Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header
 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Andriejų apaštalą, penktadienį šv. Pranciškų Ksaverą, kunigą.
 • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už kunigus ir už pašaukimus į kunigystės luomą. Pirmąjį mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija ir giedosime Jėzaus Širdies litaniją.
 • Šiandien prasideda Advento laikotarpis, skirtas dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Per pirmąsias Mišias buvo pašventinti kalėdaičiai. Kalėdaičius Kūčioms galite įsigyti sekmadieniais išeidami iš bažnyčios Mišių pabaigoje, prie durų, o šiokiadieniais zakristijoje. Kartu su kalėdaičiais gausite voką su mūsų sveikinimais ir pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje Kalėdų laikotarpiu.
 • Rytoj bus aukojamos Šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11.30 val. į bažnyčią sukalbėti Rožinį ir 12 val. dalyvauti Šv. Mišiose.
 • Šeštadienį nuo 17 val. Erfurto gatvėje prie Seniūnijos ir sekmadienį nuo 18 val. Jonažolių gatvėje bus įžiebta kalėdinė eglutė. Visi esame kviečiami.
 • Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmes, baigiasi liturginiai metai. Šios dienos rinkliava yra skirta kunigų seminarijos išlaikymui. Už visas aukas dėkojame.
 • Kitą sekmadienį jau pirmas Advento sekmadienis. Per pirmąsias Mišias pašventinsime kalėdaičius, kuriuos galėsite įsigyti nuo kito sekmadienio po kiekvienų šv. Mišių. Rarotų Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Ceciliją, mergelę, kankinę, tą dieną pasimelskime mūsų vargonininkų ir choristų intencija, o šiandien nuoširdžiai juos sveikiname; trečiadienį šv. Andriejų Dung-Laką, kunigą, ir draugus, kankinius.
 • Ketvirtadienį 12 val. Lazdynų seniūnijos salėje vyks senjorų klubo „Bočiai“ renginys skirtas advento dienai paminėti. Kviečiame dalyvauti. Reikalingas galimybių pasas.
 • Šiandien minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Atjauta ir apsisprendimas padėti artimui negali apsiriboti vien ypatingomis progomis, todėl ši diena nuolat skatina krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems. Ši diena turi atkreipti mūsų dėmesį į materialinį skurdą ir neteisybę kenčiančius žmones, likimo ir kitų žmonių nuskriaustuosius.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Albertą Didįjį, vyskupą, bažnyčios mokytoją, antradienį Švč. M. Mariją, Gailestingumo Motiną, trečiadienį šv. Elžbietą Vengrę, vienuolę, šeštadienį šv. Rapolą Kalinauską, vienuolį. Ateinantį sekmadienį jau Kristaus Karaliaus iškilmės – paskutinis liturginių metų sekmadienis.
 • Lapkričio 19 – 20 d. Aušros vartuose vyks Arkivyskupijos Jaunimo diena. Programa pakabinta prie bažnyčios durų.
 • Nuo lapkričio 25 d. Carito patalpose – po bažnyčia – kas antrą savaitę nuo 18 iki 19 val. pradėsime išklausymo tarnystę. Tikslas yra suteikti galimybę kalbėti su vienu iš savanorių apie savo problemas, rasti pagalbos sprendžiant sunkumus arba tiesiog pasikalbėti.
 • Prie išėjimo galite įsigyti katalikiškos spaudos. Išėjo naujas gruodžio mėnesio „Magnificat“ numeris.

Kaip jau buvo skelbta, Lietuvos vyskupai 2021 m. spalio 31 d. kviečia maldoje prisiminti Libano krikščionis, daugelis kurių yra katalikai, priklausantys maronitų bendruomenei. Spalio 31 d. visose Lietuvos bažnyčiose taip pat organizuojama rinkliava, kurios metu bus renkamos lėšos šiai itin sunkioje padėtyje atsidūrusiai šaliai. Taip atsiliepiama į Lietuvą pasiekusį Libano krikščionių pagalbos prašymą.

Libano Respublika nuo 2019 m. patiria nesibaigiančius išbandymus: politinę ir ekonominę krizę gerokai apsunkino 2020 m. rugpjūčio 4 d. Beiruto uoste įvykęs milžiniškas sprogimas, sugriovęs didelę miesto dalį. Tiek sostinėje, tiek visoje šalyje labai trūksta medikamentų, degalų, o dėl elektros energijos trūkumo miestai naktį dažnai lieka neapšviesti. Nepaisydami sunkumų libaniečiai rūpinasi 2 milijonais pabėgėlių, dabar besiglaudžiančių mažytės šalies teritorijoje.

Popiežius Pranciškus, kurio iniciatyva 2021 m. liepos 1 d. buvo organizuota Susikaupimo ir maldos už Libaną diena, šios šalies dabarčiai ir ateičiai apibūdinti pasirinko kupinus vilties poeto Kalilio Džibrano žodžius: „Už juodos nakties uždangos mūsų laukia aušra“. Esame kviečiami dėti visas pastangas, kad ši aušra išauštų kuo greičiau.

Kviečiame tikinčiuosius ir visus geros valios žmones malda bei auka padėti savo broliams Libane. Spalio 31 d. visose Lietuvos bažnyčiose bus renkamos aukos, o jau nuo dabar galima aukoti į specialią Lietuvos vyskupų konferencijos paramos Libanui sąskaitą LT40 7044 0600 0107 0355, nepamirštant nurodyti mokėjimo paskirtį Pagalba Libanui.

Lydėkime Libano žmones savo malda, ištieskime jiems pagalbos ranką!

Lietuvos vyskupų konferencija

(lietuvių kalba)

Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų iškilmės:

8 val., 11 val. (po Mišių – rožinis),
19 val. Sudėtinės Mišios už mirusius (po Mišių – gedulinga procesija bažnyčioje)

Lapkričio 2 d. – Vėlinės:

8 val., 11 val. (po Mišių – rožinis),
19 val. Sudėtinės Mišios už mirusius (po Mišių – gedulinga procesija bažnyčioje)

Lapkričio 3 d. – 4 d. – 5 d.:

7 val. , 19 val. Sudėtinės Mišios už mirusius. Po Mišių rožinis

Lapkričio 6 d.:

10 val. (po Mišių – rožinis), 19 val. Sudėtinės Mišios už mirusius

Lapkričio 7 d.:

8 val., 11 val. Sudėtinės Mišios už mirusius (po Mišių – rožinis),
15 val., 19 val.

Lapkričio 8 d.:

7 val. , 19 val. Sudėtinės Mišios už mirusius. Po Mišių rožinis

DĖMESIO: Aukas sudėtinėms Mišioms už mirusius galite įdėti į aukų dėžutę, kartu su lapeliu su užrašytais savo mirusiųjų vardais. Kiekvieną dieną rožinio metu perskaitysime keletą tų lapelių, ir melsimės UŽ VISUS MIRUSIUS. Sudėtinių Mišių metu neskaitysime jokio vardo.

Nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 8 d. jau nėra vietos asmeninėms Mišių intencijoms o tik sudetinėms: galite užsakyti paprastas šv. Mišias nuo lapkričio 9 d.