Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

II advento sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Mikalojų vyskupą (antrasis Vilniaus vyskupijos globėjas) trečiadienį šv. Ambraziejų vyskupą ir Bažnyčios mokytoją, ketvirtadienį Švč. M. Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą – iškilmės. Mišios šiokiadienio tvarka.
 • Prie bažnyčios durų po Mišių galima įsigyti pašventintų kalėdaičių. O paprastomis dienomis raštinėje, raštinės darbo metu, arba zakristijoje nuo 17 val.
 • Rarotų šv. Mišios yra aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.
 • Prie išėjimo galėsite įsigyti Saleziečių Žinių kalendorių. Meditacijų tema – naujojo saleziečio šventojo Artemido Zatti gyvenimas. Kaip visada prašome bent 0,50 €
 • Šį vakarą 18 val. susirenka Gyvojo Rožinio nariai pasimelsti. Kviečiame prisijungti.

I advento sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį šv. Andriejų, apaštalą, šeštadienį šv. Pranciškų Ksaverą, kunigą.
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11:30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.
 • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už kunigus ir už pašaukimus į kunigystės luomą. Pirmąjį mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija ir sukalbėsim Jėzaus Širdies litaniją.
 • Šiandien prasideda Advento laikotarpis, skirtas dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Per pirmąsias Mišias buvo pašventinti kalėdaičiai. Kalėdaičius Kūčioms galite įsigyti sekmadieniais išeidami iš bažnyčios Mišių pabaigoje, prie durų. O paprastomis dienomis raštinėje, raštinės darbo metu, arba zakristijoje po šv. Mišių. Kartu su kalėdaičiais gausite voką su mūsų sveikinimais ir su pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje Kalėdų laikotarpiu.
 • Primename raštinės darbo laiką, kada galite šiokiadieniais užsakyti šv. Mišias ir Advento laikotarpiu įsigyti pašventintus kalėdaičius Kūčių stalui: I–V: 17–17:45 val.

Kristus Visatos valdovas

 • Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmes, baigiasi liturginiai metai. Šios dienos rinkliava yra skirta kunigų seminarijos išlaikymui. Už visas aukas dėkojame.
 • Kitą sekmadienį jau pirmas Advento sekmadienis. Per pirmąsias Mišias pašventinsime kalėdaičius, kuriuos galėsite įsigyti nuo kito sekmadienio po kiekvienų šv. Mišių. Rarotų Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį Švč. M. Marijos Paaukojimą, antradienį šv. Ceciliją, mergelę ir kankinę: tą dieną pasimelskime mūsų vargonininkų ir choristų intencija. Penktadienį minėsime šv. Andriejų Zung-Laką, ir jo draugus, Vietnamo kankinius.
 • Penktadienį, lapkričio 24 d. po vakarinių šv. Mišių bus Marijos krikščionių pagalbos pamaldos

XXXIII eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį Švč. M. Mariją Gailestingumo Motiną. Ateinantį sekmadienį jau Kristaus Karaliaus iškilmės – paskutinis liturginių metų sekmadienis.
 • Vakar vakare prasidėjo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos Atlaidai. Kviečiame visus dalyvauti atlaidose. Programa pakabinta prie durų.
 • Išeinant iš bažnyčios galite įsigyti katalikišką spaudą. Išėjo naujas numeris „Artumos“, „Magnificat“.
 • Pranešame, kad šį ketvirtadienį pasidarė silpna kunigui Mykolui ir paguldėme į ligoninę. Jam prastai su širdimi ir bendra savijauta. Prašome Jūsų maldų už jį, ir linkime jam atsigauti greitai, nors būklė labai silpna.
 • Šiandien minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Būtent šiandien pagal liturginį kalendorių pirmą kartą yra švenčiama saleziečio šv. Artemido Zatti šventė. Jis buvo paskelbtas šventuoju spalio 9 d. – gyvendamas Argentinoje jis dirbo slaugytoju ir vaistinės bei ligoninės direktoriumi. Yra mums visiems dėmesio vargstantiems pavyzdys. Jo šventės proga paruošėme jo paveikslą, kuris dabar prie altoriaus ir šią savaitę pakabinsime mūsų parapijos Carito valgykloje.
  Carite laukiame mažas pensijas gaunančių ir socialiai remtinų lazdyniečių, kuriems Carito darbo metu dalinsime maisto produktų paketus. Kreiptis į mūsų Caritą trečiadieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 10 val.
  O gal esate vieniši žmonės? O gal jūsų kaimynui reikia, kad kas nors jį aplankytų? Mūsų parapijos Carito Artumos programos savanoriai yra pasiruošę padėti, ir nemokamai aplankyti, su jumis pabendrauti. Dėl pilnesnės informacijos kreiptis pas mus kunigus. Nebijokime priimti savanorių – parapija prisiima atsakomybę už savanorių parinkimą ir paruošimą, jie visi yra patikimi žmonės.

XXXI eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį lapkričio 1 d., privalomas Visų Šventųjų iškilmes. Šv. Mišios kaip sekmadienį: 8, 11 ir 19 val. Vaikų mišių nebus. Po mišių 19 val. gedulinga procesija. trečiadienį lapkričio 2 d., Mirusiųjų paminėjimo diena – Vėlinės: šv. Mišios 8, 11, 19 val. Vaikų mišių nebus. Po 19 val. šv. Mišių gedulinga procesija. Primename, kad Vėlinių aštuondienio metu galime laimėti visuotinius atlaidus mirusiems maldingai aplankant kapus. Kitos sąlygos gauti atlaidus: nebūti prisirišusiam prie nuodėmės, geriausia atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija. Lapkričio 1 d. ir 2 d. po kiekvienų šv. Mišių bus pašventinamos žvakės, kurias galėsite uždegti ant savo artimųjų mirusiųjų kapų.
 • Rytoj bus aukojamos Šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11:30 val. į bažnyčią sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti Šv. Mišiose.
 • Mūsų bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos sukalbėsime rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę. Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais.
 • Penktadienį, lapkričio 4 d., minime šv. Karolį Boromiejų, vyskupą.
 • Ketvirtadienį ir penktadienį bus pirmasis mėnesio ketvirtadienis ir penktadienis – po 19 val. šv. Mišių sukalbėsime rožinį už mirusius, todėl nebus kitų pamaldų, kaip litanija arba adoracija.