Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2022 m. birželio mėn. 5 d. skelbimai

2022-06-05

Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)

  • Šiandien Šventosios Dvasios Atsiuntimas – Sekminės ir Tėvo diena. Baigiasi liturginis Velykų laikas. Šiandien suteikiami visuotiniai atlaidai kiekvienam, kuris bažnyčioje pamaldžiai dalyvauja pamaldose, kurių metu giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“. Primename, kad katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki šv. Petro ir Pauliaus šventės, birželio 29 d.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį Švč. M. Mariją Bažnyčios Motiną, ketvirtadienį Mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Aukščiausiąjį ir Amžinajį Kunigą (šventė), šeštadienį šv. Barnabą, apaštalą.
  • Šią savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio 19 val. bus lietuvių vaikų Pirmosios Komunijos, kviečiame dalyvauti ir prisiminti maldoje.
  • Nuo birželio 1 d. pradėjome dalyti šv. Komuniją taip, kaip buvo iki pandemijos: patys tikintieji iš eilės ateina pas kunigą, esantį priešais altorių. Komunija priimama stovint, o ne klūpant, paliekant kiekvienam galimybę pasirinkti, ar priimti ją tiesiai į burną, ar ant rankos (ir iš karto įdedant į burną prieš kunigą).
  • Birželio mėnesį visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją kalbame kiekvieną sekmadienį po Sumos, o šiokiadieniais po vakarinių Mišių.
  • Kitą sekmadienį, birželio 12, kunigas Aleksander Romanovski, kuris gegužės 7 dieną buvo pašventintas kunigu ir kuris atliko praktiką mūsų parapijoje prieš du metus, aukos šv. Mišias mūsų bažnyčioje 11 val. lietuvių kalba ir 13 val. lenkų kalba. Maloniai kviečiame kartu melstis.
  • Primename, kad visą birželio mėnesį kviečiame vaikus dalyvauti žaidimuose 14 val. ir šv. Mišioše 15 val.
  • Šiandien Gyvojo Rožinio nariai renkasi bažnyčioje 18 val. pasimelsti. Kviečiame prisijungti.
Both comments and pings are currently closed.