Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Rugsėjo 21 d. PASIRUOŠIMO DIENA.

Suteikiant visiems galimybę dalyvauti tyra širdimi susitikimuose su Popiežiumi, ir atsižvelgiant į tai, kad šeštadienį ir sekmadienį nebus galimybės atlikti išpažinties, pranešame, kad rugsėjo 21 d. mūsų šv. Jono Bosko bažnyčia bus atidaryta nuo 17 iki 21 val. Visą laiką kunigas bus klausykloje išklausyti norinčiųjų išpažinties. Tuo metu 17 val. bus adoracija aukojant Viešpačiui popiežiaus vizitą, 17.40 Jėzaus Širdies litanija lenkų kalba, 18 val. šv. Mišios lenkų kalba, 19 val. šv. Mišios lietuvių kalba, 19.40 Jėzaus Širdies litanija lietuvių kalba, tyla adoracija, 21 val. švč. Sakramento palaiminimas.

Rugsėjo 22 d.

Daugiau…

INFORMACIJA TĖVAMS
DĖL VAIKŲ PARUOŠIMO PIRMAJAI KOMUNIJAI
2018 – 2019 m.

Lazdynų Šv. Jono Bosko parapijos bažnyčioje vaikai, sulaukę 9-erių metų (ir vyresni), mokykloje lankantys tikybos pamokas, Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai) bus ruošiami vienerius mokslo metus (2018 m. spalio – 2019 m. gegužės mėn.) pagal Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos Centro parengtą programą.
Vaikai pasiruošimui bus suskirstyti į 15–20 asmenų grupeles.
Užsiėmimo trukmė – 1 valanda vieną kartą per savaitę.
Visi sakramentams ruošiami vaikai privalo dalyvauti Šv. Mišiose sekmadieniais, geriausiai 15 val.
Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.
Vaikai pasiruošimui bus priimami tik iš anksto juos užregistravus!
Registracija vyks laikotarpiu nuo 09.17 iki 09.28 d.
Šv. Jono Bosko parapijos bažnyčios raštinėje, darbo dienomis nuo 18 iki 19 val.
Registruojant vaiką pasiruošimui privalo dalyvauti bent 1 iš jo(s) tėvų (globėjų),
ir būtina turėti jo(s) Krikšto liudijimą.
Jei vaikas nėra krikštytas, tą svarbu pasakyti registracijos metu.

POPIEŽIAUS VIZITAS

Rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Kviečiame visus susitikti su Šventojo Petro įpėdiniu Lietuvoje. Vilniuje popiežių iš arti galėsite sutikti šeštadienį ir sekmadienio pavakarę; o Kaune kviečiame dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose Santakoje. Daugiau informacijos internete – popiežiausvizitas.lt. Net jei neturite kvietimų kviečiame ateiti į susitikimų vietas ir jų prieigas, o ypač į papamobilio kelią. Popiežius renkasi vykti papamobiliu, kai nori iš arti sutikti vietos žmones. Taigi ateikime kartu į kelią iš Aušros Vartų į Katedros aikštę šeštadienį 16.45 val. geriausia nuo Misionierių bažnyčios iki posūkio į Maironio gatvę (kairėje pusėje) – vieta skirta mūsų parapijai.
Tie, kurie užsiregistravo mūsų parapijoje, galės pasiimti ir kvietimą į Mišias Kaune, ir traukinio bilietus ir kitą atributiką nuo kito sekmadienio. 16 dieną po kiekvienų Mišių bus galimybė pasiimti, o kitomis dienomis raštinės darbo metu. Kitą sekmadienį visų Mišių pamokslas bus su informacija apie tą sutikimą su popiežiumi.

Skelbiame iš anksto, kad rugsėjo 22 d. popiežiaus vizito metu šv. Mišios bus aukojamos įprastai kaip kiekvieną šeštadienį (10 ir 19 val.), o rugsėjo 23 d. jokių šv. Mišių mūsų bažnyčioje nebus aukojamų dėl šv. Mišių Kaune su popiežiumi.

XVII eilinis sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Ignacą Lojolą, trečiadienį šv. Alfonsą Mariją Liguorį, šeštadienį šv. Joną Mariją Vianėjų.

Pirmą mėnesio ketvirtadienį po vakarinių Mišių pasimelsime už pašaukimus į dvasinį luomą. Pirmą mėnesio penktadieni po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Jėzaus Širdies litanija ir trumpa adoracija.

Praeitą penktadienį, liepos 27 d., pasibaigė mūsų parapijos dieninė stovykla vaikams. Veikla vyko tris savaites ir užregistravome 412 vaikų. Kasdien lankydavosi maždaug 220 vaikų. Dėkojame Dievui už suteiktas malones skleisti Gerąją Naujieną tiems vaikams.

XVI eilinis sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Brigitą, vienuolę ir Europos globėją, trečiadienį šv. Jokūbą, apaštalą, ketvirtadienį šv. Joakimą ir Oną, Švč. M. Marijos gimdytojus.

Antradienį, liepos 24 dieną, kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių Mišių. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ar padėkas užtariant Švč. M. Marijai. Prašymus bei padėkas galima užrašyti zakristijoje.

Prie bažnyčios išėjimo galite įsigyti katalikišką spaudą.

Baigėsi antroji dieninės stovyklos savaitė. Kasdien dalyvavo 220 vaikų. Praeitą penktadienį kartu su jais dalyvavome piligriminėje kelionėje į Trakų Dievo Motinos baziliką, Marijos jubiliejaus proga. Pasimeldėm ir už visą mūsų parapiją. Rytoj prasideda paskutinė dieninės stovyklos savaitė. Visus vaikus norinčius dalyvauti nuoširdžiai dar kviečiame kiekvieną darbo dieną nuo 14 val.

Šiandien yra liepos 22 d. ir lygiai po 2 mėnesių, rugsėjo 22 d. popiežius Pranciškus bus tarp mūsų Vilniuje. Kaip priminimą apie vizitą, taip pat maldai, išeidami iš bažnyčios gausite nemokamai paveiksliukus su popiežiaus nuotrauka. Raginame dvasiškai pasiruošti tam apsilankymui.

Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį šv. Benediktą, Europos globėją.

Rytoj mūsų parapijoje prasideda dieninė stovykla iki liepos 27 d. Visus norinčius vaikus nuoširdžiai kviečiame nuo 13.30 val.

Praeitą savaitę Petro skatikui, t.y. karitatyvinei popiežiaus veiklai, mūsų parapija surinko 1435 eurų, kuriuos artimiausiomis dienomis siųsime popiežiui per Vilniaus arkivyskupijos kuriją. Už aukas nuoširdžiai popiežiaus vardu dėkojame.