Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Brangūs Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos parapiječiai,

Dėkojame visiems, kurie mus drąsina, palaiko savo malda ir seka mūsų parapijos naujienas per parapijos svetainę ir Facebook’ą. Ačiū, kad esate! Dėl Jūsų dirbame toliau… Jeigu reikia mūsų patarnavimų, susisiekite su mumis telefonu arba internetu.

Iš įvairių parapiječių gauname paklausimus, kaip paremti parapiją, kunigus, ar paaukoti šv. Mišioms. Dėkojame už jūsų dosnumą: juk jūsų aukomis mes išsilaikome patys ir išlaikome parapijos bažnyčią. nformacija apie paramą jau seniai yra parapijos interneto puslapyje (www.bosko.lt), skyrelyje PARAMA.

Čia pakartojame parapijos banko rekvizitus:
Sąskaitos Nr. LT93 7044 0600 0095 0285
Įmonės pavadinimas: Vilniaus šv. Jono Bosko parapija

Pervesdami pinigus malonėkite parašyti aukos paskirtį. Pvz., Parama parapijai, auka parapijai, auka kunigų pragyvenimui…

Jeigu aukos paskirtis yra aukotinos šv. Mišios, prašome parašyti ir norimą šv. Mišių datą (data nėra būtina, jeigu jums nėra skirtumo. Bet jeigu įrašysite, stengsimės pagal galimybes aukoti tą dieną) ir intenciją, už ką Mišios yra prašomos. Pavyzdžiai:
„Auka šv. Mišioms: 2020.04.30 už + Ona, Antanas.
„Auka šv. Mišios: 2020.05.03 prašant sveikatos Marijai.
„Auka mišioms už Kazlauskų šeimos gyv. ir mirus.”

Pastaba: šis būdas galioja iki karantino pabaigos, todėl prašome neužsakinėti tokiu būdu šv. Mišių tolimesniam laikui…

Su šv. Velykom!

2020-04-11

Tuo momentu, kai mokiniai verkė dėl Mokytojo/bičiulio mirties,

tuo momentu, kai buvo pasimetę ir visas jų mažas pasaulis apsivertė aukštyn kojom,

tuo momentu, kai jie patys bijojo dėl pavojaus savo gyvybei,

tuo momentu, kai jie nieko nebesuprato…

atėjo žinia iš kapo: „Jėzus gyvas! Kristus prisikėlė!“

Bet, kad ir jie patys tuo patikėtų, turėjo eiti prie kapo – „Ir jie pamatė, ir įtikėjo“.

Kaip ir tų laikų mokiniai, mes šiuo sunkiu laiku esam pasimetę ir bijom,

nebematom tvirtų ramsčių prie savęs, net pradedam galvoti, kad gal pats Dievas mus nubaudė.

Bet būtent dabar prie mūsų prisiartina Prisikėlusis Kristus ir sako: „Nebijok, aš čia! Esu su tavim!“

Brangūs broliai ir seserys,

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai

sveikina Jus su Kristaus Prisikėlimo švente

atraskime kasdien, ir dabartiniu sunkiu laikotarpiu, Kristų šalia mūsų,

stiprinkime savo tikėjimą į Jį ir tik Jame.

Likime su Juo ir skelbkime ir mes pasauliui, kad tik Jėzuje yra išganymas,

patys tikėkime,

kad ir kiti žmonės, kaip Jonas ir Petras, per mus eitų prie Jėzaus mirties paslapties,

ir „pamatę įtikėtų“.

Likite palaiminti ir sveiki!

Su šv. Velykom!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai

Prisikėlusio Jėzaus dovana

2020 m. balandžio 9 d.

Brangūs broliai ir seserys,

Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną!

Plačiau…

Šiemet velykiniai pusryčiai, suvartoti epidemijos metu, turės unikalų pobūdį. Mes skatiname šeimas naudoti šį laiką švęsti trumpą namų liturgiją. Tradicinis palaiminimas maistui bus suteiktas maldos vadovo. Stalas turėtų būti padengtas balta staltiese ir, jei įmanoma, papuoštas arba šakelėmis arba gėlėmis. Pagrindinę stalo vietą užima uždegta žvakė, primenanti velykinę žvakę, reiškiančią prisikėlusį Kristų, ir krepšelis su simboliniais maisto produktais, primenančiais Velykų šventę (dažyti kiaušiniai, duona, druska, krienai, dešra) ir Velykų avinėlio figūrėlė.

Lietuvos vyskupų pasiūlymas maldai prieš Velykinius pusryčius

Velykos – svarbiausia metų šventė krikščionims, todėl stabdykime užkratą, bet ne maldą,
į kurią galime jungtis per televiziją, radiją, internetą.

Didžiosios savaitės pamaldų tvarka ir transliacijos
iš Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos
(https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija)

Balandžio 5 d. Verbų sekmadienio procesija, kuria dažnai prasideda Verbų sekmadienio liturgija, nevyks. Šv. Mišios aukojamos nedalyvaujant žmonėms. Tiesioginė šv. Mišių transliacija lietuvių kalba iš Vilniaus saleziečių vienuolyno koplyčios, per Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos facebook paskyrą, 12 val.

Balandžio 9 d. Didįjį ketvirtadienį šv. Mišios bus aukojamos be žmonių, įprastos procesijos taip pat atsisakoma, bažnyčiose neįrengiamas Viešpaties kapas. Tiesioginė šv. Mišių transliacija lietuvių kalba iš Vilniaus saleziečių vienuolyno koplyčios, per Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos facebook paskyrą, 18 val.

Balandžio 10 d. Didįjį penktadienį visuotinėje maldoje bus meldžiamasi už visus sergančiuosius, mirusiuosius, medikus bei tuos, kurie yra sutrikę šios pandemijos akivaizdoje.  Kryžiaus kelias viešai einamas nebus. Kristaus Kančios liturgijos tiesioginė transliacija lietuvių kalba iš Vilniaus saleziečių vienuolyno koplyčios, per Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos facebook paskyrą, 18 val. Kryžiaus kelio lenkų kalba tiesioginė transliacija iš šv. Jono Bosko bažnyčios, per Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos facebook paskyrą, 15 val.

Balandžio 11 d. Velyknaktis pandemijos sąlygomis švenčiamas tik katedrose ir parapinėse bažnyčiose. Žiburių liturgijoje nebus kuriama Velykų ugnis, bet iškart uždegama Velykų žvakė, nevyks procesija. Liturgija vyks žmonėms nedalyvaujant, tad ir suaugusieji Velyknakčio metu nebus krikštijami. Tiesioginė šv. Mišių transliacija lietuvių kalba iš Vilniaus saleziečių vienuolyno koplyčios, per Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos facebook paskyrą, 18 val.

Balandžio 12 d. Velykų rytas ir diena. Velykų rytą 8 val. skambės bažnyčių varpai. Nevyks Velykų procesija, o šv. Mišios bus aukojamos žmonėms nedalyvaujant. Tikintieji raginami dalyvauti velykinėse šv. Mišiose naudodamiesi komunikacijos priemonėmis – Mišios bus transliuojamos per radiją, televiziją ar internetą iš Vatikano, vyskupijų katedrų ar parapijų. Tiesioginė šv. Mišių transliacija lietuvių kalba iš Vilniaus saleziečių vienuolyno koplyčios, per Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos facebook paskyrą, 12 val.

Išpažintys. Velykinę išpažintį galima atlikti iki birželio 29 d., tad nebūtina skubėti ją atlikti iki Velykų. Bendros Atgailos pamaldos neorganizuojamos, tačiau tikintiesiems primenama apie tobulo gailesčio sužadinimą. Toks gailestis apima ir pasiryžimą atlikti sakramentinę išpažintį, kai tam vėl bus galimybė.

Sutvirtinimas ir Pirmoji Komunija karantino metu neteikiami. Karantinui pasibaigus bus nuspręsta dėl šių sakramentų teikimo tvarkos.