Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Sausio 26 d. švęsime mūsų parapijoje šv. Jono Bosko atlaidus. 11 val. per sumą. Šv. Mišias aukos br. Vincentas Tamošauskas OFM Capp. Primename, kad parapijos atlaidų metu per visas šv. Mišias galime pelnyti visuotinius atlaidus įprastomis sąlygomis: t.y., dalyvauti pamaldose, priimti Komuniją be sunkių nuodėmių (arba po išpažinties) ir pasimelsti popiežiaus intencija.

Kviečiame visus vaikus kitą sekmadienį ateiti 14 val. į žaidimus šv. Jono Bosko atlaidų proga. Bus ne tik žaidimai, bet ir loterija ir ypatingos dovanos visiems. Po žaidimų bus šv. Mišios vaikams 15 val. kaip kiekvieną sekmadienį.

Lapkričio 17 d. įvyko didelė šventė – „Dievo sodo“ bendruomenės dvidešimties metų jubiliejus.

Tai ypatinga proga mums padėkoti Dievui už  tuos dvidešimt bendrystės džiaugsmo metų; padėkoti už priėmimą ir palaikymą šv. Jono Bosko parapijoje dirbantiems saleziečiams bei visai parapijos  bendruomenei; padėkoti mūsų ištikimam kapelionui kun. Jacekui, o taip pat esamiems ir buvusiems bendruomenėms nariams, auginusiems ir puoselėjusiems „Dievo sodą“. (more…)

2014-01-18

2014-01-10

Sausio 18 d., šeštadienį, prasidedant maldos už krikščionių vienybę aštuondieniui, 19 val., dalyvaus vakaro šv. Mišiose visi Vilniaus kunigų seminarijos klierikai su savo vadovybe. Po šv. Mišių bažnyčioje jie praves šv. Sakramento adoraciją su intencija už pašaukimus į dvasinį luomą. Ypatingai kviečiame jaunimą dalyvauti, vietoje susitikimo paskutinį mėnesio šeštadienio.

Sausio 13 d., 11 val., bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę  ir už žuvusius dėl Tėvynės.  Dalyvaus ir visa Sausio 13-osios mokykla. Kviečiame visus norinčius parapijiečius dalyvauti.

Pamaldų tvarka

2013-12-30

Gruodžio 31 d. – Atsidėkojimo šv. Mišios už visas 2013 Dievo gautas malones1900

Sausio 1 d. – Švč. M. Marijos gimdytojos iškilmė800, 1100, 1900

Sausio 5 d. Trijų Karalių Šventė – Kristaus Apsireiškimas800, 1100, 1500 (po šv. Mišių, Trijų Karalių šventė vaikams parapijos salėje), 1900