Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Pirmadienį, 27 d. minėsime šv. Joną apaštalą ir evangelistą: po vakarinių Mišių šventinamas vynas (prašom atsinešti savo vyną buteliukuose). Antradienį, 28 d. – Nekaltieji Vaikeliai kankiniai. Penktadienį 31 d. per 19 val. šv. Mišias dėkosime Dievui už praeitus metus ir po Mišių giedosime Tave Dieve garbinam himną prie Švč. Sakramento. Sausio 1d. šeštadienį – Švč. M. Marija Dievo gimdytoja, privaloma iškilmė. Kartu su viso pasaulio tikinčiaisiais prašysime Taikos dovanos. Šv. Mišios 8,11 ir 19 val. Sausio 2 d., II Kalėdų sekmadienis: Šv. Mišios 8, 11, 15, 19 val.

  • Penktadienį, gruodžio 24 d., minėsime Kūčias: šv. Mišios 7 ir 21 val.- primename, kad laikomės pasninko nuo mėsos ir nuo pieniškų produktų. Piemenėlių šv. Mišias aukosime 21 val. Šeštadienį 25 d. – Kristaus Gimimas, Šv. Kalėdos: šv. Mišios 8, 11 ir 19 val. Sekmadienį Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas – šv. Mišios 8, 11, 15 ir 19 val.
  • Prie bažnyčios durų po kiekvienų šv. Mišių galite gauti pašventintus kalėdaičius. Nuo rytojaus iki penktadienio galima įsigyti pašventintus kalėdaičius saleziečių vienuolyne – pirmame aukšte.
  • Prie bažnyčios durų galite taip pat paimti Carito žvakes. Surinktais pinigais padėsime vienai mūsų parapijietei – mamai su sergančiu vaiku, kuriai sunku pragyventi normaliai ir šią žiemą sumokėti už visas komunalines paslaugas. Padėkite mums jai padėti.
  • Išėjo naujas „Saleziečių žinių“ numeris. Tarp straipsnių yra : Viešpaties Jėzaus Motina: liudytoja, pagrindinė veikėja, Kalėdų Kūrėja; Tikra meilė; Sinodas? Taip ačiū! Prašome auką 0,50 euro.
  • Šiandien galite uždegti žvakes nuo Betliejaus ugnies, kurią atnešė į mūsų bažnyčią skautai. Taikos ugnis Betliejuje yra simbolinė kampanija už taiką ir žmonijos brolybę. Šią užduotį atnešti Betliejaus Taikos ugnį visose šalyse vykdo šių šalių skautai. Kas nori, gali taip pat paremti skautus.
  • Nuoširdžiai dėkojame rekolekcionistui pranciškonui kapucinui br. Tomasui Pilch. Tegul Dievas tau atlygina už tavo gerą širdį. Kviečiame sugrįžti pas mus, taip pat nuoširdžiai sveikiname jūsų bendruomenę. Telaimina tave Dievas.

  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Liuciją mergelę ir kankinę, antradienį šv. Kryžiaus Joną, kunigą ir Bažnyčios mokytoją.
  • Prie bažnyčios durų po kiekvienų šv. Mišių galite gauti pašventintus kalėdaičius. Savaitės bėgyje galite įsigyti kalėdaičius zakristijoje nuo 17 iki 19:30 val.
  • Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliava skirta Vilniaus arkivyskupijos Caritui ir mūsų parapijos Caritui. Visa aukų suma surinkta Mišių metu bus padalinta per pusę ir perduota toms organizacijoms. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas. Prie bažnyčios durų galite taip pat paimti Caritos žvakes; su surinktais pinigais padėsime vienai mamai mūsų parapijietei su sergančiu vaiku, kuriai sunku pragyventi normaliai ir šią žiemą išmokėti už visas komunalines paslaugas. Padėkite mums jai padėti.
  • Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks šią savaitę, gruodžio 17 – 19 dienomis. Rekolekcionistas bus kun. kapucinas Tomas Pilch. Penktadienį šv. Mišios su pamokslu bus aukojamos 19 val. Šeštadienį rekolekcijų šv. Mišios su pamokymu – 11 ir 19 val. (dėmesio: šv. Mišios bus 11 val., o ne 10 val. kaip šeštadieniais įprasta), sekmadienį – įprastu laiku per visas šv. Mišias. Rekolekcijų metu klausyklose bus daugiau kunigų, raginame atlikti išpažintį ir nelaukti iki Kalėdų.
  • Rarotų šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.
  • 16 d. prasideda šv. Kalėdų novena. Kiekvieną vakarą šv. Mišių pabaigoje giedosime pranašų novenos giesmę (lenku kalba – po pamokslo).

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Mikalojų vyskupą ir antrąjį Vilniaus arkivyskupijos globėją, antradienį šv. Ambraziejų vyskupą ir Bažnyčios mokytoją, trečiadienį Švč. M. Marijos Nekaltąjį prasidėjimą – iškilmės, šv. Mišios šiokiadienio tvarka.
 • Rarotų mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.
 • Kalėdaičių galite įsigyti sekmadieniais išeidami iš bažnyčios Mišių pabaigoje, prie durų, o šiokiadieniais zakristijoje nuo 17.00 iki 19.30 valandos.
 • Šį ketvirtadienį Carito patalpose – po bažnyčia, šv. Dominyko Savio klasėje – nuo 18 iki 19 val. vyks išklausymo tarnystė. Tikslas yra suteikti galimybę kalbėtis su vienu iš savanorių apie savo problemas, rasti pagalbą sprendžiant sunkumus arba tiesiog pasikalbėti. Visi esame kviečiami.
 • Šį vakarą 18 val. susirenka bažnyčioje Gyvojo Rožinio nariai, kviečiame prisijungti bendroje maldoje.
 • Šiandien nuo 18 val. Jonažolių gatvėje bus įžiebta kalėdinė eglutė. Visi esame kviečiami.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Andriejų apaštalą, penktadienį šv. Pranciškų Ksaverą, kunigą.
 • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už kunigus ir už pašaukimus į kunigystės luomą. Pirmąjį mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija ir giedosime Jėzaus Širdies litaniją.
 • Šiandien prasideda Advento laikotarpis, skirtas dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Per pirmąsias Mišias buvo pašventinti kalėdaičiai. Kalėdaičius Kūčioms galite įsigyti sekmadieniais išeidami iš bažnyčios Mišių pabaigoje, prie durų, o šiokiadieniais zakristijoje. Kartu su kalėdaičiais gausite voką su mūsų sveikinimais ir pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje Kalėdų laikotarpiu.
 • Rytoj bus aukojamos Šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11.30 val. į bažnyčią sukalbėti Rožinį ir 12 val. dalyvauti Šv. Mišiose.
 • Šeštadienį nuo 17 val. Erfurto gatvėje prie Seniūnijos ir sekmadienį nuo 18 val. Jonažolių gatvėje bus įžiebta kalėdinė eglutė. Visi esame kviečiami.