patiki Jėzui Kristui ir su Juo gyvena, gali būti tikras, kad ir ligos atveju bei mirties akivaizdoje jis liks Jo bendrystėje. Tikintieji gali pasitikėti savo Viešpačiu. Jis juk žino, kas yra kančia. Jį galima prašyti pagalbos. Jie gali savo kančias sujungti su Jojo kančiomis – už viso pasaulio Amžinąjį Gyvenimą.

Nė vienas iš mūsų negyvena sau,
nė vienas sau nemiršta.
Ar gyvename, Viešpačiui gyvename,
ar mirštame, Viešpačiui mirštame.
Taigi ar gyvename, ar mirštame – esame Viešpaties.
Rom 14, 7-8

Ligonių patepimo sakramentas ligoninėje ar parapijinėje bažnyčioje gali būti teikiamas iš karto daugeliui ligonių. Ligai užsitęsus ar pasmarkėjus, Ligonių patepimo sakramentą galima priimti keletą kartų.

į viršų