Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Birželio 14 d. mūsų bažnyčioje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Šv. Mišios su vyskupu augziliaru Arūnu Poniškaičiu bus aukojamos 11 val. Šv. Mišių 10 val. tą dieną nebus.

Visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį 12 val. po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių.

Primename, kad išskyrus birželio 22 d. (kai vyks Vilniaus Senamiestyje Kristaus Kūno procesija), visą birželio mėnesį kiekvieną sekmadienį bus aukojamos šv. Mišios 15 val.: kviečiame ypač vaikus dalyvauti 14 val. žaidimuose ir 15 val. Mišiose iki mėnesio pabaigos.

Sekmadienį 25 d., 18 val.,  kviečiame į koncertą mūsų bažnyčioje. Žemės Ūkio ministerijos mišrus choras „Dobilas“ pristatys mums sakralinės muzikos programą, lietuvių ir lotynų kalbomis. Koncertas užtruks 1 val., iki vakarinių šv. Mišių. Įėjimas nemokamas.

 
Vilniaus arkyvysupo G. Grušo paraginimu, pranešame, kad birželio 1 d. vyks krikščionių bažnyčių eisena „Už šeimą, už gyvybę“ nuo Seimo aikštės iki Vilniaus Rotušės. Susirinkimas prie Seimo 13.30 val. Prie Rotušės yra numatytas nemokamas koncertas. Raginame dalyvauti.

Didysis Ketvirtadienis 04/17

Paskutinės Vakarienės Mišios 1930

Didysis Penktadienis 04/18

Adoracija Bažnyčioje, išpažinčių klausymas nuo 900
Kryžiaus Kelias 1500
Kristaus Kančios Pamaldos 1930

Didysis šeštadienis 04/19

Adoracija Kristaus kape, išpažinčių klausymas nuo 900 iki 1700
Maistas šventinamas adoracijos metu kas 30 min.
Patartina maistą atsinešti į Velyknakčio arba Velykų ryto šv. Mišias

Kristaus prisikėlimas – VELYKOS

Velyknakčio liturgija 1900 (šeštadienis 04/19)

Sekmadienis 04/20: šv. Mišios 700 (po šv. Mišių Procesija), 1100, 1900

Pirmadienis 04/21: šv. Mišios 800, 1100, 1900

Balandžio 27 dieną per Atvelykį – Dievo Gailestingumo šventę, po vaikų mišių (15 val.) bus šventė vaikams. Raginame vaikus atnešti po vieną margutį. Bus dovanų visiems

Mišių tvarkaraštis kaip kiekvieną sekmadienį (8, 11, 15, 19 val.). Kiekvienų šv. Mišių metu pašventinamos verbos. Tą sekmadienį rinkliava skirta Vilniaus kunigų seminarijai.