Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

III Velykų sekmadienis

 • Šiandien Motinos diena. Kviečiame pasimelsti už visas motinas.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Dominiką Savio, kun. J. Bosko auklėtinį.
 • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Marijos litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių mišių apie 19.30 ir sekmadieniais po sumos.
 • Raginame įsigyti katalikišką spaudą. Išėjo naujas „Saleziečių Žinių“ numeris: jame galite rasti straipsnius apie santuokos tvirtumą, apie Bažnyčios reikalavimus būti krikštatėviais, apie Europos vyskupų laišką artėjant Europos Parlamento rinkimams. Galite įsigyti išeinant iš bažnyčios.

Dievo Gailestingumo sekmadienis

 • Šiandien – Dievo Gailestingumo šventė. Po kiekvienų šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį ir atsiduodame Dievo Gailestingumui.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Kotryną Sienietę, mergelę ir Bažnyčios mokytoją, Europos globėją, trečiadienį šv. Juozapą darbininką (nors yra nedarbo diena, mišių tvarka kaip šiokiadieniais), ketvirtadienį šv. Atanazą, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją, penktadienį šv. Pilypą ir Jokūbą apaštalus. Kitą sekmadienį – Motinos diena: kviečiame pasimelsti už savo motinas.
 • Rytoj bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11.30 val. į bažnyčią sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose.
 • Trečiadienį prasidės gegužės mėnuo, skirtas Švč. M. Marijos garbei, todėl maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją kalbėsime šiokiadieniais po vakarinių mišių, apie 19.30 ir sekmadieniais po sumos. Pirmą mėnesio ketvirtadienį ir penktadienį nebus papildomų pamaldų, o sukalbėsim Marijos litaniją.
 • Šiandien – paskutinė diena, kada galite aukoti maistą Carito valgyklai, įdėdami jį į Pasninko dėžę bažnyčios gale. Per visą Gavėnią atidavėme daugiau nei 22 dėžes maisto mūsų parapijos Carito valgyklai ir 9 dėžes mūsų parapijos vaikų dienos centrui. Vaikų ir vargšų vardu nuoširdžiai dėkojame jums už dosnumą ir solidarumą.
 • Šiandien bus Atvelykių šventė vaikams: 15 val. kviečiame į Mišias, o 16 val. į šventę koplyčioje. Vaikai prašomi atsinešti po vieną margutį.

SVEIKINAME!

2019-04-21

Brangūs šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai,

sveikiname Jus su šv. Kristaus Prisikėlimo – šv. Velykų švente.

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus savo šlovingu Prisikėlimu išlaisvino mus iš nuodėmės pančių, įvedė į pilną bendrystę su Tėvu, sutaikė Dangų ir Žemę. Būkime visi paliesti Jo šlovės ir Jo palaimos. Priimkime visi Jo tikrąjį Gyvenimą, kuris niekada nesibaigia. Tegul mūsų tikėjimas į Prisikėlusįjį Kristų lieka sustiprintas!
Su švente!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas,
kun. Aleksandras Barelli SDB,
ir visi dirbantieji šioje parapijoje kunigai saleziečiai

Kristaus Prisikėlimas

 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj Velykų antra diena. Šv. Mišios kaip sekmadieniais: 8, 11 ir 19 val. Vaikų mišių nebus.
 • Kitą sekmadienį Atvelykis – Dievo Gailestingumo šventė. Mūsų bažnyčioje vyks dvasinis pasiruošimas tai šventai. Nuo rytojaus pradėsime kalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlį po šv. Mišių. Šių metų maldų intencija yra už įvairiomis priklausomybėmis sergančius žmones bei už jų artimuosius. Visus maloniai kviečiame prisijungti. Gailestingumo šventovės atlaidų programa pakabinta mūsų bažnyčioje prie išėjimo. Yra taip pat skrajutės su šia programa prie išėjimo.
 • Kitą sekmadienį po vaikų mišių kviečiame vaikus pasilikti Atvelykio šventėje. Vaikai prašomi atnešti po vieną margutį. Bus dovanos visiems.

Didysis Ketvirtadienis 04/18

Paskutinės Vakarienės Mišios 1930

Didysis Penktadienis 04/19

Adoracija Bažnyčioje, išpažinčių klausymas nuo 900
Kryžiaus Kelias 1500
Kristaus Kančios Pamaldos 1930

Didysis šeštadienis 04/20

Adoracija Kristaus kape, išpažinčių klausymas nuo 900
Maistas šventinamas adoracijos metu kas 30 min.
Patartina maistą atsinešti į Velyknakčio arba Velykų ryto šv. Mišias.

Kristaus prisikėlimas – VELYKOS

Velyknakčio liturgija 1900 (šeštadienis 04/20)

Sekmadienis 04/21: šv. Mišios 700 (po šv. Mišių Procesija), 1100, 1900

Pirmadienis 04/22: šv. Mišios 800, 1100, 1900

Balandžio 28 dieną per Atvelykį – Dievo Gailestingumo šventę, po vaikų mišių (15 val.) bus Atvelykio šventė vaikams. Prašome vaikų atsinešti po vieną margutį.