Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

SVEIKINAME!

2018-03-31

Brangūs šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai,

sveikiname Jus su šv. Kristaus Prisikėlimo – šv. Velykų švente.
Šiais Trakų Dievo Motinos jubiliejiniais metais dalyvaujame Kristaus Prisikėlimo džiaugsme kartu su Marija. Marija buvo prie Golgotos, Marija priėmė savo Sūnaus prisikėlimą, Marija priėmė šv. Dvasios dovanas per Sekmines. Būkime sustiprinti savo tikėjime Švč. M. Marijos pavyzdžiu ir gyvenkime visi Prisikėlusiojo Kristaus ramybėje.
Su švente!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas,
kun. Aleksandras Barelli SDB,
ir visi dirbantieji šioje parapijoje kunigai saleziečiai

Lietuvos vyskupų konferencijos sprendimu, kiekvieną sekmadienį, pradedant nuo šio iškilmingo sekmadienio, visose bažnyčiose Mišių pabaigoje bus kunigo skaitoma malda, padedanti dvasiškai pasiruošti popiežiaus priėmimui Lietuvoje rugsėjo mėnesį.

Šį trečiadienį kviečiame į „Išklausimo tarnystę“ Carito patalpose. Kas išgyvena problemas (nebūtinai finansinę problemą) arba nori pasikalbėti asmeniškai, bus priimtas budinčių savanorių nuo 17.30 iki 19 val. Ši tarnystė vyks kiekvieną mėnesio trečiadienį.

Kitą sekmadienį Atvelykis – Dievo Gailestingumo šventė. Mūsų bažnyčioje vyks dvasinis pasiruošimas tai šventai. Nuo Velykų Antros dienos pradėsime kalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlį po šv. Mišių. Visus maloniai kviečiame prisijungti. Gailestingumo šventovės atlaidų programa pakabinta mūsų bažnyčioje prie išėjimo. Yra taip pat skrajutės su šia programa prie išėjimo.

Kitą sekmadienį po vaikų mišių kviečiame vaikus pasilikti Atvelykio šventėje. Vaikai prašomi atnešti po vieną margutį. Bus dovanos visiems.

Lietuvos vyskupų Velykinis ganytojiškasis laiškas

V Gavėnios Sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj šv. Juozapą, Švč. M. Marijos sužadėtinį. Kitas sekmadienis – tai Kristaus Kančios arba Verbų sekmadienis. Mišių tvarkaraštis kaip kiekvieną sekmadienį. Kiekvienų šv. Mišių metu bus pašventinamos verbos. Kito sekmadienio rinkliava bus skirta Vilniaus kunigų seminarijai.

Sekmadienio naktį prasideda vasaros laikas: kelsimės valanda anksčiau nei įprasta, nes naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 3 val. nakties, laikrodžių rodykles pasuksime į priekį. Miegosime vieną valandą trumpiau.

Dar raginame penktadieniais eiti Kryžiaus keliu po vakarinių mišių. Sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 30 min.

Šį šeštadienį, kovo 24 d., kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po 10 val. šv. Mišių, su adoracija. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ar padėkas užtariant Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje.

Šiandien baigiame registraciją mūsų parapijos jaunimo rekolekcijoms, kurios vyks Lentvario piligrimų namuose kovo 23 – 24 d. Jeigu dar yra iš jaunimo norinčių dalyvauti, prašome po Mišių užeiti pas kleboną.

IV Gavėnios Sekmadienis

Priėmęs atsakingųjų valstybės vadovų ir vyskupų kvietimą, Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus 2018 m. rugsėjo 22-25 dienomis vyks į apaštalinę kelionę Baltijos šalyse ir aplankys Vilniaus ir Kauno miestus Lietuvoje (22 – 23 d.), Latvijoje ir Estijoje. Kelionės programa bus publikuota netrukus. Melskime Visagalį Dievą, kad savo tėviška globa lydėtų popiežiaus Pranciškaus apaštalinę kelionę į mūsų kraštą, o mums padėtų tinkamai pasirengti jį priimti ir atvira širdimi išgirsti jo nešamą tikėjimo, vilties ir meilės žinią.

Šį savaitgalį, kovo 16 – 18 dienomis mūsų parapijoje vyks gavėnios rekolekcijos. Jas praves br. Vincentas Tamašauskas OFM Cap. iš Jurbarko raj., (penktadienį ir šeštadienį) ir Telšių vyskupo sekretorius, kun. Donatas Liutika. Kviečiame dalyvauti, klausyti pamokslų ir atlikti velykinę išpažintį. Patariame nelaukti iki paskutiniųjų dienų prieš Velykas priimti išpažinties sakramentą, kai susidarys didžiulė eilė prie klausyklų.

    Parapijos Rekolekcijų programa:

  • Penktadienį, kovo 16 d. 19 val. – šv. Mišios ir Kryžiaus kelias.
  • Šeštadienį, kovo 17 d. 11 ir 19 val. – šv. Mišios su pamokslu.
  • Sekmadienį, kovo 18 d. – šv. Mišios su pamokslu 8, 11, 15 ir 19 val. Giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, 10.40 val.

Pradedame registraciją mūsų parapijos jaunimo rekolekcijoms, kurios vyks Lentvario seserų vienuolių namuose kovo 23 – 24 d. Jeigu yra iš jaunimo norinčių dalyvauti tose rekolekcijose, prašome užsiregistruoti pas kleboną. Už nakvynę ir maitinimą prašome 5 € aukos.