Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Šventoji Šeima

 • Šią savaitę liturgijoje minime: poryt, gruodžio 31 d. atsidėkosime Dievui už suteiktas visas malones per visus šiuos praeitus metus. Vakare 19 val. kviečiame į padėkos Mišias. Po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija ir giedosime Tave Dieve garbinam himną. Trečiadienį, sausio 1 d. minėsime Švč. M. Mariją Dievo gimdytoją – privaloma iškilmė. Kartu su visu pasauliu prašysime taikos. Šv. Mišios 8, 11, 19 val. Ketvirtadienį, sausio 2 d. minėsime šv. Bazilijų Didį ir Grigalių Nazianzietį, Bažnyčios mokytojus. Kitą sekmadienį sausio 5 d. bus antrasis Kalėdų sekmadienis: šv. Mišios 8, 11, 15, 19. Lietuvos vyskupų sprendimu, nuo šių metų Viešpaties apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmė bus švenčiama sausio 6 d., todėl kitą sekmadienį nebus pašventinta kreida. Trijų Karalių šventės Mišių tvarka sausio 6 d.: 7, 11 ir 19 val. Prieš kiekvienas šv. Mišias bus pašventinama kreida.
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame 11,30 sukalbėti kartu rožinį ir dalyvauti 12 val. šv. Mišiose, kurias transliuos Marijos Radijas.
 • Sausio 2 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, po vakarinių Mišių pasimelsime už kunigus ir už pašaukimus į dvasinį luomą. Sausio 3 d., pirmą mėnesio penktadienį, po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija, skaitysime Švč. Jėzaus Širdies litaniją, bus asmeninė malda.
 • Popiežius Pranciškus paskelbė 3-ąjį sausio sekmadienį Dievo Žodžio Sekmadienio švente, skatinant visus tikinčiuosius labiau vertinti ir mylėti Šventąjį Raštą. Atsižvelgiant į tą paraginimą užsakėme daugiau egzempliorių žurnalo „Žodis tarp mūsų“ su kasdieniniais mąstymais apie tos dienos Mišių skaitinius. Galite jau šiandien įsigyti „Žodį tarp mūsų“ žurnalą, aukodami 1 eurą už sausio ir vasario numerius.
 • Kitą sekmadienį, sausio 5 d. po 15 val. šv. Mišių vaikams, visus vaikus kviečiame į kalėdinę šventę, kuri vyks čia bažnyčioje. Bus programa, dovanos ir fejerverkai.

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai saleziečiai sveikina visus parapijiečius su Kristaus Gimimo švente.

Kristus ateina į pasaulį, kad taptų artimu kiekvienam žmogui. Esame išgelbėti tik Kristaus Meilės: šv. Kalėdos primena mums, kad toji Meilė nėra toli arba nepasiekiama. Dievas yra Emanuelis, tai reiškia Dievas su mumis. Priimkime Viešpatį į savo širdis.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 2020-ųjų metų, pripildytų Dievo Malonės.

Sveikina

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas,
Kun. Alessandro Barelli SDB
ir visi čia dirbantys kunigai saleziečiai

IV advento sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį Kūčios. Primename, kad tą dieną laikomės pasninko nuo mėsos ir pagal senąjį paprotį ir nuo pieniškų produktų.

  Kūčių dieną vakarinių Mišių nebus. Piemenėlių šv. Mišias aukosime 21 val. Trečiadienį Kristaus Gimimas – Šv. Kalėdos. Šv. Mišios 8, 11 ir 19 val. Ketvirtadienį, antrą Kalėdų dieną, minime šv. Steponą, pirmą kankinį – šv. Mišios 8, 11, ir 19 val. Penktadienį minime šv. Joną apaštalą ir evangelistą (po šv. Mišių bus pašventinamas vynas, prašome atsinešti buteliuose), šeštadienį minime šv. Nekaltuosius vaikelius, kankinius, o kitą sekmadienį Šventosios Šeimos Šventė.

 • Prie bažnyčios durų galima įsigyti pašventintų kalėdaičių. Išėjo ir naujas „Saleziečių žinių“ numeris.

III advento sekmadienis

 • Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliava skirta Vilniaus arkivyskupijos Caritui ir mūsų parapijos Caritui. Visa aukų suma surinkta Mišių metu bus padalinta per pusę ir perduota toms organizacijoms. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas.
 • Prie bažnyčios durų dar galima įsigyti pašventintus kalėdaičius. Savaitės bėgyje galite įsigyti kalėdaičius raštinėje, raštinės darbo metu.
 • Raginame įsigyti ir skaityti katalikišką spaudą.
 • Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks šią savaitę, gruodžio 20–22 dienomis. Rekolekcionistas bus Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriaus padėjėjas kun. Mykolas Sotničenka. Penktadienį šv. Mišios su pamokslu bus aukojamos 19 val. Šeštadienį rekolekcijų šv. Mišios su pamokymu – 11 ir 19 val. (demėsio: šv. Mišios bus 11 val., o ne 10 val. kaip šeštadieniais įprasta). 8 val. bus aukojamos papildomos Mišios, po kurių prasidės visos dienos adoracija iki 20 val. (visų Mišių metu adoracija sustabdoma). Sekmadienį – įprastu laiku per visas šv. Mišias (8, 11, 15, 19 val.) bus rekolekcijų pamokymas. Rekolekcijų metu klausyklose bus daugiau kunigų, raginame atlikti išpažintį jau rekolekcijų metu ir nelaukti iki pat Kalėdų.

II advento sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj, dėl Advento sekmadienio, perkeliamą Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę (Mišių tvarka – šiokiadienio), penktadienį šv. Liuciją, mergelę ir kankinę, šeštadienį šv. Kryžiaus Joną, kunigą ir Bažnyčios mokytoją.
 • Prie bažnyčios durų šiandien po Mišių galima įsigyti pašventintus kalėdaičius. Savaitės bėgyje galite įsigyti kalėdaičius raštinėje, raštinės darbo metu.
 • Prie išėjimo galite įsigyti katalikiškos spaudos. Yra naujas „Saleziečių žinių“ numeris, kur rasite straipsnių apie advento laikotarpį, Nekaltojo Prasidėjimo šventę, apie Dievą, mūsų visų Tėvą per Jėzaus išganymą. Yra „Žodis tarp mūsų“, „Artuma“. Yra keletas egzempliorių žurnalo „Kelionė“.
 • Šiandien saleziečiai mini šv. Jono Bosko veiklos pradžią – 1841 m. gruodžio 8 d. Prašykime Dievą laiminti saleziečių darbą pasaulyje ir atsiųsti naujus ir gerus pašaukimus, ypač Lietuvoje. Sukalbėkim vieną Sveiką Mariją, kaip darė kun. Bosko tą lemtingą dieną gruodžio 8 d. pradedant savo veiklą.