Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
займы онлайн installment payday loans займ онлайн
Header

Šį penktadienį yra 24 mėnesio diena. Po 19 val. Mišių bus Marijos krikščionių pagalbos pamaldos, per kurias paskaitysime jūsų padėkas ir prašymus. Juos galite užrašyti prieš Mišias zakristijoje.

Šeštadienį, vasario 25 d., bus visos dienos adoracija mūsų bažnyčioje prašant naujų pašaukimų į kunigystę ir vienuolystę, pagal kankinio vyskupo Teofiliaus Matulionio pavyzdį. Pradžia bažnyčioje 8 val. ryto. Šv. Mišios: 10 ir 19 val., o šv. Mišių metu bus adoracijos pertrauka. Adoracijos pabaiga – po vakarinių Mišių.

Sekmadienį, vasario 26 d., kviečiame visus vaikus į tradicinę Užgavėnių šventę, kuri vyks po vaikų Mišių 15 val. Bus trumpas spektaklis, dainos, deginsime Morę atsisveikindami su žiema ir pasiruošdami Gavėniai. Bus taip pat blynai visiems dalyvaujantiems vaikams. Kviečiame dalyvauti ir ne tik mūsų parapijoje gyvenančius vaikus. Dalyvavimas nemokamas.

Šeštadienį, vasario 11 d., minime Lurdo Švč. M. Mariją – pasaulinę ligonių dieną. Ta proga šv. Mišios už ligonius bus aukojamos 11 val. ir Mišių metu suteiksime ligonių patepimą, kviečiame dalyvauti visus ligonius ir tuos, kurie dėl amžiaus jaučia sveikatos silpnėjimą. Bus taip pat galimybė atlikti išpažintį (ateiti truputį ankščiau). Raginame atvežti ir savo ligonius, kad galėtų jausti Jėzaus artumą ligos metu. Tai nėra „paskutinis patepimas“ mirštantiesiems. Šeštadienį 11 d. kitos Mišios, be ligonių patepimo, bus aukojamos 19 val.

Sausio 31 d., antradienį, liturginės šv. Jono Bosko iškilmės. Kviečiame sukalbėti kartu rožinį 11.30 val. ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas. Pastebėtina, kad šv. Mišios ir rožinis ne rytoj, pirmadienį, kaip įprasta, bet iškilmės dieną, antradienį. Tą dieną kitos Mišios bus 7 ir 19 val.

Vasario 2 d., ketvirtadienį, Kristaus paaukojimas – Grabnyčios. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka (7 ir 19 val.). Mišių pradžioje bus žvakių pašventinimas. Po Mišių –  malda už pašaukimus į dvasinį luomą. Tą dieną kviečiame jaunimą į šlovinimo vakarą, 20 val. koplyčioje.

Vasario 3 d., penktadienį, šv. Blažiejaus minėjimas, kai šaukiamasi globos nuo gerklės ligų. Kadangi tai bus pirmasis mėnesio penktadienis, po Mišių bus švč. Sakramento adoracija, Jėzaus Širdies litanija.

Vasario 5 d., sekmadienį, šv. Agotos minėjimas ir sekmadienio Eucharistija. Tą dieną po visų šv. Mišių šventinsime duoną ir vandenį. Prašome atsinešti savo duonos ir vandens.

Šv. Jono Bosko liturginė šventė bus sausio 31 d., o mūsų parapijos atlaidai – šį sekmadienį sausio 29 d.:

11 val. šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupijos kancleris kun. Kęstutis Palikša, per šias šv. Mišias giedos moterų choras „Liepa“, kuris kvies likti po Mišių išklausyti koncerto šv. Jono Bosko garbei.

Kviečiame vaikus į šventės žaidimus 14 val. su prizais visiems vaikams, o po jų pasilikti šv. Mišiose 15 val.

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Betliejuje angelų choras, iš aukštai paskelbiantis apie didį Dievo planą, kurį įgyvendina Kūdikėlis, giedojo: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms“ (Lk 2,14). Krikščioniška viltis yra išreiškiama šlovinimu ir padėka Dievui, kuris pradėjo savo meilės, teisingumo ir taikos Karalystę.

Savo širdies giedojimu ir meile šlovinkime Viešpatį kuris yra „Dievas su mumis – Emanuelis“.

Žinome, kad Šv. Kalėdos yra tikra šventė, jei priimame Jėzų, Dievo vilties sėklą, pasėtą mūsų asmeninės ir bendruomeninės istorijos dirvoje. Kiekvienas „Taip!“ Jėzui yra vilties daigas. Pasitikėkime šiuo vilties daigu, mūsų ištariamu „Taip!“ Jėzui: „Taip! Jėzau, tu mane gali išgelbėti! Tu mane gali išgelbėti!“, – mokina mus popiežius Pranciškus, pridurdamas: „Vilties Kalėdų visiems!“.

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas ir  parapijoje dirbantieji kiti vienuoliai saleziečiai sveikina visus parapijiečius su Kristaus Gimimo švente ir linki gerų Naujųjų 2017-ų metų, pilnų vilties ir artumo Kristui