Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

II eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį šv. Antaną, abatą.
 • Ketvirtadienį, sausio 18 d. prasideda maldos už krikščionių vienybę savaitė, kuri baigsis sekantį ketvirtadienį 25 d., kai minėsime šv. Pauliaus atsivertimą.
 • Kitos savaitės trečiadienį, sausio 24 d., nuo 7:30 val. ryto iki 20 val. vyks adoracija, įsitraukiant į Vilniaus arkivyskupijos nuolatinę adoraciją per visas bažnyčias. Pavesime šiuos metus Viešpačiui ir prašysime Jo palaimos visoms mūsų šeimoms ir Tėvynei, taikos pasauliui, naujų pašaukimų į dvasinį luomą.
 • Šiandien kviečiame vaikus į kalėdinę šventę. Pradžia 15 val. šv. Mišiomis, o po jų programa vaikams bažnyčioje su dovanomis visiems.
 • Šiandien kunigui Mirekui sukanka 60 metų jubiliejus. Džiaugiamės jo buvimu mūsų parapijoje ir linkime jam Dievo palaimos, sveikatos ir džiaugsmo širdyje.

Viešpaties Krikštas

 • Šiandien baigiasi liturginis Kalėdų laikas, tačiau pagal seną paprotį Lietuvos bažnyčiose galima laikyti „Betliejų“ iki vasario 2 d.
 • Šeštadienį, sausio 13 d., bus aukojamos šv. Mišios 10 val. už Tėvynę ir už žuvusius už Tėvynę. Kviečiame visus norinčius parapijiečius dalyvauti. Kitos Mišios tą dieną –19 val.
 • Raginame įsigyti katalikiškos spaudos išeinant iš bažnyčios.
 • Šiandien kviečiame vaikus į kalėdinę šventę. Pradžia 15 val. šv. Mišiomis, o po jų programa vaikams bažnyčioje su dovanomis visiems.
 • Nors Trijų Karalių šventė buvo paminėta vakar sausio 6 d., ir šiandien išeidami iš bažnyčios galite pasiimti pašventintą kreidą (prašome pasiimti kiekvienas ne po saują, o tik vieną gabaliuką, palikime kreidos ir kitiems).

Brangūs parapijiečiai,

Žengdami per Naujųjų metų slenkstį, kai laikas ateina pas mus, kaip Dievo pasiuntinys, pirmajame šios iškilmės Mišių skaitinyje girdime Viešpaties paliepimą: „Taip laiminsite izraeliečius. Sakykite jiems: Viešpats telaimina ir tesaugo tave! Teleidžia Viešpats šviesti tau savo veidą ir tebūna tau maloningas! Tepažvelgia Viešpats į tave maloniai ir tesuteikia ramybę!’“. Tikrai negalima būtų buvę sugalvoti gražesnio linkėjimo Naujųjų Metų pradžiai.

Tegul niekuomet nepritrūksta Jums džiaugsmo ir šilumos. Tetampa Jums tvirta atrama išmintingi draugai ir patikimi bendradarbiai. Meilė telydi Jūsų šeimas, jaukumas – Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų darbą. Telaimina Jus Dievas!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos saleziečiai sveikina Jus ir Jūsų artimuosius su Naujaisiais metais.

Brangūs parapijiečiai!

Dievas savo gerumu vėl suteikia mums malonę išgyventi Kalėdas. Jis kreipia mūsų mintis į didžiausią Meilę – Jėzų, kuris paliko Dangaus šlovę ir tapo žmogumi, kad gimtų pasaulyje, trokštančiame užuojautos, supratimo ir gailestingumo.

Linkime jums kasdienybėje atrasti savo Betliejų, o jame – Kristų, kuris ateina pas kiekvieną asmeniškai su ramybės, džiaugsmo, susitaikymo dovana.

Tegul Jėzus – gimęs Gelbėtojas dovanoja jums:

šviesą, kuri niekada neužges,
meilę, kuri niekada neišblėsta,
gerumą, kuris niekada nesibaigia,
atleidimą, kuris visada aktualus.

Tegul Viešpats randa garbingą vietą mūsų šeimose, priimamas su tikėjimu, meile ir vaikišku pasitikėjimu.

SU KRISTAUS GIMIMO ŠVENTE!

Vilniaus saleziečiai
kun. Aleksandras, kun. Vincentas, kun. Miroslavas

IV advento sekmadienis

 • Šiandien minime Kūčias: primename, kad laikomės pasninko nuo mėsos ir nuo pieniškų produktų. Šiandien 15 ir 19 val. Mišių nebus. Piemenėlių šv. Mišias aukosime šiąnakt 21 val. Rytoj – Kristaus Gimimas, Šv. Kalėdos: šv. Mišios 8, 11 ir 19 val. Antradienį, antrą Kalėdų dieną, minime šv. Steponą, pirmą kankinį – šv. Mišios 8, 11, ir 19 val. Trečiadienį 27 d. minėsime šv. Joną apaštalą ir evangelistą: po vakarinių Mišių šventinamas vynas (prašom atsinešti savo vyną buteliukuose). Ketvirtadienį 28 d. – Nekaltieji Vaikeliai kankiniai: 19 val. giedos šv. Mišiose Karoliniškių mišrus choras, kuris po Mišių atliks kalėdinių giesmių koncertą bažnyčioje – kviečiame dalyvauti. Sekmadienį 31 d. – Šventosios Šeimos Šventė. Šv. Mišios – 8, 11, 15, 19 val. Tą dieną 19 val. padėkosime Dievui už praeitus metus ir po Mišių giedosime Tave Dieve garbinam himną prie švč. Sakramento. Sausio 1 d. – Švč. M. Marija Dievo Gimdytojos privaloma iškilmė. Kartu su viso pasaulio tikinčiaisiais prašysime Taikos dovanos. Šv. Mišios 8, 11 ir 19 val.
 • Dar šiandien iki 14 val. prie bažnyčios durų galima įsigyti pašventintus kalėdaičius. Dar galite įsigyti „Saleziečių žinių“ numerį bei kitą religinę literatūrą.