Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai saleziečiai sveikina visus parapijiečius su Kristaus Gimimo švente.

Kristus ateina į pasaulį, kad taptų artimu kiekvienam žmogui. Esame išgelbėti tik Kristaus Meilės: šv. Kalėdos primena mums, kad toji Meilė nėra toli arba nepasiekiama. Dievas yra Emanuelis, tai reiškia Dievas su mumis. Priimkime Viešpatį į savo širdis.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 2020-ųjų metų, pripildytų Dievo Malonės.

Sveikina

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas,
Kun. Alessandro Barelli SDB
ir visi čia dirbantys kunigai saleziečiai

IV advento sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį Kūčios. Primename, kad tą dieną laikomės pasninko nuo mėsos ir pagal senąjį paprotį ir nuo pieniškų produktų.

  Kūčių dieną vakarinių Mišių nebus. Piemenėlių šv. Mišias aukosime 21 val. Trečiadienį Kristaus Gimimas – Šv. Kalėdos. Šv. Mišios 8, 11 ir 19 val. Ketvirtadienį, antrą Kalėdų dieną, minime šv. Steponą, pirmą kankinį – šv. Mišios 8, 11, ir 19 val. Penktadienį minime šv. Joną apaštalą ir evangelistą (po šv. Mišių bus pašventinamas vynas, prašome atsinešti buteliuose), šeštadienį minime šv. Nekaltuosius vaikelius, kankinius, o kitą sekmadienį Šventosios Šeimos Šventė.

 • Prie bažnyčios durų galima įsigyti pašventintų kalėdaičių. Išėjo ir naujas „Saleziečių žinių“ numeris.

III advento sekmadienis

 • Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliava skirta Vilniaus arkivyskupijos Caritui ir mūsų parapijos Caritui. Visa aukų suma surinkta Mišių metu bus padalinta per pusę ir perduota toms organizacijoms. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas.
 • Prie bažnyčios durų dar galima įsigyti pašventintus kalėdaičius. Savaitės bėgyje galite įsigyti kalėdaičius raštinėje, raštinės darbo metu.
 • Raginame įsigyti ir skaityti katalikišką spaudą.
 • Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks šią savaitę, gruodžio 20–22 dienomis. Rekolekcionistas bus Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriaus padėjėjas kun. Mykolas Sotničenka. Penktadienį šv. Mišios su pamokslu bus aukojamos 19 val. Šeštadienį rekolekcijų šv. Mišios su pamokymu – 11 ir 19 val. (demėsio: šv. Mišios bus 11 val., o ne 10 val. kaip šeštadieniais įprasta). 8 val. bus aukojamos papildomos Mišios, po kurių prasidės visos dienos adoracija iki 20 val. (visų Mišių metu adoracija sustabdoma). Sekmadienį – įprastu laiku per visas šv. Mišias (8, 11, 15, 19 val.) bus rekolekcijų pamokymas. Rekolekcijų metu klausyklose bus daugiau kunigų, raginame atlikti išpažintį jau rekolekcijų metu ir nelaukti iki pat Kalėdų.

II advento sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj, dėl Advento sekmadienio, perkeliamą Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę (Mišių tvarka – šiokiadienio), penktadienį šv. Liuciją, mergelę ir kankinę, šeštadienį šv. Kryžiaus Joną, kunigą ir Bažnyčios mokytoją.
 • Prie bažnyčios durų šiandien po Mišių galima įsigyti pašventintus kalėdaičius. Savaitės bėgyje galite įsigyti kalėdaičius raštinėje, raštinės darbo metu.
 • Prie išėjimo galite įsigyti katalikiškos spaudos. Yra naujas „Saleziečių žinių“ numeris, kur rasite straipsnių apie advento laikotarpį, Nekaltojo Prasidėjimo šventę, apie Dievą, mūsų visų Tėvą per Jėzaus išganymą. Yra „Žodis tarp mūsų“, „Artuma“. Yra keletas egzempliorių žurnalo „Kelionė“.
 • Šiandien saleziečiai mini šv. Jono Bosko veiklos pradžią – 1841 m. gruodžio 8 d. Prašykime Dievą laiminti saleziečių darbą pasaulyje ir atsiųsti naujus ir gerus pašaukimus, ypač Lietuvoje. Sukalbėkim vieną Sveiką Mariją, kaip darė kun. Bosko tą lemtingą dieną gruodžio 8 d. pradedant savo veiklą.

I advento sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Pranciškų Ksaverą, kunigą, penktadienį šv. Mikalojų vyskupą (antrąjį Vilniaus vyskupijos globėją), šeštadienį šv. Ambraziejų, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją.
 • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už kunigus ir už pašaukimus į kunigystės luomą. Pirmąjį mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija ir giedosime Jėzaus Širdies litaniją.
 • Šiandien prasideda Advento laikotarpis, skirtas dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Per pirmąsias Mišias buvo pašventinti kalėdaičiai. Kalėdaičius Kūčioms galite įsigyti sekmadieniais išeidami iš bažnyčios Mišių pabaigoje, prie durų. O paprastomis dienomis raštinėje, raštinės darbo metu. Kartu su kalėdaičiais gausite voką su mūsų sveikinimais ir su pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje Kalėdų laikotarpiu.
  Primename raštinės darbo laiką, kada galite šiokiadieniais užsakyti šv. Mišias ir Advento laikotarpiu įsigyti pašventintus kalėdaičius Kūčių stalui:
  I, III–VI: 9–10 val.;
  I–V: 17–17:45 val.
 • Šiandien nuo 17 val. Jonažolių gatvėje bus įžiebta kalėdinė eglutė. Visi esame kviečiami.