Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
займы онлайн installment payday loans займ онлайн
Header

Šių metų vasario 11 d. 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Kviečiame visus nuoširdžiai jungtis į šį bendrą tikėjimo aktą, gausiai susiburiant Trakuose, taip pat kiekvienoje Lietuvos parapijoje, ir kartu su savo kunigais šv. Mišių metu, prieš tikėjimo išpažinimą, vienu balsu ištariant Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai žodžius. Negalinčius atvykti į Trakus ar į savo bažnyčią kviečiame jungtis į šį tikėjimo veiksmą LRT televizijos ar Marijos radijo tiesioginių transliacijų iš Trakų bazilikos pagalba.
Lietuvos paaukojimo Mergelei Marijai maldą šiais Jubiliejiniais Trakų Dievo Motinos metais dažnai kalbėkime parapijose, bendruomenėse, šeimose ar asmeniškai.
Švč. Mergelė Marija tegloboja Lietuvą ir kasdien tekreipia mūsų žvilgsnį į savo Sūnų, kviesdama įsiklausyti į Jo žodį ir Juo sekti. Juk Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Lietuvos vyskupai

Šią savaitę liturgijoje bus:

  • Sausio 29 d., pirmadienį: bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11,30 val. į bažnyčią sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose. Kitos šv. Mišios – 7 ir 19 val.
  • Sausio 31 d., trečiadienį, liturginės šv. Jono Bosko iškilmės. Tą dieną šv. Mišios – 7 ir 19 val.
  • Vasario 1 d., ketvirtadienį, pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, po vakarinių Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus.
  • Vasario 2 d., penktadienį, Kristaus paaukojimas – Grabnyčios. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka (7 ir 19 val.). Mišių pradžioje bus žvakių pašventinimas. Žvakes galėsite įsigyti tą dieną bažnyčioje prie įėjimo. Kadangi tai bus pirmasis mėnesio penktadienis, po Mišių bus Švč. Sakramento adoracija, Jėzaus Širdies litanija.
  • Vasario 3 d., šeštadienį, šv. Blažiejaus minėjimas, kai šaukiamasi globos nuo gerklės ligų.

Pradėjome kalėdoti. Kaip ir praeitais metais, norinčius prašome susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko. Kalėdojimo tikslas – bendra kunigo malda su šeimos nariais ir buto pašventinimas bei trumpas bendravimas ir pokalbis. Ant stalo reikia paruošti kryžių ir uždegtas žvakes. Stengiamės, kad dalyvautų visa šeima.

Šv. Jono Bosko liturginė šventė – sausio 31 d., o mūsų parapijos atlaidai bus sekmadienį, sausio 28 d.:

  • po 11 val. iškilmingų šv. Mišių operos solistė Agnė Stančikaitė ir akordeonistas iš Latvijos Raimunds Ungurs atliks koncertą mūsų bažnyčioje šv. Jono Bosko garbei: kviečiame pasiklausyti.
  • 14 val. kviečiame vaikus į šventinius žaidimus kun. Bosko garbei ir pasilikti šv. Mišiose vaikams 15 val.

Šeštadienį, sausio 13 d., 10 val. bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę ir žuvusius dėl Tėvynės. Kviečiame visus norinčius parapijiečius dalyvauti. Kitos šv. Mišios – 19 val.

Brangūs parapijiečiai!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai saleziečiai sveikina visus su Kristaus Gimimo švente!
Mūsų Atpirkėjas ateina į pasaulį, kad pats Dievas taptų artimesnis žmonijai. Tai mums dovana – Dievas, kuris yra artimas kiekvienam.
Tegu Viešpats suteikia Jums visiems savo palaimos, širdies ramybės, gilaus džiaugsmo ir gyvo tikėjimo į Jį.
Būkite visi laimingi ir Dievo palaiminti palaiminti per visus greit prasidėsiančius 2018-uosius metus!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai saleziečiai