Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Ketvirtadienį, 19 d., mūsų parapijoje švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo šventę. Po lenkų k. vakarinių šv. Mišių, apie 18.40 val. eisime aplink bažnyčią su Eucharistine procesija ir sustosime prie altorėlių. Kviečiame visus prisijungti, ypač šeimas, kurių vaikai priėmė šiais metais Pirmąją Komuniją. Šiais metais bus tik viena procesija ir lietuvių, ir lenkų kalbomis kartu, tai vienybės su Viešpaties Kūnu ženklas. Raginame visus dalyvauti. Po procesijos bus šv. Mišios lietuvių kalba, ne tiksliai 19 val., o po procesijos.

Sekmadienį, 22 d., Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė, esame visi pakviesti į Katedrą 12.30 val., kur Vilniaus Arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų. Kviečiame procesijos metu susiburti prie mūsų parapijos vėliavos su šv. Jono Bosko paveikslu. 22 d. vaikų Mišių 15 val. mūsų bažnyčioje nebus. Vėl bus nuo birželio 29 d.

 

Birželio 14 d. mūsų bažnyčioje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Šv. Mišios su vyskupu augziliaru Arūnu Poniškaičiu bus aukojamos 11 val. Šv. Mišių 10 val. tą dieną nebus.

Visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį 12 val. po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių.

Primename, kad išskyrus birželio 22 d. (kai vyks Vilniaus Senamiestyje Kristaus Kūno procesija), visą birželio mėnesį kiekvieną sekmadienį bus aukojamos šv. Mišios 15 val.: kviečiame ypač vaikus dalyvauti 14 val. žaidimuose ir 15 val. Mišiose iki mėnesio pabaigos.

Sekmadienį 25 d., 18 val.,  kviečiame į koncertą mūsų bažnyčioje. Žemės Ūkio ministerijos mišrus choras „Dobilas“ pristatys mums sakralinės muzikos programą, lietuvių ir lotynų kalbomis. Koncertas užtruks 1 val., iki vakarinių šv. Mišių. Įėjimas nemokamas.

 
Vilniaus arkyvysupo G. Grušo paraginimu, pranešame, kad birželio 1 d. vyks krikščionių bažnyčių eisena „Už šeimą, už gyvybę“ nuo Seimo aikštės iki Vilniaus Rotušės. Susirinkimas prie Seimo 13.30 val. Prie Rotušės yra numatytas nemokamas koncertas. Raginame dalyvauti.

Didysis Ketvirtadienis 04/17

Paskutinės Vakarienės Mišios 1930

Didysis Penktadienis 04/18

Adoracija Bažnyčioje, išpažinčių klausymas nuo 900
Kryžiaus Kelias 1500
Kristaus Kančios Pamaldos 1930

Didysis šeštadienis 04/19

Adoracija Kristaus kape, išpažinčių klausymas nuo 900 iki 1700
Maistas šventinamas adoracijos metu kas 30 min.
Patartina maistą atsinešti į Velyknakčio arba Velykų ryto šv. Mišias

Kristaus prisikėlimas – VELYKOS

Velyknakčio liturgija 1900 (šeštadienis 04/19)

Sekmadienis 04/20: šv. Mišios 700 (po šv. Mišių Procesija), 1100, 1900

Pirmadienis 04/21: šv. Mišios 800, 1100, 1900

Balandžio 27 dieną per Atvelykį – Dievo Gailestingumo šventę, po vaikų mišių (15 val.) bus šventė vaikams. Raginame vaikus atnešti po vieną margutį. Bus dovanų visiems