Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas

 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj, pirmadienį šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmes: šv. Mišios šiokiadienio tvarka (7, 19 val.); penktadienį švč. Jėzaus Širdies iškilmes: šv. Mišios šiokiadienio tvarka; šeštadienį minime šv. Petrą ir Paulių, apaštalus. Primename, kad katalikams privalomai Velykinei išpažinčiai ir komunijai nustatytas laikas Lietuvoje baigiasi būtent per šv. Petro ir Pauliaus iškilmes. Primename, kad šiandien esame kviečiami dalyvauti Katedroje 12.30 val. šv. Kristaus Kūno šventėje ir procesijoje.
 • Rytoj, kaip ir liepos ir rugpjūčio mėnesiais, nebus aukojamų papildomų Mišių, transliuojamų per Marijos radiją. Vėl pradėsime aukoti tas Mišias nuo paskutinio rugsėjo pirmadienio.
 • Kitą sekmadienį bus renkamas šv. Petro skatikas – visų tikinčiųjų Popiežiaus gerų darbų iniciatyvose visuotinės Bažnyčios atžvilgiu dalyvavimo išraiška.
 • Visus dar šią savaitę kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių.
 • Jau iš anksto primename, kad šiandien nebus aukojamų šv. Mišių 15 val. dėl pamaldų miesto centre. Kitą sekmadienį 15 val. Mišios bus, o nuo liepos 7 d. iki rugpjūčio pabaigos nebus.

Šv. Trejybė

 • Šią savaitę liturgijoje minime: šį penktadienį, 21 d., šv. Aloyzą Gonzagą, vienuolį. Kitą sekmadienį švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę visoje Lietuvoje. Esame pakviesti į Katedrą 12,30 val., kur Vilniaus Arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų. Kitą sekmadienį nebus vaikų Mišių, dėl iškilmės mieste. Vaikų Mišios bus vėl birželio 30 d.
 • Šį ketvirtadienį, birželio 20 d., mūsų parapijoje vakare švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po lenkų vakarinių Mišių apie 18,40 val. eisime aplink bažnyčią su eucharistine procesija ir sustosime prie altorėlių. Kviečiame visus prisijungti, ypač šeimas, kurių vaikai priėmė šiais metais Pirmąją Komuniją. Bus tik viena procesija ir lietuvių ir lenkų kalbomis kartu – tai vienybės su Viešpaties Kūnu ženklas. Raginame visus dalyvauti. Po procesijos bus šv. Mišios lietuvių kalba, ne tiksliai 19 val., o iš karto po procesijos.
 • Visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių.
 • Šį šeštadienį tie, kurie jau užsiregistravo, susirenka prie bažnyčios 9 val. į kelionę į Vidėniškius (Molėtų raj.), dalyvauti pal. Mykolo Giedraičio atlaiduose. Prašome nevėluoti, nes autobusas nelauks nieko ir primename, kad paimtumėte sau maistą ir gėrimus. Grįžimas planuojamas apie 18 val.

Šventosios Dvasios atsiuntimas

 • Šiandien Šventosios Dvasios Atsiuntimas – Sekminės. Baigiasi liturginis Velykų laikas. Primename, kad katalikams privalomai Velykinei išpažinčiai ir komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki šv. Petro ir Pauliaus šventės, birželio 29 d.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį, antrąją Sekminių dieną, Švč. M. Marijos Bažnyčios Motinos šventę. Antradienį minime šv. Barnabą, apaštalą, ketvirtadienį Jėzaus Kristaus Aukščiausiojo ir Amžinojo kunigo šventę, šiais metais praleidžiame šv. Antano Paduviečio minėjimą, penktadienį pal. Teofilį Matulionį, vyskupą. Kitą sekmadienį švęsime Švenčiausios Trejybės iškilmes.
 • Šį šeštadienį, birželio 15 d. mūsų parapijoje bus suteikiamas Sutvirtinimo Sakramentas, todėl šv. Mišios bus aukojamos ne 10 val., kaip įprasta šeštadieniais, o 11 val. Vakare – 19 val. šv. Mišios ir Jėzaus Širdies litanija.
 • Primename, kad šiandien, taip pat birželio 16 d. ir 30 d. dar bus aukojamos šv. Mišios 15 val. Birželio 23 d. šv. Mišių 15 val. nebus, nes kviečiame prisijungti prie Kristaus Kūno procesijos iš katedros.
 • Dar maloniai kviečiame visus į tradicines birželines pamaldas. Jėzaus Širdies litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių mišių, o sekmadieniais po sumos.
 • Iš anksto skelbiame, kad mūsų parapijoje vaikų dieninė stovykla šiais metais prasidės liepos 8 d. ir vyks iki 26 d., darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. vaikams nuo 6 iki 14 metų. Nereikia išankstinės registracijos.

Kristaus Žengimas į Dangų – Šeštinės

 • Šiandien Tėvo diena – sveikiname visus tėvus. Meldžiame už gyvuosius ir už mirusiuosius.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Karolį Luangą ir jo draugus, kankinius iš Ugandos, trečiadienį šv. Bonifacą kankinį, kitą sekmadienį švęsime šv. Dvasios atsiuntimo iškilmes – Sekmines.
 • Visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį po Sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių. Šią savaitę bus ir pirmasis mėnesio ketvirtadienis (kuomet meldžiamės už pašaukimus į dvasinį luomą) ir penktadienis.
 • Birželio 7-9 dienomis vyks atlaidai Vilniaus Kalvarijoje. Smulkesnė informacija ant plakato skelbimų lentoje.
 • Dar liko keletas laisvų vietų į piligriminę kelionę į Vidėniškius (Molėtų raj.) birželio 22 d. Galima registruotis raštinėje, raštinės darbo metu.
 • Iš anksto skelbiame, kad mūsų parapijoje vaikų dieninė stovykla šiais metais prasidės liepos 8 d. ir vyks iki 26, darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. vaikams nuo 6 iki 14 metų. Nereikia išankstinės registracijos.

V Velykų sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: penktadienį švč. M. Mariją Krikščionių pagalbą: tą dieną kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių, kartu su Marijos litanija. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ir padėkas užtariant Mergelei Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje.
 • Maloniai kviečiame į tradicines gegužines pamaldas. Marijos litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių mišių apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos.
 • Birželio 22 d., po mėnesio (tai bus šeštadienis), vyks iškilmingos šv. Mišios kaip padėka Dievui už naująjį palaimintąjį Mykolą Giedraitį. Atlaidai vyks Vidėniškiuose (Molėtų raj.), kur Mykolas Giedraitis gimė 1420 m. Mūsų parapija organizuoja piligriminę kelionę į Vidėniškius dalyvauti iškilmingose atlaiduose. Programa: išvykimas iš ryto 9 val., atlaidų pradžia – šv. Mišios – 12 val., po Mišių 14 val. agape šventoriuje ir šventinis koncertas, grįžimas į Lazdynus – iki 18 val. Dalyvio auka už autobusą 7 eurai. Registracija prasidės nuo rytojaus raštinėje, raštinės darbo metu. Vietų skaičius autobuse yra ribotas, patariame nelaukti ilgai, kol vietų neliks, nes kitas autobusas nebus nuomojamas.