Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
займы онлайн installment payday loans займ онлайн
Header

Šiuo metu renkami parašai, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžti žodžiai „šeima“ ir „santuoka“. Kviečiame Jus parašu patvirtinti savo pritarimą, kad santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir giminyste. Kviečiame pasirašyti šį sekmadienį, lapkričio 6 d., išeinant iš bažnyčios. Šie parašai renkami Europos piliečių iniciatyva „Mama, tėtis ir vaikai“, kurią remia ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje. Norint pasirašyti Jums reikės nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą.

Popiežiaus Pranciškaus paraginti šiandien, lapkričio 6 d., visuotinėje Bažnyčioje minime nuteistųjų jubiliejų. Melskimės už kalinių priežiūros darbuotojus, už kalinius, ypač už tuos, kurie nekaltai kenčia, arba kurie yra atviri gyvenimo atsivertimui.

Nuo šio penktadienio, lapkričio 11 d., pradėsime mūsų parapijoje šventojo Rašto skaitymo grupelę. Kas antrą penktadienį kviečiame visus ateiti į saleziečių vienuolyną 18 val. Dalyvavimas nemokamas, nereikia išankstinės registracijos.

11/01 d. Visi Šventieji:

800, 1100 (po Mišių – rožinis),
1900 (po sudėt. Mišių – gedulinė procesija)

11/02 d. Visų Mirusiųjų diena – Vėlinės:

800, 1100 (po Mišių – rožinis),
1900 (po sudėt. Mišių – gedulinė procesija)

11/03-04 d.

700, 1900 (po sudėt. Mišių – rožinis)

11/05 d.

1000, 1900 (po sudėt. Mišių – rožinis)

11/06 d., sekmadienis

800, 1100(po sudėt. Mišių – rožinis), 1500, 1900

11/07-08 d.

700, 1900 (po sudėt. Mišių – rožinis)

Pažymėtos Mišios – sudėtinės už mirusiuosius

 

Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį, lapkričio 1 d., privalomos Visų Šventųjų iškilmės. Šv. Mišios kaip sekmadienį: 8, 11 ir 19 val. Vaikų mišių nebus. Po mišių 19 val. gedulinga procesija. Trečiadienį Mirusiųjų paminėjimo diena -Vėlinės. Po 19 val. šv. Mišių gedulinga procesija. Primename, kad Vėlinių aštuondienio metu galime laimėti visuotinius atlaidus maldingai aplankant kapus. Kitos sąlygos gauti atlaidus: nebūti pririštiems prie nuodėmės, geriausia atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija. Penktadienį minime šv. Karolį Boromėjų.

Mūsų bažnyčioje, kaip ir pernai, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos kalbėsime rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę. Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais.

Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 val. ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.

Pirmą mėnesio ketvirtadienį ir pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių sukalbėsime rožinį už mirusius, todėl nebus kitų pamaldų, kaip litanija arba adoracija.

Ketvirtadienį kviečiame jaunimą į šlovinimo vakarą, 20 val. koplyčioje.

Kitą sekmadienį bažnyčioje surinksim parašus už šeimos apibrėžimą Europos Sąjungoje. Raginame atsinešti asmens tapatybės dokumentą, nes bus reikalingas asmens kodas. Vilniaus arkivyskupas labai nori, kad tikintieji įsitrauktų į šią akciją.

Nuo lapkričio 11 d. pradėsime mūsų parapijoje šventojo Rašto skaitymo grupelę. Kas antrą penktadienį kviečiame visus ateiti į mūsų vienuolyną 18 val. Dalyvavimas nemokamas, nereikia išankstinės registracijos.

Šį sekmadienį, spalio 16 d., Lietuvoje yra minima Pasaulinė misijų diena. Kviečiame melstis už misijas ir misionierius, o šio sekmadienio rinkliavą yra skirta misionierių veiklai paremti. Iš šių aukų finansuojami įvairūs pastoraciniai ir socialiniai Bažnyčios projektai misijų kraštuose.  Popiežius Pranciškus šia tema rašė: „Kaip tik šiais Jubiliejaus metais minimos 90-osios Pasaulinės misijų dienos, skatinamos Popiežiškosios tikėjimo skleidimo draugijos ir 1926 m. patvirtintos popiežiaus Pijaus XI, metinės. Todėl manau, jog bus pravartu priminti išmintingus mano pirmtakų nurodymus, kuriais jie nustatė, kad šiai draugijai būtų skirtos visos aukos, surenkamos viso pasaulio visose vyskupijose, parapijose, religinėse bendruomenėse, asociacijose ir bažnytiniuose sąjūdžiuose stokojančioms krikščionių bendruomenėms paremti ir Evangelijos skelbimui iki tolimiausių žemės pakraščių sustiprinti. Ir šiandien neturėtume susilaikyti nuo šio misionieriškos bažnytinės bendrystės veiksmo. Neapribokime savo širdies savo pačių rūpesčiais, bet išplėskime ją taip, kad ji apimtų visos žmonijos horizontus.“ Visas Pasaulinės misijų dienos proga tekstas galite rasti bažnyčios skelbimų lentoje arba
http://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2016-09.pdf

Kitą sekmadienį, spalio 23 d., mūsų bažnyčioje moterų choras „Liepos“ giedos įvairias giesmes švč. M. Marijai „Verinys Mergelei Marijai“ 10.30 val. t. y. prieš Mišias, ir giedos ir per 11 val. Mišias. Kviečiame ateiti ankščiau į bažnyčią pasiklausyti.

Šeštadienį, spalio 22 d., kviečiame jaunimą į maldos vakarą, kuris vyks koplyčioje 18 val.

Brangūs tikintieji ir visi geros valios Lietuvos piliečiai,

Mūsų Tėvynė pradėjo antrąjį laisvo ir nepriklausomo gyvenimo dvidešimtpenkmetį. Tai – ypatinga mūsų tautos patriarchų, laisvės kovotojų brolių ir seserų dovana mums, pašauktiems toliau tęsti laisvos Lietuvos kūrimo darbą. Laisvė yra ne tik duotis, bet ir nuolatinė užduotis. Tai – mūsų dalyvavimas visuomenės gyvenime.

Netrukus į Seimą rinksime tuos, kurie atstovaus mus, kurdami ir tobulindami šalies įstatymus pagal rinkėjų valią. Kiekvieno laisvės ir demokratijos sąlygomis norinčio gyventi piliečio svarbiausia pareiga – dalyvauti parlamentarų rinkimuose, o per juos prisidėti prie krašto valdymo. Atlikdami savo pilietinę pareigą, liudijame meilę Tėvynei ir rūpestį jos ateitimi. Pagal krikščioniškąją sampratą pilietinė pareiga prilygsta pareigoms artimui ir bendrajam gėriui. Dėl šios priežasties kviečiame šią pareigą atlikti ir nepasiduoti nuogąstavimams, kad vienas balsas nieko nepakeis.

Verta priminti, kad pagal rinkimų į Seimą tvarką daugiamandatėse apygardose kiekvienas iš mūsų galime pasirinkti kandidatus juos reitinguodami. Reitinguodami pareikšime savo nuomonę apie tai, kuriems kandidatams labiausiai dera patikėti itin atsakingas valstybės įstatymų leidėjų pareigas. Partijų sąrašuose galime rasti žmonių, kurie vadovaujasi bendražmogiškomis ir krikščioniškomis vertybėmis, būtinomis pilnaverčiam bet kurios demokratinės visuomenės egzistavimui.

Tam, kad krašte būtų vadovaujamasi teise bei klestėtų ekonomika, būtina moralinė kultūra. Tik ten, kur dauguma gerbia ir vertina kitą žmogų, klesti santarvė ir solidarumas, kurių šiandieninėje Lietuvoje kartais pritrūksta. Besąlygiška pagarba žmogui yra pamatinis demokratijos principas. Turi būti ginamas ir saugomas kiekvienas žmogus nuo savo prasidėjimo iki mirties, žmogus su negalia ar kenčiantis nepagydomą ligą. Artimo meilė prasideda šeimoje, grindžiamoje santuoka – vyro ir moters vienas kitam savęs dovanojimu. Valstybei svarbu padėti žmonėms, kurie savo atsakomybę paliudijo įsipareigodami vienas kitam ir savo vaikams. Tik jei kandidatas į Seimą gerbia ir aktyviai palaiko šias vertybes, jis suvokia pamatinę moralinės kultūros svarbą laisvai visuomenei.

Lietuvai reikia žmonių, kurie nepuola į pesimizmą ir nemano, kad ateitį lemia vien praeities nepasisekimai. Lietuvai reikia žmonių, galinčių tęsti laisvės kovotojų darbą – valstybės, kurioje visiems gera gyventi, kūrimą. Kandidatų sąrašuose ieškokime būtent tokių žmonių, o radę – balsuokime už juos, kad, išrinkti į Seimą, mus atstovautų. Būkime ne pasyvūs istorijos stebėtojai, bet jos aktyvūs dalyviai, suvokiantys, kad pagarba pamatinėms moralinėms vertybėms yra būtina sąlyga norint gyventi krašte, kurio taip troško laisvos Lietuvos kūrėjai.

Lietuvos vyskupai

2016 m. rugsėjo 30 d.