Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

III Velykų sekmadienis

 • Šiandien visuose Lietuvos Bažnyčiose, ir mūsų bažnyčioje, visa rinkliava surinkta mišių metu yra skirta Ukrainos Caritui. Kviečiame būti dosniems su tais kurie kenčia dėl karo. Ačiū už kiekvieną auką.
 • Rytoj prasideda maldos už kunigus ir už naujus pašaukimus į dvasinį luomą savaitė, kadangi kitą sekmadienį minėsime Gerojo Ganytojo sekmadienį. Kviečiame visą savaitę prisiminti savo maldose naujus pašaukimus Dievo tarnystei.
 • Prie bažnyčios išėjimo raginame įsigyti katalikiškos spaudos.
 • Iki balandžio 30 d. yra dar galimybė skirti savo 1,2% mokesčių mūsų parapijai. Parapijos duomenys – skelbimų lentoje.

Dievo Gailestingumo sekmadienis

 • Šiandien – Dievo Gailestingumo šventė. Po kiekvienų šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį ir atsiduodame Dievo Gailestingumui.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj Viešpaties Apreiškimą švč. Mergelei Marijai (negalėjo būti ankščiau dėl Velykų švenčių), ketvirtadienį šv. Stanislovą vyskupą ir kankinį.
 • Visų gavėnios penktadienių rinkliava buvo skirta Šventajai Žemei, kartu su Didžiojo Penktadienio aukomis. Iš viso surinkom 3.649,15 euro. O Verbų sekmadienį surinkom Vilniaus kunigų seminarijai 5.471 euro. Pinigus jau pervedėme Vilniaus arkivyskupijos Kurijai. Už visas aukas dėkojame širdingai.
 • Šiandien paskutinė diena kai yra pastatyta “pasninko dėžė” rinkti greitai negendančių maisto prekių. Nuo rytojaus jau nuimsim, ir prašom nebeatnešti. Surinkom tikrai nemažai maisto produktų, kuriuos atidavėme mūsų parapijos Caritui. Dėkojame visiems kurie rėme tą iniciatyvą: teatlygina Jums Dievas.
 • Šiandien bus Atvelykių šventė vaikams: 15 val. kviečiame į Mišias, o 16 val. į šventę koplyčioje.
 • Šį vakarą susirenka 18 val. Gyvojo Rožinio nariai bažnyčioje pasimelsti, kviečiame prisijungti.
 • Mūsų parapijos interneto puslapyje http://bosko.lt/parama/ yra duomenys tiems, kurie nori skirti 1,2% mokesčių mūsų bažnyčiai (galima tai daryti TIK internetu):
  Vilniaus šv. Jono Bosko parapija, įm. k. 191310515.

Brangūs šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai,
sveikiname Jus su Kristaus Prisikėlimo – šv. Velykų švente.

Kristus prisikėlė! Aleliuja! Jis yra su mumis.
Mes galime Juo remtis, Juo pasitikėti.

Jis yra mūsų ir visų, kurie kenčia, viltis ir paguoda.
Prisikėlęs iš kapo Kristus ir mus gali prikelti iš mūsų kapų –
iš nevilties, baimės, abejonių, nuodėmės ir mirties.
Jis nugali visokį blogį ir dovanoja mums amžinąjį gyvenimą.
Tad testiprėja mūsų pasitikėjimas Prisikėlusiuoju.

ŠVIESIŲ, VILTINGŲ ŠVENTŲ VELYKŲ
linki Jums visiems Vilniaus saleziečiai

Šv. Velykų pamaldų laikas (po Mišių ir procesijų šventinamas velykinis maistas):
LT: 7.00 (po Mišių – procesija), 11.00, 19.00 val.
PL: 9.00 (po Mišių procesija), 13.00 val.

Kristaus Prisikėlimas

 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj Velykų antra diena. Šv. Mišios kaip sekmadieniais: 8, 11 ir 19 val. Vaikų mišių nebus.
 • Kitą sekmadienį Atvelykis – Dievo Gailestingumo šventė. Mūsų bažnyčioje vyks dvasinis pasiruošimas tai šventai. Nuo rytojaus pradėsime kalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlį po šv. Mišių. Visus maloniai kviečiame prisijungti.
 • Dėkojame visiems choristams su choro vadove Vitalija Valiukevičiūte, patarnautojams, adoratorėms, Motinos maldoje grupei, gėlininkei Irenai ir jos mamai Marijai, katechetems Indrei ir Veslavai, Pavelui, Marekui, Janui ir zakristijonams ir visiems, kurių dėka mūsų liturgijos iškilmingos ir mūsų bažnyčia gražiai papuošta.
 • Kitą sekmadienį po vaikų mišių kviečiame vaikus pasilikti Atvelykio šventėje. Bus programa ir dovanos visiems.

Verbų sekmadienis

 • Šiandien prasideda Didžioji savaitė. Tas laikas, o ypač velykinis tridienis, yra visų liturginių metų vainikas. Išgyvensime dar kartą svarbiausias mūsų Išganymo paslaptis – Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Didysis Ketvirtadienis: ryte kviečiame į Krizmos mišias katedroje 10 val. Vakare Paskutinės vakarienės šv. Mišios 19 val. Po šv. Mišių bažnyčia liks atidaryta iki 22 val. – galima bus pagarbinti Viešpatį asmeniškai. Didysis Penktadienis – Bažnyčia bus atidaryta nuo 9 val. Kryžiaus kelias 15 val. Kristaus Kančios pamaldos 19,00. Vakare adoracija Kristaus Kape (bažnyčioje) iki 22 val. Didysis Šeštadienis – kviečiame į adoraciją Kristaus Kape bažnyčioje nuo 9 iki 17 val. Dienos metų kas 30 min. šventinamas maistas. Tuo pačiu metu galėsite pašventinti ir vandenį. Primename, kad geriausias laikas pašventinti velykinį maistą ir vandenį yra Mišių metu per Velyknakčio liturgiją arba Velykų rytą (atsinešti buteliuką su savo vandeniu). Šeštadienį, kovo 30 d. Velyknakčio liturgija prasidės 19 val. Velykų I dieną, sekmadienį, šv. Mišios bus aukojamos 7 val. (Prisikėlimo mišios ir po Mišių Rezurekcijos procesija), taip pat 11 ir 19 val. Velykų antrą dieną, balandžio 1 d., šv. Mišios 8, 11 ir 19 val. Per Atvelykį, balandžio 7 d. – Dievo Gailestingumo šventę, balandžio 16 dieną, po vaikų Mišių bus šventė vaikams.
 • Dėmesio! Sekmadienio naktį prasideda vasaros laikas: kelsimės valanda anksčiau nei įprasta, nes naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 3 val. nakties, laikrodžių rodykles pasuksime į priekį. Miegosime vieną valandą trumpiau.
 • Šiandien rinkliava skirta Vilniaus kunigų seminarijos išlaikymui. Už kiekvieną auką nuoširdžiai dėkojame. Nepamirškime ne tik paremti seminariją aukomis, bet ir savo maldomis už naujus ir gerus pašaukimus į kunigystę.
 • Žvakės Velyknakčio liturgijai galėsite įsigyti prie Bažnyčios išėjimo didįjį šeštadienį vakare.
 • Mūsų parapijos duomenys tiems, kurie nori skirti 1,2% mokesčių mūsų PARAPIJAI (galima tai daryti TIK internetu): Vilniaus šv. Jono Bosko parapija, įm. kodas: 191310515
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kuriuos transliuos Marijos radijas.