Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2018-04-22

2018-04-21

IV Velykų sekmadienis

Šiandien minime Gerojo Ganytojo Sekmadienį ir esame paraginti pasimelsti už Bažnyčios ganytojus, vyskupus ir kunigus, ir už pašaukimus į dvasinį luomą. Ypač šiandien, bet ir kasdien, prašykime vynuogyno Šeimininko, kad atsiųstų daugiau darbininkų į savo pjūtį, ir kad visa Dievo kaimenė pasiektų Amžinąją Laimę Danguje.

Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Jurgį, antrąjį Lietuvos globėją, antradienį šv. Vaitiekų, trečiadienį šv. Morkų, evangelistą.

Šią savaitę išsiuntėme Vilniaus arkivyskupijos Kurijai aukas skirtas šv. Žemei, surinktas kiekvieną gavėnios penktadienį ir Didįjį Penktadienį: iš viso surinkome 3910 euro. Katalikų Bažnyčios esančios šventojoje Žemėje vardu nuoširdžiai dėkojame.

Antradienį, mėnesio 24 d., kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ar padėkas užtariant švč. M. Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje.

Iki balandžio 30 d. yra dar galimybė skirti savo 2% mokesčių mūsų parapijai. Parapijos duomenys – skelbimų lentoje.

Both comments and pings are currently closed.