Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Brangūs šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai,
sveikiname Jus su Kristaus Prisikėlimo – šv. Velykų švente.

Kristus prisikėlė! Aleliuja! Jis yra su mumis.
Mes galime Juo remtis, Juo pasitikėti.

Jis yra mūsų ir visų, kurie kenčia, viltis ir paguoda.
Prisikėlęs iš kapo Kristus ir mus gali prikelti iš mūsų kapų –
iš nevilties, baimės, abejonių, nuodėmės ir mirties.
Jis nugali visokį blogį ir dovanoja mums amžinąjį gyvenimą.
Tad testiprėja mūsų pasitikėjimas Prisikėlusiuoju.

ŠVIESIŲ, VILTINGŲ ŠVENTŲ VELYKŲ
linki Jums visiems Vilniaus saleziečiai

Šv. Velykų pamaldų laikas (po Mišių ir procesijų šventinamas velykinis maistas):
LT: 7.00 (po Mišių – procesija), 11.00, 19.00 val.
PL: 9.00 (po Mišių procesija), 13.00 val.

Kristaus Prisikėlimas

 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj Velykų antra diena. Šv. Mišios kaip sekmadieniais: 8, 11 ir 19 val. Vaikų mišių nebus.
 • Kitą sekmadienį Atvelykis – Dievo Gailestingumo šventė. Mūsų bažnyčioje vyks dvasinis pasiruošimas tai šventai. Nuo rytojaus pradėsime kalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlį po šv. Mišių. Visus maloniai kviečiame prisijungti.
 • Dėkojame visiems choristams su choro vadove Vitalija Valiukevičiūte, patarnautojams, adoratorėms, Motinos maldoje grupei, gėlininkei Irenai ir jos mamai Marijai, katechetems Indrei ir Veslavai, Pavelui, Marekui, Janui ir zakristijonams ir visiems, kurių dėka mūsų liturgijos iškilmingos ir mūsų bažnyčia gražiai papuošta.
 • Kitą sekmadienį po vaikų mišių kviečiame vaikus pasilikti Atvelykio šventėje. Bus programa ir dovanos visiems.

Verbų sekmadienis

 • Šiandien prasideda Didžioji savaitė. Tas laikas, o ypač velykinis tridienis, yra visų liturginių metų vainikas. Išgyvensime dar kartą svarbiausias mūsų Išganymo paslaptis – Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Didysis Ketvirtadienis: ryte kviečiame į Krizmos mišias katedroje 10 val. Vakare Paskutinės vakarienės šv. Mišios 19 val. Po šv. Mišių bažnyčia liks atidaryta iki 22 val. – galima bus pagarbinti Viešpatį asmeniškai. Didysis Penktadienis – Bažnyčia bus atidaryta nuo 9 val. Kryžiaus kelias 15 val. Kristaus Kančios pamaldos 19,00. Vakare adoracija Kristaus Kape (bažnyčioje) iki 22 val. Didysis Šeštadienis – kviečiame į adoraciją Kristaus Kape bažnyčioje nuo 9 iki 17 val. Dienos metų kas 30 min. šventinamas maistas. Tuo pačiu metu galėsite pašventinti ir vandenį. Primename, kad geriausias laikas pašventinti velykinį maistą ir vandenį yra Mišių metu per Velyknakčio liturgiją arba Velykų rytą (atsinešti buteliuką su savo vandeniu). Šeštadienį, kovo 30 d. Velyknakčio liturgija prasidės 19 val. Velykų I dieną, sekmadienį, šv. Mišios bus aukojamos 7 val. (Prisikėlimo mišios ir po Mišių Rezurekcijos procesija), taip pat 11 ir 19 val. Velykų antrą dieną, balandžio 1 d., šv. Mišios 8, 11 ir 19 val. Per Atvelykį, balandžio 7 d. – Dievo Gailestingumo šventę, balandžio 16 dieną, po vaikų Mišių bus šventė vaikams.
 • Dėmesio! Sekmadienio naktį prasideda vasaros laikas: kelsimės valanda anksčiau nei įprasta, nes naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 3 val. nakties, laikrodžių rodykles pasuksime į priekį. Miegosime vieną valandą trumpiau.
 • Šiandien rinkliava skirta Vilniaus kunigų seminarijos išlaikymui. Už kiekvieną auką nuoširdžiai dėkojame. Nepamirškime ne tik paremti seminariją aukomis, bet ir savo maldomis už naujus ir gerus pašaukimus į kunigystę.
 • Žvakės Velyknakčio liturgijai galėsite įsigyti prie Bažnyčios išėjimo didįjį šeštadienį vakare.
 • Mūsų parapijos duomenys tiems, kurie nori skirti 1,2% mokesčių mūsų PARAPIJAI (galima tai daryti TIK internetu): Vilniaus šv. Jono Bosko parapija, įm. kodas: 191310515
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kuriuos transliuos Marijos radijas.

V gavėnios sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Juozapą, Švč. M. Marijos sužadėtinį. Kitas sekmadienis – tai Kristaus Kančios arba Verbų sekmadienis. Mišių tvarkaraštis kaip kiekvieną sekmadienį. Kiekvienų šv. Mišių metu bus pašventinamos verbos. Kito sekmadienio rinkliava bus skirta Vilniaus kunigų seminarijai.
 • Dar raginame penktadieniais eiti Kryžiaus keliu po vakarinių mišių. Sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 40 min.
 • Trečiadienį, kovo 20 d., mūsų bažnyčioje vyks visos dienos adoracija nuo 7.30 iki 20 val. Švč. Sakramentas bus išstatytas visą dieną išskyrus Mišių metu. Kviečiame užsukti į bažnyčią aplankyti Viešpatį ir jam atnešti maldą už Bažnyčią, už naujus pašaukimus, už taiką pasaulyje, už mums brangius žmones.
 • Parapijos gavėnios rekolekcijas šiandien pravedė kun. Andžej Šuškevič, Vilniaus kunigų seminarijos rektorius. Dėkojame jam už prasmingus pamokymus.
 • Prie išėjimo galite įsigyti katalikiškos spaudos
 • Bažnyčios gale stovi pasninko dėžė: raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.

IV gavėnios sekmadienis

 • Lygiai prieš metus kaip šiandien, grižo į Amžinąją Tėvynę gerb. kun. Mykolas Petravičius: prašome Viešpatį atlyginti jam už visus gerus darbus, atliktus žemėje ir būti jam gailestingu. Tegul ilsisi ramybėje. Iš karto po 11 val. Mišių su tais, kurie užsiregistravo, važiuosim į Sudervės kapines pasimelsti prie kunigo Mykolo kapo. Susirenkame prie autobuso Erfurto gatvėje, ne autobuse. Prašom nevėluoti.
 • Jau Gavėnia įpusėjo, todėl raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus keliu po vakarinių Mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila (o penktadienių šv. Mišių rinkliava yra skirta šv. Žemei paremti). Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10.40 val.
 • Rytoj, kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios – 11 už Tėvynę ir 19 val. Dėmesio! NEBUS aukojamų Mišių 7 val. ryto.
 • Ateinantį savaitgalį, kovo 15, 16, 17 dienomis mūsų parapijoje vyks gavėnios rekolekcijos. Jas praves kun. Andžej Šuškevič, Vilniaus arkivyskupijos kunigų seminarijos rektorius. Kviečiame dalyvauti, klausyti pamokslų ir atlikti velykinę išpažintį. Patariame nelaukti iki paskutiniųjų dienų prieš Velykas priimti išpažinties sakramentą, kai susidarys didžiulė eilė prie klausyklų.

Parapijos Rekolekcijų Programa:
– Penktadienį, kovo 15 d. 19 val. – šv. Mišios ir Kryžiaus kelias.
– Šeštadienį, kovo 16 d. 11 ir 19 val. – šv. Mišios su pamokslu.
– Sekmadienį, kovo 17 d. – šv. Mišios su pamokslu 8, 11, 15 ir 19 val.

 • Bažnyčios gale stovi pasninko dėžė: raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
 • Išeinant iš bažnyčios rekomenduojame įsigyti katalikišką spaudą, yra „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“ ir kiti leidiniai.