Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Šeštadienį, sausio 13 d., 10 val. bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę ir žuvusius dėl Tėvynės. Kviečiame visus norinčius parapijiečius dalyvauti. Kitos šv. Mišios – 19 val.

Brangūs parapijiečiai!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai saleziečiai sveikina visus su Kristaus Gimimo švente!
Mūsų Atpirkėjas ateina į pasaulį, kad pats Dievas taptų artimesnis žmonijai. Tai mums dovana – Dievas, kuris yra artimas kiekvienam.
Tegu Viešpats suteikia Jums visiems savo palaimos, širdies ramybės, gilaus džiaugsmo ir gyvo tikėjimo į Jį.
Būkite visi laimingi ir Dievo palaiminti palaiminti per visus greit prasidėsiančius 2018-uosius metus!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai saleziečiai

Prie bažnyčios išėjimo dar galima įsigyti pašventintų kalėdaičių. Savaitės bėgyje galite įsigyti kalėdaičių raštinėje, raštinės darbo metu, arba zakristijoje nuo 17 val.

 

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks šią savaitę, gruodžio 15 – 17 dienomis. Rekolekcionistas – pranciškonas br. Paulius Bytautas OFM, Kauno šv. Jurgio konvento gvardijonas. Penktadienį šv. Mišios su pamokslu bus aukojamos 19 val. Šeštadienį rekolekcijų šv. Mišios su pamokymu – 11 ir 19 val. (demėsio: šv. Mišios bus 11 val. o ne 10 val. kaip šeštadieniais įprasta), sekmadienį – įprastu laiku per visas šv. Mišias (ir 15 val.). Rekolekcijų metu klausyklose bus daugiau kunigų, raginame atlikti išpažintį ir nelaukti iki Kalėdų.

Šį šeštadienį, gruodžio 16 d., Vilniaus arkikatedroje 12 val. naujas vyskupas augziliaras Darius Trijonis priims vyskupystės šventimus. Norinčius kviečiame dalyvauti.

Šiandien, gruodžio 3 d., prasideda Advento laikotarpis, skirtas dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios lietuvių kalba bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Šiandien per pirmąsias mišias buvo pašventinti kalėdaičiai. Kalėdaičius Kūčioms galite įsigyti sekmadieniais visų šv. Mišių pabaigoje išeidami iš bažnyčios, prie durų. O paprastomis dienomis – raštinėje, raštinės darbo metu, arba zakristijoje nuo 17 val.

Gruodžio 8–10 dienomis Trakuose laukiami visi Lietuvos žmonės, kuriems Švč. Mergelė Marija yra brangi. Švenčiant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metus, čia vyks Mariologinis kongresas. Penktadienis skirtas jaunimui. Šeštadienį – pagrindinę kongreso dieną – paskaitas ir pranešimus skaitys mokslininkai ir dvasininkai, įvairių sričių specialistai, Marijos mylėtojai. Vyks ekskursija, diskusijos, meninė programa. Sekmadienį rinksis Trakų parapija švęsti bendruomenės dienos. Kongreso renginiai nemokami, išankstinė registracija nereikalinga. „Keliaukime visi į Trakus pas Dievo Motiną, Lietuvos Globėją, atnaujinti savo santykio su ja, Švenčiausioji Mergelė Marija yra kiekvieno iš mūsų motina. Glaustis prie jos, vis geriau ją pažinti – tokią galimybę turės tie, kurie atvyks į Mariologinį kongresą Trakuose,“ – kviečia renginio globėjas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Daugiau informacijos – www.trakuparapija.lt

Ateinantį sekmadienį, 11 ir 15 val. Šv. Mišių metu liudys “Dievo sodo” bendruomenė, vienijanti protinę negalią turinčius žmones, jų šeimas ir savanorius. Kviečiame pažinti ir auka paremti šią bendruomenę.