Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Dievo Gailestingumo sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj Viešpaties Apreiškimą švč. Mergelei Marijai (negalėjo būti ankščiau dėl Velykų švenčių), trečiadienį šv. Stanislovą vyskupą ir kankinį.

Šiandien – Dievo Gailestingumo šventė. Po kiekvienų šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį ir atsiduodame Dievo Gailestingumui.

Nuo vakar vakaro iki kito šeštadienio mūsų bažnyčioje prie Marijos bareljefo bus Marijos Pranciškoniškosios Šeimos Karalienės Ikona, kurią atvežė Pranciškonai Tretininkai. Paveskime savo maldos intencijas per Marijos užtarimą.

Šiandien – paskutinė diena, kada galite aukoti maistą Carito valgykloms įdėdami jį į Pasninko dėžę bažnyčios gale. Per visą Gavėnią atidavėme daugiau nei 20 dėžių maisto mūsų parapijos Carito valgyklai ir 8 dėžes mūsų parapijos vaikų dienos centrui. Vaikų ir vargšų vardu nuoširdžiai dėkojame jums už dosnumą ir solidarumą.

Skelbimų lentoje yra duomenys tiems, kurie nori skirti 2% mokesčių mūsų bažnyčiai (galite tai daryti ir internetu). Lapus užpildyti galima ir raštinėje, raštinės darbo metu. Prie spaudos stalo bažnyčios gale yra ir blankai su parapijos duomenimis.

Šiandien bus Atvelykio šventė vaikams: 15 val. kviečiame į Mišias, o 16 val. į šventę koplyčioje. Vaikai prašomi atnešti po vieną margutį.

SVEIKINAME!

2018-03-31

Brangūs šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai,

sveikiname Jus su šv. Kristaus Prisikėlimo – šv. Velykų švente.
Šiais Trakų Dievo Motinos jubiliejiniais metais dalyvaujame Kristaus Prisikėlimo džiaugsme kartu su Marija. Marija buvo prie Golgotos, Marija priėmė savo Sūnaus prisikėlimą, Marija priėmė šv. Dvasios dovanas per Sekmines. Būkime sustiprinti savo tikėjime Švč. M. Marijos pavyzdžiu ir gyvenkime visi Prisikėlusiojo Kristaus ramybėje.
Su švente!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas,
kun. Aleksandras Barelli SDB,
ir visi dirbantieji šioje parapijoje kunigai saleziečiai

Lietuvos vyskupų konferencijos sprendimu, kiekvieną sekmadienį, pradedant nuo šio iškilmingo sekmadienio, visose bažnyčiose Mišių pabaigoje bus kunigo skaitoma malda, padedanti dvasiškai pasiruošti popiežiaus priėmimui Lietuvoje rugsėjo mėnesį.

Šį trečiadienį kviečiame į „Išklausimo tarnystę“ Carito patalpose. Kas išgyvena problemas (nebūtinai finansinę problemą) arba nori pasikalbėti asmeniškai, bus priimtas budinčių savanorių nuo 17.30 iki 19 val. Ši tarnystė vyks kiekvieną mėnesio trečiadienį.

Kitą sekmadienį Atvelykis – Dievo Gailestingumo šventė. Mūsų bažnyčioje vyks dvasinis pasiruošimas tai šventai. Nuo Velykų Antros dienos pradėsime kalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlį po šv. Mišių. Visus maloniai kviečiame prisijungti. Gailestingumo šventovės atlaidų programa pakabinta mūsų bažnyčioje prie išėjimo. Yra taip pat skrajutės su šia programa prie išėjimo.

Kitą sekmadienį po vaikų mišių kviečiame vaikus pasilikti Atvelykio šventėje. Vaikai prašomi atnešti po vieną margutį. Bus dovanos visiems.

Lietuvos vyskupų Velykinis ganytojiškasis laiškas

V Gavėnios Sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj šv. Juozapą, Švč. M. Marijos sužadėtinį. Kitas sekmadienis – tai Kristaus Kančios arba Verbų sekmadienis. Mišių tvarkaraštis kaip kiekvieną sekmadienį. Kiekvienų šv. Mišių metu bus pašventinamos verbos. Kito sekmadienio rinkliava bus skirta Vilniaus kunigų seminarijai.

Sekmadienio naktį prasideda vasaros laikas: kelsimės valanda anksčiau nei įprasta, nes naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 3 val. nakties, laikrodžių rodykles pasuksime į priekį. Miegosime vieną valandą trumpiau.

Dar raginame penktadieniais eiti Kryžiaus keliu po vakarinių mišių. Sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 30 min.

Šį šeštadienį, kovo 24 d., kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po 10 val. šv. Mišių, su adoracija. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ar padėkas užtariant Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje.

Šiandien baigiame registraciją mūsų parapijos jaunimo rekolekcijoms, kurios vyks Lentvario piligrimų namuose kovo 23 – 24 d. Jeigu dar yra iš jaunimo norinčių dalyvauti, prašome po Mišių užeiti pas kleboną.