Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Štai kokius žodžius gieda angelai, pranešdami piemenims, kad visai netoli, ėdžiose, gimė Jėzus. Mes galime prisijungti prie to choro su troškimu atiduoti visą šlovę Dievui ir melstis už taiką pasaulyje.

Viešpats taip pat tikisi, kad kiekvienas iš mūsų pasėsime taiką pasaulyje, pradedant nuo artimiausios mums aplinkos. Nebus taikos pasaulyje, šiame neramiame, bet viltingame pasaulyje, jei nebus taikos žmonėse. Štai kodėl per šias Kalėdas linkime kad angelų giesmė pirmiausia nuskambėtų mūsų sielose.

Šventoji Marija ir šventasis Juozapas skleidė aplinkui ramybę ir pavertė ėdžias svetinga vieta. Prašykime jų pagalbos ir užtarimo, kad mumyse augtų vidinė ramybė, galinti prisidėti prie viso pasaulio taikos.

Vilniaus saleziečių bendruomenė linki visiems draugams, bendradarbiams, savanoriams, geradariams ir visiems parapijiečiams labai linksmos Kristaus Gimimo šventės!

Šv. Mišios: 25 d. ir 26 d. – 8, 11, 19 val LT; 9.30, 13 val PL

IV advento sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: šeštadienį Kūčios. Primename, kad tą dieną laikomės pasninko nuo mėsos ir pagal senąjį paprotį ir nuo pieniškų produktų. Kūčių dieną 10 val. šv. Mišios bus aukojamos, o vakarinių Mišių nebus. Piemenėlių šv. Mišias aukosime šeštadienį 21 val. Sekmadienį Kristaus Gimimas – Šv. Kalėdos. Šv. Mišios 8, 11 ir 19 val., 15 val. Mišių nebus. Pirmadienį, antrą Kalėdų dieną, minime šv. Steponą, pirmą kankinį – šv. Mišios 8, 11, ir 19 val., 15 val. Mišių nebus.
 • Prie bažnyčios durų galima įsigyti pašventintų kalėdaičių.
 • Kas dar neįsigijo, yra saleziečių kalendorių 2023-siems metams.

III advento sekmadienis

 • Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliava skirta Vilniaus arkivyskupijos Caritui ir mūsų parapijos Caritui. Visa aukų suma surinkta Mišių metu bus padalinta per pusę ir perduota toms organizacijoms. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas.
 • Šiandien, ir tik šiandien, prie bažnyčios išėjimo galite įsigyti akcijos „Gerumas mus vienija“ Carito žvakutę, kurią uždegsite ant Kūčių stalo. Yra solidarumo forma su stokojančiais ir būdas kaip duoti darbo Carito bedarbiams. Raginame įsigyti: visos aukos už Carito žvakutės bus skirtos mūsų parapijos stokojantiems žmonėms paruošti maisto paketus Kūčių stalui. Kai uždegsite tą žvakutę ant savo stalo, žinosite kad padarėte gerą darbą kitam žmogui tuo momentu.
 • Dar kitą sekmadienį rarotų šv. Mišios bus aukojamos 8 val.
 • Raginame įsigyti ir skaityti katalikišką spaudą. Prie išėjimo galėsite įsigyti Saleziečių Žinių kalendorių. Meditacijų tema – naujojo saleziečio šventojo Artemido Zatti gyvenimas. Kaip visada prašome bent 0.50 €
 • Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks šią savaitę, gruodžio 16–18 dienomis. Penktadienį šv. Mišios su pamokslu bus aukojamos 19 val. Šeštadienį rekolekcijų šv. Mišios su pamokymu – 11 ir 19 val. (demėsio: šv. Mišios bus 11 val., o ne 10 val. kaip šeštadieniais įprasta). Sekmadienį – įprastu laiku per visas šv. Mišias (8, 11, 15, 19 val.) bus rekolekcijų pamokymas. Rekolekcijų metu klausyklose bus daugiau kunigų, raginame atlikti išpažintį jau rekolekcijų metu ir nelaukti iki pat Kalėdų.

II advento sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Mikalojų vyskupą (antrasis Vilniaus vyskupijos globėjas) trečiadienį šv. Ambraziejų vyskupą ir Bažnyčios mokytoją, ketvirtadienį Švč. M. Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą – iškilmės. Mišios šiokiadienio tvarka.
 • Prie bažnyčios durų po Mišių galima įsigyti pašventintų kalėdaičių. O paprastomis dienomis raštinėje, raštinės darbo metu, arba zakristijoje nuo 17 val.
 • Rarotų šv. Mišios yra aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.
 • Prie išėjimo galėsite įsigyti Saleziečių Žinių kalendorių. Meditacijų tema – naujojo saleziečio šventojo Artemido Zatti gyvenimas. Kaip visada prašome bent 0,50 €
 • Šį vakarą 18 val. susirenka Gyvojo Rožinio nariai pasimelsti. Kviečiame prisijungti.

I advento sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį šv. Andriejų, apaštalą, šeštadienį šv. Pranciškų Ksaverą, kunigą.
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11:30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.
 • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už kunigus ir už pašaukimus į kunigystės luomą. Pirmąjį mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija ir sukalbėsim Jėzaus Širdies litaniją.
 • Šiandien prasideda Advento laikotarpis, skirtas dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Per pirmąsias Mišias buvo pašventinti kalėdaičiai. Kalėdaičius Kūčioms galite įsigyti sekmadieniais išeidami iš bažnyčios Mišių pabaigoje, prie durų. O paprastomis dienomis raštinėje, raštinės darbo metu, arba zakristijoje po šv. Mišių. Kartu su kalėdaičiais gausite voką su mūsų sveikinimais ir su pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje Kalėdų laikotarpiu.
 • Primename raštinės darbo laiką, kada galite šiokiadieniais užsakyti šv. Mišias ir Advento laikotarpiu įsigyti pašventintus kalėdaičius Kūčių stalui: I–V: 17–17:45 val.