Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Lapkričio 17 d. įvyko didelė šventė – „Dievo sodo“ bendruomenės dvidešimties metų jubiliejus.

Tai ypatinga proga mums padėkoti Dievui už  tuos dvidešimt bendrystės džiaugsmo metų; padėkoti už priėmimą ir palaikymą šv. Jono Bosko parapijoje dirbantiems saleziečiams bei visai parapijos  bendruomenei; padėkoti mūsų ištikimam kapelionui kun. Jacekui, o taip pat esamiems ir buvusiems bendruomenėms nariams, auginusiems ir puoselėjusiems „Dievo sodą“. (more…)

2014-01-18

2014-01-10

Sausio 18 d., šeštadienį, prasidedant maldos už krikščionių vienybę aštuondieniui, 19 val., dalyvaus vakaro šv. Mišiose visi Vilniaus kunigų seminarijos klierikai su savo vadovybe. Po šv. Mišių bažnyčioje jie praves šv. Sakramento adoraciją su intencija už pašaukimus į dvasinį luomą. Ypatingai kviečiame jaunimą dalyvauti, vietoje susitikimo paskutinį mėnesio šeštadienio.

Sausio 13 d., 11 val., bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę  ir už žuvusius dėl Tėvynės.  Dalyvaus ir visa Sausio 13-osios mokykla. Kviečiame visus norinčius parapijiečius dalyvauti.

Pamaldų tvarka

2013-12-30

Gruodžio 31 d. – Atsidėkojimo šv. Mišios už visas 2013 Dievo gautas malones1900

Sausio 1 d. – Švč. M. Marijos gimdytojos iškilmė800, 1100, 1900

Sausio 5 d. Trijų Karalių Šventė – Kristaus Apsireiškimas800, 1100, 1500 (po šv. Mišių, Trijų Karalių šventė vaikams parapijos salėje), 1900

2013 m. gruodžio 29 d.

Sveikiname Vilniaus saleziečių bendruomenės direktorių, kun. Massimo Bianco, kuris šiandien švenčia savo 50-ąjį gimtadienį. Labai džiaugiamės su juo ir dėkojame už jo buvimą mūsų parapijoje. Linkime jam Dievo palaimos, stiprybės ir džiaugsmo Viešpatyje.