Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

SU DIEVU, kunige Mykolai!

2023-03-10

Paguosti Viešpaties Prisikėlimu, su liūdesiu pranešame kad kovo 10 d. Dievas pašaukė pas Save savo tarną, mūsų visų mylimą kun. Mykolą Petravičių.
Pavedame jo sielą Viešpačiui. Tikimės kad Gailestingasis Dievas priims kun. Mykolą į savo Ramybės ir Džiaugsmo Karalystę, atleis jam žmogiškas silpnybes ir atlygins jam už visus gerus atliktus darbus. Kviečiame pasimelsti už jį.

Atsisveikinimo apeigos:
Velionis bus pašarvotas Vilniaus šv. Jono Bosko bažnyčioje (Dievo Gailestingumo koplyčioje), nuo šeštadienio 14 val.
Bažnyčia bus atidaryta šeštadienį iki 20 val., sekmadienį nuo 7 iki 20 val., pirmadienį nuo 7 iki 20 val., antradienį nuo 7 val.
Kovo 13 d., pirmadienį, rožinis už kun. Mykolą 17:20 val. lenkų kalba, 19:40 val. lietuvių kalba.
KOVO 14 d. 12 val. laidotuvių šv. Mišios. Po šv. Mišių karsto išnešimas į Sudervės kapines (Saltoniškėse).
Kviečiame velionį pažinusius dalyvauti laidotuvių apeigose.

Amžinąjį atilsį duok mirusiajam, Viešpatie!
Ir amžinoji šviesa jam tešviečia!
Tegul ilsisi ramybėje.

Both comments and pings are currently closed.