Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

XXX eilinio laiko sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį, lapkričio 1 d., privalomos Visų Šventųjų iškilmės. Šv. Mišios kaip sekmadienį: 8, 11 ir 19 val. Vaikų mišių nebus. Po mišių 19 val. gedulinga procesija. Penktadienį Mirusiųjų paminėjimo diena – Vėlinės: šv. Mišios 8, 11, 19 val. Vaikų mišių nebus. Po 19 val. šv. Mišių gedulinga procesija. Primename, kad Vėlinių aštuondienio metu galime laimėti visuotinius atlaidus mirusiems maldingai aplankant kapus. Kitos sąlygos gauti atlaidus: nebūti prisirišusiam prie nuodėmės, geriausia atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija. Lapkričio 1 d. ir 2 d. po kiekvienų šv. Mišių bus pašventinamos žvakės, kurias galėsite uždegti ant savo artimųjų mirusiųjų kapų.

Mūsų bažnyčioje, kaip ir pernai, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos kalbėsime rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę. Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais.

Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11,30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas. Iki ketvirtadienio tęsime spalio mėnesio tradiciją su rožiniu po vakarinių Mišių.

XXIX eilinio laiko sekmadienis

Šiandien Lietuvoje yra minima Pasaulinė misijų diena. Kviečiame melstis už misijas ir misionierius, o šio sekmadienio rinkliava yra skirta misionierių veiklai paremti. Iš šių aukų finansuojami įvairūs pastoraciniai ir socialiniai Bažnyčios projektai misijų kraštuose. Popiežius Pranciškus šia tema rašė: „Patraukiančio tikėjimo sklidimui reikia atvirų širdžių, sklidinų meilės. Meilei būdinga tai, kad ji liejasi per kraštus, per ribas. Ji spontaniškai gimdo susitikimą, liudijimą, skelbimą, dalijimąsi su visais, taip pat ir su tais, kurie nutolo nuo tikėjimo, yra abejingi, kartais priešiški. Tai yra misija „iki žemės pakraščių“, ne vien geografinių, bet ir egzistencinių, kurion savo mokinius siunčia Viešpats, mokiniams tvirtai žinant, kad materialinis ir dvasinis skurdas yra Dievo ir jo meilės atmetimo pasekmė, kad Viešpats taip pat keliauja su jais“. Šiandien taip pat dėkojame už visas gautas malones popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje metu.

Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Joną Paulių II.

Dar visą savaitę kviečiame kartu kalbėti rožinį kiekvieną dieną po 19 val. vakarinių mišių, o sekmadieniais po 11 val. sumos.

Trečiadienį, spalio 24 dieną, kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių kartu su rožiniu.

Nepamirškite, kad kitą sekmadienį spalio 28 d. bus atšauktas vasaros laikas. Jis kasmet atšaukiamas spalio mėnesio paskutinį sekmadienį ketvirtą valandą nakties, pasukant laikrodžio rodyklę viena valanda atgal. Tad kitą sekmadienį miegosime vieną valandą ilgiau.

Lapkričio 1 d., Visų Šventųjų iškilmės, šv. Mišių tvarka bus panaši kaip sekmadienį (8, 11 ir 19 val.). Po Sumos – Rožinis. Tą dieną vaikų mišių 15 val. nebus. Po 19 val. Mišių – gedulingoji procesija. Lapkričio 2 d. visų mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės), Šv. Mišių tvarka – panaši kaip sekmadienį (8, 11 ir 19 val.). Po Sumos – Rožinis. Tą dieną vaikų Mišių 15 val. nebus. Po 19 val. šv. Mišių – gedulingoji procesija. Primename, kad Vėlinių aštuondienio metu galime gauti visuotinius atlaidus už mirusius maldingai aplankant kapus. Kitos sąlygos gauti atlaidus: nebūti pririštam prie nuodėmės, geriausia atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija.

Mūsų bažnyčioje, kaip ir pernai, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos kalbėsime Rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms Mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę. Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: Rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais.

Rugsėjo 21 d. PASIRUOŠIMO DIENA.

Suteikiant visiems galimybę dalyvauti tyra širdimi susitikimuose su Popiežiumi, ir atsižvelgiant į tai, kad šeštadienį ir sekmadienį nebus galimybės atlikti išpažinties, pranešame, kad rugsėjo 21 d. mūsų šv. Jono Bosko bažnyčia bus atidaryta nuo 17 iki 21 val. Visą laiką kunigas bus klausykloje išklausyti norinčiųjų išpažinties. Tuo metu 17 val. bus adoracija aukojant Viešpačiui popiežiaus vizitą, 17.40 Jėzaus Širdies litanija lenkų kalba, 18 val. šv. Mišios lenkų kalba, 19 val. šv. Mišios lietuvių kalba, 19.40 Jėzaus Širdies litanija lietuvių kalba, tyla adoracija, 21 val. švč. Sakramento palaiminimas.

Rugsėjo 22 d.

Daugiau…

INFORMACIJA TĖVAMS
DĖL VAIKŲ PARUOŠIMO PIRMAJAI KOMUNIJAI
2018 – 2019 m.

Lazdynų Šv. Jono Bosko parapijos bažnyčioje vaikai, sulaukę 9-erių metų (ir vyresni), mokykloje lankantys tikybos pamokas, Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai) bus ruošiami vienerius mokslo metus (2018 m. spalio – 2019 m. gegužės mėn.) pagal Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos Centro parengtą programą.
Vaikai pasiruošimui bus suskirstyti į 15–20 asmenų grupeles.
Užsiėmimo trukmė – 1 valanda vieną kartą per savaitę.
Visi sakramentams ruošiami vaikai privalo dalyvauti Šv. Mišiose sekmadieniais, geriausiai 15 val.
Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.
Vaikai pasiruošimui bus priimami tik iš anksto juos užregistravus!
Registracija vyks laikotarpiu nuo 09.17 iki 09.28 d.
Šv. Jono Bosko parapijos bažnyčios raštinėje, darbo dienomis nuo 18 iki 19 val.
Registruojant vaiką pasiruošimui privalo dalyvauti bent 1 iš jo(s) tėvų (globėjų),
ir būtina turėti jo(s) Krikšto liudijimą.
Jei vaikas nėra krikštytas, tą svarbu pasakyti registracijos metu.

POPIEŽIAUS VIZITAS

Rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Kviečiame visus susitikti su Šventojo Petro įpėdiniu Lietuvoje. Vilniuje popiežių iš arti galėsite sutikti šeštadienį ir sekmadienio pavakarę; o Kaune kviečiame dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose Santakoje. Daugiau informacijos internete – popiežiausvizitas.lt. Net jei neturite kvietimų kviečiame ateiti į susitikimų vietas ir jų prieigas, o ypač į papamobilio kelią. Popiežius renkasi vykti papamobiliu, kai nori iš arti sutikti vietos žmones. Taigi ateikime kartu į kelią iš Aušros Vartų į Katedros aikštę šeštadienį 16.45 val. geriausia nuo Misionierių bažnyčios iki posūkio į Maironio gatvę (kairėje pusėje) – vieta skirta mūsų parapijai.
Tie, kurie užsiregistravo mūsų parapijoje, galės pasiimti ir kvietimą į Mišias Kaune, ir traukinio bilietus ir kitą atributiką nuo kito sekmadienio. 16 dieną po kiekvienų Mišių bus galimybė pasiimti, o kitomis dienomis raštinės darbo metu. Kitą sekmadienį visų Mišių pamokslas bus su informacija apie tą sutikimą su popiežiumi.

Skelbiame iš anksto, kad rugsėjo 22 d. popiežiaus vizito metu šv. Mišios bus aukojamos įprastai kaip kiekvieną šeštadienį (10 ir 19 val.), o rugsėjo 23 d. jokių šv. Mišių mūsų bažnyčioje nebus aukojamų dėl šv. Mišių Kaune su popiežiumi.