Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Paguosti Viešpaties Prisikėlimu, su liūdesiu pranešame kad kovo 10 d. Dievas pašaukė pas Save savo tarną, mūsų visų mylimą kun. Mykolą Petravičių.
Pavedame jo sielą Viešpačiui. Tikimės kad Gailestingasis Dievas priims kun. Mykolą į savo Ramybės ir Džiaugsmo Karalystę, atleis jam žmogiškas silpnybes ir atlygins jam už visus gerus atliktus darbus. Kviečiame pasimelsti už jį.

Atsisveikinimo apeigos:
Velionis bus pašarvotas Vilniaus šv. Jono Bosko bažnyčioje (Dievo Gailestingumo koplyčioje), nuo šeštadienio 14 val.
Bažnyčia bus atidaryta šeštadienį iki 20 val., sekmadienį nuo 7 iki 20 val., pirmadienį nuo 7 iki 20 val., antradienį nuo 7 val.
Kovo 13 d., pirmadienį, rožinis už kun. Mykolą 17:20 val. lenkų kalba, 19:40 val. lietuvių kalba.
KOVO 14 d. 12 val. laidotuvių šv. Mišios. Po šv. Mišių karsto išnešimas į Sudervės kapines (Saltoniškėse).
Kviečiame velionį pažinusius dalyvauti laidotuvių apeigose.

Amžinąjį atilsį duok mirusiajam, Viešpatie!
Ir amžinoji šviesa jam tešviečia!
Tegul ilsisi ramybėje.

II Gavėnios sekmadienis

 • Jau prasidėjo Gavėnia, todėl raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila (o penktadienių šv. Mišių rinkliava yra skirta šv. Žemei paremti). Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 40 min.
 • Praeitą sekmadienį surinkome 4.017,59 € skirtus Ukrainai per Lietuvos Caritas. Už aukas širdingai dėkojame.
 • Šį trečiadienį, kovo 8 d. minėsime Tarptautinę moterų dieną: sveikiname visas moteris. Negalime jūsų visų apdovanoti gėlėmis, bet galime melstis už jus visas: tegul Dievas jus lydi savo gyvenime, ir tegul Jis būna jūsų stiprybė, ir asmeniškai ir jūsų šeimose.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį kovo 9 d. šv. Bonifacą Brunoną Kverfurtietį, vyskupą ir kankinį, antrąjį Vilniaus arkivyskupijos globėją.
 • Lazdynų „Bočių“ choras kviečia visus i seniūnijos salę kovo 10, kur nuo 12val. vyks programa skirta Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimui.
 • Šį šeštadienį, kovo 11 d. minime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę. Šv. Mišios tą dieną bus aukojamos 10 val. ir 19 val.: mišių metu melsimės už Tėvynę Lietuvą.
 • Bažnyčios gale stovi raudona pasninko dėžė: jame visą Gavėnią galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus naudojami mūsų parapijos Carito valgykloje bei vaikų dienos centrui. Dėžė stovės iki sekmadienio po Velykų. Raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
 • Šį šeštadienį, kovo 11 d. minime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę. Šv. Mišios tą dieną bus aukojamos 10 val. ir 19 val.: mišių metu melsimės už Tėvynę Lietuvą.
 • Išeinant iš bažnyčios rekomenduojame įsigyti katalikišką spaudą, ypač naująjį „Saleziečių Žinių“ numerį ir „Kelionė“ numerį.
 • Šiandien 18 val. Gyvojo Rožinio nariai susirenka bažnyčioje pasimelsti. Kviečiame prisijungti.
 • Šiandien vyksta rinkimai išrinkti savivaldybių tarybas ir merus. Primename kiekvieno piliečio pareigas dalyvauti valstybės ir savivaldos reikaluose, einant balsuoti.

I Gavėnios sekmadienis

 • Jau prasidėjo Gavėnia, todėl raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių Mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila (o penktadienių šv. Mišių rinkliava yra skirta šv. Žemei paremti). Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 40 min.
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11:30 val. ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val. Rytoj nevyks transliacija per Marijos radiją.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: šeštadienį šv. Kazimierą, pirmąjį Lietuvos globėją ir jaunimo globėją: šv. Mišios 10 ir 19 val.
 • Bažnyčios gale stovi raudona pasninko dėžė: jame visą Gavėnią galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus naudojami mūsų parapijos Carito valgykloje bei vaikų dienos centrui. Šios dėžės prasmė nėra tik rinkti maistą vargšams, bet duoti galimybę kiekvienam mūsų paaukoti iš savo Gavėnios atgailos. Valgysi mažiau, gersi alkoholinių gėrimų mažiau, rūkysi mažiau ir panašiai, o už sutaupytus pinigus gali pirkti maisto produktus stokojantiems. Ne aukoti iš savo pertekliaus, o iš svarbių sau daiktų. Dėžė stovės iki sekmadienio po Velykų. Raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
 • Išeinant iš bažnyčios rekomenduojame įsigyti katalikišką spaudą. Išėjo naujas „Saleziečių Žinių“ numeris.
 • Lietuvos Caritas organizuoja šiandien lėšų surinkimą visose Lietuvos bažnyčiose Ukrainos Caritui paremti. Iš karto po šv. Mišių mes, kunigai, stovėsime prie durų su krepšeliu ir raginame būti dosniems šioje akcijoje. Žinome milžiniškus poreikius ten Ukrainoje skurstantiems žmonėms ir mes galime tikrai veiksmingai jiems padėti. Ačiū tiems, kurie paaukos tam tikslui. Kas norėtų paaukoti ir daiktus, rytoj ir poryt arkivyskupijos Caritas irgi turi akciją reikalingiems daiktams surinkti. Kviečiame sekti informaciją internete caritas.lt (mes parapijoje daiktų tai akcijai nerenkame).

VI eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Kirilą vienuolį ir Metodijų vyskupą – Europos globėjus.
 • Ketvirtadienį Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šv. Mišios bus aukojamos už Tėvynę 11 val. Kitos Mišios tą dieną 19 val. Nebus šv. Mišių 7 val. ryto. Po 11 val. šv. Mišių kviečiame visus į religinių giesmių karaoke mūsų koplyčioje.
 • Kviečiame jaunas šeimas su vaikais dalyvauti pasidalinimo ir bendravimo grupėje šeimoms. Pirmąjį ir trečiąjį mėnesio šeštadienį vyksta susirinkimai koplyčioje 19:30 val. Daugiau informacijų pas kun. Vincentą. Šį šeštadienį vasario 18 d. vyks jau susitikimas 19:30 val.
 • Šiandien po palaiminimo prie išėjimo stovės kunigai su krepšeliu: renkame aukas Sirijos gyventojams, kurie nukentėjo per žemės drebėjimą. Per saleziečių kongregacijos Generalinius Namus siusime surinktas aukas Alepo miesto saleziečiams, kurie pradėjo iš karto padėti nukentėjusiems ir kurie prašo paramos. Kviečiame dalyvauti gerumo akcijoje.

V eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Paulių Mikį ir jo draugus kankinius, penktadienį šv. Scholastiką mergelę.
 • Šeštadienį, vasario 11 d., minime Lurdo Švč. M. Mariją – pasaulinę ligonių dieną. Ta proga šv. Mišios už ligonius bus aukojamos 11 val. (ne 10 val.!) ir Mišių metu suteiksime ligonių patepimą, kviečiame dalyvauti visus ligonius ir tuos, kurie dėl amžiaus jaučia sveikatos silpnėjimą. Bus taip pat galimybė atlikti išpažintį (ateiti truputį ankščiau). Raginame atvežti ir savo ligonius, kad galėtų jausti Jėzaus artumą ligos metu. Tai nėra „paskutinis patepimas“ mirštantiesiems. Šeštadienį kitos Mišios, be ligonių patepimo, bus aukojamos 19 val.
 • Šiandien prieš šv. Mišių palaiminimą, bus pašventinti duona ir vanduo per šv. Agotos užtarimą. Tai nėra prietarai, bet mūsų tikėjimo išorinis ženklas, prašant šventųjų užtarimo ir apsaugos. Prašom paruošti duoną ir vandenį pašventinimui.