Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Atvelykis – Dievo Gailestingumo šventė

 • Šiandien II Velykų sekmadienis – Atvelykis – Dievo Gailestingumo šventė. Šiemet Pasaulinė gyvybės diena taip pat švenčiama kartu su Dievo gailestingumo sekmadieniu. Šiandien 16 val. po vaikų Mišių bus šventė vaikams.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį, balandžio 25 d., šv. Morkų, evangelistą; penktadienį 29 d. šv. Kotryną Sienietę, mergelę, Bažnyčios mokytoją, Europos globėją.
 • Rytoj bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11.30 val. į bažnyčią sukalbėti Rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose.
 • Nors kaukių nešioti nebeprivaloma, tačiau primygtinai prašome, visų žmonių sveikatos naudai, nešioti kaukę visų šv. Mišių metu, ypač sekmadieniais, kai susirenka daug žmonių. Dėkojame už jūsų supratimą.
 • Ukrainiečiams reikalinga moralinė parama, ypač tiems, kurie apgyvendinti ne šeimose. Tokia pagalba gali apimti įvairias veiklas, pvz., pakvietimą į svečius, ekskursiją po miestą, pagalbą bendraujant su institucijomis ir t. t. Jeigu galite suteikti tokią paramą, pateikite savo kontaktus. Juos perduosime organizacijai Vilniaus arkivyskupijos Caritas.
 • Jau aštuntą pavasarį pražysta pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso simboliu tapę narcizai – “Vilties laukai”. Hospiso bendruomenė kviečia prisijungti prie „Vilties laukų“ kampanijos finalo ir rytoj (balandžio 25 d.) 15 val. sukalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlį, pagerbti hospiso globėją pal. kun. Mykolą Sopočką bei skleisti hospiso misiją. Vietos Vilniuje: Šv. Juozapo kunigų seminarija, Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, Šv. Ignoto bažnyčia, šv. Mykolo bažnyčia, skveras prie Arkikatedros. Kitos vietos: Tabariškių bažnyčia, Medininkų koplyčia, Jašiūnų bažnyčia, Juodšilių bažnyčia, kun. Sopočkos namai Juodšiliuose. Maloniai kviečiame. Daugiau informacijos: www.hospisas.lt.

Kristus prisikėlė, Aleliuja! Jis tikrai prisikėlė, Aleliuja!
Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai
sveikina Jus su Kristaus Prisikėlimo švente:
atraskime kasdien, ir dabartiniu sunkiu laikotarpiu, Kristų šalia mūsų,
stiprinkime savo tikėjimą į Jį ir tik Jame.
Prisikėlusio Kristaus šviesa apšviečia tamsiausią naktį, blogis ir mirtis yra nugalėti, gėris ir gyvenimas triumfuoja.
Tuščias Jėzaus kapas mums primena, kad mūsų gyvenime yra tam tikra viltis. Tiesa, mus supa daug nerimo, ypač dėl karo Ukrainoje, dėl konflikto baimės ir ekonomikos krizės, dėl rūpesčių, kurie mus persekioja kiekvieną dieną. Nepaisant visko, mes visada prisimename, kad Kristus prisikėlė, Kristus yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, Kristus yra su mumis. Niekas nėra atskirtas nuo šios vilties ir tegul kiekvienas būna paliestas Jo malonės ir išganymo. Iš visos širdies linkime laimingų šventų Velykų visiems!

Verbų sekmadienis

 • Šiandien prasideda Didžioji savaitė. Tas laikas, o ypač velykinis tridienis, yra visų liturginių metų vainikas. Išgyvensime dar kartą svarbiausias mūsų Išganymo paslaptis – Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Didysis Ketvirtadienis: vakare Paskutinės vakarienės šv. mišios 19,00 val. Po šv. Mišių bažnyčia liks atidaryta iki 22 val. – galima bus pagarbinti Viešpatį asmeniškai. Didysis Penktadienis – Bažnyčia bus atidaryta nuo 9 val. Kryžiaus kelias 15 val. Kristaus Kančios pamaldos 19,00. Didysis Šeštadienis – kviečiame pasimelsti prie Kristaus Kapo – bažnyčioje – nuo 9 iki 17 val. Dienos metu bažnyčioje kas 30 min. bus šventinamas maistas. Tuo pačiu metu galėsite pašventinti ir vandenį. Primename, kad geriausias laikas pašventinti velykinį maistą ir vandenį yra Mišių metu per Velyknakčio liturgiją arba Velykų rytą (atsinešti buteliuką su savo vandeniu). Šeštadienį 16 d. Velyknakčio liturgija prasidės 19 val. Velykų I dieną, sekmadienį, šv. Mišios bus aukojamos 7 val. (Prisikėlimo Mišios, po Mišių Rezurekcijos procesija), taip pat 11 ir 19 val. Velykų antrą dieną šv. Mišios 8, 11 ir 19 val. (Velykų I ir II dieną Mišių vaikams 15 val. nebus). Per Atvelykį Dievo Gailestingumo šventę, balandžio 24 dieną, po vaikų mišių bus šventė vaikams.
 • Šiandien rinkliava skirta Vilniaus kunigų seminarijos išlaikymui. Už kiekvieną auką nuoširdžiai dėkojame. Nepamirškime ne tik paremti seminariją aukomis, bet ir savo maldomis už naujus ir gerus pašaukimus į kunigystę.
 • Išėjo naujas „Saleziečių žinių“ žurnalo numeris. Jame galite rasti straipsnius apie Kristaus Prisikėlimo svarbą, apie Velykų džiaugsmą, ir Bažnyčios pasiūlymą kaip tą džiaugsmą patirti, apie šv. Pranciškaus Salezo dvasingumą pasauliečiams, apie paslaptingus tris bučinius. Žurnalą galite įsigyti prie išėjimo po pamaldų. Už jį prašome simbolinę auką 50 centų.
 • Nors kaukių nešioti nebeprivaloma, tačiau primygtinai prašome, visų žmonių sveikatos naudai, nešioti kaukę visų šv. Mišių metu, ypač kai šiandien mūsų tiek daug. Dėkojame už jūsų supratimą.

V Gavėnios sekmadienis

 • Kitas sekmadienis – tai Kristaus Kančios arba Verbų sekmadienis. Mišių tvarkaraštis kaip kiekvieną sekmadienį. Kiekvienų šv. Mišių metu bus pašventinamos verbos. Kito sekmadienio rinkliava bus skirta Vilniaus kunigų seminarijai.
 • Dar raginame penktadieniais eiti Kryžiaus kelią po vakarinių Mišių. Sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 40 min.
 • Kaip tikriausiai jau žinote, nuo rytdienos Lietuvoje yra numatomas ribojimų dėl kovido palengvinimas ir nebus privaloma nešioti kaukę įvairiose vietose. Nors nebus privaloma dėvėti kaukes bažnyčioje, nuoširdžiai rekomenduojame joje dėvėti kaukę, ypač sekmadienį ir kitose pamaldose, kur susirenka uždaroje vietoje daug žmonių. Patariame išlaikyti distanciją nuo kitų žmonių. Lieka draudimas dalyvauti pamaldose žmonėms, kurie serga kovidu arba privalo izoluotis, arba turi būdingus kovidui simptomus.
 • Visos Gavėnios metu bažnyčioje prie išėjimo yra pastatyta dėžė, skirta maisto produktams rinkti mūsų parapijos Vaikų dienos centrui bei parapijos Carito valgyklai. Prašome atnešti greitai negendančių produktų – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiesiems.
 • Išėjo naujas „Saleziečių žinių“ žurnalo numeris. Jame galite rasti straipsnius apie Kristaus Prisikėlimo svarbą, apie Velykų džiaugsmą, ir Bažnyčios pasiūlymas kaip tą džiaugsmą patirti, apie šv. Pranciškaus Salezo dvasingumą pasauliečiams, apie paslaptingus trys bučinius. Žurnalą galite įsigyti prie išėjimo po pamaldų. Už jį prašome simbolinės 50 centų aukos.
 • Mūsų parapijos gavėnios rekolekcijas pravedė kun. Gintaras Blužas, Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas. Dėkojame jam už prasmingus pamokymus ir už pagalbą ruošiantis šv. Velykoms.

IV Gavėnios sekmadienis

 • Pirmadienį, kovo 28 d. bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11.30 val. į bažnyčią sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose.
 • Šią savaitę balandžio 1 dieną bus pirmasis mėnesio penktadienis. Penktadienį – adoracijos nebus dėl Kryžiaus kelio.
 • Šį savaitgalį, balandžio 1 – 3 dienomis mūsų parapijoje vyks gavėnios rekolekcijos. Jas praves kun. Gintaras Blužas iš Vilniaus kunigų seminarijos. Kviečiame dalyvauti, klausyti pamokslų ir atlikti velykinę išpažintį. Patariame nelaukti iki paskutiniųjų dienų prieš Velykas priimti išpažinties sakramentą, kai susidarys didžiulė eilė. 

  Parapijos Rekolekcijų programa:
  Penktadienį, balandžio 1 d. 19 val. – šv. Mišios ir Kryžiaus kelias.
  Šeštadienį, balandžio 2 d. 11 ir 19 val. – šv. Mišios su pamokslu.
  Sekmadienį, balandžio 3 d. 8, 11, 15 ir 19 val. – šv. Mišios su pamokslu.
  Giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, 10.40 val.

 • Tarp balandžio 2 ir 9 dienos vyks mūsų parapijoje besiruošiančių Pirmajai Komunijai vaikų Pirmoji Išpažintis.
 • Visos Gavėnios metu bažnyčioje prie išėjimo yra pastatyta dėžė, skirta maisto produktams rinkti mūsų parapijos Vaikų dienos centrui bei parapijos Carito valgyklai. Prašome atnešti greitai negendančių produktų – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiesiems.
 • Kviečiame malda ir gerais darbais paremti brolius Ukrainoje, kuriems reikia pagalbos. Daugiau informacijos rasite plakate skelbimų lentoje prie išėjimo iš bažnyčios.