Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Šv. Jono Bosko atlaidai

 1. Šiandien švenčiame parapijos atlaidus ir šv. Jono Bosko iškilmę: paveskime savo intencijas mūsų parapijos globėjui ir prašykime, kad saugotų toliau mus visus ir visą parapiją. Po Šv. Mišių po 11 val. iškilmingų šv. Mišių Pavilnio Bigbendas atliks koncertą mūsų bažnyčioje šv. Jono Bosko garbei: kviečiame pasiklausyti.
 2. Šią savaitę liturgijoje bus:

1/29 pirmadienį: Rytoj bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11,30 val. į bažnyčią sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose.

1/31 trečiadienį liturginės šv. Jono Bosko iškilmės. Tą dieną šv. Mišios bus 7 ir 19 val.

2/1 ketvirtadienį, pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, po vakarinių Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus.

2/2 penktadienį Kristaus paaukojimas – Grabnyčios. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka (7 ir 19 val.). Mišių pradžioje bus žvakių pašventinimas. Žvakes galėsite įsigyti tą dieną bažnyčioje prie įėjimo. Kadangi tai bus pirmasis mėnesio penktadienis, po Mišių bus Švč. Sakramento adoracija, Jėzaus Širdies litanija.

2/3 šeštadienį šv. Blažiejaus minėjimas, kai šaukiamasi globos nuo gerklės ligų. Šv. Mišios 10 ir 19 val.

Šiais metais mūsų šventasis globėjas šventasis Jonas Bosko mūsų saleziečių bendruomenei ir parapijai įteikė ypatingą dovaną.

Nuo pirmadienio mūsų parapijoje neribotą laiką tarnauja kunigas salezietis t. Michal Cebulski.

Jis kunigauja jau 7 mėnesius ir yra kilęs iš Krokuvos provincijos, gimęs Katovicuose. Iškart po kunigystės šventimų jis parašė prašymą siųsti jį į misijas ir saleziečių vyresnieji nukreipė jį į Lietuvą. Dėkojame Dievui už jį. Tai entuziastingas, atsidavęs ir kupinas pasitikėjimo Dievu jaunas vyras. Prieš dvi dienas jis pradėjo mokytis lietuvių kalbos. Su džiaugsmu priimame jį kaip tėvą, brolį ir draugą, su visa parapijos bendruomene linkime jam sėkmės ir lydime savo maldomis.

III eilinis sekmadienis

 • Šiandien minime Dievo Žodžio sekmadienį. Liturginių metų trečiąjį eilinio laiko sekmadienį esame paraginti popiežiaus Pranciškaus kartu garbinti Dangiškąjį Tėvą ir padėkoti Jam už Jo Žodį, kilusį iš Jo ir esantį Senajame ir Naujame Testamente.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj pal. Laura Vikunja, trečiadienį šv. Pranciškų Salezą, ketvirtadienį šv. Pauliaus apaštalo atsivertimą (kai baigiasi maldos savaitė už krikščionių vienybę), penktadienį šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus, šeštadienį šv. Jurgį Matulaitį.
 • Trečiadienį, sausio 24 d., nuo 7:30 val. ryto iki 20 val. vyks adoracija, įsitraukiant į Vilniaus arkivyskupijos nuolatinę adoraciją per visas bažnyčias. Pavesime šiuos jubiliejinius metus Viešpačiui ir prašysime Jo palaimos visoms mūsų šeimoms ir Tėvynei.
 • Rytoj taip pat prasideda maldos devyndienis – dvasinis pasirengimas kun. Bosko iškilmėms. Šv. Jono Bosko liturginė šventė bus sausio 31 d., o mūsų parapijos atlaidai bus kitą sekmadienį, sausio 28 d. (šv. Mišios 8, 11, 15, 19 val.). Po 11 val. iškilmingų šv. Mišių Pavilnio pučiamųjų bigbendas atliks koncertą mūsų bažnyčioje šv. Jono Bosko garbei. Kviečiame pasiklausyti.

II eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį šv. Antaną, abatą.
 • Ketvirtadienį, sausio 18 d. prasideda maldos už krikščionių vienybę savaitė, kuri baigsis sekantį ketvirtadienį 25 d., kai minėsime šv. Pauliaus atsivertimą.
 • Kitos savaitės trečiadienį, sausio 24 d., nuo 7:30 val. ryto iki 20 val. vyks adoracija, įsitraukiant į Vilniaus arkivyskupijos nuolatinę adoraciją per visas bažnyčias. Pavesime šiuos metus Viešpačiui ir prašysime Jo palaimos visoms mūsų šeimoms ir Tėvynei, taikos pasauliui, naujų pašaukimų į dvasinį luomą.
 • Šiandien kviečiame vaikus į kalėdinę šventę. Pradžia 15 val. šv. Mišiomis, o po jų programa vaikams bažnyčioje su dovanomis visiems.
 • Šiandien kunigui Mirekui sukanka 60 metų jubiliejus. Džiaugiamės jo buvimu mūsų parapijoje ir linkime jam Dievo palaimos, sveikatos ir džiaugsmo širdyje.

Viešpaties Krikštas

 • Šiandien baigiasi liturginis Kalėdų laikas, tačiau pagal seną paprotį Lietuvos bažnyčiose galima laikyti „Betliejų“ iki vasario 2 d.
 • Šeštadienį, sausio 13 d., bus aukojamos šv. Mišios 10 val. už Tėvynę ir už žuvusius už Tėvynę. Kviečiame visus norinčius parapijiečius dalyvauti. Kitos Mišios tą dieną –19 val.
 • Raginame įsigyti katalikiškos spaudos išeinant iš bažnyčios.
 • Šiandien kviečiame vaikus į kalėdinę šventę. Pradžia 15 val. šv. Mišiomis, o po jų programa vaikams bažnyčioje su dovanomis visiems.
 • Nors Trijų Karalių šventė buvo paminėta vakar sausio 6 d., ir šiandien išeidami iš bažnyčios galite pasiimti pašventintą kreidą (prašome pasiimti kiekvienas ne po saują, o tik vieną gabaliuką, palikime kreidos ir kitiems).

Brangūs parapijiečiai,

Žengdami per Naujųjų metų slenkstį, kai laikas ateina pas mus, kaip Dievo pasiuntinys, pirmajame šios iškilmės Mišių skaitinyje girdime Viešpaties paliepimą: „Taip laiminsite izraeliečius. Sakykite jiems: Viešpats telaimina ir tesaugo tave! Teleidžia Viešpats šviesti tau savo veidą ir tebūna tau maloningas! Tepažvelgia Viešpats į tave maloniai ir tesuteikia ramybę!’“. Tikrai negalima būtų buvę sugalvoti gražesnio linkėjimo Naujųjų Metų pradžiai.

Tegul niekuomet nepritrūksta Jums džiaugsmo ir šilumos. Tetampa Jums tvirta atrama išmintingi draugai ir patikimi bendradarbiai. Meilė telydi Jūsų šeimas, jaukumas – Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų darbą. Telaimina Jus Dievas!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos saleziečiai sveikina Jus ir Jūsų artimuosius su Naujaisiais metais.