Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

V Gavėnios Sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj šv. Juozapą, Švč. M. Marijos sužadėtinį. Kitas sekmadienis – tai Kristaus Kančios arba Verbų sekmadienis. Mišių tvarkaraštis kaip kiekvieną sekmadienį. Kiekvienų šv. Mišių metu bus pašventinamos verbos. Kito sekmadienio rinkliava bus skirta Vilniaus kunigų seminarijai.

Sekmadienio naktį prasideda vasaros laikas: kelsimės valanda anksčiau nei įprasta, nes naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 3 val. nakties, laikrodžių rodykles pasuksime į priekį. Miegosime vieną valandą trumpiau.

Dar raginame penktadieniais eiti Kryžiaus keliu po vakarinių mišių. Sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 30 min.

Šį šeštadienį, kovo 24 d., kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po 10 val. šv. Mišių, su adoracija. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ar padėkas užtariant Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje.

Šiandien baigiame registraciją mūsų parapijos jaunimo rekolekcijoms, kurios vyks Lentvario piligrimų namuose kovo 23 – 24 d. Jeigu dar yra iš jaunimo norinčių dalyvauti, prašome po Mišių užeiti pas kleboną.

IV Gavėnios Sekmadienis

Priėmęs atsakingųjų valstybės vadovų ir vyskupų kvietimą, Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus 2018 m. rugsėjo 22-25 dienomis vyks į apaštalinę kelionę Baltijos šalyse ir aplankys Vilniaus ir Kauno miestus Lietuvoje (22 – 23 d.), Latvijoje ir Estijoje. Kelionės programa bus publikuota netrukus. Melskime Visagalį Dievą, kad savo tėviška globa lydėtų popiežiaus Pranciškaus apaštalinę kelionę į mūsų kraštą, o mums padėtų tinkamai pasirengti jį priimti ir atvira širdimi išgirsti jo nešamą tikėjimo, vilties ir meilės žinią.

Šį savaitgalį, kovo 16 – 18 dienomis mūsų parapijoje vyks gavėnios rekolekcijos. Jas praves br. Vincentas Tamašauskas OFM Cap. iš Jurbarko raj., (penktadienį ir šeštadienį) ir Telšių vyskupo sekretorius, kun. Donatas Liutika. Kviečiame dalyvauti, klausyti pamokslų ir atlikti velykinę išpažintį. Patariame nelaukti iki paskutiniųjų dienų prieš Velykas priimti išpažinties sakramentą, kai susidarys didžiulė eilė prie klausyklų.

    Parapijos Rekolekcijų programa:

  • Penktadienį, kovo 16 d. 19 val. – šv. Mišios ir Kryžiaus kelias.
  • Šeštadienį, kovo 17 d. 11 ir 19 val. – šv. Mišios su pamokslu.
  • Sekmadienį, kovo 18 d. – šv. Mišios su pamokslu 8, 11, 15 ir 19 val. Giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, 10.40 val.

Pradedame registraciją mūsų parapijos jaunimo rekolekcijoms, kurios vyks Lentvario seserų vienuolių namuose kovo 23 – 24 d. Jeigu yra iš jaunimo norinčių dalyvauti tose rekolekcijose, prašome užsiregistruoti pas kleboną. Už nakvynę ir maitinimą prašome 5 € aukos.

III Gavėnios Sekmadienis

Šį šeštadienį, kovo 10 d. Panevėžyje vyks Lietuvos vienuolių suvažiavimas. Visi esate paraginti pasimelsti, kad vienuolės ir vienuoliai iš to susitikimo pasisemtų daugiau šventumo troškimo.

Kitą sekmadienį, kovo 11 d., minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Melsimės už Tėvynę. Mišių tvarka kaip ir kiekvieną sekmadienį.

Jau šį trečiadienį, kovo 7 d., prasideda „Išklausimo tarnystė“ Carito patalpose. Kas išgyvena problemą (nebūtinai finansinę problemą) arba nori pasikalbėti asmeniškai, bus priimtas budinčių savanorių nuo 17.30 iki 19 val. Ši tarnystė vyks kiekvieną pirmąjį mėnesio trečiadienį.

Raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių mišių. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10 val. 30 min.

II Gavėnios Sekmadienis

Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kuriuos transliuos Marijos radijas.

Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus, o pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių nebus litanijos ir adoracijos, nes bus Kryžiaus kelias.

Raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelius po vakarinių mišių. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 30 min.

Primename, kad per visą Gavėnią galite įdėti į pasninko dėžę savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus perduoti mūsų parapijos Carito valgyklai bei parapijos vaikų dienos centrui.

Informuojame apie šv. Jono Bosko parapijoje veikiančią „Išklausymo tarnystę“. Kiekvieną pirmąjį mėnesio trečiadienį, nuo 17.30 iki 19 val. Parapijos „Caritas“ patalpose budi savanoriai, pasiruošę Jus išklausyti. Jei susiduriate su sunkumais ar jaučiatės vieniši, nuoširdžiai laukiame Jūsų.