Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Šventosios Dvasios atsiuntimas

 • Šiandien Šventosios Dvasios Atsiuntimas – Sekminės. Baigiasi liturginis Velykų laikas. Šiandien suteikiami visuotiniai atlaidai kiekvienam, kuris bažnyčioje pamaldžiai dalyvauja pamaldose, kurių metu giedamas himnas “O Dvasia, Viešpatie, nuženk”. Primename, kad katalikams privalomai Velykinei išpažinčiai ir komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki šv. Petro ir Pauliaus šventės, birželio 29 d.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį, antrąją Sekminių dieną, Švč. M. Marijos Bažnyčios Motinos šventę, antradienį, 30 d., minėsime mūsų bažnyčios konsekracijos metines (mišių tvarka – šiokiadienio), trečiadienį Švč. M. Marijos Apsilankymą, ketvirtadienį Jėzaus Kristaus Aukščiausiojo ir Amžinojo kunigo šventę, šiais metais praleidžiame šv. Justino minėjimą, šeštadienį šv. Karolį Luangą ir jo draugus, kankinius iš Ugandos. Kitą sekmadienį švęsime Švenčiausios Trejybės iškilmes ir Tėvo dieną.
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11:30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., bet nevyks transliacijos per Marijos radiją.
 • Visus kviečiame nuo birželio 1 d. dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedosime kiekvieną sekmadienį po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių Mišių.
 • Penktadienį minime pirmąjį mėnesio penktadienį. Po vakarinių Mišių – birželinės pamaldos.

Kristaus Žengimas į Dangų – Šeštinės

 • Šiandien minime Visuomenės komunikavimo priemonių dieną. Visoje Lietuvoje rinkliava yra skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti ir Bažnyčios komunikacijos darbuotojams išlaikyti.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį Mariją Krikščionių pagalbą – šiais metais mūsų parapijoje švęsime Jos atlaidus.
  – Gegužės 23 d., šventės išvakarėse, po 19 val. Mišių ir litanijos visi mūsų parapijos chorai giedos Marijos giesmes Marijos garbei: kviečiame ateiti pasiklausyti.
  – Gegužės 24 d. Marijos krikščionių pagalbos iškilmė: po lenkų kalbos Mišių, 18:45 val. vyks Marijos procesija aplink bažnyčią su rožinio malda. Po procesijos (ne 19 val.) bus aukojamos iškilmingos Mišios ir bus giedama litanija. Kviečiame dalyvauti ir pelnyti visuotinius atlaidus.
  Penktadienį minime šv. Pilypą Nerį. Kitą sekmadienį Šv. Dvasios atsiuntimas – Sekminės.
 • Kviečiame visus dalyvauti Vilniaus Kalvarijos atlaidose gegužės 22-28 dienomis. Atlaidų programa – lentoje prie išėjimo.
 • Primename, kad dar vyks žaidimai vaikams 16 val. iki birželio 11 d. imtinai, iki birželio pabaigos bus aukojamos šv. Mišios 15 val.

VI Velykų sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Andriejų Bobolą, vienuolį ir kankinį.
 • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Marijos litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių Mišių apie 19:30 ir sekmadieniais po sumos.
 • Raginame įsigyti katalikišką spaudą išeinant iš bažnyčios. Išėjo naujas „Saleziečių žinių“ numeris, kaip visą laiką prašome 50 centų aukos.
 • Pranešame, kad gegužės 20 d. ir 27 d. (yra šeštadieniais) per 10 val. šv. Mišias keletas vaikų grupių priims pirmąją Komuniją. Kviečiam ir parapijos bendruomenę prisijungti savo malda.
 • Rytoj, gegužės 15, pradėsime devyndienį prieš Marijos krikščionių pagalbos iškilmes 24 d.
 • Iš anksto pranešame, kad šiais metais mūsų parapijoje švęsime Marijos krikščionių pagalbos atlaidus.
  – Gegužės 23 d., šventės išvakarėse, po 19 val. Mišių ir litanijos visi mūsų parapijos chorai giedos Marijos giesmes Marijos garbei: kviečiame ateiti pasiklausyti.
  – Gegužės 24 d. Marijos krikščionių pagalbos iškilmė: po lenkų kalbos Mišių, 18:45 val. vyks Marijos procesija aplink bažnyčią su rožinio malda. Po procesijos (ne 19 val.) bus aukojamos iškilmingos Mišios ir bus giedama litanija. Kviečiame dalyvauti ir pelnyti visuotinius atlaidus.

V Velykų sekmadienis

 • Šiandien Motinos diena. Kviečiame pasimelsti už visas motinas. Šią savaitę liturginiame kalendoriuje minime šeštadienį ir Marijos apsireiškimą Fatimoje ir tą pačią dieną šv. Mariją Dominyką Madzarello, vieną iš saleziečių seserų kongregacijos steigėjų (šalia kun. Jono Bosko).
 • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Marijos litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių mišių, o sekmadieniais po sumos.
 • Raginame įsigyti katalikišką spaudą išeinant iš bažnyčios. Išėjo naujas „Saleziečių žinių“ numeris, kaip visą laiką prašome 50 centų aukos. Yra ir Magnificat, ir Artuma, ir Žodis tarp mūsų.
 • Pranešame, kad gegužės 20 d. ir 27 d. (yra šeštadieniais) per 10 val. šv. Mišias keletas vaikų grupių priims pirmąją Komuniją. Kviečiam ir parapijos bendruomenę prisijungti savo malda.
 • Iš anksto pranešame, kad šiais metais mūsų parapijoje švęsime Marijos krikščionių pagalbos atlaidus.
  – Gegužės 23 d., šventės išvakarėse, po 19 val. Mišių ir litanijos visi mūsų parapijos chorai giedos Marijos giesmes Marijos garbei: kviečiame ateiti pasiklausyti.
  – Gegužės 24 d. Marijos krikščionių pagalbos iškilmė: po lenkų kalbos Mišių, 18:45 val. vyks Marijos procesija aplink bažnyčią su rožinio malda. Po procesijos (ne 19 val.) bus aukojamos iškilmingos Mišios ir bus giedama litanija. Kviečiame dalyvauti ir pelnyti visuotinius atlaidus.

IV Velykų sekmadienis

 • Šiandien minime Gerojo Ganytojo sekmadienį ir esame paraginti pasimelsti už Bažnyčios ganytojus, vyskupus ir kunigus, ir už pašaukimus į dvasinį luomą. Ypač šiandien, bet ir kasdien, prašykime vynuogyno Šeimininko, kad atsiųstų daugiau darbininkų į savo pjūtį, ir kad visa Dievo kaimenė pasiektų Amžinąją laimę Danguje.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj gegužės 1 d. šv. Juozapą darbininką (Šv. Mišios 18 val. lenkų kalba ir 19 val. lietuvių kalba. Ryte Mišių nebus), antradienį šv. Atanazą, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją, trečiadienį šv. Pilypą ir Jokūbą, apaštalus, šeštadienį šv. Dominyką Savijų, kunigo Bosko auklėtinį. Kitą sekmadienį – Motinos diena: kviečiame pasimelsti už savo motinas.
 • Rytoj prasideda gegužės mėnuo, skirtas švč. M. Marijos garbei, todėl maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją giedosime šiokiadieniais po vakarinių mišių, o sekmadieniais po sumos 11 val. Šią savaitę bus pirmasis mėnesio ketvirtadienis ir penktadienis, bet po vakarinių Mišių bus Marijos litanija.
 • Trečiadienį gegužės 3 d. 12 val. Lazdynų ansamblis ʺDainaʺ ir seniūnija kviečia į renginį skirtą Motinos dienai paminėti. Visi yra kviečiami.
 • Penktadienį, gegužės 5 d., nuo 17 val. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į Atvirų durų dieną. Atvirų durų diena skirta ne tik mąstantiems apie kunigystės kelią ar ketinantiems stoti į seminariją, bet visiems, norintiems daugiau sužinoti apie kunigo pašaukimą ir pasirengimą kunigystei, būsimųjų kunigų gyvenimą, studijas, kasdienybę, apžiūrėti seminarijos patalpas bei susipažinti su jos istorija.