Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Pirmadienį, Lurdo Švč. M. Marija – pasaulinė ligonių diena. Ta proga šv. Mišios už ligonius bus aukojamos 11 val. ir mišių metu teikiamas ligonių patepimas.

Trečiadienį, Pelenų diena. Šv. Mišios 7, 11 ir 19 val. Kiekvienose mišiose bus barstomi pelenai. Pelenų dieną yra privalomas pasninkas nuo mėsos. Taip pat tą dieną galime sočiai valgyti tiktai vieną kartą per dieną. Gavėnia – laikas skirtas pasirengimui Velykoms ir atgailai. Nuo Pelenų dienos prasideda Velykinės išpažinties ir Komunijos laikas. Kiekvieną penktadienį Gavėnios metu yra privalomas pasninkas nuo mėsos.

Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus keliu po vakarinių mišių. Kiekvieną sekmadienį giedosime „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 30 min. Visus kviečiame dalyvauti šitose tradicinėse pamaldose.

Šeštadienį, Lietuvos nepriklausomybės diena. Mišiose 11 val. melsimės už Tėvynę.

Kitą sekmadienį po 11 val. Mišių pradėsime katechezę suaugusiems. Katechezė apie tikėjimą skirta visiems, bet ypač tiems, kurie dar nepriėmė Sutvirtinimo sakramento. Lankant tuos 11 susitikimų bus galima priimti Sutvirtinimo sakramentą birželio mėnesį. O visiems, kurie dalyvaus, bus proga įsigilinti į savo tikėjimą. Nereikia išankstinės registracijos.

Sekmadienį, vasario 10 d., kviečiame visus vaikus į Užgavėnių šventę, kuri vyks 16 val., po lietuviškų vaikų Mišių.

Bus Kanapinio ir Lašininio pasirodymas, žaidimai, deginsime Morę ant laužo ir bus skanūs blynai visiems vaikams. Ateikite visi, vaikai!

Tą sekmadienį 14 val. žaidimų nebus (bet nuo 17 dienos vėl bus!)

Ketvirtadienį, sausio 31 d., minime šv. Joną Bosko, kunigą – mūsų parapijos globėją: iškilmės. Tą dieną bus aukojamos papildomos mišios 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.

Vasario 1 d. – pirmas mėnesio penktadienis. Po vakarinių šv. Mišių skaitysime Švč. Jėzaus Širdies litaniją, bus asmeniška malda tyloje, Švč. Sakramento palaiminimas.

Šeštadienį, vasario 2 d., Kristaus paaukojimas – Grabnyčios: šv. Mišios šiokiadienio tvarka. Vakaro Mišių pradžioje pašventinamos žvakės.

Sekmadienį, vasario 3 d., mūsų parapijoje švęsime šv. Jono Bosko atlaidus. 11 val. per sumą šv. Mišias aukos Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.

 Tęsiame toliau kalėdoti mūsų parapijoje. Norinčius prašome kaip ir praeitais metais susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko. Kalėdojimo tikslas – bendra kunigo malda su šeimos nariais ir buto pašventinimas bei trumpas bendravimas ir pokalbis. Ant stalo reikia paruošti kryžių ir uždegtas žvakes. Stengiamės, kad dalyvautų visa šeima.


Sveiki VAIKAI,

              Dar kartą sveikiname Jus su Kūdikėlio Jėzaus gimimo švente. Tikimės, kad ši šventė Jums suteikė daug džiaugsmo ir ypatingų draugystės su Juo valandų. Linkiu, kad džiaugsmas bei Jėzaus draugystė lydėtų Jus šeimoje, moksle ir žaidimuose per visas ateinančias dienas.

Kadangi stebuklingosios Kalėdos dar nesibaigė, kviečiame VISUS VAIKUS ir jų draugus atvykti
į Trijų Karalių šventę, kuri įvyks

2013 metų sausio 6 dieną,

sekmadienį, pradžia 15 valandą (Lazdynų bažnyčioje).

 Kartu su visais vaikais ir animatoriais švęsime šv. Mišias, paskui po Mišių koplyčioje žiūrėsime vaidinimą, į svečius priimsime Santą Klausą, kuris visiems atneš dovanų, be abejo, bus žaidimai, loterija, daugybė prizų ir siurprizų.

Mums bus labai malonu Jus matyti mūsų šventiškame būryje.

                                                                                                                                                            

Nepamirškite, kad nuo sausio 13 d. vėl pradėsime žaidimus 14 val. …