Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. gegužės mėn. 7 d. skelbimai

2023-05-06

V Velykų sekmadienis

  • Šiandien Motinos diena. Kviečiame pasimelsti už visas motinas. Šią savaitę liturginiame kalendoriuje minime šeštadienį ir Marijos apsireiškimą Fatimoje ir tą pačią dieną šv. Mariją Dominyką Madzarello, vieną iš saleziečių seserų kongregacijos steigėjų (šalia kun. Jono Bosko).
  • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Marijos litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių mišių, o sekmadieniais po sumos.
  • Raginame įsigyti katalikišką spaudą išeinant iš bažnyčios. Išėjo naujas „Saleziečių žinių“ numeris, kaip visą laiką prašome 50 centų aukos. Yra ir Magnificat, ir Artuma, ir Žodis tarp mūsų.
  • Pranešame, kad gegužės 20 d. ir 27 d. (yra šeštadieniais) per 10 val. šv. Mišias keletas vaikų grupių priims pirmąją Komuniją. Kviečiam ir parapijos bendruomenę prisijungti savo malda.
  • Iš anksto pranešame, kad šiais metais mūsų parapijoje švęsime Marijos krikščionių pagalbos atlaidus.
    – Gegužės 23 d., šventės išvakarėse, po 19 val. Mišių ir litanijos visi mūsų parapijos chorai giedos Marijos giesmes Marijos garbei: kviečiame ateiti pasiklausyti.
    – Gegužės 24 d. Marijos krikščionių pagalbos iškilmė: po lenkų kalbos Mišių, 18:45 val. vyks Marijos procesija aplink bažnyčią su rožinio malda. Po procesijos (ne 19 val.) bus aukojamos iškilmingos Mišios ir bus giedama litanija. Kviečiame dalyvauti ir pelnyti visuotinius atlaidus.

Both comments and pings are currently closed.