Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Kristaus Kūnas ir Kraujas

Šiandien Tėvo diena – sveikiname visus tėvus. Meldžiame už gyvuosius ir už mirusiuosius. Primename, kad šiandien esame kviečiami dalyvauti Katedroje 12.30 val. šv. Kristaus Kūno šventėje ir procesijoje. 15 val. Mišių šiandien nebus. Vėl pradėsim aukoti 15 val. Mišias nuo kito sekmadienio, birželio 10 d., iki birželio pabaigos.

Visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį po Sumos, o šiokiadieniais 19.30 (po vakarinių mišių).

Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Bonifacą, vyskupą ir kankinį, ketvirtadienį yra pirmasis mėnesio ketvirtadienis – per Jėzaus Širdies litaniją melsimės už naujus pašaukimus į dvasinį luomą, penktadienį Švč. Jėzaus Širdies iškilmės – Mišios šiokiadienio tvarka.

Šios dienos Mišių rinkliava visuose Lietuvos bažnyčiose yra skirta paremti popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje, prisidėti prie vizito kaštų. Dėkojame už visas aukas.

Pradedame mūsų parapijoje išankstinę registraciją dalyvauti piligriminėje kelionėje į Kauną rugsėjo 23 d. traukiniu. Popiežius aukos tik vienerias Mišias Lietuvoje, Kaune, o mes esame kviečiami ten dalyvauti. Kas nori ten važiuoti savo transportu – galės registruotis internete nuo rugpjūčio pradžios (lapelis leidžiantis dalyvauti Mišiose – nemokamas). O kas nori dalyvauti parapijos grupėje, turi iš anksto registruotis iki liepos pradžios: piligriminė kelionė užtruks visą dieną, važiuosime traukiniu. Mes pasirūpinsime registracija ir traukinio bilieto pirkimu. Išankstinė registracija vyks darbo dienomis raštinės darbo metu. Registracijos metu reikės mokėti 10 eurų už traukinio bilietą. Kas iš anksto nesiregistruos, negalės dalyvauti parapijos grupėje, o tik pats turės registruotis ir atvykti į Kauną. Raginame nedelsti ir noriai registruotis.

Vaikų dieninė stovykla prie mūsų bažnyčios bus nuo liepos 9 d. iki 27 d., darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. vaikams nuo 6 iki 14 metų. Dalyvavimas nemokamas, nereikia iš anksto registruotis.

Šv. Trejybė

Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį, 30 d., minėsime mūsų bažnyčios aštuntąsias konsekracijos metines (mišių tvarka – šiokiadienio), ketvirtadienį Švč. M. Marijos Apsilankymą, penktadienį šv. Justiną, kankinį. Kitą sekmadienį švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę visoje Lietuvoje. Esame pakviesti į Katedrą 12.30, kur Vilniaus Arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų. Kitą sekmadienį, birželio 3 d., nebus vaikų Mišių 15 val., dėl iškilmės mieste. Vaikų Mišios 15 val. bus aukojamos vėl nuo birželio 10 d. iki birželio mėnesio pabaigos.

Rytoj, gegužės 28 d., paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.

Šį ketvirtadienį, gegužės 31 d., mūsų parapijoje vakare švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po lenkų vakarinių Mišių apie 18.40 val. eisime aplink bažnyčią su eucharistine procesija ir sustosime prie altorėlių. Kviečiame visus prisijungti, ypač šeimas, kurių vaikai priėmė šiais metais Pirmąją Komuniją. Ir šiais metais bus tik viena procesija ir lietuvių, ir lenkų kalbomis kartu, tai vienybės su Viešpaties Kūnu ženklas. Raginame visus dalyvauti. Po procesijos bus šv. Mišios lietuvių kalba, ne tiksliai 19 val., o iš karto po procesijos, tą dieną Marijos litanijos po Mišių nebus.

Visus kviečiame nuo birželio 1 d. dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių. Šią savaitę bus ir pirmasis mėnesio penktadienis.

Vaikų dieninė stovykla prie mūsų bažnyčios bus nuo liepos 9 d. iki 27 d., darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. vaikams nuo 6 iki 14 metų. Dalyvavimas nemokamas, nereikia iš anksto registruotis.

Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Motiejų, apaštalą, trečiadienį šv. Andriejų Bobolą, vienuolį ir kankinį. Kitą sekmadienį – Šventosios Dvasios atsiuntimą (Sekminės). Tą dieną 11 val. šv. Mišių metu sveikinsime kun. Mykolą Petravičių 50 metų kunigystės jubiliejaus proga.

Gegužės 17-20 dienomis vyks atlaidai Vilniaus Kalvarijoje. Smulkesnė informacija plakate skelbimų lentoje bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Marijos litaniją skaitysime šiokiadieniais po vakarinių Mišių ir sekmadieniais po 11 val. sumos.

Šį antradienį, gegužės 15 d., pradėsime devyndienį prieš Marijos krikščionių pagalbos iškilmes (24 d.) Kiekvieną dieną Marijos litanijos pabaigoje sukalbėsim 3 kartus „Sveika Marija“ maldą.

IV Velykų sekmadienis

Šiandien minime Gerojo Ganytojo Sekmadienį ir esame paraginti pasimelsti už Bažnyčios ganytojus, vyskupus ir kunigus, ir už pašaukimus į dvasinį luomą. Ypač šiandien, bet ir kasdien, prašykime vynuogyno Šeimininko, kad atsiųstų daugiau darbininkų į savo pjūtį, ir kad visa Dievo kaimenė pasiektų Amžinąją Laimę Danguje.

Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Jurgį, antrąjį Lietuvos globėją, antradienį šv. Vaitiekų, trečiadienį šv. Morkų, evangelistą.

Šią savaitę išsiuntėme Vilniaus arkivyskupijos Kurijai aukas skirtas šv. Žemei, surinktas kiekvieną gavėnios penktadienį ir Didįjį Penktadienį: iš viso surinkome 3910 euro. Katalikų Bažnyčios esančios šventojoje Žemėje vardu nuoširdžiai dėkojame.

Antradienį, mėnesio 24 d., kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ar padėkas užtariant švč. M. Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje.

Iki balandžio 30 d. yra dar galimybė skirti savo 2% mokesčių mūsų parapijai. Parapijos duomenys – skelbimų lentoje.

Dievo Gailestingumo sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj Viešpaties Apreiškimą švč. Mergelei Marijai (negalėjo būti ankščiau dėl Velykų švenčių), trečiadienį šv. Stanislovą vyskupą ir kankinį.

Šiandien – Dievo Gailestingumo šventė. Po kiekvienų šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį ir atsiduodame Dievo Gailestingumui.

Nuo vakar vakaro iki kito šeštadienio mūsų bažnyčioje prie Marijos bareljefo bus Marijos Pranciškoniškosios Šeimos Karalienės Ikona, kurią atvežė Pranciškonai Tretininkai. Paveskime savo maldos intencijas per Marijos užtarimą.

Šiandien – paskutinė diena, kada galite aukoti maistą Carito valgykloms įdėdami jį į Pasninko dėžę bažnyčios gale. Per visą Gavėnią atidavėme daugiau nei 20 dėžių maisto mūsų parapijos Carito valgyklai ir 8 dėžes mūsų parapijos vaikų dienos centrui. Vaikų ir vargšų vardu nuoširdžiai dėkojame jums už dosnumą ir solidarumą.

Skelbimų lentoje yra duomenys tiems, kurie nori skirti 2% mokesčių mūsų bažnyčiai (galite tai daryti ir internetu). Lapus užpildyti galima ir raštinėje, raštinės darbo metu. Prie spaudos stalo bažnyčios gale yra ir blankai su parapijos duomenimis.

Šiandien bus Atvelykio šventė vaikams: 15 val. kviečiame į Mišias, o 16 val. į šventę koplyčioje. Vaikai prašomi atnešti po vieną margutį.