Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Šeštadienį, gegužės 30 d., minint 5-uosius bažnyčios konsekracijos metus, mūsų bažnyčioje 15 val. vyks Vilniaus miesto II dekanato parapijų chorų KONCERTAS. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. Tą dieną šv. Mišios 10 ir 19 val. (primename, kad visų šv. Mišių metu galime pelnyti visuotinius atlaidus įprastomis sąlygomis)

Sekmadienį, gegužės 31 d., dar švenčiant mūsų bažnyčios pašventinimo penkių metų jubiliejų, 12.15 val. bažnyčioje vyks Lietuvos Nacionalinės Filharmonijos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kvarteto koncertas, kurio metu skambės žinomų autorių religinė muzika. Įėjimas nemokamas.

Gegužės 31 d. baigsime gegužines pamaldas, o visus kviečiame jose dalyvauti dar šią savaitę. Ir gegužines, ir birželines pamaldas su Švč. Jėzaus Širdies litanija giedosime kiekvieną sekmadienį po sumos 11 val., o šiokiadieniais po vakarinių mišių.

Kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Marijos litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių mišių, o sekmadieniais po sumos.

SVEIKINAME!

2015-04-04

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos saleziečiai sveikina visus parapijiečius, bičiulius ir geradarius su šv. Velykom.

Šv. Velykos nėra pavasario sugrįžimo šventė, nėra šypsenėlių ir linksmų zuikučių šventė.
Tai yra svarbiausias įvykis mūsų tikėjimui: Kristus prisikėlė! Aleliuja, Aleliuja!

Ir maldomis ir iš visos širdies linkime Jums visiems pajausti tą džiaugsmą, kurį Prisikėlęs Jėzus atnešė apaštalams, mokiniams, ir dabar atneša mums. Nepaisant mūsų silpnybių, ribotumo, kančios, sunkumų Dievas yra Tas, kuriam pavedam savo gyvenimą. O tas gyvenimas turi prasmę, nes Kristus prisikėlė. Esame suvienyti Kristuje.

Esame ypatingai artimi ligoniams ir seniems žmonėms, kurie, nepaisant noro, negalėjo atvykti į mūsų bažnyčią: Jėzus prisikelia ir dėl jūsų, neša kartu ir jūsų kryžių. Būkite palaiminti!

O Jūs visi prisiminkite ir mūsų, ir pasaulio poreikius savo maldose.

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai saleziečiai

Didysis Ketvirtadienis 04/02

Paskutinės Vakarienės Mišios 1930

Didysis Penktadienis 04/03

Adoracija Bažnyčioje, išpažinčių klausymas nuo 900
Kryžiaus Kelias 1500
Kristaus Kančios Pamaldos 1930

Didysis šeštadienis 04/04

Adoracija Kristaus kape, išpažinčių klausymas nuo 900 iki 1700
Maistas šventinamas adoracijos metu kas 30 min.

(Patartina maistą atsinešti į Velyknakčio arba Velykų ryto šv. Mišias)

Kristaus prisikėlimas – VELYKOS

Velyknakčio liturgija 1900 (šeštadienis 04/04)

Sekmadienis 04/05: šv. Mišios 700 (po šv. Mišių Procesija), 1100, 1900

Pirmadienis 04/06: šv. Mišios 800, 1100, 1900

Balandžio 12 dieną per Atvelykį – Dievo Gailestingumo šventę, po vaikų mišių (15 val.) bus šventė vaikams. Raginame vaikus atnešti po vieną margutį. Bus dovanų visiems.

Parapijos Gavėnios rekolekcijos proga, kovo 22 d., sekmadienį, 18 val. mūsų bažnyčioje Lietuvos žemės ūkio ministerijos mišrus choras „Dobilas“ pristatys Th. Dubois oratoriją „Septyni Kristaus žodžiai“. Tai yra koncertas skirtas ir menui, ir Gavėnios susikaupimui. Įėjimas nemokamas.