Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį, lapkričio 1 d., privalomos Visų Šventųjų iškilmės. Šv. Mišios kaip sekmadienį: 8, 11 ir 19 val. Vaikų mišių nebus. Po mišių 19 val. gedulinga procesija. Trečiadienį Mirusiųjų paminėjimo diena -Vėlinės. Po 19 val. šv. Mišių gedulinga procesija. Primename, kad Vėlinių aštuondienio metu galime laimėti visuotinius atlaidus maldingai aplankant kapus. Kitos sąlygos gauti atlaidus: nebūti pririštiems prie nuodėmės, geriausia atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija. Penktadienį minime šv. Karolį Boromėjų.

Mūsų bažnyčioje, kaip ir pernai, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos kalbėsime rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę. Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais.

Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 val. ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.

Pirmą mėnesio ketvirtadienį ir pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių sukalbėsime rožinį už mirusius, todėl nebus kitų pamaldų, kaip litanija arba adoracija.

Ketvirtadienį kviečiame jaunimą į šlovinimo vakarą, 20 val. koplyčioje.

Kitą sekmadienį bažnyčioje surinksim parašus už šeimos apibrėžimą Europos Sąjungoje. Raginame atsinešti asmens tapatybės dokumentą, nes bus reikalingas asmens kodas. Vilniaus arkivyskupas labai nori, kad tikintieji įsitrauktų į šią akciją.

Nuo lapkričio 11 d. pradėsime mūsų parapijoje šventojo Rašto skaitymo grupelę. Kas antrą penktadienį kviečiame visus ateiti į mūsų vienuolyną 18 val. Dalyvavimas nemokamas, nereikia išankstinės registracijos.

Šį sekmadienį, spalio 16 d., Lietuvoje yra minima Pasaulinė misijų diena. Kviečiame melstis už misijas ir misionierius, o šio sekmadienio rinkliavą yra skirta misionierių veiklai paremti. Iš šių aukų finansuojami įvairūs pastoraciniai ir socialiniai Bažnyčios projektai misijų kraštuose.  Popiežius Pranciškus šia tema rašė: „Kaip tik šiais Jubiliejaus metais minimos 90-osios Pasaulinės misijų dienos, skatinamos Popiežiškosios tikėjimo skleidimo draugijos ir 1926 m. patvirtintos popiežiaus Pijaus XI, metinės. Todėl manau, jog bus pravartu priminti išmintingus mano pirmtakų nurodymus, kuriais jie nustatė, kad šiai draugijai būtų skirtos visos aukos, surenkamos viso pasaulio visose vyskupijose, parapijose, religinėse bendruomenėse, asociacijose ir bažnytiniuose sąjūdžiuose stokojančioms krikščionių bendruomenėms paremti ir Evangelijos skelbimui iki tolimiausių žemės pakraščių sustiprinti. Ir šiandien neturėtume susilaikyti nuo šio misionieriškos bažnytinės bendrystės veiksmo. Neapribokime savo širdies savo pačių rūpesčiais, bet išplėskime ją taip, kad ji apimtų visos žmonijos horizontus.“ Visas Pasaulinės misijų dienos proga tekstas galite rasti bažnyčios skelbimų lentoje arba
http://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2016-09.pdf

Kitą sekmadienį, spalio 23 d., mūsų bažnyčioje moterų choras „Liepos“ giedos įvairias giesmes švč. M. Marijai „Verinys Mergelei Marijai“ 10.30 val. t. y. prieš Mišias, ir giedos ir per 11 val. Mišias. Kviečiame ateiti ankščiau į bažnyčią pasiklausyti.

Šeštadienį, spalio 22 d., kviečiame jaunimą į maldos vakarą, kuris vyks koplyčioje 18 val.

Brangūs tikintieji ir visi geros valios Lietuvos piliečiai,

Mūsų Tėvynė pradėjo antrąjį laisvo ir nepriklausomo gyvenimo dvidešimtpenkmetį. Tai – ypatinga mūsų tautos patriarchų, laisvės kovotojų brolių ir seserų dovana mums, pašauktiems toliau tęsti laisvos Lietuvos kūrimo darbą. Laisvė yra ne tik duotis, bet ir nuolatinė užduotis. Tai – mūsų dalyvavimas visuomenės gyvenime.

Netrukus į Seimą rinksime tuos, kurie atstovaus mus, kurdami ir tobulindami šalies įstatymus pagal rinkėjų valią. Kiekvieno laisvės ir demokratijos sąlygomis norinčio gyventi piliečio svarbiausia pareiga – dalyvauti parlamentarų rinkimuose, o per juos prisidėti prie krašto valdymo. Atlikdami savo pilietinę pareigą, liudijame meilę Tėvynei ir rūpestį jos ateitimi. Pagal krikščioniškąją sampratą pilietinė pareiga prilygsta pareigoms artimui ir bendrajam gėriui. Dėl šios priežasties kviečiame šią pareigą atlikti ir nepasiduoti nuogąstavimams, kad vienas balsas nieko nepakeis.

Verta priminti, kad pagal rinkimų į Seimą tvarką daugiamandatėse apygardose kiekvienas iš mūsų galime pasirinkti kandidatus juos reitinguodami. Reitinguodami pareikšime savo nuomonę apie tai, kuriems kandidatams labiausiai dera patikėti itin atsakingas valstybės įstatymų leidėjų pareigas. Partijų sąrašuose galime rasti žmonių, kurie vadovaujasi bendražmogiškomis ir krikščioniškomis vertybėmis, būtinomis pilnaverčiam bet kurios demokratinės visuomenės egzistavimui.

Tam, kad krašte būtų vadovaujamasi teise bei klestėtų ekonomika, būtina moralinė kultūra. Tik ten, kur dauguma gerbia ir vertina kitą žmogų, klesti santarvė ir solidarumas, kurių šiandieninėje Lietuvoje kartais pritrūksta. Besąlygiška pagarba žmogui yra pamatinis demokratijos principas. Turi būti ginamas ir saugomas kiekvienas žmogus nuo savo prasidėjimo iki mirties, žmogus su negalia ar kenčiantis nepagydomą ligą. Artimo meilė prasideda šeimoje, grindžiamoje santuoka – vyro ir moters vienas kitam savęs dovanojimu. Valstybei svarbu padėti žmonėms, kurie savo atsakomybę paliudijo įsipareigodami vienas kitam ir savo vaikams. Tik jei kandidatas į Seimą gerbia ir aktyviai palaiko šias vertybes, jis suvokia pamatinę moralinės kultūros svarbą laisvai visuomenei.

Lietuvai reikia žmonių, kurie nepuola į pesimizmą ir nemano, kad ateitį lemia vien praeities nepasisekimai. Lietuvai reikia žmonių, galinčių tęsti laisvės kovotojų darbą – valstybės, kurioje visiems gera gyventi, kūrimą. Kandidatų sąrašuose ieškokime būtent tokių žmonių, o radę – balsuokime už juos, kad, išrinkti į Seimą, mus atstovautų. Būkime ne pasyvūs istorijos stebėtojai, bet jos aktyvūs dalyviai, suvokiantys, kad pagarba pamatinėms moralinėms vertybėms yra būtina sąlyga norint gyventi krašte, kurio taip troško laisvos Lietuvos kūrėjai.

Lietuvos vyskupai

2016 m. rugsėjo 30 d.

Lazdynų Šv. Jono Bosko parapijos bažnyčioje vaikai, sulaukę 9-erių metų (ir vyresni), mokykloje lankantys tikybos pamokas, Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai) bus ruošiami vienerius mokslo metus (2016 m. spalio – 2017 m. gegužės mėn.) pagal Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos Centro parengtą programą.

Vaikai pasiruošimui bus suskirstyti į 15- 20 asmenų grupeles.
Užsiėmimo trukmė –  1 valanda  vieną kartą per savaitę.
Visi sakramentams ruošiami vaikai privalo dalyvauti Šv. Mišiose sekmadieniais, geriausiai 15 val.
Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.
Vaikai pasiruošimui bus priimami tik iš anksto juos užregistravus!
Registracija vyks laikotarpiu nuo 09.19 iki 09.30
Šv. Jono Bosko parapijos bažnyčios raštinėje, darbo dienomis nuo 18 iki 19 val.
Pasibaigus registracijos laikui, vaikai į grupeles priimami nebus.
Registruojant  vaiką pasiruošimui, privalo dalyvauti bent 1 iš  jo(s) tėvų (globėjų), ir  būtina turėti jo(s) Krikšto liudijimą. Jei vaikas nėra krikštytas, tą svarbu pabrėžti registracijos metu.

Nuo rugsėjo mėnesio, t.y. jau nuo rugsėjo 4 d., 15 val. aukosime vaikų šv. Mišias. Primename, kad kitą sekmadienį rugsėjo 4 d. mūsų bažnyčioje bus aukojamos 15 val. šv. Mišios už visus moksleivius, jų mokytojus ir mokyklos darbuotojus. Kviečiame dalyvauti. Primename tėvams, kad jų krikščioniška pareiga – pasistengti, kad vaikai galėtų lankyti tikybos pamokas. Kiekviena mokykla turi sudaryti sąlygas, kad kiekvienas vaikas galėtų išgirsti apie Dievą.

Rugpjūčio 29 d., paskutinį mėnesio pirmadienį, 11.30 bus kalbamas rožinis ir 12 val. bus aukojamos šv. Mišios, kurios bus transliuojamos per Marijos radiją. Kviečiame dalyvauti. Pirmą mėnesio ketvirtadienį po mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus. Pirmą mėnesio penktadieni po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija. Skaitysime Švč. Jėzaus Širdies litaniją, bus asmeniška malda tyloje, Švč. Sakramento palaiminimas.

 Šv. Jono Bosko parapija organizuoja piligriminę kelionę į Šiluvą rugsėjo 10 d. Reikia iš anksto registruotis raštinėje, raštinės darbo metu, apmokant iš karto dalyvio auką, 7 €. Išvykimas 8 val. nuo koplyčios, grįžimas bus apie 20 val.