Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

I gavėnios sekmadienis

 • Jau prasidėjo Gavėnia, todėl raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus keliu po vakarinių mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila (o penktadienių šv. Mišių rinkliava yra skirta šv. Žemei paremti). Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 40 min.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį 22 d. šv. apaštalo Petro Sostą. Šeštadienį, vasario 24 d., kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po 10 val. šv. Mišių, su adoracija. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ar padėkas užtariant Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje.
 • Bažnyčios gale stovi pasninko dėžė: jame visą Gavėnią galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus perduoti mūsų parapijos Carito valgyklai bei vaikų dienos centrui. Šios dėžės prasmė nėra tik rinkti maistą vargšams, bet duoti galimybę kiekvienam mūsų paaukoti iš savo Gavėnios atgailos. Dėžė stovės iki sekmadienio po Velykų. Raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
 • Išeinant iš bažnyčios rekomenduojame įsigyti katalikišką spaudą, yra naujas „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“ ir kiti leidiniai.
 • Kovo 10 d. bus minimos pirmosios kun. Mykolo Petravičiaus mirties metinės. Velionį prisiminsime per visas to sekmadienio šventąsias Mišias, ypatingai 11 val. Po 11 val. Mišių vienu arba keliais autobusais vyksime pasimelsti prie kunigo Mykolo kapo Sudervės kapinėse, netoli Mados.Tiems, kurie nenori vykti į kapines savo transportu, suteikiame galimybę užsiregistruoti į autobusą. Šį ir kitus du sekmadienius (iki kovo 3 d. imtinai) galite registruotis zakristijoje po šv. Mišių kelionei pirmyn ir atgal, sumokėję 5 eurų registracijos mokestį. Autobusus nuomosime pagal užsiregistravusių žmonių skaičių, todėl neužsiregistravusieji iki kovo 3 d. vietos autobuse neturės. Kviečiame dalyvauti šioje nedidelėje piligrimystėje, kurios metu galėsime kartu pasimelsti prie brangaus kun. Mykolo kapo. Jau dabar prisiminkime jį savo maldose.

VI eilinis sekmadienis

 • Šiandien kviečiame vaikus po 15 val. Mišių pasilikti Užgavėnių šventėje: bus Kanapinio ir Lašininio pasirodymas, žaidimai, deginsime Morę ant laužo ir bus blynų visiems vaikams.
 • Trečiadienį, vasario 14 d., minime Pelenų dieną: prasideda Gavėnia. Šv. Mišios 7, 11 ir 19 val. Kiekvienose mišiose bus barstomi pelenai. Pelenų dieną yra privalomas pasninkas nuo mėsos. Taip pat tą dieną galime sočiai valgyti tiktai vieną kartą dienos metu. Gavėnia – laikas skirtas pasirengimui Velykoms ir atgailai. Nuo Pelenų dienos prasideda Velykinės išpažinties ir Komunijos laikas.
 • Penktadienį, vasario 16 d. minime Lietuvos valstybės atkūrimo šventę. Šv. Mišios ne tik 7 val. ir 19 val., bet bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę 11 val. Vakare, po 19 val. Mišių eisime Kryžiaus Keliu kaip ir kiekvieną Gavėnios penktadienį. Per visą Gavėnią kiekvieną penktadienį, kaip ir praeitais metais, bus renkama rinkliava Mišių metu, skirta Šv. Žemei paremti, kartu su Didžiojo penktadienio aukomis.
 • Nuo kito sekmadienio giedosime Graudžius verksmus prieš sumą, t. y. 10 val. 30 min.
 • Rytoj vasario 12 d. Lazdynų bendruomenės „Daina“ choras kviečia visus i seniūnijos salę 11 val.., kur vyks programa skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.
 • Kaip jau žinote, mūsų parapija prisijungė prie projekto „Padovanok šilumą“ Ukrainos žmonėms. Bažnyčios gale stovi dėžė, į kurią galite dėti žvakių likučius, kuriuos turite namuose: surinksim tuos likučius ir atiduosime savanoriams, kurie pagamins žvakes šildyti žmones Ukrainoje. Dėžė liks mūsų bažnyčioje visą vasario mėnesį iki kovo pradžios.
 • Nuo kito sekmadienio ir visos Gavėnios metu bažnyčioje prie išėjimo bus padėta dėžė, skirta maisto produktams rinkti mūsų parapijos vaikų dienos centrui bei parapijos Carito valgyklai. Prašome atnešti greitai negendančių produktų – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiems.

V eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Agotą, mergelę ir kankinę, šv. Mišios – 7 ir 19 val. Per šv. Mišias šventinamas vanduo ir duona. Duonos ir vandens prašome atsinešti su savim. Antradienį minime šv. Paulių Mikį ir jo draugus kankinius, šeštadienį – šv. Skolastiką, kitą sekmadienį – Lurdo Švč. M. Mariją.
 • Šeštadienį, vasario 10 d., minėsime pasaulinę ligonių dieną: šv. Mišios už ligonius bus šeštadienį 11 val. (dėmesio: ne 10 val. o 11 val.) ir šv. Mišių metu suteiksime ligonių patepimą norintiems ligoniams. Kviečiame dalyvauti visus ligonius ir tuos, kurie dėl amžiaus jaučia sveikatos silpnėjimą. Bus taip pat galimybė atlikti išpažintį (ateiti truputį ankščiau). Raginame atvežti savo ligonius, kad galėtų jausti Jėzaus artumą ligos metu. Tai nėra „paskutinis patepimas“ mirštantiesiems. Šeštadienį kitos Mišios, be ligonių patepimo, bus aukojamos 19 val.
 • Kitą sekmadienį, vasario 11 d., kviečiame visus vaikus į tradicinę Užgavėnių šventę, kuri vyks po vaikų Mišių, tai yra 16 val. Bus trumpas spektaklis, dainos, deginsime Morę ir atsisveikinsime su žiema pasiruošdami Gavėniai. Bus taip pat blynai visiems dalyvaujantiems vaikams. Dalyvavimas nemokamas.
 • Išeidami iš bažnyčios galite įsigyti katalikiškos spaudos, rekomenduojame naująjį Saleziečių Žinių numerį.
 • Šiandien Gyvojo Rožinio nariai renkasi bažnyčioje 18 val. pasimelsti. Kviečiame prisijungti.
 • Mūsų parapija prisijungia prie projekto „Padovanok šilumą“ Ukrainos žmonėms. Bažnyčios gale prie sienos stovi dėžė, į kurią galite dėti žvakių likučius, kuriuos turite namuose: surinksim tuos likučius ir atiduosime savanoriams, kurie pagamins žvakes šildyti žmones Ukrainoje. Dėžė liks mūsų bažnyčioje visą vasario mėnesį iki kovo pradžios.

Šv. Jono Bosko atlaidai

 1. Šiandien švenčiame parapijos atlaidus ir šv. Jono Bosko iškilmę: paveskime savo intencijas mūsų parapijos globėjui ir prašykime, kad saugotų toliau mus visus ir visą parapiją. Po Šv. Mišių po 11 val. iškilmingų šv. Mišių Pavilnio Bigbendas atliks koncertą mūsų bažnyčioje šv. Jono Bosko garbei: kviečiame pasiklausyti.
 2. Šią savaitę liturgijoje bus:

1/29 pirmadienį: Rytoj bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11,30 val. į bažnyčią sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose.

1/31 trečiadienį liturginės šv. Jono Bosko iškilmės. Tą dieną šv. Mišios bus 7 ir 19 val.

2/1 ketvirtadienį, pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, po vakarinių Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus.

2/2 penktadienį Kristaus paaukojimas – Grabnyčios. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka (7 ir 19 val.). Mišių pradžioje bus žvakių pašventinimas. Žvakes galėsite įsigyti tą dieną bažnyčioje prie įėjimo. Kadangi tai bus pirmasis mėnesio penktadienis, po Mišių bus Švč. Sakramento adoracija, Jėzaus Širdies litanija.

2/3 šeštadienį šv. Blažiejaus minėjimas, kai šaukiamasi globos nuo gerklės ligų. Šv. Mišios 10 ir 19 val.

Šiais metais mūsų šventasis globėjas šventasis Jonas Bosko mūsų saleziečių bendruomenei ir parapijai įteikė ypatingą dovaną.

Nuo pirmadienio mūsų parapijoje neribotą laiką tarnauja kunigas salezietis t. Michal Cebulski.

Jis kunigauja jau 7 mėnesius ir yra kilęs iš Krokuvos provincijos, gimęs Katovicuose. Iškart po kunigystės šventimų jis parašė prašymą siųsti jį į misijas ir saleziečių vyresnieji nukreipė jį į Lietuvą. Dėkojame Dievui už jį. Tai entuziastingas, atsidavęs ir kupinas pasitikėjimo Dievu jaunas vyras. Prieš dvi dienas jis pradėjo mokytis lietuvių kalbos. Su džiaugsmu priimame jį kaip tėvą, brolį ir draugą, su visa parapijos bendruomene linkime jam sėkmės ir lydime savo maldomis.

III eilinis sekmadienis

 • Šiandien minime Dievo Žodžio sekmadienį. Liturginių metų trečiąjį eilinio laiko sekmadienį esame paraginti popiežiaus Pranciškaus kartu garbinti Dangiškąjį Tėvą ir padėkoti Jam už Jo Žodį, kilusį iš Jo ir esantį Senajame ir Naujame Testamente.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj pal. Laura Vikunja, trečiadienį šv. Pranciškų Salezą, ketvirtadienį šv. Pauliaus apaštalo atsivertimą (kai baigiasi maldos savaitė už krikščionių vienybę), penktadienį šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus, šeštadienį šv. Jurgį Matulaitį.
 • Trečiadienį, sausio 24 d., nuo 7:30 val. ryto iki 20 val. vyks adoracija, įsitraukiant į Vilniaus arkivyskupijos nuolatinę adoraciją per visas bažnyčias. Pavesime šiuos jubiliejinius metus Viešpačiui ir prašysime Jo palaimos visoms mūsų šeimoms ir Tėvynei.
 • Rytoj taip pat prasideda maldos devyndienis – dvasinis pasirengimas kun. Bosko iškilmėms. Šv. Jono Bosko liturginė šventė bus sausio 31 d., o mūsų parapijos atlaidai bus kitą sekmadienį, sausio 28 d. (šv. Mišios 8, 11, 15, 19 val.). Po 11 val. iškilmingų šv. Mišių Pavilnio pučiamųjų bigbendas atliks koncertą mūsų bažnyčioje šv. Jono Bosko garbei. Kviečiame pasiklausyti.