Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Kristus Visatos valdovas

 • Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmes, baigiasi liturginiai metai. Šios dienos rinkliava yra skirta kunigų seminarijos išlaikymui. Už visas aukas dėkojame.
 • Kitą sekmadienį jau pirmas Advento sekmadienis. Per pirmąsias Mišias pašventinsime kalėdaičius, kuriuos galėsite įsigyti nuo kito sekmadienio po kiekvienų šv. Mišių. Rarotų Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį Švč. M. Marijos Paaukojimą, antradienį šv. Ceciliją, mergelę ir kankinę: tą dieną pasimelskime mūsų vargonininkų ir choristų intencija. Penktadienį minėsime šv. Andriejų Zung-Laką, ir jo draugus, Vietnamo kankinius.
 • Penktadienį, lapkričio 24 d. po vakarinių šv. Mišių bus Marijos krikščionių pagalbos pamaldos

XXXIII eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį Švč. M. Mariją Gailestingumo Motiną. Ateinantį sekmadienį jau Kristaus Karaliaus iškilmės – paskutinis liturginių metų sekmadienis.
 • Vakar vakare prasidėjo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos Atlaidai. Kviečiame visus dalyvauti atlaidose. Programa pakabinta prie durų.
 • Išeinant iš bažnyčios galite įsigyti katalikišką spaudą. Išėjo naujas numeris „Artumos“, „Magnificat“.
 • Pranešame, kad šį ketvirtadienį pasidarė silpna kunigui Mykolui ir paguldėme į ligoninę. Jam prastai su širdimi ir bendra savijauta. Prašome Jūsų maldų už jį, ir linkime jam atsigauti greitai, nors būklė labai silpna.
 • Šiandien minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Būtent šiandien pagal liturginį kalendorių pirmą kartą yra švenčiama saleziečio šv. Artemido Zatti šventė. Jis buvo paskelbtas šventuoju spalio 9 d. – gyvendamas Argentinoje jis dirbo slaugytoju ir vaistinės bei ligoninės direktoriumi. Yra mums visiems dėmesio vargstantiems pavyzdys. Jo šventės proga paruošėme jo paveikslą, kuris dabar prie altoriaus ir šią savaitę pakabinsime mūsų parapijos Carito valgykloje.
  Carite laukiame mažas pensijas gaunančių ir socialiai remtinų lazdyniečių, kuriems Carito darbo metu dalinsime maisto produktų paketus. Kreiptis į mūsų Caritą trečiadieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 10 val.
  O gal esate vieniši žmonės? O gal jūsų kaimynui reikia, kad kas nors jį aplankytų? Mūsų parapijos Carito Artumos programos savanoriai yra pasiruošę padėti, ir nemokamai aplankyti, su jumis pabendrauti. Dėl pilnesnės informacijos kreiptis pas mus kunigus. Nebijokime priimti savanorių – parapija prisiima atsakomybę už savanorių parinkimą ir paruošimą, jie visi yra patikimi žmonės.

XXXI eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį lapkričio 1 d., privalomas Visų Šventųjų iškilmes. Šv. Mišios kaip sekmadienį: 8, 11 ir 19 val. Vaikų mišių nebus. Po mišių 19 val. gedulinga procesija. trečiadienį lapkričio 2 d., Mirusiųjų paminėjimo diena – Vėlinės: šv. Mišios 8, 11, 19 val. Vaikų mišių nebus. Po 19 val. šv. Mišių gedulinga procesija. Primename, kad Vėlinių aštuondienio metu galime laimėti visuotinius atlaidus mirusiems maldingai aplankant kapus. Kitos sąlygos gauti atlaidus: nebūti prisirišusiam prie nuodėmės, geriausia atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija. Lapkričio 1 d. ir 2 d. po kiekvienų šv. Mišių bus pašventinamos žvakės, kurias galėsite uždegti ant savo artimųjų mirusiųjų kapų.
 • Rytoj bus aukojamos Šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11:30 val. į bažnyčią sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti Šv. Mišiose.
 • Mūsų bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos sukalbėsime rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę. Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais.
 • Penktadienį, lapkričio 4 d., minime šv. Karolį Boromiejų, vyskupą.
 • Ketvirtadienį ir penktadienį bus pirmasis mėnesio ketvirtadienis ir penktadienis – po 19 val. šv. Mišių sukalbėsime rožinį už mirusius, todėl nebus kitų pamaldų, kaip litanija arba adoracija.

XXX eilinis sekmadienis

 • Šiandien Lietuvoje yra minima Pasaulinė misijų diena. Kviečiame melstis už misijas ir misionierius, o šio sekmadienio rinkliava yra skirta misionierių veiklai paremti. Iš šių aukų finansuojami įvairūs pastoraciniai ir socialiniai Bažnyčios projektai misijų kraštuose.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: penktadienį šv. Simoną ir Tadą apaštalus.
 • Dar kviečiame kalbėti kartu rožinį mūsų bažnyčioje, šiokiadieniais po vakarinių mišių, o sekmadieniais po 11 val. sumos. Šeštadieniais po 10 val. Mišių. Primename, kad suteikiami visuotiniai atlaidai kiekvienam, kuris pamaldžiai kalba rožinį.
 • Šiandien minint pasaulinę misijų dieną, iš mūsų bažnyčios bus transliuojamos šv. Mišios lietuvių kalba 12.30 per LRT PLIUS televiziją, ir kviečiame jose dalyvauti. Tą sekmadienį šv. Mišios lietuvių kalba bus 8, 12.30, 15, 19 val., o lenkų kalba 9.30 ir 13.45 val. (rožinis lietuvių kalba 18.30, lenkų kalba – 9.00).
 • Mūsų bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos sukalbėsime rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms sudėtinėms mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę PRIE ALTORIAUS (O NE BAŽNYČIOS GALE). Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais. PASTABA: paprastas Mišias galite užsakyti bažnyčios gale, bet nebeprašykite nuo lapkričio 1 d iki 8 d. nes nebėra vietų (galime dar ryte šiokiadieniais).

XXIX eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Ignotą Antiochietį vyskupą ir kankinį, antradienį šv. Luką evangelistą, šeštadienį šv. Joną Paulių II, popiežių.
 • Šį trečiadienį, spalio 19 d., kviečiame universiteto studentus į naują bendravimo grupę, kurią ves kun. Oliveris: yra kviečiami bet kokio kurso universiteto studentai arba tokio panašaus amžiaus dirbantieji jaunuoliai.
 • Dar kviečiame kalbėti kartu rožinį mūsų bažnyčioje, šiokiadieniais po vakarinių mišių, o sekmadieniais po 11 val. sumos. Šeštadieniais po 10 val. Mišių. Primename, kad suteikiami visuotiniai atlaidai kiekvienam, kuris pamaldžiai kalba rožinį.
 • Raginame įsigyti katalikišką spaudą išeinant iš bažnyčios. Yra „Artuma“, „Magnificat“, „Magnificat vaikams“, „XXI amžius“.
 • Kitą sekmadienį, SPALIO 23 d., minint pasaulinę misijų dieną, iš mūsų bažnyčios bus transliuojamos šv. Mišios lietuvių kalba 12.30 per LRT PLIUS televiziją, ir kviečiame jose dalyvauti. Tą sekmadienį šv. Mišios lietuvių kalba bus 8, 12.30, 15, 19 val., o lenkų kalba 9.30 ir 13.45 val. (rožinis lietuvių kalba 18.30, lenkų kalba – 9.00).
 • Mūsų bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos sukalbėsime rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms sudėtinėms mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę PRIE ALTORIAUS (O NE BAŽNYČIOS GALE). Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais. PASTABA: paprastas Mišias galite užsakyti bažnyčios gale, bet nebeprašykite nuo lapkričio 1 d iki 8 d. nes nebėra vietų (galime dar ryte šiokiadieniais). Kas užrašė Mišias iki vakar vakaro paskaitysime, bet, kas įdės lapelį paprastoms mišioms lapkričio 1-8 d. nuo šio momento, pridėsime prie sudėtinių mišių, bet neskaitysime jų metu. Trumpai: paprastoms Mišioms naudoti aukų dėžutę prie durų (bet ne lapkričio 1-8 dienoms), o sudėtinėms Mišioms už mirusius naudoti aukų dėžutę čia priekyje prie altoriaus laiptų.