Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramentas ir šiandien teikiamas taip pat, kaip ir apaštalų laikais. Vyskupas (arba jo įgaliotas atstovas) ištiesia rankas virš sutvirtinamųjų galvų ir meldžiasi, prašydamas išlieti Šventąją Dvasią. Paskui jis uždeda ranką kiekvienam sutvirtinamajam ant galvos, ištaria jo vardą ir sako: “Priimk Šventosios Dvasios ženklą”, tepdamas kaktą šventąja krizma. Taip įspaudžiamas jo priklausomybės Dievui (kaip anksčiau vergui – jo šeimininko) ženklas. Sutvirtintieji atnaujina Krikšto pažadus ir išpažįsta savo Tikėjimą.

Vakarų Bažnyčioje Sutvirtinimas yra pilnametystės sulaukusio jauno žmogaus sakramentas. Kadangi už jį, krikštijamą kūdikį, Tikėjimo išpažinimą sukalbėjo Krikšto tėvai, dabar jis pats, pradėdamas gyventi ir veikti savo atsakomybe, pasako “taip” bendruomenei, kurioje jis buvo pakrikštytas.

●  Jie pasako “taip” Kristui ir pažada būti pasiryžę liudyti Jį ir neatsižadėti savo Tikėjimo.

●  Jie išreiškia savo pasiryžimą būti Bažnyčios šalininku ir teikti pagalbą savo broliams ir seserims.

Kaip Krikštas, taip ir Sutvirtinimas įspaudžia sieloje neišdildomą žymę; todėl šis sakramentas teikiamas tik vieną kartą. Šventosios Dvasios dovanos padeda sutvirtintajam tapti žemės druska ir pasaulio šviesa (Mt 5, 13-14), savo gyvenimu ir veikla liudyti Jėzų Kristų, kad aplinkiniams būtų aišku: šis žmogus yra krikščionis.

Mes išpažįstame Šventąją Dvasią,
padedančią mums taikiai sugyventi,
globoti vargšus,
užtarti silpnesniuosius,
skleisti džiaugsmą,
tarnauti Dievui.
Mes išpažįstame Jėzaus Kristaus Dvasią,
skatinančią mus gyventi broliškai,
keisti įpročius,
atsikratyti prietarų,
ugdyti viltį,
kad visi matytų,
jog esame Dievo sūnūs ir dukterys,
Dievo vaikai.

Sutvirtinimas: “Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais” (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1316). Suaugusieji šį sakramentą priima kartu su Eucharistija. Ten, kur krikštijami kūdikiai, Sutvirtinimas teikiamas sąmoningo amžiaus sulaukusiems jaunuoliams kaip atsakomybės už savo veiksmus ženklas. Rytų Bažnyčioje Sutvirtinimas teikiamas tuoj po Krikšto, paskui dalyvaujama Eucharistijoje.

  

Informacija kandidatams, norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą

 Paruošimas Sutvirtinimui prasideda spalio mėnesio pradžioje.

 Kandidatai Sutvirtinimui privalo kiekvieną savaitę dalyvauti susitikimuose ir sekmadieninio Šv. Mišiose.

 Reikia atsinešti Krikšto pažymėjimą.

į viršų