Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Pal. kun. Juozapas Kalasanzas ir draugai

  

Nukankinti 1936 m. vasarą bei žiemą

Minėjimas – liepos 29 d.

1936-1939 metais žiaurus karas užtvindė Ispaniją krauju. Aukų skaičius viršijo milijoną. Tarp jų buvo įvairių sluoksnių ir tikėjimo žmonių. Šalį užvaldžius anarchistams ir socialkomunistams, įsisiautėjo krikščionių persekiojimas. Buvo žudomi kunigai, vienuoliai ir tikintieji. Tarp dešimčių tūkstančių nužudytųjų dėl tikėjimo buvo 283 seserys, 2365 vienuoliai, 4148 diecezijos kunigai, 12 vyskupų. Keletą šių kankinių Bažnyčia paskelbė palaimintaisiais. Šiuo metu tarp kun. Bosko dvasinių dukterų ir sūnų yra palaimintieji kun. Juozapas Kalasanzas ir 32 jo draugai (įskaitant dvi seseris salezietes); visi nužudytieji 1936 metų vasarą bei žiemą Ispanijoje, Valensijos diecezijoje. Tai buvo pavyzdingi vienuoliai, ištikimi savo kasdieninėms pareigoms ir jaunimo apaštalavimui. Jie neatsitraukė persekiojimo akivaizdoje ir nesigėdijo krikščioniškojo tikėjimo, išpažindami jį iki galo. Palaimintaisiais paskelbti 2001 m. kovą.

***

Vienas Valensijos įvykių liudininkas pasakoja: „Įsiveržę ginkluoti karininkai rado mus visus susirinkusius ant pagrindinių laiptų. Atstatė į mus šautuvus. Sekančią akimirką vienas subarė savo bendražygius: „Kodėl nešovėte? Argi nebuvome susitarę, kad kiekvienas nužudys po vieną?..“ Kun. Kalasanzas suteikė palaiminimą. Jis, kitas bendrabrolis ir aš buvome priversti lipti į sunkvežimį. Mus nuvežė į Valensijos centrą. Važiuodamas pastebėjau, kad vienas karininkas nuolatos laikė nukreipęs šautuvą į kun. Kalasanzą, nes žinojo jį esant dvasininku. Staiga pasigirdo šūvis. Kun. Kalasanzas ištarė: „Mano Dieve!“ ir susmuko kraujo klane. Buvo 1936 m. liepos 29-oji.“

„Saleziečiui mirtį nušviečia viltis įžengti į Viešpaties džiaugsmą. O jei atsitiktų, kad salezietis mirtų besidarbuodamas sielų išganymui, Kongregacijai tai būtų didžiulis laimėjimas.“ (Saleziečių Konstitucija, Nr.54)

į šventųjų ir palaimintųjų sąrašą