Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį Švč. M. Marijos Paaukojimą, trečiadienį šv. Ceciliją, mergelę ir kankinę: tą dieną pasimelskime mūsų vargonininkų ir choristų intencija. Penktadienį šv. Andriejų Dung-Laką ir jo draugus kankinius iš Vietnamo. Ateinantį sekmadienį jau Kristaus Karaliaus iškilmės – paskutinis liturginių metų sekmadienis.

Penktadienį, lapkričio 24 dieną, kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ar padėkas užtariant Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje.

Šeštadienį, lapkričio 25 d., vyks mūsų parapijos Gyvojo Rožinio grupelių visuotinis susirinkimas. Pradžia 10 val. Šv. Mišiomis bažnyčioje. Po adoracijos – susirinkimas koplyčioje. Detali programa – skelbimų lentoje bažnyčios gale.

GANYTOJIŠKAS KREIPIMASIS MININT PASAULINĘ VARGSTANČIŲJŲ DIENĄ

11/01 d. Visi Šventieji:

800, 1100 (po Mišių – rožinis),
1900 (po sudėt. Mišių – gedulinė procesija)

11/02 d. Visų Mirusiųjų diena – Vėlinės:

800, 1100 (po Mišių – rožinis),
1900 (po sudėt. Mišių – gedulinė procesija)

11/03 d.

700, 1900 (po sudėt. Mišių – rožinis)

11/04 d.

1000, 1900 (po sudėt. Mišių – rožinis)

11/05 d., sekmadienis

800, 1100(po sudėt. Mišių – rožinis), 1500, 1900

11/06-08 d.

700, 1900 (po sudėt. Mišių – rožinis)

Pažymėtos Mišios – sudėtinės už mirusiuosius

 

Rytoj, spalio 30 d., paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 val. ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.

Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį, lapkričio 1 d., privalomos Visų Šventųjų iškilmės. Šv. Mišios kaip sekmadienį: 8, 11 ir 19 val. Vaikų Šv. Mišių nebus. Po 19 val. šv. Mišių gedulinga procesija. Ketvirtadienį Mirusiųjų paminėjimo diena – Vėlinės: šv. Mišios 8, 11, 19 val. Vaikų Šv. Mišių nebus. Po 19 val. šv. Mišių gedulinga procesija. Primename, kad Vėlinių aštuondienio metu galime laimėti visuotinius atlaidus mirusiems maldingai aplankant kapus. Kitos sąlygos gauti atlaidus: nebūti prisirišusiam prie nuodėmės, geriausia atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija. Šeštadienį minime šv. Karolį Boromėjų, tą dieną taip pat sukanka 30 dienų po kun. Petro Dumbliausko mirties: už jį bus aukojamos šv. Mišios 10 val.

Mūsų bažnyčioje, kaip ir pernai, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos kalbėsime rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės šv. Mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę. Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais.

Pirmą mėnesio ketvirtadienį ir pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių sukalbėsime rožinį už mirusius, todėl nebus kitų pamaldų, kaip litanija arba adoracija.

Spalio 22 d. Lietuvoje yra minima Pasaulinė Misijų diena. Kviečiame melstis už misijas ir misionierius, o šio sekmadienio rinkliavą yra skirta misionierių veiklai paremti. Iš šių aukų finansuojami įvairūs pastoraciniai ir socialiniai Bažnyčios projektai misijų kraštuose. Popiežius Pranciškus šia tema rašė: „Bažnyčia pačia savo prigimtimi yra misionieriška. Jei tokia nebūtų, ji būtų ne Kristaus Bažnyčia, bet tik viena iš daugelio organizacijų, kurios atlikusios savo užduotis, išnyksta. Dėl to turime gerai apmąstyti mūsų krikščionišką tapatybę ir mūsų, kaip krikščionių, atsakomybę.“ Pasaulinės misijų dienos 2017 m. tekstą galite rasti bažnyčios skelbimų lentoje.

Nepamirškite, kad kitą sekmadienį, spalio 29 d., bus atšauktas vasaros laikas. Jis kasmet atšaukiamas spalio mėnesio paskutinį sekmadienį ketvirtą valandą nakties, pasukant laikrodžio rodyklę viena valanda atgal. Tad kitą sekmadienį miegosime vieną valandą ilgiau.

In memoriam
Praeitą ketvirtadienį, spalio 4 d., Marijampolės ligoninėje mirė salezietis kunigas Petras Dumbliauskas, 88 metų amžiaus. Jis nuo 1996 m. iki 2001 m. uoliai dirbo mūsų šv. Jono Bosko parapijoje. Palaidotas gimtojo Veisėjų miestelio kapinėse. Melskimės už jį, ir kad Viešpats jam atlygintų už visus gerus darbus.

Prasidėjo spalis. Pagal seną paprotį kartu kasdien kviečiame sukalbėti rožinį. Mūsų bažnyčioje rožinis yra kalbamas kiekvieną dieną po 19 val. vakarinių Mišių, o sekmadieniais po 11 val. sumos