Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

XXIX eilinis sekmadienis

 • Šiandien Lietuvoje yra minima Pasaulinė misijų diena. Kviečiame melstis už misijas ir misionierius, o šio sekmadienio rinkliava yra skirta misionierių veiklai paremti. Iš šių aukų finansuojami įvairūs pastoraciniai ir socialiniai Bažnyčios projektai misijų kraštuose. Popiežius Pranciškus, kuris paskelbė visą spalį Ypatinguoju misijų mėnesiu, šios dienos žinioje rašė: „Šio mėnesio šventiškas minėjimas pirmiausia padės mums naujai atrasti mūsų tikėjimo į Jėzų Kristų misijinę prasmę, – tikėjimo, dovanai gauto Krikšto sakramentu. Mes priklausome Dievui kaip jo vaikai – tai niekada nėra individualus aktas, jis visada bažnytinis: iš bendrystės su Dievu – Tėvu ir Sūnumi, ir Šventąja Dvasia – kyla naujas gyvenimas drauge su kitais broliais ir seserimis. O tas Dievo gyvenimas nėra parduodamas produktas – mes nevykdome prozelitizmo, – bet turtas, kurį reikia dovanoti, perteikti, skelbti: tokia yra misijos prasmė. Dovanai gavome šią dovaną, dovanai ja dalijamės (plg. Mt 10, 8), neišskirdami nė vieno“.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Joną Paulių II.
 • Dar visą savaitę kviečiame kartu kalbėti rožinį kiekvieną dieną po 19 val. vakarinių mišių, o sekmadieniais po 11 val. sumos.
 • Ketvirtadienį, spalio 24 dieną, kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių kartu su rožiniu.
 • Nepamirškite, kad kitą sekmadienį spalio 27 d. bus atšauktas vasaros laikas. Jis kasmet atšaukiamas spalio mėnesio paskutinį sekmadienį ketvirtą valandą nakties, pasukant laikrodžio rodyklę viena valanda atgal. Tad kitą sekmadienį miegosime vieną valandą ilgiau.
 • Lapkričio 1 d., Visų Šventųjų iškilmės, šv. Mišių tvarka bus panaši kaip sekmadienį (8, 11 ir 19 val.). Po Sumos – Rožinis. Tą dieną vaikų mišių 15 val. nebus. Po 19 val. Mišių – gedulingoji procesija. Lapkričio 2 d. visų mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės), Šv. Mišių tvarka – panaši kaip sekmadienį (8, 11 ir 19 val.). Po Sumos – Rožinis. Tą dieną vaikų Mišių 15 val. nebus. Po 19 val. šv. Mišių – gedulingoji procesija. Primename, kad Vėlinių aštuondienio metu galime gauti visuotinius atlaidus už mirusius maldingai aplankant kapus. Kitos sąlygos gauti atlaidus: nebūti pririštam prie nuodėmės, geriausia atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija. Lapkričio 3 d. – sekmadienis: visos šv. Mišios kaip įprasta kiekvieną sekmadienį (8, 11, 15, 19 val.).
 • Mūsų bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos kalbėsime Rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius.

XXVIII eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Teresę Avilietę, ketvirtadienį šv. Ignotą, penktadienį šv. Luką evangelistą.
 • Kviečiame visus kartu kalbėti Rožinį mūsų bažnyčioje kiekvieną dieną po 19 val. vakarinių mišių, o sekmadieniais po 11 val. Sumos.
 • Kitą sekmadienį, spalio 20 d., visose pasaulio bažnyčiose bus švenčiama pasaulinė misijų diena. Pasimelsim už misijas, kaip per visą šį Ypatingąjį misijų mėnesį, ir visos surinktos aukos Mišių metu bus skirtos misijoms, skurstančioms pasaulio katalikų bendruomenėms. Kam įdomu žinoti daugiau apie Ypatingąjį misijų mėnesį, raginame aplankyti interneto svetainę misijos.katalikai.lt

XXVII eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį – Rožinio Švč. Mergelę Mariją.
 • Prasidėjo spalis, Ypatingasis misijų mėnuo. Pagal seną paprotį kartu kasdien kviečiame sukalbėti rožinį misijų intencija. Mūsų bažnyčioje rožinis yra kalbamas kiekvieną dieną po 19 val. vakarinių Mišių, o sekmadieniais po 11 val. sumos.
 • Raginame įsigyti katalikišką spaudą išeinant iš bažnyčios.
 • Šiandien 18 val. bažnyčioje susirenka Gyvojo Rožinio nariai pasimelsti rožinio malda. Kviečiame prisijungti.
 • Vaikų registracija Pirmajai Komunijai baigta. Jau šią savaitę prasidės vaikų katechezė.
 • Šiandien kviečiame visus vaikus į Rudens šventę. Šventė prasidės šv. Mišiomis 15 val. ir po Mišių vaikams numatyta programa. Žaidimų metu šiandien Pirmosios Komunijos tėveliai turės susirinkimą bažnyčioje po 15 val. Mišių.

XXVI eilinis sekmadienis

 • Sveikiname kun. Mykolą su vardadieniu. Linkime jam Dievo palaimos, sveikatos, stiprybės ir ištvermės.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj šv. Jeronimą, kunigą ir Bažnyčios mokytoją, antradienį šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, vienuolę ir misijų globėją, trečiadienį šv. Angelus Sargus, penktadienį šv. Pranciškų Asyžietį, šeštadienį šv. Faustiną Kovalską.
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11,30 val. ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.
 • Antradienį prasideda spalio mėnuo. Pagal seną paprotį kartu kasdien kviečiame sukalbėti Rožinį. Mūsų bažnyčioje rožinis bus kalbamas kiekvieną dieną po 19 val. vakarinių mišių, o sekmadieniais po 11 val. Sumos. Visus maloniai kviečiame bendrai kalbėti tą gražią maldą. Primename, kad suteikiami visuotiniai atlaidai kiekvienam, kuris pamaldžiai kalba rožinį. Kiekvieną dieną sukalbėsim rožinį Ypatingojo misijų mėnesio intencija naudojant rožinio knygutę, kurią aš pats paruošiau visoms Lietuvos bažnyčioms, lietuvių ir lenkų kalba.
 • Spalio 4 d. sukanka kun. Petro Dumbliausko mirties antrosios metinės, o sekmadienį – kun. Vladislovo Mikulevičiaus mirties metinės (13 metų po mirties). Prisiminkime savo maldose šiuos garbingus saleziečius, dirbusius mūsų parapijoje.

XXII eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Grigalių Didįjį – popiežių ir Bažnyčios mokytoją, kitą sekmadienį Švč. M. Marijos gimimą – Šilinė: Šiluvoje prasidės Didieji Atlaidai, kurie truks iki rugsėjo 15 d.
 • Nuo rugsėjo 1 iki 8 dienos Trakuose vyksta Trakinių atlaidai. Darbo dienomis šv. Mišios aukojamos 12 ir 19 val. lietuvių kalba, 10 ir 17 val. lenkų kalba. Šeštadienį vyks jaunimo žygis nuo Aušros Vartų iki Trakų. Registracija jaunimui prie Aušros Vartų koplyčios 8.30 val.
 • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus. Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių bus Jėzaus Širdies litanija su adoracija.
 • Nuo šios dienos vėl pradedame aukoti 15 val. šv. Mišias vaikams: šiandien pasimelsim prašant Dievo palaimos naujiesiems mokslo metams. Šiandien Gyvojo Rožinio nariai susirenka bažnyčioje 18 val. pasimelsti kartu. Kviečiame prisijungti.
 • Nuo rugsėjo 16 d., nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 18 iki 19 val. raštinėje tėvai galės užrašyti savo vaiką Pirmosios Komunijos pasiruošimo grupei. Registracija vyksta iki rugsėjo 27 d. Tomis pačiomis datomis ir valandomis raštinėje gali užsiregistruoti jaunimas sulaukęs 15 metų Sutvirtinimo Sakramento pasiruošimui. Prašome atnešti registruojamųjų Krikšto Sakramento pažymėjimo kopiją.
 • Iškilmingai pradedant Ypatingąjį misijų mėnesį – spalį – mūsų parapija organizuoja piligriminę kelionę į Kaišiadorių katedrą, kur spalio 1 d. (tai bus antradienis) 12 val. Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas Mišias misijų intencija. Kelionės kaina – 2 eurai. Registracija prasidės nuo rytojaus raštinės darbo metu. Vietos ribotos. Išvykimas iš Lazdynų 10 val., grįžimas į Lazdynus 16.30 val.