Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2014-11-30

2014-11-30

Šiandien per pirmąsias mišias buvo pašventinti kalėdaičiai. Rarotų šv. mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Kalėdaičius galite įsigyti sekmadieniais išeidami iš bažnyčios prie durų, o paprastomis dienomis raštinėje, raštinės darbo metu arba zakristijoje nuo 17 val.

 

Popiežius laiškas pašvęstiesiems Dievui: „Laukiu, kad pažadintumėte pasaulį!“

Popiežius Pranciškus Pašvęstojo gyvenimo metų proga parašė laišką moterims ir vyrams, gyvenimą pašventusiems Dievui. Laiške Šventais Tėvas į pašvęstuosius kreipiasi kaip Petro įpėdinis, kuriam Viešpats Jėzus skyrė uždavinį tvirtinti brolius tikėjime ir kaip brolis, kuris kaip jie irgi yra pašvęstasis Dievui.

Pagrindinis popiežius dėmesys skirtas vienuolėms ir vienuoliams, kaip kitiems pašvęstojo gyvenimo moterims ir vyrams, tačiau Šventasis Tėvas laiške atskirai kreipiasi ir pasauliečius, kurie bendravimo ir pašaukimo ryšiais yra susiję su pašvęstųjų charizma. Be to, popiežius pasidžiaugė laimingu Pašvęstojo gyvenimo metų sutapimu su Sinodu apie šeimą. Prisiminęs pašvęstojo gyvenimo ekumenizmą Pranciškus savo laiške kreipiasi taip pat į vienuolinio gyvenimo tradicijas puoselėjančių ne katalikiškų Bažnyčių pašvęstuosius.

Trijuose laiško skyriuose Šventasis Tėvas dalijasi mintimis apie Pašvęstojo gyvenimo metų tikslus, lūkesčius ir perspektyvas. Pirmas metų uždavinys, žvelgti į praeiti su dėkingumu, be to šie metai kviečia gyventi dabartį su užsidegimu ir aprėpti ateitį su viltimi.

Šie metai suteikia progą visai Pašvęstojo gyvenimo šeimai iš naujo nuodugniai permąstyti savo vietą Bažnyčioje, pamąstyti kaip atsiliepti į nuolat besikartojančius ir naujus klausimus, įpareigojančius visas pašvęstojo gyvenimo charizmas. Išradingosios Šventosios Dvasios dėka jų įvairovė tokia didelė, jog būtų sudėtinga jas surūšiuoti pagal tam tikrą schemą ir apie visas kalbėti tarsi apie vieną, tačiau jos visos teatsiliepia į vargšų šauksmą, paragino popiežius.

Nesukaupkite dėmesio vien tik į savus reikalus, neleiskite, kad uždusintų maži namų kivirčai, netapkite savo problemų kaliniais. Šie išsispręs jei išeisite padėti kitiems spręsti jų problemas ir skelbti Gerąją Naujieną. Atrasite gyvenimą dovanodami gyvenimą, viltį dalydamiesi viltimi, meilę – meile.

Aš laukiu jūsų konkrečių gestų priimant pabėgėlius, priartėjant prie vargšų, kūrybingumo katechezėje, Evangelijos skelbime, parengime maldos gyvenimui. Todėl noriu, kad būtų supaprastintos struktūros, kad vienuolijų erdviosios patalpos būtų skirtos darbams, kurie labiau atsiliepia į dabartinius evangelizavimo ir artimo meilės reikalavimus, kad darbai būtų suderinti pagal naujuosius poreikius.

Laukiu, kad pažadintumėte pasaulį, pridūrė Pranciškus, ypatingą dėmesį skirdamas pašvęstąjį gyvenimą išskiriančiai savybei: pranašystei. Jis priminė ką pasakė vienuolijų vyresniesiems prieš metus, lapkričio 29 dieną, jog „evangelinis radikalumas nėra vien tik pašvęstųjų savybė, jo reikalaujama iš visų. Pašvęstieji seka Viešpatį ypatingu būdu: pranašiškai. Dabar svarbiausias reikalavimas yra „būti pranašais, kurie liudija kaip Jėzus gyveno šioje žemėje. Vienuolis niekuomet negali atsisakyti pranašystės“.

Pranašas gauna iš Dievo sugebėjimą peržvelgti istoriją, kurioje gyveną ir interpretuoti įvykius; kaip sargas, budintis naktį ir žinantis, kada išauš (Iz 21, 11-12). Pranašas pažįsta Dievą ir pažįsta vyrus ir moteris, kurie yra jo broliai ir seserys. Jis sugeba atskirti ir gali pasmerkti nuodėmės ir neteisingumo blogį, nes jis laisvas, neturi atsakyti kitoms valdžioms, o tik Dievui, neturi kitų siekiu, kaip tik Dievo siekius. Pranašas paprastai palaiko vargšus ir neįstengiančius apsiginti, nes žino, kad Dievas yra jų pusėje.

Popiežius taip pat reiškė viltį, kad švenčiami metai paskins pašvęstojo gyvenimo institutų narių bendrystės augimą. Gal būtų galima drąsesniu išėjimu iš savo institutų kartu, vietiniu ir globaliniu mastu, sukurti bendrus formacijos, evangelizacijos, socialinių darbų projektus? Tai būtų būdas veiksmingiau pasiūlyti tikrą pranašišką liudijimą, patikino laiške Pranciškus.

Šventasis Tėvas Pranciškus visus pašvęstuosius Dievui pavedė Marijos, įsiklausymo ir kontempliacijos Mergelei, pirmajai mylimojo Sūnaus mokinei. Žvelkime į Tėvo išrinktą ir visomis malonės dovanomis apdovanotą dukterį kaip į meilės Dievui ir tarnystės artimui iškiliausią pavyzdį, linkėjo popiežius Pranciškus palydėdamas visus pašvęstuosius savo Apaštališkuoju palaiminimu.

Pašvęstojo gyvenimo metai švenčiami visoje Bažnyčioje nuo Pirmojo Advento sekmadienio iki Viešpaties paaukojimo šventės 2016 metais. Romoje iškilmingas metų atidarymas įvyks sekmadienį, lapkričio 30 dieną. Metų šventimą popiežiaus vardu pradės Vienuolijų ir Pašvęstųjų Kongregacijos prefektas iškilminga Mišių auka Šv. Petro bazilikoje. Iškilmingos pradžios išvakarėse šeštadienį rengiamas maldos budėjimas Didžiojoje Marijos bazilikoje. Lietuvoje apie Pašvęstojo gyvenimo metų iniciatyvas pranešama Pašvęstojo gyvenimo internetinėje svetainėje www.vitaconsecrata.lt (Vatikano radijas)

Vatikano radijo puslapis:

http://lt.radiovaticana.va/news/2014/11/28/popiežius_laiškas_pašvęstiesiems_dievui:_„laukiu,_kad_pažadintumėte/lit-838459

Both comments and pings are currently closed.