Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Šventosios Dvasios atsiuntimas

 • Šiandien Šventosios Dvasios Atsiuntimas – Sekminės. Baigiasi liturginis Velykų laikas. Šiandien suteikiami visuotiniai atlaidai kiekvienam, kuris bažnyčioje pamaldžiai dalyvauja pamaldose, kurių metu giedamas himnas “O Dvasia, Viešpatie, nuženk”. Primename, kad katalikams privalomai Velykinei išpažinčiai ir komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki šv. Petro ir Pauliaus šventės, birželio 29 d.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį, antrąją Sekminių dieną, Švč. M. Marijos Bažnyčios Motinos šventę, ketvirtadienį 23 d. Jėzaus Kristaus Aukščiausiojo ir Amžinojo kunigo šventę, penktadienį 24 d. Švč. M. Marijos krikščionių pagalbos šventė, mūsų parapijos atlaidai: kviečiame dalyvauti ir pelnyti visuotinius atlaidus.
 • Ketvirtadienį, gegužės 23 d., iškilmių išvakarėse, po lenkų kalbos Mišių, 18:45 val. vyks Marijos procesija aplink bažnyčią su rožinio malda. Po procesijos (ne 19 val.) bus aukojamos iškilmingos Mišios (Jėzaus garbei) ir bus giedama Marijos litanija. Kviečiame dalyvauti ir pelnyti visuotinius atlaidus.
 • Penktadienį, gegužės 24 d. Marijos krikščionių pagalbos iškilmės: kviečiame dalyvauti ir pelnyti visuotinius atlaidus. Bus aukojamos šv. Mišios 7 val. ir 19 val. po lietuvių kalbos vakarinių Mišių ir litanijos visi mūsų parapijos chorai giedos Marijos giesmes Marijos garbei: kviečiame ateiti pasiklausyti.

Kristaus Žengimas į Dangų – Šeštinės

 • Šiandien minime Visuomenės komunikavimo priemonių dieną. Visoje Lietuvoje rinkliava yra skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti ir Bažnyčios komunikacijos darbuotojams išlaikyti.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį Fatimos švč. M. Mariją ir tą pačią dieną šv. Mariją Dominyką Madzarello, saleziečių seserų kongregacijos steigėją, antradienį šv. Motiejų, apaštalą, ketvirtadienį šv. Andriejų Bobolą, vienuolį ir kankinį. Kitą sekmadienį Šv. Dvasios atsiuntimas – Sekminės.
 • Kviečiame visus dalyvauti Vilniaus Kalvarijos atlaidose gegužės 13-19 dienomis. Atlaidų programa – lentoje prie išėjimo.
 • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Marijos litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių Mišių apie 19:30 ir sekmadieniais po sumos.
 • Trečiadienį, gegužės 15 d., pradėsime devyndienį prieš Marijos krikščionių pagalbos iškilmes, 24 d. Kiekvieną dieną Marijos litanijos pabaigoje sukalbėsim 3 kartus „Sveika Marija“ maldą.
 • Primename, kad šiandien vyksta Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai ir referendumas. Raginame visus atlikti savo pilietines pareigas, eidami balsuoti. Eikime balsuoti! Kiekvienas tegul balsuoja kaip jam sako sąžinė: svarbiausia yra dalyvauti balsavime ir atiduoti savo balsą kandidatui, kuris galėtų dorai atstovauti tautai ir gerbti krikščioniškas vertybes ir žmogaus orumą.
 • Primename, kad dar vyks žaidimai vaikams 16 val. iki gegužės 26 d. imtinai, o iki birželio pabaigos bus aukojamos šv. Mišios 15 val.

VI Velykų sekmadienis

 • Šiandien Motinos diena. Kviečiame pasimelsti už visas motinas.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Dominiką Savio, kun. J. Bosko auklėtinį.
 • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Marijos litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių mišių, o sekmadieniais prieš sumą.
 • Raginame įsigyti katalikišką spaudą išeinant iš bažnyčios.
 • Pranešame, kad gegužės 11 d. ir 18 d. (yra šeštadieniais) per 10 val. šv. Mišias keletas vaikų grupių priims pirmąją Komuniją. Kviečiam ir parapijos bendruomenę prisijungti savo malda.

III Velykų sekmadienis

 • Šiandien visuose Lietuvos Bažnyčiose, ir mūsų bažnyčioje, visa rinkliava surinkta mišių metu yra skirta Ukrainos Caritui. Kviečiame būti dosniems su tais kurie kenčia dėl karo. Ačiū už kiekvieną auką.
 • Rytoj prasideda maldos už kunigus ir už naujus pašaukimus į dvasinį luomą savaitė, kadangi kitą sekmadienį minėsime Gerojo Ganytojo sekmadienį. Kviečiame visą savaitę prisiminti savo maldose naujus pašaukimus Dievo tarnystei.
 • Prie bažnyčios išėjimo raginame įsigyti katalikiškos spaudos.
 • Iki balandžio 30 d. yra dar galimybė skirti savo 1,2% mokesčių mūsų parapijai. Parapijos duomenys – skelbimų lentoje.

Dievo Gailestingumo sekmadienis

 • Šiandien – Dievo Gailestingumo šventė. Po kiekvienų šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį ir atsiduodame Dievo Gailestingumui.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj Viešpaties Apreiškimą švč. Mergelei Marijai (negalėjo būti ankščiau dėl Velykų švenčių), ketvirtadienį šv. Stanislovą vyskupą ir kankinį.
 • Visų gavėnios penktadienių rinkliava buvo skirta Šventajai Žemei, kartu su Didžiojo Penktadienio aukomis. Iš viso surinkom 3.649,15 euro. O Verbų sekmadienį surinkom Vilniaus kunigų seminarijai 5.471 euro. Pinigus jau pervedėme Vilniaus arkivyskupijos Kurijai. Už visas aukas dėkojame širdingai.
 • Šiandien paskutinė diena kai yra pastatyta “pasninko dėžė” rinkti greitai negendančių maisto prekių. Nuo rytojaus jau nuimsim, ir prašom nebeatnešti. Surinkom tikrai nemažai maisto produktų, kuriuos atidavėme mūsų parapijos Caritui. Dėkojame visiems kurie rėme tą iniciatyvą: teatlygina Jums Dievas.
 • Šiandien bus Atvelykių šventė vaikams: 15 val. kviečiame į Mišias, o 16 val. į šventę koplyčioje.
 • Šį vakarą susirenka 18 val. Gyvojo Rožinio nariai bažnyčioje pasimelsti, kviečiame prisijungti.
 • Mūsų parapijos interneto puslapyje http://bosko.lt/parama/ yra duomenys tiems, kurie nori skirti 1,2% mokesčių mūsų bažnyčiai (galima tai daryti TIK internetu):
  Vilniaus šv. Jono Bosko parapija, įm. k. 191310515.