Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia jaunimą šį šeštadienį į Katedrą šv. Kazimiero šventės proga. Susirinkimas katedroje kovo 2 d. 13.00 val. Detalesnė informacija – skelbimų lentoje bažnyčioje.

Šį sekmadienį, kovo 3 d., kviečiame visus vaikus į tradicinę Užgavėnių šventę, kuri vyks po vaikų Mišių, tai yra 16 val. Bus trumpas spektaklis, dainos, deginsime Morę, atsisveikindami su žiema ir pasiruošdami Gavėniai. Bus taip pat blynai visiems dalyvaujantiems vaikams. Kviečiame dalyvauti ir ne tik mūsų parapijoje gyvenančius vaikus. Dalyvavimas nemokamas.

IV eilinis sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: šiandien – šv. Blažiejų, kai šaukiamasi globos nuo gerklės ligų (mišių pabaigoje – gerklių palaiminimas), antradienį šv. Agotą, mergelę ir kankinę, šv. Mišios – 7 ir 19 val. Per šv. Mišias šventinamas vanduo ir duona. Duonos ir vandens prašome atsinešti su savimi. Trečiadienį minime šv. Paulių Mikį ir jo draugus kankinius.

Ketvirtadienį bus pirmojo mėnesio ketvirtadienio pamaldos: po vakarinių Mišių trumpai pasimelsime už kunigus ir už pašaukimus į dvasinį luomą.

Iš anksto skelbiame, kad vasario 11 d. minėsime pasaulinę ligonių dieną: šv. Mišios už ligonius bus 11 val. ir šv. Mišių metu suteiksime ligonių patepimą norintiems ligoniams. Kviečiame dalyvauti visus ligonius ir tuos, kurie dėl amžiaus jaučia sveikatos silpnėjimą. Bus taip pat galimybė atlikti išpažintį (ateiti truputį ankščiau). Raginame atvežti savo ligonius, kad galėtų jausti Jėzaus artumą ligos metu. Tai nėra „paskutinis patepimas“ mirštantiesiems. Kitos Mišios vasario 11 d., be ligonių patepimo, bus aukojamos 7 ir 19 val.

Tęsiame kalėdojimą. Norinčius prašome susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, raštinės darbo metu, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko.

II eilinis sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj šv. Agnietę, mergelę ir kankinę, ketvirtadienį šv. Pranciškų Salezą, penktadienį šv. Pauliaus apaštalo atsivertimą (kai baigiasi maldos savaitė už krikščionių vienybę), šeštadienį šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus.

Ketvirtadienį, sausio 24 d., nuo 8 val. ryto iki 20 val. vyks adoracija, įsitraukiant į Vilniaus arkivyskupijos nuolatinę adoraciją visose bažnyčiose. Bus proga pasimelsti prie Švč. Sakramento užtariant šv. Pranciškui Salezui. Po vakarinių šv. Mišių pasimelsime adoracijoje ir Marijos krikščionių pagalbos pamaldas.

Antradienį taip pat prasideda maldos devyndienis – dvasinis pasirengimas kun. Bosko iškilmėms. Šv. Jono Bosko liturginė šventė bus sausio 31 d., o mūsų parapijos atlaidai bus kitą sekmadienį, sausio 27 d.

Pradėjome kalėdoti. Norinčius prašome susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko. Kalėdojimo tikslas – bendra kunigo malda su šeimos nariais ir buto pašventinimas bei trumpas bendravimas ir pokalbis.

Vilniaus šv. Jono Bosko klebonas ir visi broliai saleziečiai sveikina brangius parapijiečius su Kristaus Gimimo švente.

Tedžiūgauja šventasis, nes pergalė arti. Tesidžiaugia nusidėjėlis, nes jam duotas atleidimas. Tesugrįžta į gyvenimą pagonis, nes yra pašauktas į gyvenimą. Per mažąjį šventąjį Kūdikį Dievas davė mums išganymą. Tegu Betliejaus Žvaigždė iš naujo apreiškia mums širdyje tą Gerąją Naujieną. Tesilinksmina širdys ir tegul jos pasitiki Jėzumi. Tegul sustiprina viltimi visiems Naujiems Metams!

Gerų Kristaus gimimo švenčių ir Linksmų Naujųjų Metų!