Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

V Velykų sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: penktadienį švč. M. Mariją Krikščionių pagalbą: tą dieną kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių, kartu su Marijos litanija. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ir padėkas užtariant Mergelei Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje.
 • Maloniai kviečiame į tradicines gegužines pamaldas. Marijos litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių mišių apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos.
 • Birželio 22 d., po mėnesio (tai bus šeštadienis), vyks iškilmingos šv. Mišios kaip padėka Dievui už naująjį palaimintąjį Mykolą Giedraitį. Atlaidai vyks Vidėniškiuose (Molėtų raj.), kur Mykolas Giedraitis gimė 1420 m. Mūsų parapija organizuoja piligriminę kelionę į Vidėniškius dalyvauti iškilmingose atlaiduose. Programa: išvykimas iš ryto 9 val., atlaidų pradžia – šv. Mišios – 12 val., po Mišių 14 val. agape šventoriuje ir šventinis koncertas, grįžimas į Lazdynus – iki 18 val. Dalyvio auka už autobusą 7 eurai. Registracija prasidės nuo rytojaus raštinėje, raštinės darbo metu. Vietų skaičius autobuse yra ribotas, patariame nelaukti ilgai, kol vietų neliks, nes kitas autobusas nebus nuomojamas.

IV Velykų sekmadienis

 • Šiandien minime Gerojo Ganytojo Sekmadienį ir esame paraginti pasimelsti už Bažnyčios ganytojus, vyskupus ir kunigus, ir už pašaukimus į dvasinį luomą. Ypač šiandien, bet ir kasdien, prašykime vynuogyno Šeimininko, kad atsiųstų daugiau darbininkų į savo pjūtį, ir kad visa Dievo kaimenė pasiektų Amžinąją Laimę Danguje.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį Fatimos švč. M. Mariją ir tą pačią dieną šv. Mariją Dominyką Mazzarello, saleziečių seserų kongregacijos steigėją, antradienį šv. Motiejų, apaštalą, ketvirtadienį šv. Andriejų Bobolą, vienuolį ir kankinį.
 • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Marijos litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių Mišių apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos.
 • Trečiadienį, gegužės 15 d., pradėsime devyndienį prieš Marijos krikščionių pagalbos iškilmes, 24 d. Kiekvieną dieną Marijos litanijos pabaigoje sukalbėsim 3 kartus „Sveika Marija“ maldą.
 • Primename, kad šiandien vyksta Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai ir du referendumai. Raginame visus atlikti savo pilietines pareigas, eidami balsuoti. Eikime balsuoti! Kiekvienas tegul balsuoja kaip jam sako sąžinė: svarbiausia yra dalyvauti balsavime ir atiduoti savo balsą kandidatui, kuris galėtų dorai atstovauti tautą ir gerbti krikščioniškas vertybes ir žmogaus orumą.

III Velykų sekmadienis

 • Šiandien Motinos diena. Kviečiame pasimelsti už visas motinas.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Dominiką Savio, kun. J. Bosko auklėtinį.
 • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Marijos litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių mišių apie 19.30 ir sekmadieniais po sumos.
 • Raginame įsigyti katalikišką spaudą. Išėjo naujas „Saleziečių Žinių“ numeris: jame galite rasti straipsnius apie santuokos tvirtumą, apie Bažnyčios reikalavimus būti krikštatėviais, apie Europos vyskupų laišką artėjant Europos Parlamento rinkimams. Galite įsigyti išeinant iš bažnyčios.

Dievo Gailestingumo sekmadienis

 • Šiandien – Dievo Gailestingumo šventė. Po kiekvienų šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį ir atsiduodame Dievo Gailestingumui.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Kotryną Sienietę, mergelę ir Bažnyčios mokytoją, Europos globėją, trečiadienį šv. Juozapą darbininką (nors yra nedarbo diena, mišių tvarka kaip šiokiadieniais), ketvirtadienį šv. Atanazą, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją, penktadienį šv. Pilypą ir Jokūbą apaštalus. Kitą sekmadienį – Motinos diena: kviečiame pasimelsti už savo motinas.
 • Rytoj bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11.30 val. į bažnyčią sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose.
 • Trečiadienį prasidės gegužės mėnuo, skirtas Švč. M. Marijos garbei, todėl maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją kalbėsime šiokiadieniais po vakarinių mišių, apie 19.30 ir sekmadieniais po sumos. Pirmą mėnesio ketvirtadienį ir penktadienį nebus papildomų pamaldų, o sukalbėsim Marijos litaniją.
 • Šiandien – paskutinė diena, kada galite aukoti maistą Carito valgyklai, įdėdami jį į Pasninko dėžę bažnyčios gale. Per visą Gavėnią atidavėme daugiau nei 22 dėžes maisto mūsų parapijos Carito valgyklai ir 9 dėžes mūsų parapijos vaikų dienos centrui. Vaikų ir vargšų vardu nuoširdžiai dėkojame jums už dosnumą ir solidarumą.
 • Šiandien bus Atvelykių šventė vaikams: 15 val. kviečiame į Mišias, o 16 val. į šventę koplyčioje. Vaikai prašomi atsinešti po vieną margutį.

SVEIKINAME!

2019-04-21

Brangūs šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai,

sveikiname Jus su šv. Kristaus Prisikėlimo – šv. Velykų švente.

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus savo šlovingu Prisikėlimu išlaisvino mus iš nuodėmės pančių, įvedė į pilną bendrystę su Tėvu, sutaikė Dangų ir Žemę. Būkime visi paliesti Jo šlovės ir Jo palaimos. Priimkime visi Jo tikrąjį Gyvenimą, kuris niekada nesibaigia. Tegul mūsų tikėjimas į Prisikėlusįjį Kristų lieka sustiprintas!
Su švente!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas,
kun. Aleksandras Barelli SDB,
ir visi dirbantieji šioje parapijoje kunigai saleziečiai