Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2022-04-10

2022-04-10

Verbų sekmadienis

  • Šiandien prasideda Didžioji savaitė. Tas laikas, o ypač velykinis tridienis, yra visų liturginių metų vainikas. Išgyvensime dar kartą svarbiausias mūsų Išganymo paslaptis – Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Didysis Ketvirtadienis: vakare Paskutinės vakarienės šv. mišios 19,00 val. Po šv. Mišių bažnyčia liks atidaryta iki 22 val. – galima bus pagarbinti Viešpatį asmeniškai. Didysis Penktadienis – Bažnyčia bus atidaryta nuo 9 val. Kryžiaus kelias 15 val. Kristaus Kančios pamaldos 19,00. Didysis Šeštadienis – kviečiame pasimelsti prie Kristaus Kapo – bažnyčioje – nuo 9 iki 17 val. Dienos metu bažnyčioje kas 30 min. bus šventinamas maistas. Tuo pačiu metu galėsite pašventinti ir vandenį. Primename, kad geriausias laikas pašventinti velykinį maistą ir vandenį yra Mišių metu per Velyknakčio liturgiją arba Velykų rytą (atsinešti buteliuką su savo vandeniu). Šeštadienį 16 d. Velyknakčio liturgija prasidės 19 val. Velykų I dieną, sekmadienį, šv. Mišios bus aukojamos 7 val. (Prisikėlimo Mišios, po Mišių Rezurekcijos procesija), taip pat 11 ir 19 val. Velykų antrą dieną šv. Mišios 8, 11 ir 19 val. (Velykų I ir II dieną Mišių vaikams 15 val. nebus). Per Atvelykį Dievo Gailestingumo šventę, balandžio 24 dieną, po vaikų mišių bus šventė vaikams.
  • Šiandien rinkliava skirta Vilniaus kunigų seminarijos išlaikymui. Už kiekvieną auką nuoširdžiai dėkojame. Nepamirškime ne tik paremti seminariją aukomis, bet ir savo maldomis už naujus ir gerus pašaukimus į kunigystę.
  • Išėjo naujas „Saleziečių žinių“ žurnalo numeris. Jame galite rasti straipsnius apie Kristaus Prisikėlimo svarbą, apie Velykų džiaugsmą, ir Bažnyčios pasiūlymą kaip tą džiaugsmą patirti, apie šv. Pranciškaus Salezo dvasingumą pasauliečiams, apie paslaptingus tris bučinius. Žurnalą galite įsigyti prie išėjimo po pamaldų. Už jį prašome simbolinę auką 50 centų.
  • Nors kaukių nešioti nebeprivaloma, tačiau primygtinai prašome, visų žmonių sveikatos naudai, nešioti kaukę visų šv. Mišių metu, ypač kai šiandien mūsų tiek daug. Dėkojame už jūsų supratimą.
Both comments and pings are currently closed.