Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

II eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Agnietę, mergelę ir kankinę, penktadienį šv. Pranciškų Salezą, šeštadienį šv. Pauliaus apaštalo atsivertimą (kai baigiasi maldos savaitė už krikščionių vienybę).
 • Penktadienį, sausio 24 d., po vakarinių šv. Mišių pasimelsim Švč. Mergelės Marijos krikščionių pagalbos pamaldas.
 • Trečiadienį prasideda maldos devyndienis – dvasinis pasirengimas kun. Bosko iškilmėms. Šv. Jono Bosko liturginė šventė bus sausio 31 d., o mūsų parapijos atlaidai bus kitą sekmadienį, sausio 26 d.
 • Pradėjome kalėdoti. Norinčius prašome susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko. Kalėdojimo tikslas – bendra kunigo malda su šeimos nariais ir buto pašventinimas bei trumpas bendravimas ir pokalbis.

Viešpaties Krikštas

 • Šiandien baigiasi liturginis Kalėdų laikas, tačiau pagal seną paprotį Lietuvos bažnyčiose galima laikyti „Betliejų“ iki vasario 2 d.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: penktadienį šv. Antaną, abatą. Šeštadienį pradedame maldos už krikščionių vienybę aštuondienį (sausio 18–25 d.).
 • Rytoj, sausio 13 d., bus aukojamos šv. Mišios 11 val. už Tėvynę ir už žuvusius už Tėvynę. Kviečiame visus norinčius parapijiečius dalyvauti. Kitos šv. Mišios – 7 ir 19 val.
 • Trečiadienį, sausio 15 d., Lazdynų senjorų bendrija „Bočiai“ kviečia į renginį, skirtą Laisvės gynėjų paminėti. Esame kviečiami Seniūnijos salėje 12 val.
 • Nuo šios savaitės pradedame kalėdoti. Norinčius prašome susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko. Kalėdojimo tikslas – bendra kunigo malda su šeimos nariais ir buto pašventinimas bei trumpas bendravimas ir pokalbis.

II Kalėdų sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minėsime: rytoj, sausio 6 d., Viešpaties Apsireiškimo iškilmę, neprivalomą šventę. Šv. Mišios – 7, 11, 19 val. Visų šv. Mišių metu bus pašventinta kreida. Ateinantį sekmadienį minėsime Viešpaties krikštą. Tą dieną baigiasi liturginis Kalėdų laikas, tačiau pagal seną paprotį Lietuvos bažnyčiose galima laikyti „Betliejų“ iki vasario 2 d.
 • Po savaitės, pirmadienį, sausio 13 d., bus aukojamos šv. Mišios 11 val. už Tėvynę ir už žuvusius už Tėvynę. Kviečiame visus norinčius parapijiečius dalyvauti. Kitos Mišios – 7 ir 19 val.
 • Šiandien kviečiame vaikus į Kalėdinę šventę. Pradžia 15 val. šv. Mišiomis, o po jų programa vaikams bažnyčioje su dovanomis visiems. Šventę pabaigsim su fejerverkais.
 • Šiandien 18 val. susirenka bažnyčioje Gyvojo rožinio nariai pasimelsti. Kviečiame norinčius prisijungti.

Šventoji Šeima

 • Šią savaitę liturgijoje minime: poryt, gruodžio 31 d. atsidėkosime Dievui už suteiktas visas malones per visus šiuos praeitus metus. Vakare 19 val. kviečiame į padėkos Mišias. Po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija ir giedosime Tave Dieve garbinam himną. Trečiadienį, sausio 1 d. minėsime Švč. M. Mariją Dievo gimdytoją – privaloma iškilmė. Kartu su visu pasauliu prašysime taikos. Šv. Mišios 8, 11, 19 val. Ketvirtadienį, sausio 2 d. minėsime šv. Bazilijų Didį ir Grigalių Nazianzietį, Bažnyčios mokytojus. Kitą sekmadienį sausio 5 d. bus antrasis Kalėdų sekmadienis: šv. Mišios 8, 11, 15, 19. Lietuvos vyskupų sprendimu, nuo šių metų Viešpaties apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmė bus švenčiama sausio 6 d., todėl kitą sekmadienį nebus pašventinta kreida. Trijų Karalių šventės Mišių tvarka sausio 6 d.: 7, 11 ir 19 val. Prieš kiekvienas šv. Mišias bus pašventinama kreida.
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame 11,30 sukalbėti kartu rožinį ir dalyvauti 12 val. šv. Mišiose, kurias transliuos Marijos Radijas.
 • Sausio 2 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, po vakarinių Mišių pasimelsime už kunigus ir už pašaukimus į dvasinį luomą. Sausio 3 d., pirmą mėnesio penktadienį, po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija, skaitysime Švč. Jėzaus Širdies litaniją, bus asmeninė malda.
 • Popiežius Pranciškus paskelbė 3-ąjį sausio sekmadienį Dievo Žodžio Sekmadienio švente, skatinant visus tikinčiuosius labiau vertinti ir mylėti Šventąjį Raštą. Atsižvelgiant į tą paraginimą užsakėme daugiau egzempliorių žurnalo „Žodis tarp mūsų“ su kasdieniniais mąstymais apie tos dienos Mišių skaitinius. Galite jau šiandien įsigyti „Žodį tarp mūsų“ žurnalą, aukodami 1 eurą už sausio ir vasario numerius.
 • Kitą sekmadienį, sausio 5 d. po 15 val. šv. Mišių vaikams, visus vaikus kviečiame į kalėdinę šventę, kuri vyks čia bažnyčioje. Bus programa, dovanos ir fejerverkai.

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai saleziečiai sveikina visus parapijiečius su Kristaus Gimimo švente.

Kristus ateina į pasaulį, kad taptų artimu kiekvienam žmogui. Esame išgelbėti tik Kristaus Meilės: šv. Kalėdos primena mums, kad toji Meilė nėra toli arba nepasiekiama. Dievas yra Emanuelis, tai reiškia Dievas su mumis. Priimkime Viešpatį į savo širdis.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 2020-ųjų metų, pripildytų Dievo Malonės.

Sveikina

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas,
Kun. Alessandro Barelli SDB
ir visi čia dirbantys kunigai saleziečiai