Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

VII eilinis sekmadienis

 • Vasario 24 d., paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kuriuos transliuos Marijos radijas. Rytoj yra 24 mėnesio diena. Po vakarinių 19 val. šv. Mišių vyks Marijos krikščionių pagalbos pamaldos, per kurias paskaitysime jūsų padėkas ir prašymus. Juos galite užrašyti prieš Mišias zakristijoje.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį, vasario 25 d., saleziečius kankinius šv. vysk. Aloyzą Versiliją ir kun. Kalikstą Karavario.
 • Trečiadienį, vasario 26 d., minime Pelenų dieną: prasideda Gavėnia. Šv. Mišios 7, 11 ir 19 val. Kiekvienų Mišių metu bus barstomi pelenai. Pelenų dieną yra privalomas pasninkas nuo mėsos. Taip pat tą dieną galime sočiai valgyti tiktai vieną kartą dienos metu. Gavėnia – laikas skirtas pasirengimui Velykoms ir atgailai. Nuo Pelenų dienos prasideda Velykinės išpažinties ir Komunijos laikas.
 • Penktadienį, vasario 28 d. po 19 val. Mišių eisime Kryžiaus Kelią kaip ir kiekvieną Gavėnios penktadienį. Per visą Gavėnią kiekvieną penktadienį Mišių metu bus renkama rinkliava, skirta Šv. Žemei paremti, kartu su Didžiojo penktadienio aukomis. Primename, kad kiekvieną penktadienį Gavėnios metu yra privalomas pasninkas nuo mėsos.
 • Nuo kito sekmadienio giedosime Graudžius verksmus prieš sumą, t. y. 10 val. 30 min.
 • Šiais metais vietoj pasninko dėžės maisto produktams, nuo kito sekmadienio ir iki sekmadienio po Velykų, bažnyčioje prie išėjimo bus Carito aukų dėžė, kur kiekvienas yra paragintas atnešti piniginę auką – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiems. Visi surinkti pinigai bus skirti reikiamo maisto vargstantiems pirkimui po Velykų – maisto paketų paruošimui. Raginame dalyvauti gerumo akcijoje.
 • Šiandien kviečiame vaikus po 15 val. Mišių pasilikti Užgavėnių šventėje: bus Kanapinio ir Lašininio pasirodymas, žaidimai, deginsime Morę ant laužo ir bus blynų visiems vaikams.

VI eilinis sekmadienis

 • Šiandien švenčiame Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Sveikiname Jus visus ir raginame melstis, kad kiekvienas tikintysis gyventų laisvoje Lietuvoje pagal krikščioniškas dorybes.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: šeštadienį 22 d. šv. apaštalo Petro Sostą.
 • Šį penktadienį, vasario 21 d., mūsų bažnyčioje vyks visos dienos adoracija prie Švč. Sakramento nuo 7,30 (po ryto šv. Mišių) iki 20 val. Adoracijos intencija: padėka už 30 metų Lietuvos Nepriklausomybę, prašyti naujus ir šventus pašaukimus į kunigystę ir vienuolystę, prašyti kad šv. Jonas Paulius II butų paskelbtas Europos Globėju. Kiekvienas gali atnešti Viešpačiui ir savo asmenines intencijas. Adoracija bus laikinai stabdoma vakaro Mišių metu. Raginame privačiai apsilankyti bažnyčioje ir pasimelsti net ir trumpai prie Švč. Sakramento.
 • Kitą sekmadienį, vasario 23 d., kviečiame visus vaikus į tradicinę Užgavėnių šventę, kuri vyks po vaikų Mišių, tai yra 16 val. Bus trumpas spektaklis, dainos, deginsime Morę, atsisveikindami su žiema ir pasiruošdami Gavėniai. Bus taip pat blynai visiems dalyvaujantiems vaikams. Kviečiame dalyvauti ir ne tik mūsų parapijoje gyvenančius vaikus. Dalyvavimas nemokamas.
 • Nuo šio ketvirtadienio iki sekmadienio Litexpo parodų rūmuose vyks Knygų mugė. Raginame apsilankyti III salėje ir pažiūrėti Katalikiškos Žiniasklaidos Stendą (3.11), kuriame bus ir mūsų atstovaujamas „Saleziečių žinių“ žurnalas.

V eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį, vasario 11 d., Lurdo Švč. M. Mariją – pasaulinė ligonių diena. Ta proga šv. Mišios už ligonius bus aukojamos 11 val. ir Mišių metu suteiksime ligonių patepimo sakramentą. Kviečiame dalyvauti visus ligonius ir tuos, kurie dėl amžiaus jaučia sveikatos silpnėjimą. Bus taip pat galimybė atlikti išpažintį (ateiti truputį anksčiau). Raginame atvežti ir savo ligonius, kad galėtų jausti Jėzaus artumą ligos metu. Tai nėra „paskutinis patepimas“ mirštantiesiems. Tą dieną kitos Mišios, be ligonių patepimo, bus aukojamos 7 ir 19 val. Penktadienį minėsime šv. Kirilą vienuolį ir Metodijų vyskupą – Europos globėjus.
 • Ateinantį sekmadienį, vasario 16 d. minime Lietuvos valstybės atkūrimo šventę. Šv. Mišios bus aukojamos 8, 11, 15, 19 val. Šv. Mišios už Tėvynę – 11 val. Po 11 val. šv. Mišių Lazdynų bendrijos choras „Bočiai“ atliks trumpą šventinį koncertą bažnyčioje: kviečiame pasilikti išklausyti.

Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj – šv. Blažiejų, kai šaukiamasi globos nuo gerklės ligų (visų šv. Mišių pabaigoje – gerklių palaiminimas, 7 ir 19 val.), trečiadienį – šv. Agotą, mergelę ir kankinę, šv. Mišios – 7 ir 19 val. Per šv. Mišias šventinamas vanduo ir duona. Duonos ir vandens prašome atsinešti su savimi. Ketvirtadienį minime šv. Paulių Mikį ir jo draugus kankinius.
 • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus. Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
 • Iš anksto skelbiame, kad vasario 11 d. minėsime pasaulinę ligonių dieną: šv. Mišios už ligonius bus aukojamos 11 val. ir šv. Mišių metu suteiksime ligonių patepimą norintiems ligoniams. Kviečiame dalyvauti visus ligonius ir tuos, kurie dėl amžiaus jaučia sveikatos silpnėjimą. Bus taip pat galimybė atlikti išpažintį (ateiti truputį anksčiau). Raginame atvežti savo ligonius, kad galėtų jausti Jėzaus artumą ligos metu. Tai nėra „paskutinis patepimas“ mirštantiesiems, o Sakramentas sergančiam žmogui. Kitos Mišios vasario 11 d., be ligonių patepimo, bus aukojamos 7 ir 19 val.
 • Šiandien Gyvojo Rožinio nariai renkasi bažnyčioje 18 val. pasimelsti. Kviečiame prisijungti.
 • Tęsiame kalėdojimą. Norinčius prašome susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, raštinės darbo metu, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko.

Šv. Jono Bosko atlaidai

 • Šiandien švenčiame parapijos atlaidus ir šv. Jono Bosko iškilmę: paveskime savo intencijas mūsų parapijos globėjui ir prašykime, kad saugotų toliau mus visus ir visą parapiją. Minime ir pirmą kartą šv. Rašto sekmadienį: rūpinkimės savo namuose turėti šv. Raštą ir jį skaityti.
 • Šią savaitę liturgijoje:
  1/27 pirmadienį: rytoj nebus aukojamų šv. Mišių, transliuojamų per Marijos Radiją.
  1/31 penktadienį liturginės šv. Jono Bosko iškilmės. Tą dieną bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame į bažnyčią 11.30 val. kartu sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose. Kitos šv. Mišios bus 7 ir 19 val.
  2/2 sekmadienį Kristaus paaukojimas – Grabnyčios. Šv. Mišios sekmadienio tvarka (8, 11, 15, 19 val.). Visų Mišių pradžioje bus žvakių pašventinimas. Žvakes galėsite įsigyti tą dieną bažnyčioje prie įėjimo.
 • Tęsiame toliau kalėdojimą, kunigo apsilankymą jūsų namuose. Norinčius kviečiame ateiti į raštinę tartis dėl dienos ir laiko.