Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

SVEIKINAME!

2019-04-21

Brangūs šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai,

sveikiname Jus su šv. Kristaus Prisikėlimo – šv. Velykų švente.

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus savo šlovingu Prisikėlimu išlaisvino mus iš nuodėmės pančių, įvedė į pilną bendrystę su Tėvu, sutaikė Dangų ir Žemę. Būkime visi paliesti Jo šlovės ir Jo palaimos. Priimkime visi Jo tikrąjį Gyvenimą, kuris niekada nesibaigia. Tegul mūsų tikėjimas į Prisikėlusįjį Kristų lieka sustiprintas!
Su švente!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas,
kun. Aleksandras Barelli SDB,
ir visi dirbantieji šioje parapijoje kunigai saleziečiai

Kristaus Prisikėlimas

 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj Velykų antra diena. Šv. Mišios kaip sekmadieniais: 8, 11 ir 19 val. Vaikų mišių nebus.
 • Kitą sekmadienį Atvelykis – Dievo Gailestingumo šventė. Mūsų bažnyčioje vyks dvasinis pasiruošimas tai šventai. Nuo rytojaus pradėsime kalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlį po šv. Mišių. Šių metų maldų intencija yra už įvairiomis priklausomybėmis sergančius žmones bei už jų artimuosius. Visus maloniai kviečiame prisijungti. Gailestingumo šventovės atlaidų programa pakabinta mūsų bažnyčioje prie išėjimo. Yra taip pat skrajutės su šia programa prie išėjimo.
 • Kitą sekmadienį po vaikų mišių kviečiame vaikus pasilikti Atvelykio šventėje. Vaikai prašomi atnešti po vieną margutį. Bus dovanos visiems.

Didysis Ketvirtadienis 04/18

Paskutinės Vakarienės Mišios 1930

Didysis Penktadienis 04/19

Adoracija Bažnyčioje, išpažinčių klausymas nuo 900
Kryžiaus Kelias 1500
Kristaus Kančios Pamaldos 1930

Didysis šeštadienis 04/20

Adoracija Kristaus kape, išpažinčių klausymas nuo 900
Maistas šventinamas adoracijos metu kas 30 min.
Patartina maistą atsinešti į Velyknakčio arba Velykų ryto šv. Mišias.

Kristaus prisikėlimas – VELYKOS

Velyknakčio liturgija 1900 (šeštadienis 04/20)

Sekmadienis 04/21: šv. Mišios 700 (po šv. Mišių Procesija), 1100, 1900

Pirmadienis 04/22: šv. Mišios 800, 1100, 1900

Balandžio 28 dieną per Atvelykį – Dievo Gailestingumo šventę, po vaikų mišių (15 val.) bus Atvelykio šventė vaikams. Prašome vaikų atsinešti po vieną margutį.

V gavėnios sekmadienis

 • Kitas sekmadienis – tai Kristaus Kančios arba Verbų sekmadienis. Mišių tvarkaraštis kaip kiekvieną sekmadienį (8, 11, 15, 19 val.). Kiekvienų šv. Mišių metu bus pašventinamos verbos. Sekmadienio rinkliava bus skirta Vilniaus kunigų seminarijai.
 • Dar raginame penktadieniais eiti Kryžiaus keliu po vakarinių mišių. Sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 40 min.
 • Skelbimų lentoje yra duomenys tiems, kurie nori skirti 2% mokesčių mūsų bažnyčiai (galite tai daryti ir internetu). Lapus užpildyti galima ir raštinėje, raštinės darbo metu. Prie spaudos stalo bažnyčios gale yra padėti blankai su parapijos duomenimis.

IV gavėnios sekmadienis

 • Šią savaitę bus pirmasis mėnesio ketvirtadienis ir penktadienis. Ketvirtadienį po vakarinių Mišių bus trumpa malda už kunigus ir už pašaukimus į dvasinį luomą. Penktadienį – adoracijos nebus dėl Kryžiaus kelio.
 • Skelbimų lentoje yra duomenys tiems, kurie nori skirti 2% mokesčių mūsų bažnyčiai (galite tai daryti ir internetu). Lapus užpildyti galima ir raštinėje, raštinės darbo metu. Prie spaudos stalo bažnyčios gale yra ir blankai su parapijos duomenimis.
 • Šį savaitgalį, balandžio 5 – 7 dienomis mūsų parapijoje vyks gavėnios rekolekcijos. Jas praves br. Tomas Pilchas OFMCap. iš Jurbarko raj. Kviečiame dalyvauti, klausyti pamokslų ir atlikti velykinę išpažintį. Patariame nelaukti iki paskutiniųjų dienų prieš Velykas priimti išpažinties sakramentą, kai susidarys didžiulė eilė prie klausyklų.

  Parapijos Rekolekcijų programa:
  – Penktadienį, balandžio 5 d. 19 val. – šv. Mišios ir Kryžiaus kelias.
  – Šeštadienį, balandžio 6 d. 11 ir 19 val. – šv. Mišios su pamokslu.
  – Sekmadienį, balandžio 7 d. – šv. Mišios su pamokslu 8, 11, 15 ir 19 val. Giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, 10.40 val.

 • Pradėjome registraciją mūsų parapijos jaunimo rekolekcijoms, kurios vyks Naujosios Vilnios parapijos namuose balandžio 12 – 13 d. Jeigu yra iš jaunimo norinčių dalyvauti tose rekolekcijose, prašome užeiti pas kleboną.