Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Kristaus Karaliaus iškilmė

 • Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmes. Po sumos, 12 val. padėkosime Dievui sukalbėdami Gailestingumo Vainikėlį prie švč. Sakramento. Šios dienos rinkliava yra skirta kunigų seminarijos išlaikymui. Už visas aukas dėkojame.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį šv. Andriejų, apaštalą.
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11:30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.
 • Pirmą mėnesio penktadieni po vakarinių šv. Mišių bus adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litaniją.
 • Kitą sekmadienį jau pirma Advento sekmadienis. Per pirmąsias mišias pašventinsime kalėdaičius. Rarotų mišias bus aukojamos kiekviena sekmadieni 8 val.
 • Nuo kito sekmadienio ir viso Advento metu bažnyčioje prie išėjimo bus padėta dėžė, skirta maisto produktams rinkti mūsų parapijos Carito valgyklai. Prašome atnešti greitai negendančių produktų – tai bus mūsų solidarumo ženklas bei šitaip padėsime stokojantiems ir Kalėdų laiku.

XXXIII eilinio laiko sekmadienis

 • Šiandien minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Ši diena nuolat skatina krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems. Ji turi atkreipti mūsų dėmesį į materialinį skurdą ir neteisybę kenčiančius žmones, likimo ir kitų žmonių nuskriaustuosius.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį Švč. M. Marijos Paaukojimą, trečiadienį šv. Ceciliją, mergelę ir kankinę: tą dieną pasimelskime mūsų vargonininkų ir choristų intencija. Penktadienį šv. Andriejų Dung-Laką ir jo draugus kankinius iš Vietnamo. Ateinantį sekmadienį jau Kristaus Karaliaus iškilmės – paskutinis liturginių metų sekmadienis.
 • Prie išėjimo galite įsigyti katalikiškos spaudos. Kas nori, dar yra 2024-ųjų metų saleziečių kalendorių.
 • Dėkojame kun. Kastyčiui Šulčiui, misionieriui Kazachstane už pamokslą su savo liudijimu. Išeinant iš bažnyčios jis stovės prie durų ir kas norės, galės paaukoti jam už Misijos Kazachstane poreikius. Rodykime jam savo solidarumą.

XXXII eilinio laiko sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį Švč. M. Mariją Gailestingumo Motiną.
 • Vakar prasidėjo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos Atlaidai. Kviečiame visus dalyvauti atlaidose.
 • Šeštadienį, lapkričio 18 d. „Dievo sodo“ bendruomenė, burianti žmones su proto negalia, jų šeimas ir draugus, švenčia 30 metų jubiliejų mūsų parapijoje ir kviečia į padėkos šv. Mišias 10 val. ir šventę po jų. Šv. Mišių metu melsimės ir už visus žmones su negalia.
 • Išeinant iš bažnyčios galite įsigyti katalikišką spaudą. Išėjo naujas numeris „Artumos“, „Magnificat“, „XXI Amžius“, „Saleziečių Žinių“ kalendorius apie maldą.

XXXI eilinio laiko sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį Laterano Bazilikos pašventinimą, penktadienį šv. Leoną Didįjį – Bažnyčios mokytoją, šeštadienį šv. Martyną Turietį, vyskupą.
 • Šeštadienį prasideda Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos Atlaidai, kurie vyks iki lapkričio 19 d.
 • Primename, kad iki lapkričio 8 d. tęsiasi maldos už mirusius oktava.
 • Šiandien 16 val. čia, bažnyčioje, vyks katechezė vaikų, besiruošiančių Pirmajai Komunijai, tėvams. Kviečiame tėvelius dalyvauti, o visus vaikus (ne tik besiruošiančius Pirmajai Komunijai) kviečiame dalyvauti žaidimuose nuo 16 iki 17 val.
 • Šį vakarą 18 val. susirenka bažnyčioje Gyvojo Rožinio nariai, kviečiame prisijungti bendroje maldoje.
 • Prie išėjimo galite įsigyti “Saleziečių Žinių” 2024 m. kalendorių. Tema – mąstymai apie Tėve Mūsų maldą. Prašome 50 ct aukos.
 • Kviečiame visus į muzikinę – literatūrinę popietę „Rudens prisilietimai“ kuri vyks rytoj, pirmadienį, lapkričio 6 d. 13 val. Lazdynų seniūnijos salėje.

XXIX eilinio laiko sekmadienis

 • Šiandien Lietuvoje yra minima Pasaulinė misijų diena. Kviečiame melstis už misijas ir misionierius, o šio sekmadienio rinkliava yra skirta misionierių veiklai paremti. Iš šių aukų finansuojami įvairūs pastoraciniai ir socialiniai Bažnyčios projektai misijų kraštuose.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: šeštadienį šv. Simoną ir Tadą apaštalus.
 • Dar kviečiame kalbėti kartu rožinį mūsų bažnyčioje, šiokiadieniais po vakarinių mišių, o sekmadieniais po 11 val. sumos. Šeštadieniais po 10 val. Mišių.
 • Popiežiaus Pranciškaus paraginimu katalikų tikintieji kviečiami spalio 27 d., penktadienį, melstis ir pasninkauti už taiką. Vienydamiesi su popiežiumi prašysime Dievo apšviesti galingųjų širdis, kad taikos dovana būtų suteikta, ypač Šventojoje Žemėje ir Ukrainoje. Ypač kviečiame žmones penktadienio vakarą dalyvauti Mišiose su rožinio malda šia intencija ir tą dieną pasninkauti šiek tiek mažiau valgant.
 • Baigiantis spalio mėnesiui kviečiame visus parapijiečius ateinantį šeštadienį, spalio 28 d., 20 val. dalyvauti religinių giesmių karaoke vienuolyno pirmojo aukšto salėje.
 • Šiandien minint pasaulinę misijų dieną, iš mūsų bažnyčios bus transliuojamos šv. Mišios lietuvių kalba 12:30 val. per LRT PLIUS televiziją, ir kviečiame jose dalyvauti. Šiandien šv. Mišios lietuvių kalba bus 8, 12:30, 15, 19 val., o lenkų kalba 9:30 ir 13:45 val. (rožinis lietuvių kalba 11:50, lenkų kalba – 9:00).
 • Mūsų bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos sukalbėsime rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms sudėtinėms mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę PRIE ALTORIAUS (O NE BAŽNYČIOS GALE). Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais. PASTABA: paprastas Mišias galite užsakyti bažnyčios gale, bet nebeprašykite nuo lapkričio 1 d iki 8 d. nes nebėra vietų (galime dar ryte šiokiadieniais).
 • Nepamirškite, kad kitą sekmadienį spalio 29 d. bus atšauktas vasaros laikas. Jis kasmet atšaukiamas spalio mėnesio paskutinį sekmadienį ketvirtą valandą nakties, pasukant laikrodžio rodyklę viena valanda atgal. Tad kitą sekmadienį miegosime vieną valandą ilgiau.