Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

IV Velykų sekmadienis

 • Šiandien minime Gerojo Ganytojo sekmadienį ir esame paraginti pasimelsti už Bažnyčios ganytojus, vyskupus ir kunigus, ir už pašaukimus į dvasinį luomą. Ypač šiandien, bet ir kasdien, prašykime vynuogyno Šeimininko, kad atsiųstų daugiau darbininkų į savo pjūtį, ir kad visa Dievo kaimenė pasiektų Amžinąją laimę Danguje.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj gegužės 1 d. šv. Juozapą darbininką (Šv. Mišios 18 val. lenkų kalba ir 19 val. lietuvių kalba. Ryte Mišių nebus), antradienį šv. Atanazą, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją, trečiadienį šv. Pilypą ir Jokūbą, apaštalus, šeštadienį šv. Dominyką Savijų, kunigo Bosko auklėtinį. Kitą sekmadienį – Motinos diena: kviečiame pasimelsti už savo motinas.
 • Rytoj prasideda gegužės mėnuo, skirtas švč. M. Marijos garbei, todėl maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją giedosime šiokiadieniais po vakarinių mišių, o sekmadieniais po sumos 11 val. Šią savaitę bus pirmasis mėnesio ketvirtadienis ir penktadienis, bet po vakarinių Mišių bus Marijos litanija.
 • Trečiadienį gegužės 3 d. 12 val. Lazdynų ansamblis ʺDainaʺ ir seniūnija kviečia į renginį skirtą Motinos dienai paminėti. Visi yra kviečiami.
 • Penktadienį, gegužės 5 d., nuo 17 val. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į Atvirų durų dieną. Atvirų durų diena skirta ne tik mąstantiems apie kunigystės kelią ar ketinantiems stoti į seminariją, bet visiems, norintiems daugiau sužinoti apie kunigo pašaukimą ir pasirengimą kunigystei, būsimųjų kunigų gyvenimą, studijas, kasdienybę, apžiūrėti seminarijos patalpas bei susipažinti su jos istorija.

Dievo Gailestingumo sekmadienis

 

 • Šiandien – Dievo Gailestingumo šventė. Po kiekvienų šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį ir atsiduodame Dievo Gailestingumui. 11 val. giedos moterų choras “Eglė” per Mišias. Po 11 val. Mišių ir Gailestingumo vainikėlio atliks trumpą religinės muzikos koncertą bažnyčioje.
 • Dievo Gailestingumo šventės proga, mūsų bažnyčioje dvi savaites bus Eucharistinių Stebuklų plakatų paroda. Raginame prieiti ir pasiskaityti. Po 5 dienų bus aprašymai apie kitus 8 stebuklus.
 • Visų gavėnios penktadienių rinkliava buvo skirta Šventajai Žemei, kartu su Didžiojo Penktadienio aukomis. Iš viso surinkom 3.759,52 euro. O Verbų sekmadienį surinkom Vilniaus kunigų seminarijai 4137 euro. Pinigus jau pervedėme Vilniaus arkivyskupijos Kurijai. Už visas aukas dėkojame širdingai.
 • Šiandien paskutinė diena kai yra pastatyta “pasninko dėžė” rinkti greitai negendančių maisto prekių. Nuo rytojaus jau nuimsim, ir prašom nebeatnešti. Surinkom tikrai nemažai maisto produktų, kuriuos atidavėme mūsų parapijos Caritui ir vaikų dienos centrui. Dėkojame visiems kurie rėmė tą iniciatyvą: teatlygina Jums Dievas.
 • Šiandien bus Atvelykio šventė vaikams: 15 val. kviečiame į šv. Mišias, o 16 val. į šventę koplyčioje.
 • Duomenys tiems, kurie nori skirti 1,2% mokesčių mūsų bažnyčiai (galima tai daryti TIK internetu):
       Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija, įm. kodas 191310515

Brangūs šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai ir mūsų bičiuliai,
geroji žinia jau skleidžiasi pasaulyje:
Tas, kuris buvo miręs, YRA GYVAS, JIS PRISIKĖLĖ!
Aleliuja! Aleliuja!

Šiuo sunkiu laikotarpiu, kai pasitikėjimas kitais pilnas abejonių,
kai negalima džiaugtis tik materialinėmis gėrybėmis, kurios greitai praeina,
TIK GYVAS KRISTUS yra mūsų viltis ir mūsų džiaugsmas!

Priimkite mūsų visų, kunigų, sveikinimus Jėzaus Kristaus Prisikėlimo proga:
telaimina Viešpats Jus ir Jūsų šeimas!
SU ŠV. VELYKOM!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos saleziečiai

Verbų sekmadienis

 • Šiandien prasideda Didžioji savaitė. Tas laikas, o ypač velykinis tridienis, yra visų liturginių metų vainikas. Išgyvensime dar kartą svarbiausias mūsų Išganymo paslaptis – Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Didysis Ketvirtadienis: ryte kviečiame į Krizmos mišias katedroje 10 val. Vakare Paskutinės vakarienės šv. Mišios 19:00 val. Po šv. Mišių bažnyčia liks atidaryta iki 22 val. – galima bus pagarbinti Viešpatį asmeniškai. Didysis Penktadienis – Bažnyčia bus atidaryta nuo 9 val. Kryžiaus kelias 15 val. Kristaus Kančios pamaldos 19:00. Vakare adoracija Kristaus Kape (bažnyčioje) iki 22 val. Didysis Šeštadienis – kviečiame į adoraciją Kristaus Kape nuo 9 iki 17 val. Dienos metų kas 30 min. šventinamas maistas. Tuo pačiu metu galėsite pašventinti ir vandenį. Primename, kad geriausias laikas pašventinti velykinį maistą ir vandenį yra Mišių metu per Velyknakčio liturgiją arba Velykų rytą (atsinešti buteliuką su savo vandeniu). 8 d. Velyknakčio liturgija prasidės 19 val. Velykų I dieną šv. Mišios bus aukojamos 7 val. (Prisikėlimo mišios ir po Mišių Rezurekcijos procesija), taip pat 11 ir 19 val. Velykų antrą dieną šv. Mišios 8, 11 ir 19 val. (11 val. paminėsime maldoje kun. Mykolą, 30 dienų po mirties). Per Atvelykį – Dievo Gailestingumo šventę, balandžio 16 dieną, po vaikų Mišių bus šventė vaikams.
 • Šiandien rinkliava skirta Vilniaus kunigų seminarijos išlaikymui. Už kiekvieną auką nuoširdžiai dėkojame. Nepamirškime ne tik paremti seminariją aukomis, bet ir savo maldomis už naujus ir gerus pašaukimus į kunigystę.
 • Žvakės Velyknakčio liturgijai galėsite įsigyti prie Bažnyčios išėjimo šeštadienį vakare.
 • Duomenys tiems, kurie nori skirti 1.2% mokesčių mūsų bažnyčiai (galima tai daryti TIK internetu):
       Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
       Įm. Kodas 191310515
       Erfurto g. 3, LT-04220 Vilnius

V Gavėnios sekmadienis

 • Kitas sekmadienis – tai Kristaus Kančios arba Verbų sekmadienis. Mišių tvarkaraštis kaip kiekvieną sekmadienį. Kiekvienų šv. Mišių metu bus šventinamos verbos. Kito sekmadienio rinkliava bus skirta Vilniaus kunigų seminarijai.
 • Rytoj, kovo 27 d., mūsų bažnyčioje vyks visos dienos adoracija nuo 7:30 iki 20 val. Švč. Sakramentas bus išstatytas visą dieną išskyrus Mišių metu. Kviečiame užsukti į bažnyčią aplankyti Viešpatį ir jam atnešti maldą už Bažnyčią, už naujus pašaukimus, už taiką pasaulyje, už mums brangius žmones. Rytoj papildomai bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos radiją. Kviečiame 11:30 val. į bažnyčią sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose.
 • Dar raginame penktadieniais eiti Kryžiaus keliu po vakarinių mišių. Sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10:40 val.
 • Kitą šeštadienį, balandžio 1 d., kviečiame parapijos jaunimą į Kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijoje. Susitiksime prie Kalvarijų bažnyčios durų 14:20 val. Kviečiame tik jaunimą.
 • 11 ir 15 val. prie išėjimo Vilniaus arkivyskupijos Carito Žvakių dirbtuvės kviečia įsigyti rankų darbo žvakių, puoštų velykiniais simboliais. Dirbtuvėse yra įdarbinami žmonės, patiriantys įvairius sunkumus, bedarbystę, nepriteklių, besigydantys nuo priklausomybių, karo pabėgeliai, neįgalieji.
  Visos surinktos lėšos, parduodant žvakes yra skiriamos jų darbo užmokesčiui. Taigi, įsigydami žvakių, pagamintų Carito žvakių dirbtuvėse, jūs padedate žmonėms oriai užsidirbti pragyvenimui.
 • Mūsų parapijos gavėnios rekolekcijas pravedė kun. Gintaras Petronis. Dėkojame jam už prasmingus pamokymus ir už pagalbą ruošiantis šv. Velykoms.