Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Šv. Trejybė

 • Šiandien švenčiame ir Tėvo dieną: sveikiname visus tėvus, ir lydėkime juos malda, kad galėtų stiprinti kasdien savo ryšį su Dievu, tėvystės šaltiniu, ir artinti prie Jo ir savo šeimos narius.
 • Šį ketvirtadienį, birželio 8 d., mūsų parapijoje švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po lenkų vakarinių Mišių apie 18:40 val. eisime aplink bažnyčią su eucharistine procesija ir sustosime prie altorėlių. Kviečiame visus prisijungti, ypač šeimas, kurių vaikai priėmė šiais metais Pirmąją Komuniją. Ir šiais metais bus tik viena procesija ir lietuvių ir lenkų kalbomis kartu, tai vienybės su Viešpaties Kūnu ženklas. Raginame visus dalyvauti. Po procesijos bus šv. Mišios lietuvių kalba, ne tiksliai 19 val., o iš karto po procesijos.
 • Kitą sekmadienį, birželio 11 d. švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę visoje Bažnyčioje. Esame pakviesti į Katedrą 12:30, kur Vilniaus Arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų. Mišių tvarka mūsų bažnyčioje, kaip įprasta 8, 11, 15, 19 val.
 • Dar maloniai kviečiame visus į tradicines birželines pamaldas. Jėzaus Širdies litaniją skaitome arba giedame šiokiadieniais po vakarinių mišių apie 19,30 ir sekmadieniais po sumos.
 • Prie išėjimo raginame įsigyti katalikiškos spaudos. Išėjo naujas numeris „Artuma“, „Žodis tarp mūsų“, „XXI Amžius“.
 • Vaikų dieninė stovykla prie mūsų bažnyčios bus nuo liepos 17 d. iki 28 d., darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. vaikams nuo 6 iki 14 metų. Privaloma internetinė registracija prasidės nuo liepos 1 d.

Šventosios Dvasios atsiuntimas

 • Šiandien Šventosios Dvasios Atsiuntimas – Sekminės. Baigiasi liturginis Velykų laikas. Šiandien suteikiami visuotiniai atlaidai kiekvienam, kuris bažnyčioje pamaldžiai dalyvauja pamaldose, kurių metu giedamas himnas “O Dvasia, Viešpatie, nuženk”. Primename, kad katalikams privalomai Velykinei išpažinčiai ir komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki šv. Petro ir Pauliaus šventės, birželio 29 d.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį, antrąją Sekminių dieną, Švč. M. Marijos Bažnyčios Motinos šventę, antradienį, 30 d., minėsime mūsų bažnyčios konsekracijos metines (mišių tvarka – šiokiadienio), trečiadienį Švč. M. Marijos Apsilankymą, ketvirtadienį Jėzaus Kristaus Aukščiausiojo ir Amžinojo kunigo šventę, šiais metais praleidžiame šv. Justino minėjimą, šeštadienį šv. Karolį Luangą ir jo draugus, kankinius iš Ugandos. Kitą sekmadienį švęsime Švenčiausios Trejybės iškilmes ir Tėvo dieną.
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11:30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., bet nevyks transliacijos per Marijos radiją.
 • Visus kviečiame nuo birželio 1 d. dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedosime kiekvieną sekmadienį po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių Mišių.
 • Penktadienį minime pirmąjį mėnesio penktadienį. Po vakarinių Mišių – birželinės pamaldos.

Kristaus Žengimas į Dangų – Šeštinės

 • Šiandien minime Visuomenės komunikavimo priemonių dieną. Visoje Lietuvoje rinkliava yra skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti ir Bažnyčios komunikacijos darbuotojams išlaikyti.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį Mariją Krikščionių pagalbą – šiais metais mūsų parapijoje švęsime Jos atlaidus.
  – Gegužės 23 d., šventės išvakarėse, po 19 val. Mišių ir litanijos visi mūsų parapijos chorai giedos Marijos giesmes Marijos garbei: kviečiame ateiti pasiklausyti.
  – Gegužės 24 d. Marijos krikščionių pagalbos iškilmė: po lenkų kalbos Mišių, 18:45 val. vyks Marijos procesija aplink bažnyčią su rožinio malda. Po procesijos (ne 19 val.) bus aukojamos iškilmingos Mišios ir bus giedama litanija. Kviečiame dalyvauti ir pelnyti visuotinius atlaidus.
  Penktadienį minime šv. Pilypą Nerį. Kitą sekmadienį Šv. Dvasios atsiuntimas – Sekminės.
 • Kviečiame visus dalyvauti Vilniaus Kalvarijos atlaidose gegužės 22-28 dienomis. Atlaidų programa – lentoje prie išėjimo.
 • Primename, kad dar vyks žaidimai vaikams 16 val. iki birželio 11 d. imtinai, iki birželio pabaigos bus aukojamos šv. Mišios 15 val.

VI Velykų sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Andriejų Bobolą, vienuolį ir kankinį.
 • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Marijos litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių Mišių apie 19:30 ir sekmadieniais po sumos.
 • Raginame įsigyti katalikišką spaudą išeinant iš bažnyčios. Išėjo naujas „Saleziečių žinių“ numeris, kaip visą laiką prašome 50 centų aukos.
 • Pranešame, kad gegužės 20 d. ir 27 d. (yra šeštadieniais) per 10 val. šv. Mišias keletas vaikų grupių priims pirmąją Komuniją. Kviečiam ir parapijos bendruomenę prisijungti savo malda.
 • Rytoj, gegužės 15, pradėsime devyndienį prieš Marijos krikščionių pagalbos iškilmes 24 d.
 • Iš anksto pranešame, kad šiais metais mūsų parapijoje švęsime Marijos krikščionių pagalbos atlaidus.
  – Gegužės 23 d., šventės išvakarėse, po 19 val. Mišių ir litanijos visi mūsų parapijos chorai giedos Marijos giesmes Marijos garbei: kviečiame ateiti pasiklausyti.
  – Gegužės 24 d. Marijos krikščionių pagalbos iškilmė: po lenkų kalbos Mišių, 18:45 val. vyks Marijos procesija aplink bažnyčią su rožinio malda. Po procesijos (ne 19 val.) bus aukojamos iškilmingos Mišios ir bus giedama litanija. Kviečiame dalyvauti ir pelnyti visuotinius atlaidus.

V Velykų sekmadienis

 • Šiandien Motinos diena. Kviečiame pasimelsti už visas motinas. Šią savaitę liturginiame kalendoriuje minime šeštadienį ir Marijos apsireiškimą Fatimoje ir tą pačią dieną šv. Mariją Dominyką Madzarello, vieną iš saleziečių seserų kongregacijos steigėjų (šalia kun. Jono Bosko).
 • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Marijos litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių mišių, o sekmadieniais po sumos.
 • Raginame įsigyti katalikišką spaudą išeinant iš bažnyčios. Išėjo naujas „Saleziečių žinių“ numeris, kaip visą laiką prašome 50 centų aukos. Yra ir Magnificat, ir Artuma, ir Žodis tarp mūsų.
 • Pranešame, kad gegužės 20 d. ir 27 d. (yra šeštadieniais) per 10 val. šv. Mišias keletas vaikų grupių priims pirmąją Komuniją. Kviečiam ir parapijos bendruomenę prisijungti savo malda.
 • Iš anksto pranešame, kad šiais metais mūsų parapijoje švęsime Marijos krikščionių pagalbos atlaidus.
  – Gegužės 23 d., šventės išvakarėse, po 19 val. Mišių ir litanijos visi mūsų parapijos chorai giedos Marijos giesmes Marijos garbei: kviečiame ateiti pasiklausyti.
  – Gegužės 24 d. Marijos krikščionių pagalbos iškilmė: po lenkų kalbos Mišių, 18:45 val. vyks Marijos procesija aplink bažnyčią su rožinio malda. Po procesijos (ne 19 val.) bus aukojamos iškilmingos Mišios ir bus giedama litanija. Kviečiame dalyvauti ir pelnyti visuotinius atlaidus.