Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

II gavėnios sekmadienis

 • Šiandien švenčiame Tarptautinę Moters dieną: sveikiname visas čia esančias moteris ir prašome jums Dievo palaimos ir Marijos globos.
 • Jau praeitą sekmadienį pradėjome taikyti kai kurias apsaugos nuo koronaviruso rekomendacijas, skatiname ir toliau jų laikytis. Todėl laikinai nebus švęsto vandens prie durų, vaikų palaiminimas komunijos metu bus kryžiaus ženklu neliečiant kaktos, per ramybės palinkėjimą raginame nespausti rankų, o tik linksėti galvą vienas kitam.
 • Trečiadienį, kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios – 11 už Tėvynę ir 19 val. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad ryte 7 val. Mišių nebus.
 • Raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių Mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10.30 val.
 • Toliau raginame paaukoti iš savo Gavėnios atgailos į Carito aukų dėžutę bažnyčios gale. Visi surinkti pinigai yra skirti maistui vargstantiesiems.
 • Primename, kad kitą sekmadienį švęsime šv. Jono Bosko parapijos įsteigimo 30-ąjį jubiliejų (tikra įsteigimo data – kovo 12 d.). Vilniaus arkivyskupas aukos iškilmingas šv. Mišias 11 val. – kviečiame dalyvauti. Kitos Mišios tą dieną 8 ir 19 val.

I gavėnios sekmadienis

 • Jau prasidėjo Gavėnia, todėl raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių Mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila (o penktadienių šv. Mišių rinkliava yra skirta šv. Žemei paremti). Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10.30 val.
 • Šią savaitę liturginiame kalendoriuje minėsime: trečiadienį šv. Kazimierą, Lietuvos ir Lietuvos jaunimo globėją. Šv. Mišios – šiokiadienio tvarka 7 ir 19 val. 12.30 val. Vilniaus arkikatedroje bus iškilmingos Mišios su arkivyskupu ir arkivyskupijos kunigais.
 • Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį po vakarinių Mišių pasimelsim už pašaukimus į dvasinį luomą. Pirmąjį mėnesio penktadienį po vakarinių Mišių nebus kitų pamaldų, nes eisime Kryžiaus kelią.
 • Šiais metais vietoj pasninko dėžės maisto produktams, nuo šio sekmadienio iki sekmadienio po Velykų, bažnyčioje prie išėjimo bus Carito aukų dėžė, kur kiekvienas yra paragintas atnešti piniginę auką – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiems. Visi surinkti pinigai bus skirti reikiamo maisto vargstantiems pirkimui po Velykų – maisto paketų paruošimui. Raginame dalyvauti gerumo akcijoje.
 • Skelbiame, kad kovo 15 d. minėsime mūsų parapijos įsteigimo 30-ąjį jubiliejų (tikra sukakties diena kovo 12 d.). Vilniaus arkivyskupas aukos iškilmingas Mišias lietuvių kalba 11 val. ir lenkų kalba 13 val. Dėl šventės tą dieną nebus šv. Mišių 15 val. Kitos Mišios – 8 ir 19 val. bus aukojamos.

VII eilinis sekmadienis

 • Vasario 24 d., paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kuriuos transliuos Marijos radijas. Rytoj yra 24 mėnesio diena. Po vakarinių 19 val. šv. Mišių vyks Marijos krikščionių pagalbos pamaldos, per kurias paskaitysime jūsų padėkas ir prašymus. Juos galite užrašyti prieš Mišias zakristijoje.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį, vasario 25 d., saleziečius kankinius šv. vysk. Aloyzą Versiliją ir kun. Kalikstą Karavario.
 • Trečiadienį, vasario 26 d., minime Pelenų dieną: prasideda Gavėnia. Šv. Mišios 7, 11 ir 19 val. Kiekvienų Mišių metu bus barstomi pelenai. Pelenų dieną yra privalomas pasninkas nuo mėsos. Taip pat tą dieną galime sočiai valgyti tiktai vieną kartą dienos metu. Gavėnia – laikas skirtas pasirengimui Velykoms ir atgailai. Nuo Pelenų dienos prasideda Velykinės išpažinties ir Komunijos laikas.
 • Penktadienį, vasario 28 d. po 19 val. Mišių eisime Kryžiaus Kelią kaip ir kiekvieną Gavėnios penktadienį. Per visą Gavėnią kiekvieną penktadienį Mišių metu bus renkama rinkliava, skirta Šv. Žemei paremti, kartu su Didžiojo penktadienio aukomis. Primename, kad kiekvieną penktadienį Gavėnios metu yra privalomas pasninkas nuo mėsos.
 • Nuo kito sekmadienio giedosime Graudžius verksmus prieš sumą, t. y. 10 val. 30 min.
 • Šiais metais vietoj pasninko dėžės maisto produktams, nuo kito sekmadienio ir iki sekmadienio po Velykų, bažnyčioje prie išėjimo bus Carito aukų dėžė, kur kiekvienas yra paragintas atnešti piniginę auką – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiems. Visi surinkti pinigai bus skirti reikiamo maisto vargstantiems pirkimui po Velykų – maisto paketų paruošimui. Raginame dalyvauti gerumo akcijoje.
 • Šiandien kviečiame vaikus po 15 val. Mišių pasilikti Užgavėnių šventėje: bus Kanapinio ir Lašininio pasirodymas, žaidimai, deginsime Morę ant laužo ir bus blynų visiems vaikams.

VI eilinis sekmadienis

 • Šiandien švenčiame Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Sveikiname Jus visus ir raginame melstis, kad kiekvienas tikintysis gyventų laisvoje Lietuvoje pagal krikščioniškas dorybes.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: šeštadienį 22 d. šv. apaštalo Petro Sostą.
 • Šį penktadienį, vasario 21 d., mūsų bažnyčioje vyks visos dienos adoracija prie Švč. Sakramento nuo 7,30 (po ryto šv. Mišių) iki 20 val. Adoracijos intencija: padėka už 30 metų Lietuvos Nepriklausomybę, prašyti naujus ir šventus pašaukimus į kunigystę ir vienuolystę, prašyti kad šv. Jonas Paulius II butų paskelbtas Europos Globėju. Kiekvienas gali atnešti Viešpačiui ir savo asmenines intencijas. Adoracija bus laikinai stabdoma vakaro Mišių metu. Raginame privačiai apsilankyti bažnyčioje ir pasimelsti net ir trumpai prie Švč. Sakramento.
 • Kitą sekmadienį, vasario 23 d., kviečiame visus vaikus į tradicinę Užgavėnių šventę, kuri vyks po vaikų Mišių, tai yra 16 val. Bus trumpas spektaklis, dainos, deginsime Morę, atsisveikindami su žiema ir pasiruošdami Gavėniai. Bus taip pat blynai visiems dalyvaujantiems vaikams. Kviečiame dalyvauti ir ne tik mūsų parapijoje gyvenančius vaikus. Dalyvavimas nemokamas.
 • Nuo šio ketvirtadienio iki sekmadienio Litexpo parodų rūmuose vyks Knygų mugė. Raginame apsilankyti III salėje ir pažiūrėti Katalikiškos Žiniasklaidos Stendą (3.11), kuriame bus ir mūsų atstovaujamas „Saleziečių žinių“ žurnalas.

V eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį, vasario 11 d., Lurdo Švč. M. Mariją – pasaulinė ligonių diena. Ta proga šv. Mišios už ligonius bus aukojamos 11 val. ir Mišių metu suteiksime ligonių patepimo sakramentą. Kviečiame dalyvauti visus ligonius ir tuos, kurie dėl amžiaus jaučia sveikatos silpnėjimą. Bus taip pat galimybė atlikti išpažintį (ateiti truputį anksčiau). Raginame atvežti ir savo ligonius, kad galėtų jausti Jėzaus artumą ligos metu. Tai nėra „paskutinis patepimas“ mirštantiesiems. Tą dieną kitos Mišios, be ligonių patepimo, bus aukojamos 7 ir 19 val. Penktadienį minėsime šv. Kirilą vienuolį ir Metodijų vyskupą – Europos globėjus.
 • Ateinantį sekmadienį, vasario 16 d. minime Lietuvos valstybės atkūrimo šventę. Šv. Mišios bus aukojamos 8, 11, 15, 19 val. Šv. Mišios už Tėvynę – 11 val. Po 11 val. šv. Mišių Lazdynų bendrijos choras „Bočiai“ atliks trumpą šventinį koncertą bažnyčioje: kviečiame pasilikti išklausyti.