Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

IV Gavėnios sekmadienis

  • Praeitą antradienį palaidojom Sudervės kapinėse prie PC “Mados” gerbiamą kun. Mykolą Petravičių. Norime padėkoti visiems kurie dalyvavo laidotuvių apeigose ir pasimeldė už jį. Pavedame kun. Mykolą Dievo Gailestingumui ir prašome kad jam šviestų Amžinoji Kristaus Šviesa. Keturnedėlio šv. Mišios bus aukojamos balandžio 10 d. 11 val.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj šv. Juozapą, Švč. M. Marijos sužadėtinį. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka; šeštadienį 25 d. Viešpaties apreiškimas švč. M. Marijai.
  • Raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelius po vakarinių mišių. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10 val. 30 min. Kadangi šį mėnesį 24 d. sutampa su penktadieniu, nebus Marijos Krikščionių pagalbos pamaldų po vakarinių Mišių, nes vyks Kryžiaus kelias.
  • Bažnyčios gale stovi raudona pasninko dėžė: raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
  • Šiandien vyksta rinkimai išrinkti saviavaldybių merus. Primėname kiekvieno piliečio pareigas dalyvauti valstybės ir savivaldos reikaluose, einant balsuoti.
  • Sekmadienio naktį, kovo 26 d., prasideda vasaros laikas: kelsimės valanda anksčiau nei įprasta, nes naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 3 val. nakties, laikrodžių rodykles pasuksime į priekį. Miegosime vieną valandą trumpiau.
  • Ateinantį savaitgalį, kovo 24, 25, 26 dienomis mūsų parapijoje vyks gavėnios rekolekcijos. Jas praves kun. Gintaras Petronis, Nacionalinio vėžio instituto kapelionas. Kviečiame dalyvauti, klausyti pamokslų ir atlikti velykinę išpažintį. Patariame nelaukti iki paskutiniųjų dienų prieš Velykas priimti išpažinties sakramentą, kai susidarys didžiulė eilė prie klausyklų.

Parapijos Rekolekcijų Programa:
Penktadienį, kovo 24 d. 19 val. – šv. Mišios ir Kryžiaus kelias.
– Šeštadienį, kovo 25 d. 11 ir 19 val. – šv. Mišios su pamokslu.
– Sekmadienį, kovo 26 d. – šv. Mišios su pamokslu 8, 11, 15 ir 19 val.

Paguosti Viešpaties Prisikėlimu, su liūdesiu pranešame kad kovo 10 d. Dievas pašaukė pas Save savo tarną, mūsų visų mylimą kun. Mykolą Petravičių.
Pavedame jo sielą Viešpačiui. Tikimės kad Gailestingasis Dievas priims kun. Mykolą į savo Ramybės ir Džiaugsmo Karalystę, atleis jam žmogiškas silpnybes ir atlygins jam už visus gerus atliktus darbus. Kviečiame pasimelsti už jį.

Atsisveikinimo apeigos:
Velionis bus pašarvotas Vilniaus šv. Jono Bosko bažnyčioje (Dievo Gailestingumo koplyčioje), nuo šeštadienio 14 val.
Bažnyčia bus atidaryta šeštadienį iki 20 val., sekmadienį nuo 7 iki 20 val., pirmadienį nuo 7 iki 20 val., antradienį nuo 7 val.
Kovo 13 d., pirmadienį, rožinis už kun. Mykolą 17:20 val. lenkų kalba, 19:40 val. lietuvių kalba.
KOVO 14 d. 12 val. laidotuvių šv. Mišios. Po šv. Mišių karsto išnešimas į Sudervės kapines (Saltoniškėse).
Kviečiame velionį pažinusius dalyvauti laidotuvių apeigose.

Amžinąjį atilsį duok mirusiajam, Viešpatie!
Ir amžinoji šviesa jam tešviečia!
Tegul ilsisi ramybėje.

II Gavėnios sekmadienis

 • Jau prasidėjo Gavėnia, todėl raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila (o penktadienių šv. Mišių rinkliava yra skirta šv. Žemei paremti). Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 40 min.
 • Praeitą sekmadienį surinkome 4.017,59 € skirtus Ukrainai per Lietuvos Caritas. Už aukas širdingai dėkojame.
 • Šį trečiadienį, kovo 8 d. minėsime Tarptautinę moterų dieną: sveikiname visas moteris. Negalime jūsų visų apdovanoti gėlėmis, bet galime melstis už jus visas: tegul Dievas jus lydi savo gyvenime, ir tegul Jis būna jūsų stiprybė, ir asmeniškai ir jūsų šeimose.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį kovo 9 d. šv. Bonifacą Brunoną Kverfurtietį, vyskupą ir kankinį, antrąjį Vilniaus arkivyskupijos globėją.
 • Lazdynų „Bočių“ choras kviečia visus i seniūnijos salę kovo 10, kur nuo 12val. vyks programa skirta Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimui.
 • Šį šeštadienį, kovo 11 d. minime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę. Šv. Mišios tą dieną bus aukojamos 10 val. ir 19 val.: mišių metu melsimės už Tėvynę Lietuvą.
 • Bažnyčios gale stovi raudona pasninko dėžė: jame visą Gavėnią galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus naudojami mūsų parapijos Carito valgykloje bei vaikų dienos centrui. Dėžė stovės iki sekmadienio po Velykų. Raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
 • Šį šeštadienį, kovo 11 d. minime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę. Šv. Mišios tą dieną bus aukojamos 10 val. ir 19 val.: mišių metu melsimės už Tėvynę Lietuvą.
 • Išeinant iš bažnyčios rekomenduojame įsigyti katalikišką spaudą, ypač naująjį „Saleziečių Žinių“ numerį ir „Kelionė“ numerį.
 • Šiandien 18 val. Gyvojo Rožinio nariai susirenka bažnyčioje pasimelsti. Kviečiame prisijungti.
 • Šiandien vyksta rinkimai išrinkti savivaldybių tarybas ir merus. Primename kiekvieno piliečio pareigas dalyvauti valstybės ir savivaldos reikaluose, einant balsuoti.

I Gavėnios sekmadienis

 • Jau prasidėjo Gavėnia, todėl raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių Mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila (o penktadienių šv. Mišių rinkliava yra skirta šv. Žemei paremti). Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 40 min.
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11:30 val. ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val. Rytoj nevyks transliacija per Marijos radiją.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: šeštadienį šv. Kazimierą, pirmąjį Lietuvos globėją ir jaunimo globėją: šv. Mišios 10 ir 19 val.
 • Bažnyčios gale stovi raudona pasninko dėžė: jame visą Gavėnią galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus naudojami mūsų parapijos Carito valgykloje bei vaikų dienos centrui. Šios dėžės prasmė nėra tik rinkti maistą vargšams, bet duoti galimybę kiekvienam mūsų paaukoti iš savo Gavėnios atgailos. Valgysi mažiau, gersi alkoholinių gėrimų mažiau, rūkysi mažiau ir panašiai, o už sutaupytus pinigus gali pirkti maisto produktus stokojantiems. Ne aukoti iš savo pertekliaus, o iš svarbių sau daiktų. Dėžė stovės iki sekmadienio po Velykų. Raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
 • Išeinant iš bažnyčios rekomenduojame įsigyti katalikišką spaudą. Išėjo naujas „Saleziečių Žinių“ numeris.
 • Lietuvos Caritas organizuoja šiandien lėšų surinkimą visose Lietuvos bažnyčiose Ukrainos Caritui paremti. Iš karto po šv. Mišių mes, kunigai, stovėsime prie durų su krepšeliu ir raginame būti dosniems šioje akcijoje. Žinome milžiniškus poreikius ten Ukrainoje skurstantiems žmonėms ir mes galime tikrai veiksmingai jiems padėti. Ačiū tiems, kurie paaukos tam tikslui. Kas norėtų paaukoti ir daiktus, rytoj ir poryt arkivyskupijos Caritas irgi turi akciją reikalingiems daiktams surinkti. Kviečiame sekti informaciją internete caritas.lt (mes parapijoje daiktų tai akcijai nerenkame).

VI eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Kirilą vienuolį ir Metodijų vyskupą – Europos globėjus.
 • Ketvirtadienį Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šv. Mišios bus aukojamos už Tėvynę 11 val. Kitos Mišios tą dieną 19 val. Nebus šv. Mišių 7 val. ryto. Po 11 val. šv. Mišių kviečiame visus į religinių giesmių karaoke mūsų koplyčioje.
 • Kviečiame jaunas šeimas su vaikais dalyvauti pasidalinimo ir bendravimo grupėje šeimoms. Pirmąjį ir trečiąjį mėnesio šeštadienį vyksta susirinkimai koplyčioje 19:30 val. Daugiau informacijų pas kun. Vincentą. Šį šeštadienį vasario 18 d. vyks jau susitikimas 19:30 val.
 • Šiandien po palaiminimo prie išėjimo stovės kunigai su krepšeliu: renkame aukas Sirijos gyventojams, kurie nukentėjo per žemės drebėjimą. Per saleziečių kongregacijos Generalinius Namus siusime surinktas aukas Alepo miesto saleziečiams, kurie pradėjo iš karto padėti nukentėjusiems ir kurie prašo paramos. Kviečiame dalyvauti gerumo akcijoje.