Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2024 m. kovo mėn. 10 d. skelbimai

2024-03-09

IV gavėnios sekmadienis

  • Lygiai prieš metus kaip šiandien, grižo į Amžinąją Tėvynę gerb. kun. Mykolas Petravičius: prašome Viešpatį atlyginti jam už visus gerus darbus, atliktus žemėje ir būti jam gailestingu. Tegul ilsisi ramybėje. Iš karto po 11 val. Mišių su tais, kurie užsiregistravo, važiuosim į Sudervės kapines pasimelsti prie kunigo Mykolo kapo. Susirenkame prie autobuso Erfurto gatvėje, ne autobuse. Prašom nevėluoti.
  • Jau Gavėnia įpusėjo, todėl raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus keliu po vakarinių Mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila (o penktadienių šv. Mišių rinkliava yra skirta šv. Žemei paremti). Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10.40 val.
  • Rytoj, kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios – 11 už Tėvynę ir 19 val. Dėmesio! NEBUS aukojamų Mišių 7 val. ryto.
  • Ateinantį savaitgalį, kovo 15, 16, 17 dienomis mūsų parapijoje vyks gavėnios rekolekcijos. Jas praves kun. Andžej Šuškevič, Vilniaus arkivyskupijos kunigų seminarijos rektorius. Kviečiame dalyvauti, klausyti pamokslų ir atlikti velykinę išpažintį. Patariame nelaukti iki paskutiniųjų dienų prieš Velykas priimti išpažinties sakramentą, kai susidarys didžiulė eilė prie klausyklų.

Parapijos Rekolekcijų Programa:
– Penktadienį, kovo 15 d. 19 val. – šv. Mišios ir Kryžiaus kelias.
– Šeštadienį, kovo 16 d. 11 ir 19 val. – šv. Mišios su pamokslu.
– Sekmadienį, kovo 17 d. – šv. Mišios su pamokslu 8, 11, 15 ir 19 val.

  • Bažnyčios gale stovi pasninko dėžė: raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
  • Išeinant iš bažnyčios rekomenduojame įsigyti katalikišką spaudą, yra „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“ ir kiti leidiniai.

Both comments and pings are currently closed.