Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Kovo 15 d. Penktadienį

19 00      Šv. Mišios su pamokslu
19 45      Kryžiaus kelias
 

Kovo 16 d. Šeštadienį

11 00      Šv. Mišios su pamokslu
19 00        Šv. Mišios su pamokslu
 

Kovo 17 d. Sekmadienį

  800       Šv. Mišios su pamokslu
1100       Šv. Mišios su pamokslu
1500       Šv. Mišios moksleiviams
1900       Šv. Mišios su pamokslu
 

Rekolekcijas praves kun. Ramūnas Norkus, Kauno Metropolijos kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovas. Kviečiame dalyvauti, klausyti pamokslų ir naudotis proga atlikti velykinę išpažintį.

Šv. Jono Bosko vaikų lenkų choras „Gloria“ gieda Suvalkų „Marijos Gailestingumo Motinos“ saleziečių parapijojeŠv. Jonas Boskas tarsi globojo per visas Mišias jaunus choristusKovo 2 ir 3 dienomis šv. Jono Bosko parapijos vaikų lenkų choras važiavo į Suvalkus kartu su parapijos klebonu kun. Alessandro Barelli, kuris organizavo ekskursiją.

Vaikai galėjo ne tik pasidžiaugti Suvalkų vadens parko atrakcijomis, bet apsigyveno Suvalkų saleziečių namuose ir buvo labai šiltai ir draugiškai priimti.

Kun. Alessandro, kaip tikras virėjas, vakarienei visiems gamino itališkus makaronus. O Suvalkų saleziečiai dosniai vaišino vilniečius pusryčiais ir pietumis.

Choro vadovė Sabina Sadovska dėkoja Suvalkų klebonui ir įteikia lietuviškų lauktuvių.Jaunieji choro „Gloria“ choristai prie pietų stalo. Matosi kokie laimingiSekmadienį jaunieji lazdyniečiai giedojo šv. Mišiose 9.30 val. ir 11 val. (vaikų šv. Mišios). Chorui vadovavo Sabina Sadovska ir kartu grojo vargoninkas Pavel Prientkelevič bei savanorė Marina. Visi tikintieji, kurie dalyvavo Mišiose, sveikino svečius ir dėkojo. Jiems labai patiko giedojimas.

 Po pietų visi laimingai grižo į Lietuvą ir vakare pasiekė Vilnių, labai dėkingi šv. Jono Bosko klebonui už tokią progą parodyti kitiems kaip jie gražiai ir pamaldžiai gieda.

Nauja skiltis!

2013-03-04

Apie šv. Jono Bosko prevencinę sistemą skaitykite naujoje skiltyje Prevencinė sistema rubrikoje SALEZIEČIAI.

Šventės nuotraukas rasite Galerijoje

Pirmadienį, Lurdo Švč. M. Marija – pasaulinė ligonių diena. Ta proga šv. Mišios už ligonius bus aukojamos 11 val. ir mišių metu teikiamas ligonių patepimas.

Trečiadienį, Pelenų diena. Šv. Mišios 7, 11 ir 19 val. Kiekvienose mišiose bus barstomi pelenai. Pelenų dieną yra privalomas pasninkas nuo mėsos. Taip pat tą dieną galime sočiai valgyti tiktai vieną kartą per dieną. Gavėnia – laikas skirtas pasirengimui Velykoms ir atgailai. Nuo Pelenų dienos prasideda Velykinės išpažinties ir Komunijos laikas. Kiekvieną penktadienį Gavėnios metu yra privalomas pasninkas nuo mėsos.

Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus keliu po vakarinių mišių. Kiekvieną sekmadienį giedosime „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 30 min. Visus kviečiame dalyvauti šitose tradicinėse pamaldose.

Šeštadienį, Lietuvos nepriklausomybės diena. Mišiose 11 val. melsimės už Tėvynę.

Kitą sekmadienį po 11 val. Mišių pradėsime katechezę suaugusiems. Katechezė apie tikėjimą skirta visiems, bet ypač tiems, kurie dar nepriėmė Sutvirtinimo sakramento. Lankant tuos 11 susitikimų bus galima priimti Sutvirtinimo sakramentą birželio mėnesį. O visiems, kurie dalyvaus, bus proga įsigilinti į savo tikėjimą. Nereikia išankstinės registracijos.