Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

XXII eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Grigalių Didįjį – popiežių ir Bažnyčios mokytoją, kitą sekmadienį Švč. M. Marijos gimimą – Šilinė: Šiluvoje prasidės Didieji Atlaidai, kurie truks iki rugsėjo 15 d.
 • Nuo rugsėjo 1 iki 8 dienos Trakuose vyksta Trakinių atlaidai. Darbo dienomis šv. Mišios aukojamos 12 ir 19 val. lietuvių kalba, 10 ir 17 val. lenkų kalba. Šeštadienį vyks jaunimo žygis nuo Aušros Vartų iki Trakų. Registracija jaunimui prie Aušros Vartų koplyčios 8.30 val.
 • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus. Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių bus Jėzaus Širdies litanija su adoracija.
 • Nuo šios dienos vėl pradedame aukoti 15 val. šv. Mišias vaikams: šiandien pasimelsim prašant Dievo palaimos naujiesiems mokslo metams. Šiandien Gyvojo Rožinio nariai susirenka bažnyčioje 18 val. pasimelsti kartu. Kviečiame prisijungti.
 • Nuo rugsėjo 16 d., nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 18 iki 19 val. raštinėje tėvai galės užrašyti savo vaiką Pirmosios Komunijos pasiruošimo grupei. Registracija vyksta iki rugsėjo 27 d. Tomis pačiomis datomis ir valandomis raštinėje gali užsiregistruoti jaunimas sulaukęs 15 metų Sutvirtinimo Sakramento pasiruošimui. Prašome atnešti registruojamųjų Krikšto Sakramento pažymėjimo kopiją.
 • Iškilmingai pradedant Ypatingąjį misijų mėnesį – spalį – mūsų parapija organizuoja piligriminę kelionę į Kaišiadorių katedrą, kur spalio 1 d. (tai bus antradienis) 12 val. Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas Mišias misijų intencija. Kelionės kaina – 2 eurai. Registracija prasidės nuo rytojaus raštinės darbo metu. Vietos ribotos. Išvykimas iš Lazdynų 10 val., grįžimas į Lazdynus 16.30 val.

XVI eilinis sekmadienis

 • Trečiadienį, liepos 24 dieną, kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių Mišių. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ar padėkas užtariant Švč. M. Marijai. Prašymus bei padėkas galima užrašyti zakristijoje.
 • Baigėsi antroji dieninės stovyklos savaitė. Kasdien dalyvavo apie 260 vaikų. Rytoj prasideda paskutinė dieninės stovyklos savaitė. Iki 26 d. visus vaikus norinčius dalyvauti nuoširdžiai dar kviečiame kiekvieną darbo dieną nuo 14 val.

XV eilinis sekmadienis

 • Kviečiame toliau į dieninę stovyklą vaikus nuo 6 iki 14 metų. Stovykla bus iki liepos 26 d. nuo 14 iki 18 val. Dalyvavimas nemokamas. Šią savaitę kasdien lankė stovyklą vidutiniškai 260 vaikų.
 • Raginame įsigyti katalikišką spaudą prie išėjimo. Ypač vasarą, kai daugiausia yra laisvo laiko paskaityti, maitinkime savo sielą katalikiškomis mintimis ir straipsniais. Išėjo naujas „Saleziečių žinių“ žurnalo numeris. Jame galite rasti straipsnius apie gyvenimo pilnatvę, popiežiaus laišką „Kristus – gyvas!“ ir apie ypatingąjį šių metų spalio mėnesį skirtą misijoms. Prašome 50 ct aukos.
 • Šį ketvirtadienį iš Vatikano Tautų Evangelizacijos kongregacijos atėjo kunigo Aleksandro paskyrimas Lietuvos Bažnyčios popiežiaus misijų tarnybos direktoriumi. Jis pasilieka ir Lazdynuose su kitomis pareigomis.

Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas

 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj, pirmadienį šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmes: šv. Mišios šiokiadienio tvarka (7, 19 val.); penktadienį švč. Jėzaus Širdies iškilmes: šv. Mišios šiokiadienio tvarka; šeštadienį minime šv. Petrą ir Paulių, apaštalus. Primename, kad katalikams privalomai Velykinei išpažinčiai ir komunijai nustatytas laikas Lietuvoje baigiasi būtent per šv. Petro ir Pauliaus iškilmes. Primename, kad šiandien esame kviečiami dalyvauti Katedroje 12.30 val. šv. Kristaus Kūno šventėje ir procesijoje.
 • Rytoj, kaip ir liepos ir rugpjūčio mėnesiais, nebus aukojamų papildomų Mišių, transliuojamų per Marijos radiją. Vėl pradėsime aukoti tas Mišias nuo paskutinio rugsėjo pirmadienio.
 • Kitą sekmadienį bus renkamas šv. Petro skatikas – visų tikinčiųjų Popiežiaus gerų darbų iniciatyvose visuotinės Bažnyčios atžvilgiu dalyvavimo išraiška.
 • Visus dar šią savaitę kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių.
 • Jau iš anksto primename, kad šiandien nebus aukojamų šv. Mišių 15 val. dėl pamaldų miesto centre. Kitą sekmadienį 15 val. Mišios bus, o nuo liepos 7 d. iki rugpjūčio pabaigos nebus.

Šv. Trejybė

 • Šią savaitę liturgijoje minime: šį penktadienį, 21 d., šv. Aloyzą Gonzagą, vienuolį. Kitą sekmadienį švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę visoje Lietuvoje. Esame pakviesti į Katedrą 12,30 val., kur Vilniaus Arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų. Kitą sekmadienį nebus vaikų Mišių, dėl iškilmės mieste. Vaikų Mišios bus vėl birželio 30 d.
 • Šį ketvirtadienį, birželio 20 d., mūsų parapijoje vakare švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po lenkų vakarinių Mišių apie 18,40 val. eisime aplink bažnyčią su eucharistine procesija ir sustosime prie altorėlių. Kviečiame visus prisijungti, ypač šeimas, kurių vaikai priėmė šiais metais Pirmąją Komuniją. Bus tik viena procesija ir lietuvių ir lenkų kalbomis kartu – tai vienybės su Viešpaties Kūnu ženklas. Raginame visus dalyvauti. Po procesijos bus šv. Mišios lietuvių kalba, ne tiksliai 19 val., o iš karto po procesijos.
 • Visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių.
 • Šį šeštadienį tie, kurie jau užsiregistravo, susirenka prie bažnyčios 9 val. į kelionę į Vidėniškius (Molėtų raj.), dalyvauti pal. Mykolo Giedraičio atlaiduose. Prašome nevėluoti, nes autobusas nelauks nieko ir primename, kad paimtumėte sau maistą ir gėrimus. Grįžimas planuojamas apie 18 val.