Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

„Sustiprinkite savo širdis“ (Jok 5,8)

Brangūs broliai ir seserys!

Bažnyčiai, bendruomenėms ir pavieniams tikintiesiems gavėnia – atsinaujinimo metas. Tačiau pirmiausia tai yra „malonės metas“ (2 Kor 6, 2). Dievas iš mūsų nereikalauja nieko, ko pirma nebūtų dovanojęs: „Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo“ (1 Jn 4, 19). Jis nėra mums abejingas. Kiekvienas esame Jam brangus, Jis mus pažįsta vardu, mumis rūpinasi ir, kai nuo Jo nutolstame, mūsų ieško. Jis domisi kiekvienu iš mūsų; Jo meilė neleidžia Jam būti abejingam tam, kas mums nutinka. Tačiau mes, kai mums gerai klojasi ir jaučiamės patogiai, dažnai kitus užmirštame (ko Dievas niekada nedaro), nesidomime jų problemomis, kančiomis ir patiriamomis neteisybėmis… Tada mūsų šalis įpuola į abejingumą: kai man palyginti gerai sekasi ir aš gerai jaučiuosi, užmirštu tuos, kuriems nesiseka. Tokia egoistinė abejingumo nuostata šiandien taip paplitusi pasaulyje, kad galime kalbėti apie abejingumo globalizaciją. Su tokiu trūkumu mes, krikščionys, privalome kovoti.

(more…)

Vasario 18 d.Pelenų trečiadienis, kai prasideda Gavėnia. Tai yra privalomo pasninko diena nuo mėsos ir galima valgyti sočiai tik vieną kartą. Šv. Mišios 7, 11, 19 val. Visų šv. Mišių metu barstomi pelenai. Gavėnia – laikas skirtas pasirengimui Velykoms ir atgailai. Nuo Pelenų dienos prasideda Velykinės išpažinties ir Komunijos laikas.

Ketvirtadienį, vasario 19 d. nuo 8 val. vyks visos paros adoracija koplyčioje, minint Pašvęstojo Gyvenimo Metus ir pasimeldžiant už visus vienuolius ir vienuoles. Pradžia 8 val. (ryto), pabaiga 20 d., penktadienį, 8 val. ryto. Visi parapijiečiai yra kviečiami aplankyti Jėzų švč. Sakramente.

Penktadienį, vasario 20 d., bus pirmasis Gavėnios penktadienis, privalomo pasninko nuo mėsos diena. Kviečiame po vakarinių Mišių pasimelsti kartu einant Kryžiaus kelią. Per visą Gavėnią kiekvieną penktadienį, kaip ir praeitais metais, bus renkama rinkliava Mišių metu, skirta Šv. Žemei paremti, kartu su Didžiojo penktadienio aukomis.

Nuo kito sekmadienio giedosime Graudžius verksmus prieš sumą, t.y. 10 val. 30 min.

Nuo kito sekmadienio ir visos Gavėnios metu bažnyčioje prie išėjimo bus padėta dėžė, skirta maisto produktams rinkti mūsų parapijos Carito valgyklai ir centrinio Carito Betanijos valgyklai. Prašome atnešti greitai negendančių produktų – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiems.

VASARIO 15 D.

2015-02-08

Vasario 15 d., sekmadienį, kviečiame visus vaikus į tradicinę Užgavėnės šventę, kuri vyks po vaikų Mišių, tai yra 16 val. Bus trumpas spektaklis, dainos, deginsime Morę atsisveikindami su žiema ir pasiruošdami Gavėniai. Bus taip pat blynai visiems dalyvaujantiems vaikams. Kviečiame dalyvauti ir ne tik mūsų parapijoje gyvenančius vaikus. Dalyvavimas nemokamas

VASARIO 12 D.

2015-02-08

Šiais metais ligonių Mišios bus aukojamos vasario 12 d., ketvirtadienį, 11 val., ir Mišių metu suteiksime ligonių patepimo sakramentą: ketvirtadienį kviečiame dalyvauti visus ligonius ir tuos, kurie dėl amžiaus jaučia sveikatos silpnėjimą. Vasario 12 d. bus aukojamos taip pat paprastos šv. Mišios 7 ir 19 val.

Vasario 2 d. – Kristaus paaukojimas, Grabnyčios. Šv. Mišios 7 ir 19 val.: vakaro šv. Mišių pradžioje žvakių pašventinimas. Žvakes galėsite įsigyti prie bažnyčios įėjimo prieš mišias.

Vasario 3 d. minime šv. Blažiejų, kurio globos šaukiamasi nuo gerklės ligų: kiekvienose šv. Mišiose (7 ir 19 val.) bus gerklių palaiminimas užtariant šv. Blažiejui.
 
Vasario 5 d. – šv. Agotą, mergelę ir kankinę. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka (7 ir 19 val.). Tą dieną po mišių šventinsime duoną ir vandenį. Prašome atsinešti savo duonos ir vandens.
 
Pirmą mėnesio ketvirtadienį (5 d.) po 19 val. Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei užkunigus.
 
Pirmą mėnesio penktadienį (6 d.) po vakarinių šv. Mišių kviečiame pasilikti šv. Sakramento adoracijai ir sukalbėti kartu švč. Jėzaus Širdies litaniją.