Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Brangūs parapijiečiai!

Dievas savo gerumu vėl suteikia mums malonę išgyventi Kalėdas. Jis kreipia mūsų mintis į didžiausią Meilę – Jėzų, kuris paliko Dangaus šlovę ir tapo žmogumi, kad gimtų pasaulyje, trokštančiame užuojautos, supratimo ir gailestingumo.

Linkime jums kasdienybėje atrasti savo Betliejų, o jame – Kristų, kuris ateina pas kiekvieną asmeniškai su ramybės, džiaugsmo, susitaikymo dovana.

Tegul Jėzus – gimęs Gelbėtojas dovanoja jums:

šviesą, kuri niekada neužges,
meilę, kuri niekada neišblėsta,
gerumą, kuris niekada nesibaigia,
atleidimą, kuris visada aktualus.

Tegul Viešpats randa garbingą vietą mūsų šeimose, priimamas su tikėjimu, meile ir vaikišku pasitikėjimu.

SU KRISTAUS GIMIMO ŠVENTE!

Vilniaus saleziečiai
kun. Aleksandras, kun. Vincentas, kun. Miroslavas

IV advento sekmadienis

 • Šiandien minime Kūčias: primename, kad laikomės pasninko nuo mėsos ir nuo pieniškų produktų. Šiandien 15 ir 19 val. Mišių nebus. Piemenėlių šv. Mišias aukosime šiąnakt 21 val. Rytoj – Kristaus Gimimas, Šv. Kalėdos: šv. Mišios 8, 11 ir 19 val. Antradienį, antrą Kalėdų dieną, minime šv. Steponą, pirmą kankinį – šv. Mišios 8, 11, ir 19 val. Trečiadienį 27 d. minėsime šv. Joną apaštalą ir evangelistą: po vakarinių Mišių šventinamas vynas (prašom atsinešti savo vyną buteliukuose). Ketvirtadienį 28 d. – Nekaltieji Vaikeliai kankiniai: 19 val. giedos šv. Mišiose Karoliniškių mišrus choras, kuris po Mišių atliks kalėdinių giesmių koncertą bažnyčioje – kviečiame dalyvauti. Sekmadienį 31 d. – Šventosios Šeimos Šventė. Šv. Mišios – 8, 11, 15, 19 val. Tą dieną 19 val. padėkosime Dievui už praeitus metus ir po Mišių giedosime Tave Dieve garbinam himną prie švč. Sakramento. Sausio 1 d. – Švč. M. Marija Dievo Gimdytojos privaloma iškilmė. Kartu su viso pasaulio tikinčiaisiais prašysime Taikos dovanos. Šv. Mišios 8, 11 ir 19 val.
 • Dar šiandien iki 14 val. prie bažnyčios durų galima įsigyti pašventintus kalėdaičius. Dar galite įsigyti „Saleziečių žinių“ numerį bei kitą religinę literatūrą.

III advento sekmadienis

 • Nuoširdžiai dėkojame už rekolekcijas kun. Maksimui, kuris dirba saleziečių bendruomenėje Telšiuose.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: kitą sekmadienį Kūčias: primename, kad tą dieną laikomės pasninko nuo mėsos ir nuo pieno produktų. Sekmadienio Mišios bus aukojamos 8 ir 11 val. Kūčių dieną, sekmadienį, 15 ir 19 val. Mišių nebus. Piemenėlių šv. Mišias aukosime sekmadienį 21 val. Pirmadienį Kristaus Gimimas – Šv. Kalėdos. Šv. mišios 8, 11 ir 19 val. Vaikų mišių nebus. Antradienį, antrą Kalėdų dieną, minime šv. Steponą, pirmą kankinį – šv. Mišios 8, 11, ir 19 val.
 • Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliava skirta Vilniaus arkivyskupijos Caritui ir mūsų parapijos Caritui. Visa aukų suma surinkta Mišių metu bus padalinta per pusę ir perduota toms organizacijoms. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas.
 • Šiandien, ir tik šiandien, prie bažnyčios išėjimo galite įsigyti pagal akciją „Gerumas mus vienija“ Carito žvakutę, kuria uždegsite ant Kučių stalo. Yra solidarumo forma su stokojančiais, ir yra būdas kaip duoti darbo Carito bedarbiams. Raginame įsigyti: visos aukos nuo Carito žvakučių bus skirtos mūsų parapijos stokojantiems žmonėms paruošti maisto paketus Kūčių stalui. Kai uždegsite tą žvakutę ant savo stalo, žinosite kad padarėte gerą darbą kitam žmogui tuo momentu.
 • Prie bažnyčios durų dar galima įsigyti pašventintų kalėdaičių. Savaitės bėgyje galite įsigyti kalėdaičių nuo 17 val. zakristijoje.
 • Dar kitą sekmadienį rarotų šv. mišios bus aukojamos 8 val.
 • Raginame įsigyti ir skaityti katalikišką spaudą

II advento sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį šv. Liuciją, mergelę ir kankinę, ketvirtadienį šv. Kryžiaus Joną, kunigą ir Bažnyčios mokytoją.
 • Prie bažnyčios durų galima įsigyti pašventintų kalėdaičių. Savaitės bėgyje galite įsigyti kalėdaičių raštinėje, raštinės darbo metu, arba zakristijoje nuo 17 val.
 • Rarotų šv. Mišios yra aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.
 • Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks šią savaitę, gruodžio 15–17 dienomis. Rekolekcionistas bus kun. Maksimas Bianco. Penktadienį šv. Mišios su pamokslu bus aukojamos 19 val. Šeštadienį rekolekcijų šv. Mišios su pamokymu – 11 ir 19 val. (demėsio: šv. Mišios bus 11 val., o ne 10 val. kaip šeštadieniais įprasta), sekmadienį – įprastu laiku per visas šv. Mišias (8, 11, 15, 19 val.). Rekolekcijų metu klausyklose bus daugiau kunigų, raginame atlikti išpažintį ir nelaukti iki Kalėdų.
 • Bažnyčios gale stovi raudona dėžė: jame visą Adventą galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus naudojami mūsų parapijos Carito valgykloje Dėžė stovės iki sausio 8 d.
 • Minint šventojo Juozapato Kuncevičiaus kankinystės 400-ąsias metines, iki šio vakaro mūsų bažnyčioje saugoma pirmosios klasės šio Ukrainos katalikų šventojo relikvija. Šventasis Juozapatas keletą metų gyveno Vilniaus mieste ir dirbo dėl katalikų ir pravoslavų krikščionių vienybės. Jis buvo nužudytas kaip kankinys Ukrainoje ir yra labai gerbiamas mūsų brolių ir seserų ukrainiečių katalikų. Mišių pabaigoje kviečiame žmones asmeniškai prieiti prie relikvijos (jos liesti negalima) ir tyliai pasimelsti, prašant šio šventojo užtarimo visų mūsų maldos intencijomis.

I advento sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį šv. Mikalojų vyskupą (antrasis Vilniaus vyskupijos globėjas) ketvirtadienį šv. Ambraziejų vyskupą ir Bažnyčios mokytoją, penktadienį Švč. M. Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą – iškilmės. Mišios šiokiadienio tvarka.
 • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po mišių melsimės už kunigus ir už pašaukimus į kunigystes luomą.
 • Šiandien prasideda Advento laikotarpis, skirtas dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Per pirmąsias mišias buvo pašventinti kalėdaičiai. Kalėdaičius Kūčioms galite įsigyti sekmadieniais išeidami iš bažnyčios, prie durų. O paprastomis dienomis raštinėje, raštinės darbo metu, arba zakristijoje nuo 17 val.
 • Šį vakarą 18 val. susirenka Gyvojo Rožinio nariai pasimelsti. Kviečiame prisijungti.
 • Bažnyčios gale stovi raudona dėžė: jame visą Adventą galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus naudojami mūsų parapijos Carito valgykloje Dėžė stovės iki sausio 8 d. Raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
 • 2023 m. minime šventojo Juozapato Kuncevičiaus, keletą savo gyvenimo metų gyvenusio Vilniuje, kankinystės 400-ąsias metines. Kitą savaitgalį mūsų bažnyčioje bus pirmos klasės šventojo Juozapato relikvijos, kurias bus galima asmeniškai pagerbti ir prašyti jo užtarimo. Gruodžio 8 d., penktadienį, 17 val. bažnyčia bus atidaryta ir relikvijas jau bus galima pagerbti asmenine malda. Bažnyčioje jos bus iki sekmadienio vakaro, įprastomis bažnyčios atidarymo valandomis. Prašome šio šventojo, tokio brangaus mūsų broliams ir seserims ukrainiečiams katalikams, užtarimo už Bažnyčios vienybę ir taiką pasaulyje.
 • Gruodžio 9 d. kviečiame prisiminti šv. Jono Pauliaus II istorinę kelionę į Lietuvą, vykusią prieš 30 metų. 14.00 Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Vadovaus arkivysk. Gintaras Grušas, homiliją sakys kard. Audrys Juozas Bačkis. 15.30 Popietė prisimenant šv. Jono Pauliaus II vizitą. Popietė vyks Vilniaus universitete, Universiteto g. 3. Sveikinimo kalbas sakys Vilniaus arkivyskupas, popiežiaus vizito generalinis sekretorius Gintaras Grušas, ilgametis popiežiaus Jono Pauliaus II asmeninis sekretorius kard. Stanisław Dziwisz (Lenkija). Pranešimą skaitys šv. Jono Pauliaus II biografas George Weigel (JAV). Pranešimas bus verčiamas į lietuvių kalbą. Vizito nuotaiką primins šv. Jono Pauliaus II Lietuvoje pasakytų kalbų fragmentai ir vaizdai iš popiežiaus susitikimų Lietuvoje.